Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы «14» мамырдағы № 266 қаулысы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

                1. «Экспорттық бақылауға жататын өнімнің номенклатурасын (тізімін) бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 5 ақпандағы   № 104 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 5,                 57-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген экспорттық бақылауға жататын өнімнің номенклатурасында (тізімінде):

«Екі ұдай қолданылатын (мақсаттағы) тауарлар мен технологиялар» деген тарауда:

«Тізім бойынша жалпы ескертпелер» деген кіші бөлімде:

4-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

«Экспорттық бақылауға жататын өнімнің номенклатурасында (тізімінде) жоқ ССҚ ТН кодтарын пайдалануға жол беріледі.»;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Қосарлы мақсаттағы өнімдер тізімінің құрылымы 10-санаттан тұрады, ол мына санаттар мен бөлімдерді қамтиды:

Тізімде қолданылған терминдердің анықтамасы:

0-санат - Ядролық материалдар, қондырғылар мен жабдықтар;

         1-санат - Материалдар, химикаттар, микроорганизмдер мен уыттар;

         2-санат - Материалдарды өңдеу;

         3-санат - Электроника;

         4-санат - Есептеу техникасы;

         5-санат - Телекоммуникациялар және «Ақпаратты қорғау»;

         1-бөлім. Телекоммуникациялар;

         2-бөлім. «Ақпаратты қорғау»;

         6-санат - Датчиктер мен лазерлер;

         7-санат - Навигациялық жабдықтар мен авиациялық электроника;

         8-санат - Теңіз ісі;

         9-санат - Двигательдік қондырғылар, ғарыш аппараттары мен ілеспе жабдықтар.

         10-санат - 0-9 санаттарда қамтылмаған, ұлттық қауіпсіздік шеңберінде бақыланатын өнім.

         Әрбір санат қосарлы мақсаттағы өнімдердің 5 техникалық тобын қамтиды:

А - Аппаратура, тораптар мен компоненттер;

В - Өндірістік және сынақ жабдықтары;

С - Материалдар;

D - Бағдарламалық қамтылым;

Е - Технологиялар.

Техникалық топта экспорттық бақылаудың көпжақты және біржақты режимдеріне сілтемелер бар:

000-099 - Вассенаарлық уағдаластық (ВУ);

100-199 - Зымырандық технологиялардың бақылау режимі (ЗТБР);

200-299 - Ядролық жеткізушілер тобы (ЯЖТ);

300-399 - Австралиялық топ (АТ);

400-499 - Химиялық қаруға тыйым салу жөніндегі конвенция (ХҚК);

500-899 - Резерв;

900-999 - Ұлттық қауіпсіздік шеңберінде бақыланатын өнімдердің біржақты тізімдері.»;

«Тізімде қолданылған терминдердің анықтамасы» деген кіші бөлімнен кейін мынадай мазмұндағы бөлімнің атауымен толықтырылсын:

«Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде өнімнің экспорты, кері экспорты, транзиті және қайта өңделуі кезіндегі экспорттық бақылауға жататын өнім»;

«0-санат Ядролық материалдар, қондырғылар және жабдықтар» деген кіші бөлімде:

«0А Жүйелер, жабдықтар және компоненттер» деген параграф мынадай редакцияда жазылсын:

«0А001 «Ядролық реакторлар» және арнайы әзірленген немесе дайындалған жабдық және мынадай компоненттер:

а. Бөлудің бақыланатын өзін-өзі қолдайтын тізбекті реакциясының режимінде жұмыс істеуге қабілетті «ядролық реакторлар»;

b. Жинақтамадағы арнайы әзірленген немесе дайындалған металл корпустар немесе оларда «ядролық реакторлардың» белсенді аймағын орналастыруға арналған және бірінші контурдың жылу көзінің жұмыс қысымын ұстап тұруға қабілетті зауытта дайындалған негізгі бөліктері;

с. Жүктеуге немесе «ядролық реакторлардан» отынды алуға арналған арнайы жасалған немесе дайындалған манипуляторлық жабдық;

d. «Ядролық реакторларда» реакцияның жылдамдығын басқаруға арналған арнайы жасалған немесе біліктер, тіректік және ішкі салмақтық конструкциялар, жетектер мен біліктерге арналған бағыттаушы түтіктер;

е. 5,1 Мпа асатын жұмыс қысымы кезінде «ядролық реакторларда» отын элементтер мен бірінші контурдың жылу көзін орналастыруға арналған жоғары қысымның арнайы жасалған немесе дайындалған реакторлық түтікшелері;

f. Гафнидің салмағы бойынша цирконийге арақатынасы 1:500 кем «ядролық реакторларда» пайдалануға арналған металл цирконийден немесе оның қорытпасынан жасалған арнайы жасалған немесе дайындалған цирконий текшелері немесе түтікшелердің жинақтамасы;

g. «Ядролық реакторлардың» бірінші контурының жылу көзінің циркуляциясын қолдауға арналған арнайы жасалған немесе дайындалған сорғылар;

h. Белсенді аймақтың колонналарын қолдайтын, біліктерді, жылу экрандарын, қоршамаларды, түтікшелі белсенді аймақтың торларын, диффузордың пластиналарын реттеуге арналған түтікшелер сияқты «ядролық реакторда» пайдалануға арналған арнайы жасалған немесе дайындалған «реактордың ішкі бөліктері»;

Ескертпе: В 0А001.h «Реактордың ішкі бөлігі» - белсенді аймақты қолдау, отын элементтерінің орналасуы, салқындатушының негізгі ағынын бағыттау, реактор корпусының радиациялық қорғанысын қамтамасыз ету және белсенді аймақта орналасқан аппаратураны басқару сияқты бір немесе одан көп функцияларды орындайтын реактордың корпусы ішіндегі кез келген негізгі құрылым.

і. «Ядролық реактордың» бірінші контурында пайдалануға арналған арнайы жасалған немесе дайындалған жылу алмастырғыштары (бу генераторлары);

j. «Ядролық реактордың» белсенді аймағында нейтрондық ағынды айқындауға арналған нейтрондардың арнайы жасалған немесе дайындалған детекторлары мен өлшеу аспаптары;

k) жылу жоғалтуды төмендету мақсатында, сондай-ақ реактор корпусына арналған қорғаныс қабықшасы ретінде «ядролық реакторда» қолдану үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған «сыртқы жылу қорғаныс экрандары».

Ескертпе: 0А001k «сыртқы жылу қорғаныс экрандары» - бұл реактордың жылу жоғалтуын және қорғаныс қабықшасы ішіндегі температураны төмендету мақсатында реактор корпусына орнатылған басты құрылымдық элементтер.

0А001, а                     8401 10 000 0
0А001, b                     8401 40 000 0
0А001, с                     8426 19 000 0
                                   8426 99 900 0
0A001, d                     8401 40 000 0
0А001, е                     7304
                                   7507 12 000 0
                                   7608 20
                                   8109 90 000 0
                                   8401 40 000 0
0A001, f                     8109 90 000 0
0A001, g                     8413 81 000 9
0A001, h                     8401 40 000 0
0A001, i                     8419 50 000 0 (азаматтық авиацияға арналғаннан

                                  басқа)

                                   8404 20 000 0
                                   8402 19 900 9
0A001, j                     9030 10 000 0

0А001, k                     8401»;

«0-санат Ядролық материалдар, қондырғылар және жабдықтар» деген кіші бөлімде:

«0С материалдар» параграфы мынадай редакцияда жазылсын:

«0С001 Жоғарыда санамаланғандардың қандай да бір болмасын біреуі бар «табиғи уран» немесе «қарапайымдандырылған уран» немесе металл, қорытпа, химиялық қосылыс немесе концентрат түріндегі торий немесе кез-келген басқа материал, сондай-ақ кен және урандық немесе торийлік концентраттар.

         Ескертпе: 0С001 тармағы мынаны бақыламайды:

         а. Аспаптарда (құрал-саймандарда) бергіштің құрамдас бөлігі болып табылғанда «табиғи уранның» немесе «қарапайымдандырылған уранның» төрт граммы немесе одан аз саны;

         b. Мынадай азаматтық ядролық емес мақсаттар үшін арнайы дайындалған «қарапайымдандырылған уран»:

         1. Қорғау.
         2. Орау.
         3. 100 кг-дан аспайтын массасы бар балластар.
         4. 100 кг-дан аспайтын массасы бар қарсы салмақтар.

         Ескертпе. 10-санаттың 1 және 2-позицияларын қараңыз. 0-9*-санаттарда қамтылмаған, ұлттық қауіпсіздік шеңберінде бақыланатын өнім.

5. Торийдің кемінде  5%  бар құймалар.

с. Торий бар, ядролық емес пайдалануға арналған керамикалық бұйымдар.

0С001

2844 10 100 0

2844 30 110 0

2844 30 550 0

2844 30 690 0

2844 30 510 0

2844 30 690 0

0С002 «Арнайы жаңқаланатын материалдар»
0С002

2844 40 100 0

2844 20

         Ескертпе: Осы 0С002 тармағы бойынша аспаптарда бергіштің құрамдас бөлігі болып табылғанда төрт «тиімді грамм» немесе осы материалдардың азы бақылауға жатпайды;

Ескертпе: сондай-ақ 10-санатты қараңыз. 0-9* санаттарда қамтылмаған, ұлттық қауіпсіздік шеңберінде бақыланатын өнім.

0С003 Дейтерийдің сутегіне атомарлық қатынасы 1:5000 асатын дейтерийлер, ауыр су (дейтеридің қышқылы) және дейтеридің кез келген басқа қосылысы, сондай-ақ қоспалар мен ерітінділер.

         0С003                   2845 10 000 0
                                       2845 90 100 0

0С004 Тазалық дәрежесінде «бор эквивалентінің» кемінде 5 миллиондық үлесі бар, «ядролық реакторда» пайдалануға арналған тығыздығы 1,50 г/текше см жоғары, 1 кг асатын графит.

Арнайы ескертпе: сондай-ақ 1С 107 қараңыз.

         1-ескертпе:

         Экспорттық бақылау мақсатында жоғарыда санамаланған сипаттамаларға жауап беретін, экспортталатын графиттің «ядролық реакторда» пайдалану үшін арналғандығы туралы шешімді экспорттаушысының резидент мәртебесі бар қатысушы мемлекеттің құзыретті ведомствосы қабылдайды.

2-ескертпе: 0С004 тармағы бойынша мыналар бақылануға жатпайды:

а. «Ядролық реакторларда» пайдалану үшін арнайы әзірленген немесе дайындалғандарды қоспағанда, массасы 1 кг кем графиттен дайындалған бұйымдар;

b. Графиттің ұнтағы.

2-ескертпе:  В 0С004-те, «бор баламы» (ББ) борды қоса алғанда қоспалар үшін ББ-ның жиынтығы ретінде айқындалады (ББ көміртегін алып тастағанда, себебі көміртегі қоспа ретінде қаралмайды), мұндағы:

ББz(ррт) = С х ррт-ғы Z элементтің концентрациясы;

Ав-ғы б (сигма)

мұндағы СF - қайта есептеу коэффициенті=б (сигма)z Az

бв және бz - бордың және тиісінше Z элементінің табиғи концентрациясына арналған жылу нейтрондарын қамту (барналарда) қиылысы; Ав және Аz - бордың және тиісінше Z элементінің атомдық массасы;

0С004                    3801

0С005 UF6 тоттануға төзімді (мысалы, никель немесе құрамында 60% немесе одан көп никель бар никельді қорытпалар, алюминий оксиді және толықтай фторланған көмірсутекті полимерлер), 99,9% немесе одан да таза және бөлшектерінің мөлшері АSТМ В330 стандартына сәйкес 10 мкм-ден кем және фракциялары бойынша жоғары біртекті газды-диффузиялық кедергілерді дайындау үшін арнайы дайындалған қосылыстар немесе ұнтақтар.

0С005                           7504 00 000 1, 7504 00 000 9
                                    2818 20 000 0

                                     2903 39 (тек фторидтер)»;

«1-санат Материалдар, химикаттар, микроорганизмдер» мен «уыттар» деген кіші бөлімде:

«1А Жүйелер, жабдықтар және компоненттер» деген параграфта:

1В233 бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

          «1B233 Мына сияқты литий изотоптарын бөлуге арналған қондырғылар мен жабдық:

         а. Литий изотоптарын бөлуге арналған қондырғылар немесе агрегаттар;

         b. Мынадай литий изотоптарын бөлуге арналған жабдық:

        2. Литийдің амальгамы үшін арнайы әзірленген сұйық-қондырғылы сұйықты алмасуға арналған колонналар.

         3. Сынапқа немесе литийдің амальгамына арналған сорғылар.

         4. Литийдің амальгамына арналған электролизді ұяшықтар.

         с) литий изотоптарын бөлу үшін арнайы жобаланған ионды алмасу жүйелері, сондай-ақ олар үшін арнайы жобаланған компоненттер,

         d) литий изотоптарын бөлу үшін арнайы жобаланған химиялық алмасу жүйелері (краун-эфирлерді, криптандтарды немесе лариат-эфирлерді қолданумен), сондай-ақ олар үшін арнайы жобаланған компоненттер.

5. Литийдің гидроқышқылының концентрацияланған ерітінділеріне арналған буландырғыштар.

1B233 а.       8401 20 000 0

1В233 b. 1. 8401 20 000 0

                     8479 89 970 8

                    8401 10 000 0

1В233 b. 2. 8413 50 800 0

                     8413 60 800 0

                     8413 70 810 0

                     8413 70 890 0

                     8413 81 000 0

1В233 b. 3. 8401 20 000 0

                     8543 30 000 0

1В233 b. 4. 8401 20 000 0

                     8419 39 000 9

                     8419 89 989 0

1В233 с.

1В233 d.»;

мынадай мазмұндағы 1В234 бөлігімен толықтырылсын:

«1B234 жарылғыш заттарға немесе әскери бөліктерге сынақ жүргізу мақсатында жоспарланған және мынадай екі сипаттамасы бар, жарылғыш заттарды сақтауға және тасымалдауға арналған контейнерлер, камералар, ыдыстар және басқа құралдар:

Ескертпе: сондай-ақ әскери мақсаттағы өнімдердің тізімін қараңыз.

a) 2 кг тең немесе асатын тратильді эквивалентке есептеліп жобаланған,

b) уақытша кешіктіріп немесе нақты уақыт масштабы режимінде диагностикалық деректерді немесе өлшеу нәтижелерін беруді қамтамасыз ететін конструкциялық элементтері немесе сипаттамалары бар»;

«1С Материалдар» параграфында:

1C235, 1С236 және 1С237 бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

«1С235 Тритий, тритийлі қосылыстар, олардағы тритий атомдарының сутегіне қатынасы 1 к 1000-нан асатын тритийі бар қоспалар немесе жоғарыда сипатталғандардың кез келгені бар бұйымдар немесе құрылғылар;

Ескертпе: 1С235 тармақ бойынша кез келген түрдегі тритийдің 1.48*103 ГБк (40 кюри) аспайтын бұйымдар немесе құрылғылар бақыланбайды;

Ескертпе. Сондай-ақ 10-санаттың 1 және 2 ұстанымдарын қараңыз. 0-9 -санаттарда қамтылмаған ұлттық қауіпсіздік шеңберінде бақыланатын өнім.

         1С235                     2844 40 800 0

1С236 Альфа - жартылай ыдырау кезеңі кемінде 10 күн, бірақ 200 жылдан аспайтын мынадай түрдегі альфа сәулеленетін радионуклидтер:
         а. Таза изотоп;

         b. Альфа-белсенділігінің жиынтығы 1 кг-ға (37 Гбк/кг) 1 кюри немесе одан көп осы радионуклидтердің кез келгені бар қосылыстар;

         с. Альфа-белсенділігінің жиынтығы 1 кг-ға (37 ГБк/кг) 1 кюри немесе одан көп осы радионуклидтердің кез-келгені бар қоспалар;

         d. Олар бар өнімдер немесе құрылғылар.

         Eскертпе: 1С236 тармақ бойынша жиынтық альфа белсенділігі 3,7 ГБк (100 миликюри) аспайтын бұйымдар немесе құрылғылар бақыланбайды;

Ескертпе. Сондай-ақ 10-санаттың 1 және 2 ұстанымдарын қараңыз. 0-9 -санаттарда қамтылмаған, ұлттық қауіпсіздік шеңберінде бақыланатын өнім.

1С236  2844

9022 29 000 0

         1C237 Техникалық ескертпе:

         1С236 тармағының контекстінде «радионуклидтер» болып мыналар табылады:

         - актиний-225 (Ас-225)

- актиний-227 (Ас-227)

- калифорний-253 (Cf-253)

- кюрий-240 (Cm-240)

- кюрий-241 (Cm-241)

- кюрий-242 (Cm-242)

- кюрий-243 (Cm-243)

- кюрий-244 (Cm-244)

- эйнштейний-253 (Es-253)

- эйнштейний-254 (Es-254)

- гадолиний-148 (Gd-148)

- плутоний-236 (Pu-236)

- плутоний-238 (Pu-238)

- полоний-208 (Po-208)

- полоний-209 (Po-209)

- полоний-210 (Po-210)

- радий-223 (Ra-223)

- торий-227 (Th-227)

- торий-228 (Th-228)

- уран-230 (U-230)

- уран-232 (U-232)

1С237 Радий-226, радий-226-ның қосылыстары немесе құймалары, радий-226 бар қоспалар, немесе жоғарыда аталғандардың кез келгені бар бұйымдар немесе құрылғылар;

Ескертпе: 1С237 тармақ бойынша мыналар бақыланбайды:

а. Медициналық мақсаттарға арналған бұйымдар;

b. Кез келген түрдегі радий-226 0.37 ГБк (100 миликюри) аспайтын бұйымдар немесе құрылғылар;

         1С237  2844 40 800 0

Ескертпе. Сондай-ақ 10-санаттың 1 және 2 ұстанымдарын қараңыз.             0-9*санаттарда қамтылмаған, ұлттық қауіпсіздік шеңберінде бақыланатын өнім»;

мынадай мазмұндағы 1С241 бөлікпен толықтырылсын:

«1С241 құрамында салмағы бойынша 90 % және одан көп рений бар ренийлер және қорытпалар, сондай-ақ, 1С226 тармақта көрсетілгендерді қоспағанда, мынадай сипаттамалардың екеуіне де ие, кез келген қосылыстағы, құрамында салмағы бойынша 90 % және одан көп рений және вольфрам бар, рений және вольфрам қорытпалары:

a) ішкі диаметрі 100 мм бастап 300 мм дейін іші қуыс симметриялық цилиндр формасы (цилиндр сегменттерін қоса алғанда) және

b) 20 кг аса массасы бар.»;

«3-санат. Электроника» деген кіші бөлімде:

«3А Жүйелер, жабдық және компоненттер» деген параграфта:

мынадай мазмұндағы 3А234 бөлікпен толықтырылсын:

         «3А234 Мынадай сипаттамалары бар детонатормен шағын индуктивті жалғамды қамтамасыз етуге арналған сызықтық желілер:

         «6-санат «Датчиктер және лазерлер» деген кіші бөлімде:

«6А Жүйелер, жабдық және компоненттер» деген параграфта:

6А205 бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

6А205 ОВ001.g.5, ОВ001.h.6; және 6А005 тармақтарда сипатталғандардан ерекшеленетін, мыналар сияқты «лазерлер», «лазерлік» күшейткіштер және гетеродиндер:

а. Мынадай сипаттамалардың екеуіне де ие аргонды-ионды «лазерлер»:

1. Толқындарының ұзындығы 400 нм-нен 515 нм-ге дейін; және

2. Орташа шығу қуаты 40 Вт-ден артық;

b. Мынадай сипаттамалардың бәріне ие бояғыштардағы қайта құрылатын импульсті бір модты гетеродиндер:

1. Толқындарының ұзындығы 300 нм-нен 800 нм-ге дейін;

2. 1 Вт-ден астам орташа шығу қуатына жетуге мүмкіндік береді;

3. Қайталану жиілігі 1 кГц-ден астам, және

4. Импульс ұзақтығы 100 нс-тен аз;

с. Мынадай сипаттамалардың бәріне ие бояғыштардағы қайта құрылатын импульстік күшейткіштер мен лазерлер гетеродиндері:

1. Толқындарының ұзындығы 300 нм-нен 800 нм-ге дейін;

2. 30 Вт-ден астам орташа шығу қуатына жетуге мүмкіндік беруі;

3. Қайталану жиілігі 1 кГц-ден астам;

4. Импульс ұзақтығы 100 нс-тен аз;

Ескертпе: 6А205.с. тармағы бойынша бір модты гетеродиндер бақыланбайды;
       d. Мынадай сипаттамалардың бәріне ие көміртегінің қос тотығындағы импульсті «лазерлер»:

1. Толқындарының жұмыс ұзындығы 9000 нм-нен 11000 нм-ге дейін;

2. Қайталану жиілігі 250 Гц-ден астам;

3. Орташа шығу қуаты 500 Вт-ден астам; және

4. Импульстің ұзақтығы 200 нс-тен аз;

е. Толқындардың 16 микрометр шығу ұзындығымен және 250 Гц-ден астам қайталану жиілігімен жұмыс үшін әзірленген Раман ілгерілеуі бар
бу-сутегілер;

f.Еріген неодимдегі (шыныдағылардан басқа) импульстік қозатын, мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие беріктік модуляциясы бар «лазерлер»:

1. Толқындарының шығу ұзындығы 1000 нм-нен 1100 нм-ге дейін;

2. Импульс ұзақтығы 1 нс-тен астам; және

3.50 Вт-ден асатын орташа қуаттағы көлденең модолы көпмодолы.

         g) 6А005d2 тармақшасы бойынша бойынша бақыланатындардан ерекшеленетін көміртек қостотығында импульсті «лазерлер» және мынадай сипаттамалардың барлығына ие:

         1. 5 000 нм және 6 000 нм арасындағы диапазондағы толқын ұзындығы,

         2. импульс жиілігі 250 Гц-ден астам,

         3. орташа шығу қуаты 200 Вт астам және,

         4. импульс ұзақтығы 200 нс кем;

6А205 а. 9013 20 000 0  
6А205 b. 9013 20 000 0  
6А205 с. 9013 20 000 0  
6А205 d. 9013 20 000 0  
6А205 е. 9013 20 000 0  
  9013 80 900 0  
6А205 f. 9013 20 000 0  
6A205 g. 9013 20 000 0  
       

                                                                                                                               »;

«1-санат Материалдар, химикаттар, микроорганизмдер» және «токсиндер» деген кіші бөлімде:

«1А Жүйелер, жабдық және компоненттер» деген параграфта:

1А001 бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«1А001 Фторланған қосылыстардан жасалған компоненттер, мысалы:

а. «Авиациялық» немесе аэроғарыштық техникада қолдануға арналған және 1С009.b. немесе 1С009.с. тармақшалары бойынша бақыланатын, кез келген материалдың 50%-дан (салмағы бойынша) астам салмағынан тұратын материалдардан жасалған тығыздамалар, төсемелер, қымтағыш материалдар немесе құбырлы тығыздамалар»;

«1-санат Материалдар, химикаттар, микроорганизмдер» және «токсиндер» деген кіші бөлімде:

«1С Материалдар» деген параграфта:

1C006 бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«а. Мынадай заттар немесе материалдардың негізгі құрамдастары ретіндегі майлау материалдары:

1. Екі эфирліктен немесе тиоэфирлік функциялардан немесе олардың қоспаларынан артық болатын фенилинді немесе алкофенилинді эфирлер немесе теоэфирлі немесе олардың құрамдары; немесе 298 К (25 С) температура кезінде 50000 шаршы мм/с (5000 сантистокс) кем кениматикалық жабысқақтықпен сипатталатын фторланған кремнийі бар сұйықтық;

b. 100 мл-де көлемі 200 мкм немесе одан астам көлемде 25 бөлшектен аз болатын 99,8% астам тазалық көрсеткішіндегі дымқылдауыш немесе флотерлеуіш сұйықтық және мынадай қосылыстар мен материалдардың кез келгенінен кем дегенде 85% жасалған:

1. Дибромтетрафторэтан;

2. Полихлортрифторэтилин (тек майлы және балауыз түріндегі модификациясында); немесе

3. Полибромфторэтилин;

c. Мынадай барлық сипаттамаларға ие электроникаға арналған фтор көміртекті салқындатушы сұйықтық:

1. Мынадай заттардың немесе олардың қоспаларының кез келгенінің 85% (салмағы бойынша) немесе одан астамы бар:

а. Перфторполиалкилэфиртриазиндердің немесе перфторалифатикалық эфирлердің мономерлі нысандары;

b. Перфторалхиламиндер;

с. Перфторсеклоалкандар; немесе

d. Перфторалкандар;

2. Тығыздығы 298 К (25 0 С) кезінде 1,5 г/мл немесе одан астам;

3. 273 К (О 0С) кезіндегі сұйық күйі; және

4. Салмағы бойынша 60% немесе одан астам фтор бар.

Техникалық ескертпе: 1С006 тармақта көрсетілген мақсаттар үшін:

а. Жану нүктесі АSТМ D-92 стандартты әдістемесінде немесе оның ұлттық баламаларында сипатталған Кливленд ашық табақшасының әдісін пайдалана отырып айқындалады;

b. Балқу нүктесі АSТМ D-97 стандартты әдістемесінде немесе оның ұлттық баламаларында сипатталған арнаулы әдісті пайдалана отырып айқындалады;

с. Жабысқақтық коэффициенті АSТМ D-2770 стандартты әдістемесінде немесе оның ұлттық баламаларында сипатталған арнаулы әдісті пайдалана отырып айқындалады;

d. Термотұрақтылық мынадай сынақтардың әдістемесіне немесе оның баламаларына сәйкес айқындалады:

20 мл сыналатын сұйықтық М-10 инструментальдық болаттан, 52100 маркалы болаттан және кеме қоласынан (60% Сu, 39% Zn, 0,75% Sn) жасалған номиналды диаметрі 12,5 мм шар бар 317 үлгісіндегі тоттанбайтын болаттан жасалған көлемі 46 мл камераға сияды;

Азотпен үрлеу камерасы, атмосфералыққа тең қысым кезінде және (644 +/- 6) К [(371 =+/- 6  0 С)] дейін жеткізілген температурада және алты сағат бойы ұсталып герметизацияланған;

Үлгі егер жоғарыда сипатталған рәсімнің аяқталуы бойынша мынадай шарттар орындалса термотұрақты деп танылады:

1. Әрбір шардың салмағын жоғалтуы оның бетінің 10 мг/кв.мм аспайды;

2. 311 (38 0 С) кезінде айқындалған бастапқы жабысқақтықтың өзгеруі 25% аспайды және

3. Жалпы қышқылдығы немесе негізгі саны 0,40 аспайды;

е. Өзінен-өзі тұтану температурасы АSТМ Е-659 стандартты әдістемесінде немесе оның ұлттық баламаларында сипатталған әдісті пайдалана отырып айқындалады.

1С006 a. 1.             2909 30 900 0

                               2930 90 850 0

1С006 a. 2.             3910 00 000 9

1С006 b. 1.             2903 46 900 0

1С006 b. 2.             3904 69

1С006 b. 3.             3904 69

1С006 c.                 2903»;

«1-санат Материалдар, химикаттар, микроорганизмдер» және «токсиндер» деген кіші бөлімде:

«1С Материалдар» деген параграфта:

1C008 бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«1С008 Мыналар сияқты фторы жоқ полимерлі заттар:

а. 1. Бисмалеимидтер;

2. Хош иісті полиамидимидтер;

3. Хош иісті полиэмидтер;

4. АSТМ D 3418 стандартты әдістемесінде сипатталған құрғақ әдіспен өлшенген 513 К (240 С) астам шыны тәрізді күйге (Тg) көшу температурасы бар хош иісті полиэфиримидттер;

Eскертпе: 1С008.а тармақ қысыммен немесе фасондық нысандармен нысан құруға арналған балқымайтын ұнтақтарды бақыламайды.

b. АSТМ D-648 стандартты әдістемесіне, А әдісіне немесе оның ұлттық баламаларына сәйкес, 1,82 Н/ шаршы мм жүктемесі кезінде өлшенген және төмендегідей қосылыстан пайда болған, 523 К (250 С) астам жылу деформациясының температурасы бар термопластикті сұйық кристалды сополимерлер:

1. Мынадай заттардың кез келгені:

а. Фенилен бифенилен немесе нафталин; немесе

b. Метил, тетрабутил немесе фениль орнын басқан фенилен, бифенилен немесе нафталин; және

2. Мынадай қышқылдардың кез келгені:

а. Терефталиктік қышқыл;

b. б-гидроксил-2 нафтоикалық қышқыл; немесе

с. 4-гидроксил бензойндық қышқыл;

с. Мыналар сияқты полиариленді эфирлі кетондар:

1. Полиэфироэфирокетон (ПЭЭК)

2. Полиэфирокетон-кетон (ПЭЭК)

3. Полиэфирокетон (ПЭК)

4. Полиэферокетон эферокетон-кетон (ПЭККЭКК)

d. Полиарилендік кетондар;

е. Полиарилендік сульфидтер, арилен тобын білдіретін бифенилен, трифенилен және олардың комбинациялары;

f. Полибифениленэфирсульфон;

Техникалық ескертпе:

1С008 а.2. тармағы бойынша бақыланатын жылупластикалық материалдарға, 1С008.a.4 тармағы бойынша бақыланатын материалдарға және 1C008.f тармағы бойынша бақыланатын материалдарға арналған шыны тәріздес жай-күйге көшу температурасы ISO 11357-2 (1999) немесе ұлттық баламаларда сипатталған әдісті қолдана отырып айқындалады;

1С008 а. 1.             2925 19 950 0
1С008 а. 2.             3908 90 000 0
1С008 а. 3.             3909
                              3911 90 990 0
1С008 а. 4.             3907 20 990 0
                               3907 91 900 0
1С008 b.                3907 91 900 0
1С008 с. 1.            3907 91 900 0
1С008 с. 2.            3907 91 900 0
1С008 с. 3.            3907 91 900 0
1С008 с. 4.            3907
1С008 d.               3907 99
                              3907 70 000 0
1С008 е.                3911 90 190 0
                             3911 90 990 0
1C008 f.                3911 90 190 0
                              3911 90 990 0»;

«1-санат Материалдар, химикаттар, микроорганизмдер» және «токсиндер» деген кіші бөлімде:

«1С Материалдар» деген параграфта:

1C009 бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«1С009 Мыналар сияқты өңделмеген фторлы қосылыстар:

а. Салмағы бойынша 10% немесе одан астам жалғамалы фторы бар фторидті полиимидтер;

b. салмағы бойынша 30% немесе одан астам жалғамалы фторы бар фторланған фосфазенді эластомерлер;

1С009 а.               3904 69

1C009 b.               3904 69»;

«1-санат Материалдар, химикаттар, микроорганизмдер» және «токсиндер» деген кіші бөлімде:

«1С Материалдар» деген параграфта:

1C111 бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«1С111 1С101 тармақта сипатталғандардан ерекшеленетін, мыналар сияқты зымырандық отын және оған арналған химиялық құрауыштар:

а. Зымырандық отынға арналған құрауыштар:

1. Әскери тізімде сипатталғандардан ерекшеленетін, материалдың салмағы бойынша кемінде 10 %-ы ІSО 2591:1988 стандартына немесе оның ұлттық баламасына сәйкес диаметрі 63 микрометрден аз бөлшектерден тұрса салмағы бойынша 97% немесе одан көп аллюминйі бар диаметрі 200 микрометрден аз бірдей бөлшектерден тұратын сферикалық алюминийлі опа.

Техникалық ескертпе: бөлшектер диаметрі 63 микрометр (ISO R-565) - 250 меш-ке (Тайлер) немесе 230 меш-ке (АSТМ Е-11 стандарты) сәйкес келеді.

2. Әскери Тізімде сипатталғандардан ерекшеленетін, бөлшектерінің мөлшері 60 микрометрден кем, салмағы бойынша мынадай элементтердің (қосылыстардың) кез келгенінің 97% тұратын немесе одан көбі бар сферикалық, ұсақ дисперсті немесе сфероидальды нысандардағы, қабатты немесе ұнтақталған металл отын:

а. Цирконий;

b. Берилий;

с. Магний; немесе

d. а.-с тармақтарында жоғарыда сипатталған материалдардың құймалары;

Техникалық ескертпе: цирконийдегі табиғи құрамдас гафний (әдетте, 2% бастап 7% дейін) циркониймен бірге ескеріледі.

3. Мыналар сияқты сұйық қышқылдандырғыштар:

а. Динитроген триоксид (азотты ангидрид);

b. Нитроген диоксид/динитроген тетрооксид (азоттың қостотығы/азоттың төрттотығы);

с. Динитроген пентаоксид (азотты андигрид);

d. Аралас азот тотығы (МОN);

Техникалық ескертпе: азоттың араласқан тотығы (МОN) - зымырандық жүйелерде пайдаланылатын азот тетрооксид/диоксидінің динитрогеніндегі (N 2 0 4 /NО 2 ) азот тотығының ерітіндісі (NO). Композициялардың тұтастай қатары МОN i ретінде немесе МON ij ретінде айқындала алады: мұндағы і және j құрамдағы азот тотығының пайызын білдіретін тұтас сан болып табылады (мысалы, МОN3-те 3% азот тотығы бар, МОN25-те тиісінше 25% азот тотығы бар. Жоғарғы шегі МОN40 құрайды, салмағы бойынша 40%).

е. Бәсеңдетілген қызыл түтінденген азот қышқылы (IRFNA) бойынша Әскери Тізімді қараңыз;

f. Фтор мен бір немесе бірнеше басқа галогендер, оттегі және азот қосылыстары бойынша 1С238 бойынша Әскери тізімді қараңыз.

b. Полимерлік субстанциялар:

1. Түпкі карбоксилді топтарымен полибутадиен.

2. Әскери тізімдерде сипатталғандардан ерекшеленетін түпкі гидроксильді топтарымен полибутадиен.

3. Полибутадиен - акрилді қышқыл.

4. Полибутадиен - акрилді қышқыл – акрилонитрил.

с. Басқа отындық толықтырмалар мен агенттер:

1. Карборандар, декарборандар, пентаборандар және олардың туындылары бойынша әскери тізімді қараңыз.

2. Триэтилингликольдинитрат.

3. 2-Нитродифениламин.

4. Триметололэтон трининтрат.

5. Диэтилин гликоль динитрат.

6. Туынды фероцен.

а. Катоцен бойынша Әскери тізімді қараңыз:

b. Этилферроцен.

с. Пропилферроцен.

d. Н-бутилферроцен бойынша Әскери тізімді қараңыз.

е. Пентилферроцен.

f. Дициклопентилферроцен.

g. Дициклогексилферроцен.

h. Диэтилферроцен.

і. Дипропилферроцен.

j . Дибутилферроцен.

k. Дигексилферроцен.

l. Ацетилферроцен.

m. Ферроценкарбондық қышқылдар бойынша Әскери тізімді қараңыз.

n. Бутацин бойынша Әскери тізімді қараңыз.

о. Әскери тізімге енбеген, зымырандық отынның жану жылдамдығын реттейтін басқа да туынды ферроцендер.

p. Этилендигидразин (CAS 6068-98-0);

q. 1,1-диметилгидразиназид (CAS 227955-52-4) 1,2-диметилгидразиназид (CAS 299177-50-7).

r. 1,1-диметилгидразиннитрат (DEHN) 1,2-диметилгидразин нитрат (CAS 363453-17-2).

s. гидразинді отын алмастырғыштар, атап айтқанда 2-диметиламиноэтилазид (CAS 86147-04-8);

t. полибутадиен-акрил қышқылы-акрилонитрил (PBAN) (CAS 25265-19-4 CAS 68891-50-9).

Eскертпе: 1C111 тармақта сипатталмаған зымырандық отынға және оның химиялық құрауыштарына қатысты Әскери тізімді қараңыз.

1С111 а. 1.             7603 10 000 0
1С111 а. 2. а           8109 20 000 0
1С111 а. 2. b           8112 12 000 0
1С111 а. 2. с           8104 30 000 0
1С111 а. 2. d           2804 50 100 0
                                8112 12 000 0
                               8104 30 000 0
                                8109 20 000 0
1С111 а. 3.             2811 29 300 0
1C111 b. 1.             4002 20 000 0
1С111 b. 2.             4002 20 000 0
1С111 b. 3.             4002 20 000 0
1С111 b. 4.             4002 59 000 0
1C111 c. 1.             2905 59 980 0
1C111 c. 2.             2905 59
1C111 c. 3.             2921 44 000 0
1C111 c. 4.             2905 59 990 0
1C111 c. 5.             2905 59 980 0
1C111 c. 6.             2931 10

                               2931 20»;

«1-санат Материалдар, химикаттар, микроорганизмдер» және «токсиндер» деген кіші бөлімде:

«1С Материалдар» деген параграфта:

1С350 бөлігі «Уытты химиялық заттарды жасау үшін прекурсорлар ретінде пайдаланылуы мүмкін химиялық заттар және төменде аталған элементтердің біреуі немесе бірнешеуі бар «химиялық қосылыстар» мынадай мазмұндағы 64-тармақпен толықтырылсын:

«64. Диэтиламин (109-89-7).»;

«1-санат Материалдар, химикаттар, микроорганизмдер» және «токсиндер» деген кіші бөлімде:

«1С Материалдар» деген параграфта:

1C351 бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«1С351 Мыналар сияқты адам және жануарлар үшін қауіпті патогендер, зооноздар және улар:

а. Мыналар сияқты осындай вирустармен әдейі жұқтырылған қоректік ортаны қоса алғанда, «оқшауланған дақылдар» нысанындағы немесе материал ретіндегі табиғи пайда болған немесе өзгертілген вирустар:

1. Чикунгунь безгегі (Chikungunya virus).

2. Қырым-конго геморрагикалық безгек вирусы (Crimean-Congo haemorrhagic fever virus).

3. Денге вирусы (Dengue fever virus).

4. Жылқылардың шығыс американдық энцефаломиелит қоздырғышы (Eastern equine encephalitis virus).

5. Эболавирус: эболавирустар түрінің барлық өкілдері (Ebolavirus).

6. Бүйрек синдромы бар геморрагикалық безгегі (Хантаан) (Hantaan virus).

7. Аргентиналық геморрагикалық безгегі (Хунин) (Junin virus).

8. Ласса вирусы (Lassa virus).

9. Лимфоцитарлық хориоменингит қоздырғышы (Lymphocytic choriomeningitis virus).

10. Боливия геморрагикалық безгегі (Мачупо) (Machupo virus).

11. Марбург вирусы (Marburgvirus): марбург вирустар түрінің барлық өкілдері.

12. Маймылдар шешегінің вирусы (Monkey pox virus).

13. Рифт алабы безгегінің қоздырғышы (Rift Valley fever virus).

14. Кене энцефалитінің вирусы (қиыр шығыс кіші түрі) (Tick-borne encephalitis virus).

15. Табиғи шешек қоздырғышы (Variola virus).

16. Жылқылардың венесуэла энцефаломиелитін қоздырғыш (Venezuelan equine encephalitis virus).

17. Жылқылардың батыс американдық инцефаломиелитін қоздырғыш (Western equine encephalitis virus).

18. Ақ шешекті қоздырғыш.

19. Сары безгекті қоздырғыш (Japanese encephalitis virus).

20. Жапон энцефалитін қоздырғыш (Kyasanur Forest disease virus).

21. Кьяссанур орманы ауруының вирусы (Kyasanur Forest disease virus).

22. Лупинг вирусы (Louping virus).

23. Муррея алқабы энцефалитінің вирусы (Murray Valley encephalitis virus).

24. Омбының Геморрагиялық безгегі (Omsk haemorrhagic fever virus);

25. Оропуче вирусы (Oropouche virus);

26. Повассан вирусы (Powassan virus);

27. Росио вирусы (Rocio virus);

28. Св. Льюис энцефалитін қоздыратын вирус (St Louis encephalitis virus);

29. Хендра вирусы (Hendra virus) (Equine morbillivirus).

30. Сабиа, Флексал және Гуанаритоның Оңтүстік-африкалық геморрагиялық безгегі (Sabia virus, Flexal virus, Guanarito virus).

31. Өкпенің және бүйректің геморрогиялық безгегін тудыратын Сеул, Добрава, Пуумала, Син Номбре, Андес, Чапаре, Чокло, Лухо, Қара Мүйіс (Seou virus, Dobrava virus, Puumala virus, Sin Nombre virus, Andes virus, Chapare virus, Choclo virus, Lujo virus, Laguna Negravirus) вирустары.

32. Нипах вирусы (Nipah virus).

33. Адамның иммунитет тапшылығы вирусы (Human immunodeficiency virus);

34. Сент-луйс энцефалит вирусы (St. Louis encephalitis virus).

35. Ауыр өткір респираторлық синдромның коронавирусы (коронавирус SARS);

36. Қайта құрылған вирус тобы 1918 ж.

b. Мыналар сияқты осы риккетсиилермен әдейі жұқтырылған қоректік ортаны қоса алғанда, «оқшауланған дақылдар» нысанындағы немесе материал ретіндегі табиғи пайда болған немесе өзгертілген риккетсиилер:

1. Коксиэла бурнети (Coxiella bumetii).

2. Бартонелла куинтана (Bartonella guintana (Rochalimaea guintana, Rickettsia guintana)).

3. Риккетсия провачека (Rickettsia prowasecki).

4. Риккетсия риккетси (Rickettsia rickettsii).

с. Мыналар сияқты осы бактериялармен әдейі жұқтырылған қоректік ортаны қоса алғанда «оқшауланған дақылдар» нысанындағы немесе материал ретіндегі табиғи пайда болған немесе өзгертілген бактериялар:

1. Бацилус антррацис (Bacillus anthracis).

2. Бруцелла абортус (Brucella abortus).

3. Бруцелла мелитензис (Brucella melitensis).

4. Бруцелла суис (Brucella suis).

5. Хламидия пситтаци (Chlamydia psittaci).

6. Ботулизмді қоздырғыш (Clostridium botulinun).

7. Франсиселла туларенсис (Francisella tularensis).

8. Буркхолдерия малеи (Burkholderia mailer (Pseudomonas mallei)).

9. Буркхолдерия псевдомалеи (Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)).

10. Сальмонелла тифи (Salmonella typhi).

11. Дизентерияны қоздырғыш (шигелла) (Shigella dysenteriae).

12. Тырысқақ қоздырғыш (Vibrio cholerae).

13. Иерсиния пестис (Yersinia pestis).

14. Клостридиальдік қалтырау, (Clostridium perfringens, Clostridium baratti, Clostridium butyricum) ауруларды тудыратын улар өндіріледі.

15. Энтерогеморрагиялық ішек таяқшалары, 0157 серотипі және басқа вероуытқалыптастыратын серотиптер (Escherichia coli).

16. Шига уыттүзуші (STEC), ішек таяқшасы (Escherichia coli), O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157 серотиптері және Шига 33 уытын түзуші басқа да серотиптер;

17. Clostridiumargentinense қоздырғышы, бұрынғы ботулизм қоздырғышының G типі (Clostridium botulinum) атымен белгілі болған, ботулиндік нейротоксин түзуші штаммдар.

d. WB1, WB2, WB3, WB4 түрлерінің бактериялары;

e. F1 Coccidiodes immitis және F2 Coccidiodes posadasii, переносклероспора филиппиненсис, склерофтора райссиэ вариант зиэ, синхитриум эндобитикум, тиллетиа индика, текафора солани саңырауқұлақтары;

f. Генетикалық элементтер және генетикалық түрлендірілген ағзалар:

1. Тізімге енгізілген микроағзалардың кез келгенінің патогенділігімен байланысты нуклеин қышқылдарының реттілігі бар генетикалық элементтер.

2. Тізімде көрсетілген уыттардың немесе олардың суббірліктерінің кез келгенін кодтайтын, нуклеин қышқылдарының реттілігі бар генетикалық элементтер.

3. Тізімге енгізілген микроағзалардың кез келгенінің патогенділігімен байланысты нуклеин қышқылдарының реттілігі бар генетикалық түрлендірілген ағзалар.

4. Тізімде көрсетілген уыттардың немесе олардың суббірліктерінің кез келгенін кодтайтын нуклеин қышқылдарының реттілігі бар генетикалық түрлендірілген ағзалар.

Ескертпе: генетикалық түрлендірілген ағзаларға генетикалық материалы (нуклеин қышқылдарының реттілігі) табиғатта будандастыру және (немесе) табиғи мутаганез кезінде табиғатта кездеспейтіндей болып өзгерген ағзалар жатады және толығымен немесе ішінара жасанды жолмен алынған микроағзаларды қамтиды.

Генетикалық элементтердің қатарына басқалармен қатар, генетикалық түрлендірілген және түрлендірілмеген хромосомалар, геномдар, плазмидтер, транспозоналар және векторлар кіреді.

Нуклеин қышқылдарының тізімдегі микроағзалардың кез келгенінің патогенділігімен байланысты реттілігі тізімде көрсетілген тиісті микроағза үшін ерекше, кез келген реттілікті білдіреді:

1. Өздігінен немесе оны трансляциялау немесе транскрипциялау кезінде алынған азық-түлік арқылы адамдардың, жануарлардың денсаулығына немесе өсімдіктерге едәуір қауіп туғызатын.

2. Онда қою арқылы енгізілуі немесе өзге түрде интеграциялануы, адамдардың, жануарлардың денсаулығы немесе өсімдіктер үшін күрделі қауіп тудыруы мүмкін, оған қатысты санамаланған микроағзалар немесе кез келген басқа ағзалар қабілеттілігін арттыруы мәлім.

3. Көрсетілген бақылау шаралары энтерогеморрагиялық Escherichia coli, О157 серотипі немесе веротоксинді не оның суббірліктерін кодпен жазатындардан басқа, веротоксин түзетін басқа да штаммдардың патогенділігімен байланысты нуклеин қышқылдарының реттілігіне қатысты қолданылмайды.

Ескертпе: 1С351.с. тармағы бойынша мынадай өлшемдерде қанағаттандыратын вакциналар бақыланбайды:

1. Егер мұндай өнім - бұрын өлшеп оралған және медициналық өнім ретінде таратуға арналған болса;

2. Егер мұндай өнімді тиісті мемлекеттік орган медициналық өнім ретінде сатуға санкциялаған болса.

Мұнда мына патогендерге қарсы вакциналарды жатқызу қажет:

1. Бацилус антррацис (Bacillus anthracis).

2. Бруцелла абортус (Brucella abortus).

3. Бруцелла мелитенсис (Brucella melitensis).

4. Бруцелла суис (Brucella suis).

5. Франсиселла туларенсис (Francisella tularensis).

6. Тырысқақ қоздырғыш (Francisella tularensis).

7. Иерсиния пестис (Yersinia pestis).

d. Мыналар сияқты «уыттар» және «уыттардың кіші типтері»:

1. Ботулиникалық уыттар.

2. Клостридиальды қалтырау тудыратын уыттар (Clostridium perfringens).

3. Коноуыт.

4. Рицин.

5. Саксиуыт.

6. Шига уыт (Shiga).

7. Алтын стафилокок уыттар (Staphylococcus aureus).

8. Тетродоуыт.

9. Вероуыт.

10. Микроцистин (циангинозин).

11. Афлауыт.

12. Арбин.

13. Тырысқақ уыты.

14. Диацетотоксисирпенол уыты (Diacetoxyscirpenol toxin).

15. Т-2 уыты.

16. НТ-2 уыты.

17. Модессин (Modeccin) уыты.

18. Волкенсин (Volkensin) уыты.

19. Вискум альбум лектин 1 (Вискумин).

20. Гемолизин альфа-уыты және уытты естен тану синдромының уыты (бұрыннан F типті стафилококк энтероуыты ретінде белгiлi (Staphylococcus enterotoxin F).

Ескертпе: 1С351.d. тармағы бойынша мынадай өлшемдерде қанағаттандыратын тағамдардағы ботулиникалық уыттар немесе коноуыттар бақыланбайды:

1. Егер мұндай өнім медициналық жай-күйді емдеуге арналған фармацевтикалық құрам болып табылса.

2. Егер мұндай өнім - бұрын өлшеп оралған және медициналық өнім ретінде таратуға арналған болса;

3. Егер мұндай өнімді тиісті мемлекеттік орган медициналық өнім ретінде сатуға санкциялаған болса.

Ескертпе: 1С351 тармақ бойынша «вакцина уыттары» немесе «иммунды уыттар» бақыланбайды;

1С351 а.               3002 90 500 0

1С351 b.               3002 90 500 0

1С351 с.                3002 90 500 0

1С351 d.               3002 90 900 0

                               3002 90 500 0»;

«1-санат Материалдар, химикаттар, «микроорганизмдер» және «токсиндер» деген кіші бөлімде:

«1Е Технология» деген параграфта:

1Е001 бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«1Е001 1А002-ден 1А005, 1А006, 1А007, 1В немесе 1С тармақтары бойынша бақыланатын жабдықты немесе материалдарды «әзірлеу» немесе «өндіру» үшін арналған технологиялық ескертпеге сәйкес «технологиялар»,»;

«2-санат Материалдарды өңдеу» деген кіші бөлімде:

«2В Сынақ, бақылау және өндірістік жабдық» деген параграфта:

2В бөлігі техникалық ескертпенің 5b мынадай редакцияда жазылсын:

«b. ISO 2302:2014 халықаралық стандарттарына сәйкес ось бойынша (R↑,R↓) орналасу тұрақтылығын өлшейді және осьтердің әрқайсысы үшін, бес станоктың әрқайсысы үшін «орналасуының бір бағытты қайталануын» бағалайды»;

«2-санат «Материалдарды өңдеу» деген кіші бөлімде:

«2В Сынақ, бақылау және өндірістік жабдық» деген параграфта:

2В001 бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«2В001 Дайындаушының техникалық ерекшеліктеріне сәйкес «сандық бағдарламалық басқарудың» электрондық құрылғыларымен және мынадай арнайы әзірленген компоненттер жарақталуы мүмкін металдарды, керамикаларды және «композициялық материалдарды» өңдеуге немесе кесуге арналған төменде келтірілген станоктар олардың кез келгені үйлесімдері:

Арнайы ескертпе: Сондай-ақ 2В201 қараңыз.

а. Мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие бұрылу бөлшектеріне арналған металл кесетін станоктар:

1. ISO 230/2 (1988) халықаралық стандарттарына немесе оның кез келген сызықты осьтер бойымен ұлттық баламаларына сәйкес 6 мкм-ға тең немесе одан кем (жақсы) «барлық қолжетімді өтемақы» орналасуының дәлдігі;

2. «Контурлық басқару» жүргізу үшiн бiр уақытта үйлестiруге болатын екi немесе одан да көп ось;

b. Мынадай сипаттамаларға ие фрезерлік станоктар:

1. Мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие «контурлық басқару» үшiн бiр уақытта үйлестiруге болатын үш сызықтық ось және бiр айналу осьi:

а. «Орналасуының бір бағытты қайталануын», бір сызықты ось немесе одан көп бойында, 1 м-ден кем жұмыс алаңымен, 0,9 мкм тең немесе одан кем (жақсы); немесе

b. «Орналасуының бір бағытты қайталануын» бір сызықты ось немесе одан көп бойында, 1 м немесе одан көп жұмыс аймағымен, 1.1 мкм тең немесе одан кем (жақсы);

2. «Контурлық басқару» үшiн бiр уақытта үйлестiрiлуi мүмкiн бес немесе одан көп ось;

3. ISO 230/2 (1988) халықаралық стандарттарына немесе оның кез келген сызықтық осьтің бойындағы ұлттық эквиваленттеріне сәйкес 4 мкм-ға тең немесе кем (жақсы) барлық қолжетімді өтемақысы бар көшіру-жону станоктары үшін орналасу дәлдігі;

4. Мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие шапшаң кескіштер:

а. Шпиндель инерциясы немесе жұдырықшалар жүйесі бойынша қозғалысы жалпы ішкі көріністің (TTR) 0.0004 мм кем (жақсы);

b. Жылжымалы қозғалыстың бұрыштық ауытқуы (көлденең жазықтықта айналуы; тік ось айналасында айналу, қадамының өзгеруі және айналуы) доғаның 2 секундынан кем (жақсы), жалпы ұзындығы 300 мм-ден асатын жалпы ішкі көрініс (TIR).

с. Мынадай сипаттамаларға ие механикалық ұнтақтау машиналары:

1. Мынадай:

а. ISO 230/2 (1988) халықаралық стандарттарына немесе оның кез келген сызықты осьтер бойындағы ұлттық эквиваленттеріне сәйкес 4 мкм-ға тең немесе одан кем (жақсы) «барлық қолжетімді өтемақысы» бар орналасу дәлдігі;

b. «Контурлық басқару» үшін бір уақытта үйлестіруге болатын үш немесе одан көп ось;

2. «Контурлық басқару» үшiн бiр уақытта үйлестiруге болатын бес немесе одан көп ось;

d. «Контурлық басқару» үшiн бiр уақытта үйлестiруге болатын екi немесе одан да көп айналу осьтерi бар сымды бермей электрлендiруге арналған өңдеу станоктары (ЭӨС);

e. Металлдарды, керамиканы немесе «композициялық материалдарды» өңдеуге арналған, мынадай сипаттамалардың барлығына ие станоктар:

1. Материалды мыналар арқылы жою:

а. Су немесе басқа сұйық ағындар, абразивтік қоспалары бар ағындарды қоса алғанда;

b. Электрондық сәуле; немесе

с. «Лазер» сәулесі:

2. Айналудың екі немесе одан да көп осьтері бар, олар:

а. «Контурлар бойынша басқару» үшін бір уақытта үйлестіруге болады;

b. Орналасу дәлдігі 0.003 0 аз (жақсы)

f. Терең тесіктерді бұрғылауға арналған станоктар немесе 5 000 мм немесе одан үлкен тесіктерді бұрғылау ең үлкен тереңдігін қамтамасыз ететін терең тесіктерді бұрғылау үшін модификацияланған токарь станоктары, және олар үшін арнайы әзірленген компоненттер.

g. Мынадай шарттардың барлығына жауап беретін токарь станоктары:

1. «Орналасуының бір бағытты қайталануы» 0,9 мкм тең немесе одан кем (жақсы), жұмыс алаңы 1 м-ден кем; немесе

2. Бір немесе одан көп сызықты ось бойымен «орналасуының бір бағытты қайталануы» 0,9 мкм немесе одан кем (жақсы), 1 м немесе одан көп жұмыс аймағы бар;

Ескертпе:

1. 2В001 тармағы тістегеріштер өндірісі үшін арнайы әзірленген, металл кесетін станоктарды бақыламайды. Осындай станоктар бойынша 2В003 қараңыз.

2. Ескертпе: 2В001 тармағы мынадай детальдар мен олардың бөлшектерінің өндірісі үшін арнайы әзірленген металл кесетін станоктарды бақыламайды:

а. Қисықшип білігі мен эксцентрик білігі;

b. Станоктар мен фрездер;

с. Экструдер шнегі (тығыздаушы шнек);

d. Зергерлік бұйымдардың граверленген немесе қырланған детальдары.

3. Кемінде мынадай екі немесе үш мүмкіндікке ие бар металл кесетін станок: қайрау, жоңғылау немесе жонып тегістеу (мысалы, жоңғылап кесу мүмкіндіктері бар токарь станогы 2В001.а., .b. .с. немесе .g. тізімі бойынша бағаланады.

4: 2В001.а. тармағы контактілік линзалар өндіру үшін арнайы әзірленген және мынадай шарттардың барлығына жауап беретін токарь станоктарын бақыламайды;

         a. Офтальмологиялық мақсаттарда пайдаланылатын деректерді ішінара бағдарламалаумен енгізе отырып, бағдарламалық қамтылыммен шектелген контроллерлі станоктар;

         b. Вакуумдық патронның болмауы.

5. 2В001.С. тармағы мынадай қырнау станоктарын бақыламайды:

1. Мынадай сипаттамалардың бәріне ие цилиндрлі сыртқы, ішкі және сыртқыішкі қырнау станоктары:

а. Цилиндрлік қырнаумен шектелген;  

b. Бұйымның ең жоғары ықтимал ұзындығы немесе диаметрі 150 мм;

2. Шаблон бойынша қырнау үшін арнайы жобаланған және мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие станоктар:

а. С-ось перпендикуляр жұмыс бетінің қырналатын шеңберін ұстап тұруға қолданылады; немесе

b. А-ось цилиндрлік жұдырықшаның конфигурациясын анықтайды.

3. Тегіс қырнау станоктары;

6. 2В001.a.-2B001.c. тармақшалардың мақсаттары үшін, осьтерді өлшеу ISO 230-2: 2014 стандартының 5.3.2. тармағындағы сынау әдістемелеріне сәйкес орындалуы тиіс. Ұзындығы 2 м-ден астам осьтер үшін сынақтар 2 м кесінділерде жүргізілуі тиіс. Ұзындығы 4 м-ден көп осьтер үшін бірнеше сынақтар талап етіледі (мысалы, ұзындығы 4 м-ден 8 м-ге дейінгі осьтер үшін екі сынақ және ұзындығы 8 м-ден астам 12 м-ге дейінгі осьтер үшін үш сынақ). Әрбір сынақ осьтің ұзындығы бойынша біркелкі бөлінген ұзындығы 2 м кесінділермен жүргізілуі тиіс. Сыналатын кесіктер осьтің толық ұзындығы бойымен кез келген артық ұзындығы бойынша біркелкі бөлініп, сынақ кесіндісінің басында, ортасында және соңында біркелкі бөлінеді. Есепте көрсетілген барлық тексерілетін кесінділердің мәні ең аз «орналасуының бір бағытты қайталануы» болып табылады.»;

«2-санат Материалдарды өңдеу» деген кіші бөлімде:

«2В Сынақ, бақылау және өндірістік жабдық» деген параграфта:

2В006 бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«2В006 Мыналар сияқты мөлшерлерді өлшеуге немесе бақылауға арналған жүйелер немесе жабдық:

а. ЭЕМ басқарылатын, «сандық бағдарламалық басқарылуы» немесе «қондырылған бағдарламамен басқарылатын», станоктың жұмыс диапазонының шегінде (мысалы, осьтің ұзындығы шегінде) кез келген нүктедегі үшөлшемді немесе кеңістіктік өлшемдердегі ең үлкен жол берілетін қатені (ЕЖҚ) көрсетуге қабілеті бар, ISO 10360-2 (2001) халықаралық стандартына сәйкес тең немесе кем (жақсы) (1,7 + L/1000) мкм (L - миллиметрмен өлшенетін ұзындығы) тестіленетін, өлшемдерді бақылау машиналары;

Арнайы ескертпе: сондай-ақ 2В206 қараңыз.

b. Мыналар сияқты сызықтық немесе бұрыштық ауысуларға арналған өлшеу құрал-жабдықтары:

1. Мынадай құрауыштардың кез келгеніне не сызықтық ауысуларға арналған өлшеу құрал-жабдықтары:

Техникалық ескертпе: 2В006.b.1. үшін лазері бар ауысуларды өлшеу жүйелерінің интерферометрлер және оптикалық кодтаушы құрылғылар тек 2В006.b.1.c. және 2В206.с. тармақшалары бойынша ғана бақыланады.

а) «Шешетін қабілеті бар» контактісіз түрдегі өлшеу жүйелері, өлшеулердің 0,2 мм дейінгі диапазоны кезіндегі 0,2 мкм тең немесе кем (жақсы);

b) Мынадай сипаттамаларға ие кернеудің сызықтық реттелетін дифференциалды түрлендіргіші бар жүйелер:

1. «Сызықтығы» 5 мм-ге дейінгі өлшеулер диапазонында 0.1% тең немесе кем (жақсы).

2. +(-)1 К айналадағы температураның ауытқуымен стандартты жағдайлар кезінде 0,1% тең немесе кем (жақсы) ауытқу:

с. Мынадай жағдайлардың барлығына ие өлшеу жүйелері:

1. «Лазері» бар;

2. 0.200 нм немесе одан кем (жақсы) толық шкаладағы «рұқсат»;

3. Өлшеу диапазонының шегіндегі кез келген нүктеде ауаның сыну көрсеткішінің өтелуі кезінде тең немесе одан кем (жақсы) (1,6 + L / 2000) нм (L - өлшенген ұзындығы миллиметрде) «өлшеу қателігіне» қол жеткізуге қабілетті және 20°C ± 0.01°C температурасында 30 секунд ішінде өлшенген,

а. 0,1 мкм немесе кем (жақсы) толық шәкілде «шешу»;

b. «Өлшеу қателігі», (0,2 + L/2000) мкм (L-ұзындығы, млм өлшенеді) тең немесе кем (жақсы).

Ескертпе: 2В006.b.1. тармақ станоктардың жылжымалы бөліктерінің ауысу қателіктерін өлшеуге арналған «лазерден» тұратын тұйық немесе ашық контурлы кері байланысы жоқ өлшейтін интерферометрикалық жүйелерді, мөлшерлерді немесе осы сияқты жабдықтарды бақылау құралдарын бақыламайды.

2. 0,00025 0 тең немесе кем (жақсы) «бұрыштық күйі ауытқитын» бұрыштық өлшеу аспаптары;

Ескертпе: 2В006.b.2 тармағымен айнаның бұрыштық қозғалысын айқындауға арналған, бағытталған жарықты (мысалы, «лазер» сәулесі) пайдаланатын автоколлиматорлар сияқты оптикалық аспаптар бақыланбайды.

с. 0,5 мн немесе одан кем (жақсы) сезімталдықпен бұрыштың функциясы ретінде оптикалық ыдыратуды қолдана отырып, үстіңгі беттің кедір-бұдырын өлшеуге арналған жабдық.

Ескертпе: өлшеу құралдары ретінде пайдаланылуы мүмкін станоктар, егер олардың параметрлері станоктардың немесе өлшеу аспаптарының функциялары үшін берілген өлшемдерге сәйкес келсе немесе одан асып түссе бақылануға жатады;

2В006 а.               9031 80 340 0
                                        9031 80 320 0
         2В006 b.               9031 49 900 0
                                       9031 49 000 0
                                        9031 80 320 0
                                       9031 80 340 0
                                        9031 80 910 0
           2В006 с.               9031 49 900 0»;

«2-санат Материалдарды өңдеу» деген кіші бөлімде:

«2В Сынақ, бақылау және өндірістік жабдық» деген параграфта:

2В007 бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«2В007 Мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие «роботтар», және арнайы жобаланған контроллерлер және оларға арналған «жұмыс органдары»:

Арнайы ескертпе: сондай-ақ 2В207 қараңыз.

а. Уақыттың нақты ауқымында «бағдарламаларды» генерациялай немесе модификациялай отырып немесе «бағдарламаларға» арналған цифрлық деректерді генерациялай немесе модификациялай отырып, үш өлшемді бейнелерді, процестерді немесе объектілерді толық өңдеуге қабілеттілер;

Техникалық ескертпе: «көріністерді талдау» бойынша шектеулер берілген бұрыш бойынша бақылау нәтижелері бойынша үшінші өлшеу аппроксимациясын немесе бекітілген тапсырмалар үшін тереңдік немесе текстураны қабылдауға арналған бұлыңғыр сілтемелердің шкалаларының шектелген интерпретациясын қамтымайды (2 1/2 D).

b. Ұлттық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес арнайы әзірленген, жарғыш әскери жарақтарды жасаудың шарттарына бейімделген;

с. Радиациялық-төзімді ретінде арнайы жобаланған немесе бағаланатын, сипаттамалардың дегратациясынсыз 5x10 3 радтан (кремний) артыққа төзетіндер (жиынтық дозасы); немесе

Техникалық ескертпе: рад термині (кремний) экрандалмаған кремнийлі үлгімен жұтылған иондайтын сәулеленудің энергиясына (Дж/кг) қатысты;

d. 30 000 м-нен астын биіктіктердегі операцияларға арнайы арналған;

2В007                   8479 50 000 0

                             8537 10 100 0

                             8537 10 910

                             8537 10 990 0»;

«2-санат Материалдарды өңдеу» деген кіші бөлімде:

«2В Сынақ, бақылау және өндірістік жабдық» деген параграфта:

2В201 бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«а. ISO 230-2: 1988 (1) стандартының немесе оның ұлттық баламаларының талаптарына сәйкес мынадай әдістемелерді қолдана отырып, өлшеу нәтижесінде алынған орналасу нақтылығының белгіленген деңгейлері, егер бұған ұлттық реттеуші органдар рұқсат етсе, жекелеген станокқа арналған дербес өлшеулердің орнына станоктың әр моделі үшін пайдаланылуы мүмкін. Белгіленген орналасу нақтылығының дәлдігін айқындау:

а. Бағаланатын модельдің бес станогын таңдау;

b. ISO 230-2: 1988 (1) стандартына сәйкес сызықты осьтердің дәлдігін өлшеу;

с. Әрбір станоктың әрбір осьі үшін дәлдік мәндерін (A) айқындау.

Дәлдік мәнін есептеу әдісі ISO 230-2: 1988 (1) стандартында сипатталған;

d. Әрбір ось үшін орташа дәлдік мәндерін айқындау. Бұл орташа мән осы үлгідегі әрбір ось үшін орналасу нақтылығының белгіленген дәлдігі мәніне айналады (^ Ax ^ Ay) дегенді білдіреді;

e. 2В201 әрбір сызықтық оське қатысты болғандықтан, орналасу нақтылығының белгіленген мәндерінің саны сызықтық осьтердің санына сәйкес келуі тиіс;

f. Егер 2В001.а., 2В201.b. немесе 2B201.c. тармақшалары бойынша бақыланбайтын кез-келген станок осьінде тегістеу станоктары үшін 6 мкм немесе одан кем (жақсы), және фрезерлік және токарь станоктары үшін 8 мкм немесе одан кем (жақсы) орналасу дәлдігінің белгіленген мәндері, екеуі де ІSО 230-2: 1988 (1988) (1) -ге сәйкес болса, онда станок жасаушы он сегіз айда бір рет дәлдігінің деңгейін растауы керек.

а. Мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие жону станоктары:

1. «Барлық компенсациялық мүмкіндіктері» бар орналасу дәлдігі ISO 230-2:1988 (1) халықаралық стандартына немесе оның ұлттық баламаларына сәйкес кез келген сызықтық осьтің бойында 6 мкм-ге тең немесе жақсы (кем).

2. Екі немесе одан көп горизонтальды бұру осьтері; немесе

3. «Контурлық басқару» үшін бір уақытта үйлестіруге болатын бес немесе одан көп ось.

Ескертпе: 2В201.а тармағы бойынша мынадай сипаттамалары бар фрезерлік станоктар бақыланбайды:

а. X осьі бойынша қозғалыс 2 м-ден астам;

b. X осьі бойындағы жалпы орналасу дәлдігі 30 мкм астам (нашар).

b. Мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие тегістеу станоктары:

1. «Барлық өтемақы мүмкіндіктері» бар орналасу дәлдігі ISO 230-2: 1988 (1) халықаралық стандартына немесе кез келген сызықтық осьтің бойында ұлттық баламасына сәйкес 4 мкм-ге тең немесе одан жақсы (аз).

2. Екі немесе одан да көп көлденең айналмалы осьтер;

3. «Контурлық басқару» үшін бір уақытта үйлестіруге болатын бес немесе одан көп ось;

Ескертпе: 2В201.b. тармағы бойынша мынадай тегістеу станоктары бақыланбайды:

а. Сыртқы, ішкі және сыртқы-ішкі тегістеуге арналған, мынадай шарттардың барлығына жауап беретін дөңгелектеп тегістеуші станоктар:

1. Өңделетін бөлшекті максималды сыртқы диаметрі немесе максималды ұзындығы 150 мм тек тегістеуге ғана арналған; және

2. X, Z және C осьтерімен шектелген; b. Z осьі немесе В-осьі жоқ үйлестіру-тегістеу станоктары ISO 230-2: 1988 (1) халықаралық стандартына немесе оның ұлттық баламаларына сәйкес, жалпы орналасу дәлдігі 4 мкм-дан кем (жақсы).

с. ISO 230-2: 1988 (1) халықаралық стандартына сәйкес кез келген сызықтық ось бойымен (жалпы орналасу орны) 35 мм асатын диаметрлі бөлшекті өңдеу үшін жарамды станоктар үшін 6 мкм-ге тең немесе одан жоғары «барлық өтемақы мүмкіндіктерімен» орналасу дәлдігі бар токарь станоктары.

3-ескертпе: 2В201а.3. және 2B201b.3. тармақтары 5 немесе одан да көп осьтері бар, параллелді сызықтық кинематикалық құрылымға (мысалы, алты осьтері бар) негізделген станоктарды қамтиды, олардың ешқайсысы айналу осьі болып табылмайды.

2В201 а.               8459 31 000 0

                             8459 39 000 0

                             8459 51 000 0

                             8459 61 100 0

8459 61 900

8459 69 100 0

8459 69 900 0

8464 90 200 0

8464 90 800 0

8465 92 000 0

8457 20 000 0

8457 30

8459 69

2В201 b.               8460 11 000

8460 19 000 0

8460 21 110 0

8460 21 150 0

8460 21 190 0

8460 21 900 0

8460 29 110 0

8460 29 190 0

8460 29 900 0

8460 20 950 0

8465 93 000 0

                             8457 30

                             8460 29

                            8464 20»;

«2-санат - Материалдарды өңдеу» деген кіші бөлімде:

«2В Сынақ, бақылау және өндірістік жабдық» деген параграфта:

2В206 бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«2В206 тармағы бойынша бақыланатындарды қоспағанда, мыналар сияқты мөлшерлерді бақылау тетіктері, жүйелері немесе қондырғылары:

а. Компьютермен немесе ЧПУ блогымен басқарылатын, мынадай сипаттамалардың екеуіне де ие болатын координатты өлшеу машиналарының (КӨМ):

1. Екі немесе одан көп координатты осьтер; және

2. Е0хЕ0y немесе Е 0Z ретінде белгіленген кез келген осьтің ұзына бойы ұзындығын (бірөлшемді) өлшеудің машинаның жұмыс диапазоны шегіндегі кез келген нүктеде тең немесе одан кем (жақсырақ) болатын, ИСО 10360-2 (2009) сәйкес тексерілген максималды рұқсат етілген қателігі.

b. Мынадай сипаттамалардың екеуіне ие болатын жартылай сфералардың сызықтық және бұрыштық шамаларын бір мезгілде тексеруге арналған жүйелер:

1. Кез келген сызықтық осьтің бойындағы «өлшеу ақаулығы» 5 мм-ге 3,5 мкм-ге тең немесе кем (жақсы); және

2. «Бұрыштық өлшеу ақаулығы» 0,02 0 иінге тең немесе кем.

1-ескертпе: өлшеу құралдары ретінде пайдаланыла алатын станоктар егер олардың шамалары станоктар немесе өлшеу приборлары үшін белгіленген сипаттамаларға сәйкес келсе немесе асып түссе, экспорттық бақылау бақылауға жатады;

2-ескертпе: 2В206 тармағында сипатталған жүйелер, егер олар экспорттық бақылауға жататын үлгілерден олардың қандай да бір жұмыс диапазонында асып түсетін болса, экспорттық бақылауға жатады.

Техникалық ескертпелер:

1. Осы тармақта барлық өлшенетін мөлшерлердің шамалары қосу/алуды білдіреді, яғни жалпы диапазонды емес.

с. Мынадай барлық шарттарды қанағаттандыратын «сызықтық орын ауыстыруды» өлшеуге арналған өлшеу жүйелері:

Техникалық ескертпе:

2В206.c. тармағының мақсаттары үшін «Сызықтық орын ауыстыру» өлшеуші элемент пен бақыланатын объект арасындағы қашықтықтың өзгеруін білдіреді.

1. «Лазер» қамтитын; және

2. Қалыпты температураға және қалыпты атмосфералық қысымға қатысты ± 1 К қоршаған ортаның температурасы ауытқуы кезінде кем дегенде 12 сағат бойы мына сипаттамалардың барлығын сақтайтын:

а. 0,1 мкм немесе одан жоғары толық шәкіл бойынша «рұқсат»; және

b. (0,2 + L / 20) мкм тең немесе одан жақсырақ (кем) (L – миллиметрмен өлшенетін ұзындық) өлшемге жетуге қабілетті «өлшеу қателігі».

Ескертпе: 2В206.c. тармағы бойынша тұйық немесе ашық кері байланыссыз, станоктардың, өлшемдерді бақылау құралдарының немесе ұқсас жабдықтың қозғалмалы бөліктерінің орын ауыстыруындағы қателікті өлшеуге арналған лазерді иеленетін, интерферометриялық өлшеу жүйелері бақыланбайды.

2В206                   9031 80 340 0

                             9031 49 900 0

                             9031 80 320 0»;

«2-санат - Материалдарды өңдеу» деген кіші бөлімде:

«2В Сынақ, бақылау және өндірістік жабдық» деген параграфта:

2В352 бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«2В352 Мыналар сияқты биологиялық материалдарды өңдеуге арналған жабдық:

а. Биологиялық қорғаудың (Р3 немесе Р4) жоғары және барынша биік деңгейін қамтамасыз ететін жабдық жиынтығы;

b. Тозаңдату немесе ұсақ тамшы бүрку жүйелері және олардың құрамдауыштары;

с. Фазааралық поликонденсаторлар;

d. Фазалық бөлгіштер;

e. Кәдімгі үй-жайлар немесе турбулентті ауа ағыны бар үй-жайлар.

Техникалық ескертпе:

Р3 немесе Р4-тің (ВL3, ВL4, L3, L4) қорғалу деңгейі ДДҰ-мен айқындалған (Зертханалық биоқорғау жөніндегі нұсқаулық Женева, 1993 жыл, екінші басылымы);

b. Патогенді «микроорганизмдерді», вирустарды немесе аэрозолдардың түзілу қатері жоқ токсиндерді үздіксіз өсіру үшін пайдаланылуы ықтимал ферменттер 20 л немесе одан астам толық сыйымдылыққа ие болады;

Техникалық ескертпе:

Ферментерлер биореакторларды, термостаттарды, хемостаттарды және үздіксіз ағындық жүйелерді қамтиды;

с. Аэрозольдардың түзілу қатері жоқ патогендердік микробтарды үздіксіз сеперациялауды қамтамасыз ететін және барлық мынадай сипаттамаларды иеленетін центрофугалық сеператорлар:

1. Өндіргіштігі - 100 л/сағаттан астам;

2. Құрылысы жылтыратылған тоттанбайтын болаттан немесе титаннан толықтай немесе ішінара орындалған.

3. Қос немесе көп қабатты тығыздаушы бу төсеніштері; және

4. Алдын ала бөлшектеместен, бумен зарарсыздандыру мүмкіндігі;

Техникалық ескертпе:

Центрифугалық сепараторлар декантерлеуге арналған қондырғыны қамтиды;

d. Патогенді микроағзаларды, вирустарды, токсиндерді немесе жасушалық дақылдарды бөлуді қамтамасыз ететін және мынадай сипаттамалардың барлығын иеленетін ағынды (жанама) сүзуге арналған жабдық:

1. Аэрозольдардың түзілу қатері жоқ патогенді микроағзаларды, вирустарды немесе токсиндерді немесе жасушалық дақылдарды үздіксіз сепарациялау үшін арналған және мынадай екі сипаттаманы иеленетін көлденең (жанама) ағын бойынша сүзу жүйелері:

а. сүзу аймағы 1 ш.м-ге тең немесе одан асады және

b. орнында зарарсыздандыру немесе дезинфекциялау мүмкіндігі;

Техникалық ескертпе:

2В352.d.1.b. тармағына «зарарсыздандырылған» термині физикалық (мысалы, бу) немесе химиялық құралдарды пайдалану жолымен жабдықтар мен аспаптардан барлық өмір сүруге бейім микробтарды жоюды білдіреді. «Залалсыздандырылған» деген термин бактерицидтік әрекетке ие химиялық құралдарды пайдалану жолымен жабдықтар мен аспаптардағы ықтимал микробтық инвазиялық қабілеттілікті жоюды білдіреді. Залалсыздандыру мен зарарсыздандырудың санитарлық өңдеуден айырмашылығы бар. Санитарлық өңдеу жабдықта микробтардың болуын азайту мақсатындағы тазалау рәсімдеріне жатады, бұл ретте микробтық инвазиялық қабілеттілікті толық немесе микробтардың өмір сүру қабілеттілігін жою мақсатының қойылуы міндетті емес.

2. 2В352.d санамаланған көлденең (жанама) ағындағы сүзгілеу жүйесінің жабдығында пайдалануға арналған әрбір компоненті сүзгілеу алаңы 0,2 м-ге тең немесе одан жоғары көлденең (жанама) ағындағы сүзгілеу жүйесінің компоненттері (мысалы, модульдер, элементтер, кассеталар, картридждер, тораптар мен пластиналар);

Ескертпе: 2В352.d. тармағымен, мысалы, өндіруші бақылайтын кері осмоса жабдығы бақыланбайды.

e. Бу, газ немесе су буы арқылы зарарсыздандырылған, тәулігіне 10 кг немесе одан да көп және 1000 кг-нан кем мұздар буландырғыш сыйымдылығы бар лиофильді кептіргіш;

f. Мыналар сияқты қорғаныш жабдықтар мен қорғаныш қабықшалар:

1. Толық немесе ішінара дербес желдеткіші бар қорғаушы костюмдер, немесе сыртқы ауаны тарту арқылы беруге бейімделген және үлкен қысыммен жұмыс істейтін суырмалы шкафтар;

2. Қалыпты жұмыс істеуі үшін мынадай сипаттамалардың барлығын иеленетін биоқорғау камералар, оқшаулау жүйелері немесе биологиялық қорғау қораптары:

а. Оператор одан физикалық тосқауылмен бөлінген, толығымен жабық жұмыс кеңістігі;

b. Теріс қысым кезінде жұмыс істеуге қабілетті;

с. Жұмыс кеңістігінде объектілерді қауіпсіз басқаруға арналған құралдар;

d. Жұмыс кеңістігінде және шығыс ауа ағыны жоғары тиімді ауа сүзгісін (HEPA) пайдалану арқылы сүзіледі;

1-ескертпе: 2В352.f.2 тармағы ДДҰ-ның биологиялық қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулығының ең соңғы шығарылымында сипатталған немесе ұлттық стандарттарға, нормаларға және нұсқаулықтарға сәйкес шығарылған биологиялық қорғау қораптарын қамтиды.

2-ескертпе: 2В352.f.2. Қызметкерлерді кедергісіз қорғау немесе жұқпа жұқтырған науқастарды тасымалдау үшін арнайы әзірленген оқшаулау жүйелерін қамтымайды.

g. «Микроағзалар», «вирустар» немесе «токсиндер» аэрозольдарының әсерін зерттеуге арналған аэрозольдық (ингаляциялық) жабдық, атап айтқанда:

1. 1 м3 немесе одан астам көлеммен бүкіл денеге әсер ету үшін арналған камералар;

2. Аэрозольдың бағытталған ағынын пайдаланатын және мыналарға әсер етуге қабілетті, тек мұрын арқылы әсер етуге арналған аппарат:

а. 12 немесе одан да көп кеміргіштер; немесе

b. Кеміргіштерден басқа 2 немесе одан да көп жануарлар;

3. Жануарларды бекiту үшiн пайдаланылатын, жабылатын пластик цилиндрлер, олар тек аэрозольдың бағытталған ағынын пайдаланатын мұрын арқылы әсер етуге арналған аппаратпен бірге қолданылады;

2В352 а.             6113 00

                             9020 00 000 0

2В352 b.              8419 89 989 0

                             8486 10 000

                             8486 20

                             8479 82 000 0

2В352 с.               8421 19

                             8421 19 200 9

2B352 d.               8421 29 000 9

                             8421 29 900 9

2В352 е.               8419 39

2B352 f. 1.           8479 89 970 8

                             8486 10 000 9

                             8486 20

                             8486 30

8486 40 000 9

4015 90 000 0

6113 00 100 0

6210 20 000 0

6210 40 000 0

9020 00

2B352 f. 2.           8414 80 800 0

                             8414 60 000 0

2B352 g.               8424 89 000 9

                             8424 89 950 9»;

«3-санат Электроника» деген кіші бөлімде:

«3A Жүйелер, жабдық және компоненттер» деген параграфта:

3А001 бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«1-ескертпе: басқа жабдық сияқты арнайы әзірленген немесе дәл сондай функционалдық сипаттарға ие 3А001.а.3 бастап А001.а.10 немесе 3А001. 12-ге дейінгі тармақтарда көрсетілген жабдықтар мен құрауыштардан басқа, 3А001 немесе 3А002 тармақтарында көрсетілген жабдық пен құрауыштардың бақылау мәртебесі басқа жабдықтың бақылау мәртебесі бойынша айқындалады.

2-ескертпе: 2А001.а.3-тен бастап 3А001.а.9-ға немесе 3А001.а.12-ге дейінгі тармақтарда көрсетілген, бағдарламалары өзгертіле алмайтын, немесе басқа жабдық үшін нақты функцияларды орындау үшін әзірленген интегралды схемалардың бақылау мәртебесі басқа жабдықтың бақылау мәртебесі бойынша айқындалады.

Арнайы ескертпе: дайындаушы немесе өтініш беруші басқа жабдықтың бақылау мәртебесін айқындай алмайтын жағдайларда, бұл мәртебе 3А001.а.3-тен бастап 3А001.а.9-ға және 3А001.а.12-ге дейінгі тармақтарда көрсетілген интегралдық схемалардың бақылау мәртебесімен айқындалады.

Егер интегралдық схемалардың 3А001.а.3 тармағында көрсетілген «микроЭЕМ» кремнийлі микросхемасы немесе микробақылаушы микросхемасы болып табылса және сөздік операндасының ұзындығы 8 бит немесе одан аз болса, онда оның бақылау мәртебесі 3А001.а.3 тармаққа сәйкес айқындалуы тиіс.

3А001 Мыналар сияқты электрондық бұйымдар:

а. Жалпы мақсаттағы төменде тізбеленген интегралды микросхемалар:

1-ескертпе: Нақты функция жасалған, оларды дайындауға арналған пластиналардың (дайын немесе жартылай фабрикаттар) бақылау мәртебесі 3А001.а тармақта көрсетілген өлшемдер бойынша бағаланады;

2-ескертпе: «Интегралды схемалар» мынадай типтерді қамтиды:

«Монолитті интегралды схемалар»;

«Гибридті интегралды схемалар»;

«Көпкристалды интегралды схемалар»;

«Сапфирдегі кремний» үлгісіндегі интегралды схемаларды қоса алғанда, «пленкалы интегралды схемалар;

«Оптикалық интегралды схемалар»;

1. Радиациялық-төзімді ретінде жобаланған немесе айқындалған, мыналарға төзуге қабілетті интегралды схемалар:

а. Жалпы дозасы 5х10 3 рад (Sі) (кремний) немесе жоғары, немесе;

b. Ақау беруіне дейінгі дозасы қуаты 5х10 6 рад (кремний); немесе жоғары

с. Нейтрондар ағынының кремнийге (1МеV-ке эквивалент) интегралдық тығыздығы 5 х 10 13 н/см 2 немесе жоғарыны құрайды немесе оның басқа металдарға эквиваленті;

Ескертпе: 3А001.а.1.с. тармағымен металл-диэлектрик-жартылай өткізгіші (МДЖ-құрылым) бақыланбайды.

2. Төменде тізбеленген сипаттамалардың кез келгеніне ие болатын «микропроцессорлық микросхемалар», «микроЭЕМ микросхемалары», микробақылау микросхемалары, көпкомпонентті жартылай өткізгіштерден жасалған жады микросхемалары, аналогтік-цифрлық түрлендіргіштер, цифрлық-аналогтік түрлендіргіштер, «сигналдарды өңдеу» үшін әзірленген электроптикалық немесе «оптикалық интегралды микросхемалар», пайдаланушы бағдарламалайтын далалық транзисторлардағы логикалық кілттердің матрицалары, пайдаланушы бағдарламалайтын далалық транзисторлардың логикалық матрицалары, жеке тапсырыс бойынша дайындалған, функциясы белгісіз не өндірушіге аталған интегралдық схемалар пайдаланылатын аппаратураларға бақылау функциялары таралатыны белгісіз интегралдық схемалар, жедел Фурье түрлендіру процессорлары, электрлік бағдарламаланатын үнемі есте сақтау қондырғылары (ЭБҮЕҚ), ультракүлгін өшірумен бағдарламаланатын немесе өз бетімен талғай алынатын (ӨТСЕҚ) статикалық есте сақтау қондырғылары:

а. Қоршаған ортаның 398 К (+125 0 С)-дан жоғары температурасында жұмысқа қабілетті;

b. Қоршаған ортаның 218 К (-55 0 С)-дан жоғары температурада жұмысқа қабілетті;немесе

с. Қоршаған ортаның 218 К (-55 0 С)-дан 398 К (+225 0 С)-қа дейінгі температуралар диапазонынан тыс температураларда жұмысқа қабілетті;

Ескертпе: 3А001.а.2 тармақ азаматтық автомобильдер мен теміржол локомотивтеріне арналған интегралдық схемаларға қолданылмайды;

3. Төменде тізбеленген сипаттамалардың кез келгенін иеленетін «микропроцессорлық микросхемалар», «микрокомпьютерлік микросхемалар» және микробақылаушылардың микросхемалары:

Ескертпе: 3А001.а.3 тармақ цифрлық сигналдар процессорларын, цифрлық матрицалық процессорларды және цифрлық қосарлы процессорларды қамтиды.

а. Қолданылмайды.

b. Жартылай өткізгіш қосылыстарда дайындалған және 40 МГц-дан асатын тактілік жиілікте жұмыс істейді; немесе

с. Деректерінің немесе командалардың бір шинадан артық немесе 150 Мбайт/с-тан жоғары беру жылдамдығымен ИС микропроцессорға параллельді» сыртқы аралық қосуға арналған дәйекті байланыс порты;

4. Жартылай өткізгіш қосылыстарда әзірленген жады интегралды схемалары;

5. Ұқсас цифрлық және цифрлық-ұқсас түрлендіргіштерге арналған мыналар сияқты интегралды схемалар:

а. Мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие ұқсас-цифрлық түрлендіргіштер:

Арнайы ескертпе: сондай-ақ 3А101 қараңыз.

1. 10 бит немесе одан да артық шешу қабілеті, бірақ 12 бит-тен кем, шығыстағы жылдамдығы секундына 500 миллион сөзден артық;

2. 12 бит немесе одан да артық шешу қабілеті, бірақ 14 бит-тен кем, шығыстағы жылдамдығы секундына 200 млн. сөзден артық.

3. 14 бит немесе одан да артық шешу қабілеті, бірақ 16 бит-тен кем, шығысында жылдамдығы секундына 250 миллион сөзден астам;

4. 16 бит немесе одан да артық шешу қабілеті, шығыстағы жылдамдығы секундына 65 млн. сөзден артық.

b. Шешу қабілеті 12 бит және одан да жоғары және «орныққан режимге шығу уақыты» 10 нс-тен кем цифрлық-ұқсас түрлендіргіштер;

Техникалық ескертпелер:

1. Шешу қабілеті n бит 2 деңгейге дейінгі n кванттеуге сәйкес келеді;

2. «Түрленудің толық уақыты» сынама алудың жылдамдығына кері ретінде айқындалады.

6. Бір мезгілде барлық тізбеленген құрауыштарға ие, «сигналдарды өңдеуге» арналған «электрондық-оптикалық» және «оптикалық интегралды схемалар»:

а. Бір ішкі «лазерлі» диод немесе одан астам;

b. Бір ішкі жарық сезгіш элемент немесе одан астам; және

с. Оптикалық толқын жүргізгіштер;

7. Мынадай сипаттамалардың кез келгенін иеленетін пайдаланушы бағдарламалайтын логикалық қондырғылар:

а. Шығындардың (винтельдердің) балама саны 30 000 астам (екі кіріске есептегенде);

b. Негізгі логикалық элементтің «типтік кідіру» уақыты 0,1 нс-тен аз; немесе

с. Қосу жиілігі 133 МГц-ден асады;

Ескертпе: 3А001.а.7-тармақ мыналарды қамтиды:

а. Қарапайым бағдарламалық логикалық қондырғылар

b. Күрделі бағдарламалық логикалық қондырғылар

с. Далалық транзисторлардағы логикалық кілттердің бағдарламаланатын матрицалары

d. Далалық транзисторлардағы бағдарламаланатын логикалық матрицалар

е. Бағдарламалық қосқыштар

Арнайы ескертпе: Далалық транзисторлардағы бағдарламаланатын логикалық қондырғылар, сондай-ақ далалық транзисторлардағы логикалық кілттердің бағдарламаланатын матрицалары немесе далалық транзисторлардағы бағдарламаланатын логикалық матрицалар ретінде белгілі

8. Қолданылмайды;

9. Нейронды желілерге арналған интегралды схемалар;

10. Мынадай сипаттамалардың кез келгенін иеленетін, жеке тапсырыс бойынша дайындалған, функциясы белгісіз не өндірушіге аталған интегралдық схемалар пайдаланылатын аппаратуралардың бақылау функциялары белгісіз интегралдық схемалар:

а. 1000 шығарғыштан жоғары;

b. Элементтің үлгілік «кідіру уақыты» 0,1 нс-тен аз; немесе

с. Жұмыс жиілігі 3 ГГц-ден асады;

11. 3А001.а.3-дан бастап 3А001.а.10 және 3А001.а.12-ге қоса алғандағы тармақтарда көрсетілгендерден айырмасы бар, қандай да бір жартылай өткізгіш қосылыстардың негізінде жасалған және мынадай сипаттамалардың кез келгенін иеленетін сандық интегралды схемалар:

а. Вентильдердің балама саны 3 000 астам (екі кіріске есептегенде); және

b. Қосу жиілігі 1,2 ГГц-ден асады;

12. Фурье жылдам түрлендіру процессорлары, N-нүктесінен жылдам Фурье түрленуін N lоg>2-ден кем емес N / 20 480 мс-тан төмен есептеу уақытына ие, мұндағы N - нүктелер саны;

Техникалық ескертпе:

N 1024 нүктеге тең болған жағдайда, 3А001.а.12 тармағында көрсетілген формула кешенді 1024 нүктелі 500 us Фурье тез түрлендіруі орындалуының есептік уақытын береді;

b. Микротолқын немесе миллиметр ауқымындағы өнімдер, мыналар сияқты:

1. Төменде тізбеленген электронды вакуумдық лампалар мен катодтар:

1-ескертпе: 3А001.b.1 тармақ мынадай сипаттамаларға ие, кез келген жиілікте жұмыс істеу үшін жасалған немесе жобаланған лампаларды бақыламайды:

а. 31,8 ГГц-ден аспайды; және

b. Халықаралық Телекоммуникация Одағы радиокоммуникациялық қызмет саласы үшін таратады, бірақ радиолық табу үшін емес.

2-ескертпе: 3А001.b.1 тармақ мынадай сипаттамалардың бәріне ие, «ғарышта қолдануға арналмаған» лампаларды бақыламайды:

а. Орташа шығу қуаты 50 Вт-ға тең немесе одан аз; және

b. мынадай сипаттамалардың бәріне жауап беретін, кез келген жиілікте жұмыс істеу үшін жасалған немесе жобаланған:

1. 31,8 ГГц-ден жоғары, бірақ 43,5 ГГц-дан аспайды; және

2. Халықаралық Телекоммуникация Одағы радиокоммуникациялық қызмет саласы үшін таратады, бірақ радиолық табу үшін емес.

а. Мыналар сияқты импульстің немесе үздіксіз әрекеттің жүгіретін толқындар лампасы:

1. 31 ГГц-ден асатын жиіліктерде жұмыс істейді;

2. Қосылғаннан бастап лампаның 3с-тен кем емес шекті радиожиілікті қуатына шыққанға дейінгі уақытты катодтың қыздыру элементі бар;

3. Резонаторлармен ұштастырылған лампалар немесе жиілігі «жиілік белдеуінің бір сәттік ені» жиілігі 7%-ынан жоғары немесе қуатының шыңы 2,5 кВт-ден асатын олардың модификациялары;

4. Мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие спиральды лампалар немесе олардың модификациялары:

а. «Жиілік белдеуінің сәттік ені» октавадан астам немесе одан кем және шығаратын орташа қуаты (кВт-де) жұмыс жиілігіне (ГТц-де) 0,5-тен астам; немесе

b. «Жиілік белдеуінің сәттік ені» бір октаваға тең немесе одан кем және шығаратын орташа қуаты (кВт-де) жұмыс жиілігіне (ГГц-де) 1-ден астам;

с. «Ғарышта қолдану үшін жарамды»;

b. Күшейту коэффициенті 17 дБ-дан астам магнетрондық үлгідегі күшейткіш лампалар;

с. Үздіксіз эмиссия кезіндегі және жұмыс істеудің штаттық жағдайларында токтың 5 А/кв.см-ден асатын тығыздығын қамтамасыз ететін, электрондық лампалар үшін әзірленген, импренирленген катодтар.

2. Мынадай сипаттамалардың екеуіне де ие монолитті микротолқынды интегралды схемалар (ММИС):

а. 3,2 ГГц-ден жоғары 6 ГГЦ-ге дейінгі мен оны қоса алғандағы жиіліктерде жұмыс істеуге есептелген және «жиілік белдеуінің салыстырмалы ені» 15%-тен жоғары болғандағы орташа шығу қуаты 4 Вт (36 dBm)-нен жоғары;

b. 6 ГГц-ден жоғары 16 ГГЦ-ге дейінгі мен оны қоса алғандағы жиіліктерде жұмыс істеуге есептелген және «жиілік белдеуінің салыстырмалы ені»10%-дан жоғары болғандағы орташа шығу қуаты 1 Вт (30 dBm)-нен жоғары;

с. 16 ГГц-ден жоғары 31,8 ГГЦ-ге дейінгі мен оны қоса алғандағы жиіліктерде жұмыс істеуге есептелген және «жиілік белдеуінің салыстырмалы ені» 10%-тен жоғары болғандағы орташа шығу қуаты 0,8 Вт (29 dBm)-нен жоғары;

d. 31,8 ГГц-ден жоғары 37,5 ГГЦ-ге дейінгі мен оны қоса алғандағы жиіліктерде жұмыс істеуге есептелген;

е. 37,5 ГГц-ден жоғары 43,5 ГГЦ-ге дейінгі мен оны қоса алғандағы жиіліктерде жұмыс істеуге есептелген және «жиілік белдеуінің салыстырмалы ені» 10%-тен жоғары болғандағы орташа шығу қуаты 0,25 Вт (24 dBm)-нен жоғары; немесе

f . 43,5 ГГц-ден жоғары жиіліктерде жұмыс істеуге арналған;

1-ескертпе: 3А001. b.2 тармақ 40,5 ГГц-ден 42,5 ГГЦ-ге дейінгі жиілік диапазонындағы жұмыс үшін жасалған және есептелген хабар таратушы спутник жабдығын бақыламайды.

2-ескертпе: Микротолқынды интегралдық схемалар немесе модульдердің (МИСМ) бақыланатын жағдайы бақылау табалдырығымен - ең төменгі шығу қуатымен айқындалады. МИСМ-нің жұмыс жиілігі бір жиіліктен жоғары диапазонда ауытқып отырады.

3-ескертпе: 3-санатқа тақырыптағы 1 және 2 ескертпе 3А001. b.2 тармақ, егер МИСМ басқа қосымшалар үшін, мысалы, телекоммуникациялық жүйелер, радарлар және автомобильдер үшін арнайы жобаланған болса, оны бақыламайды.

3. Мынадай сипаттамаларға ие микротолқынды транзисторлар:

а. 3,2 ГГц-ден 6 ГГЦ-ге дейінгіден жоғары, орташа шығу қуаты 60 Вт (47,8 dBm) асатын жиіліктерде жұмыс істейтін;

b. 6 ГГц-ден 31,8 ГГЦ-ге дейінгіден жоғары, орташа шығу қуаты 20 Вт (43 dBm) асатын жиіліктерде жұмыс істейтін;

с. 31,8 ГГц-ден 37,5 ГГЦ-ге дейінгіден жоғары, орташа шығу қуаты 0,5 Вт (27 dBm) асатын жиіліктерде жұмыс істейтін;

d. 37.5 ГГц-ден 43 ГГЦ-ге дейінгіден жоғары, орташа шығу қуаты 1 Вт (30 dBm) асатын жиіліктерде жұмыс істейтін; немесе

е. 43,5 ГГц-ден жоғары жиіліктерде жұмыс істейтін.

4. Мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие, микротолқынды күшейткіштері бар микротолқынды қатты денелі күшейткіштер мен микротолқынды жиналымдар/модульдер:

а. 3,2 ГГц-ден жоғары және 6 ГГЦ-ге дейінгіден жоғары, орташа шығу қуаты 60 Вт (42 dBm)-ден асатын жиіліктерде 15%-тен жоғары «жиілік белдеуінің салыстырмалы енінде» жұмыс істейтін;

b. 6 ГГц-ден 31,8 ГГЦ-ге дейінгіден жоғары, орташа шығу қуаты 15 Вт (47,8 dBm)-ден асатын жиіліктерде 10%-тен жоғары «жиілік белдеуінің салыстырмалы енінде» жұмыс істейтін;

с. 31,8 ГГц-ден 37,5 ГГЦ-ге дейінгіден жоғары жиіліктерде жұмыс істейтін;

d. 37,5 ГГц-ден 43,5 ГГЦ-ге дейінгіден жоғары, орташа шығу қуаты 1 Вт (30 dBm) асатын жиіліктерде 10%-тен жоғары «жиілік белдеуінің салыстырмалы енінде» жұмыс істейтін;

     е. 43,5 ГГЦ-ге дейінгіден жоғары жиіліктерде жұмыс істейтін; немесе

     f. 3 ГГц-ден жоғары жиіліктерде жұмыс істейтін және мынадай сипаттарға ие:

     1. Р-дің орташа шығу қуаты (Вт-де) ең жоғары жұмыс жиілігіне (ГГц-де) бөлінген 150-ден жоғары [Р>150 WxGHz 2 /f GHz 2] квадратына шығарылған;

     2. жиілік белдеуінің салыстырмалы ені 5% немесе одан жоғары; және

     3. d ұзындығындағы (см-де) бір біріне қатысты қабырғалары қарама-қарсы перпендикулярлы орналасқан, 15-ке тең немесе кем, ең төменгі жұмыс жиілігіне [d = 15 cмxGHz/f GHz ] бөлінген;

       Арнайы ескертпе: МИСМ-ға арналған қуат күшейткіштер 3А001. b.2. тармағында белгіленген өлшемдерге сәйкес бағаланады.

     1-ескертпе: 3А001. b.4 тармақ 40,5-ден 42,5 ГГЦ-ге дейінгі жиілік диапазонындағы жұмыс үшін жасалған және есептелген хабар таратушы спутник жабдығын бақыламайды.

     2-ескертпе: Жұмыс жиілігі бір жиіліктен жоғары диапазонда ауытқып отыратын аппаратураның бақыланатын жағдайы 3А001. b.4. тармағына сәйкес бақылау табалдырығымен - ең төменгі орташа шығу қуатында айқындалады.

     5. 10 мкс-ден кем ең жоғары және ең төмен 1,5: 1(f max/f min) жиіліктердің қатынасымен жиіліктердің белдеуінде дәлдеуді қамтамасыз ететін бестен астам дәлдеу резонаторлары бар, мынадай құрауыштардың кез келгеніне ие электронды немесе магнитті дәлдегішті сүзгілер:

     а. Резонанстық жиіліктің 0,5%-тен астам жиіліктің өткізу белдеуіне ие белдеулік сүзгілер;

     b. Резонанстық жиіліктің 0,5%-тен кем жиіліктің басып тастау белдеуіне ие кедергілік сүзгілер.

     6. Қолданылмайды.

     7. 3А002.c, 3А002.c. немесе 3А002.f. тармақтарда көрсетілген аппаратураның жиілік диапазонын осы тармақтарда көрсетілгендерден тысқары жерге кеңейту үшін әзірленген араластырғыштар мен түрлендіргіштер.

     8. Мынадай сипаттамалардың бәріне ие және 3А001.b. тармақ бойынша бақыланатын лампалары бар СВЧ қуатындағы микротолқынды күшейткіштер:

     а. Жұмыс жиілігі 3 ГГц-ден жоғары;

     b. Шығу қуатының орташа тығыздығы 80 Вт/кг-ден асатын; және

     с. Көлемі 400 текше. см-ден аз;

Ескертпе: 3А001.b. 8-тармақ радиобайланыс қызметтері үшін, бірақ радио сәйкестендіру үшін емес, «Халықаралық электробайланыс одағы (ХЭО)» берген кез келген жиілік ауқымында өндіруші дайындаған немесе белгілеген жабдық бақыланбайды.

с. Акустикалық толқындардағы аспаптар және олар үшін арнайы әзірленген компоненттер, мыналар сияқты:

       1. Мынадай сипаттамалардың кез-келгеніне ие жұқа субстрат (мысалы, материалдардағы серпінді толқындарды пайдалана отырып «сигналдарды өңдеу» аспаптары) беткі акустикалық толқындар мен акустикалық толқындарда аспаптар:  

       а. Жеткізу жиілігі 2,5 ГГц-ден астам;    

       b. Тасымалдаушы жиілігі 1 ГГц-ден астам, бірақ 2,5 ГГЦ-ден артық емес және мынадай сипаттамалардың кез-келгеніне қосымша ие:            

        1. Бағыттылық диаграммасының бүйір жапырақшаларын басып тастау жиілігі 55 дБ-ден астам;

         2. 100-ден астам (МГц-ге) жиілік белдеуінің енінде кідіртудің (мкс-те) ең жоғары уақытын өндіру;

        3. Жолақтың өткізу қабілеттілігі 250 МГц-ден астам; немесе

        4. 10 мкс-тен жоғары кешігу; немесе

        с. 1 ГГц немесе одан аз тасымалдаушы жиілігі және мынадай сипаттамалардың кез-келгеніне қосымша:

        1. Масса жылдамдығына (МГц-ге) максималды кідірту уақытының (микросекундтарда) өнімі 100-ден астам;

2. 10 мкс-тен жоғары кешігу; немесе

3. 55 дБ-ден жоғары және 50 МГц-тен асатын радиациялық үлгiдегi бүйiр белдеулерiн жиiлiктi тоқтату;

2. 1 ГГц-ден жоғары жиілікте сигналдарды тікелей өңдеуді қамтамасыз ететін көлемді акустикалық толқындардағы қондырғылар (яғни материалдағы серпінді толқындарды пайдаланатын «сигналдарды өңдеу» қондырғылары);

3. Акустикалық толқындар (көлемді немесе үстіңгі толқындар) мен жарық толқындарының өзара әрекеттесуін пайдаланатын сигналдарды немесе акустооптикалық «сигналдарды өңдеу» қондырғылары, спектралды талдауды, корреляцияны немесе конволюцияны қоса алғанда суреттерді тікелей өңдеуге мүмкіндік береді.

d. Мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие «аса өткiзгiш» құрамдастардың кем дегенде бiрiнiң «сыни температурасынан» төмен температурада пайдалану үшiн арнайы әзiрленген «өткiзгiш материалдардан жасалған компоненттерi бар электронды қондырғылар мен схемалар:

1. Вентильге (ватт) қуаттың диссипациясы үшін қақпақты кідірту уақытының (секундтар) өнімі 10-14 Дж-дан төмен болатын «өткізгіш» қақпалары арқылы цифрлы тізбектерге арналған ағымдағы ажыратқыштар: немесе;

2. 10 000-нан асатын резонанстық тізбектерді пайдаланатын барлық жиіліктегі жиілікті таңдау;

e. Мынадай энергия жинақтау қондырғылары:

1. Батареялар және фотоэлектрлік батереялар (элементтер), мыналар сияқты:

Ескертпе: 3А001-тармақ. 27 шаршы cм немесе одан аз көлемдегі батареяларды бақылайды (мысалы, стандартты көміртегі ұяшықтары немесе R-14 батареялары);

а. Энергия тығыздығы 480 Вт / кг-нан жоғары және 243 К (-30 0 С) және 343 К (70 С) және одан жоғары температура диапазонында жұмыс істеуге жарамды бастапқы камералар және батареялар;

b. Қайта зарядталатын ұяшықтар мен батареяларды «қуаттың тығыздығы» 150 ц / кг-дан 75 зарядтау циклынан кейін C / 5 сағатқа (C - ампер сағаттарында номиналды сыйымдылыққа тең), 253 К (-20 0 С) және 333 К (60 0 С) және одан жоғары; 8506; 8507; 8541 40 900 0

Техникалық ескертпе:

«Энергия тығыздығы» орташа қуатты ватт (орта кернеудің орташа кернеу өнімі ампердегі орташа кернеудің өнімділігі) сағаттардағы разряд циклінің ұзақтығымен көбейту арқылы анықталады, онда ашық терминалдардағы кернеу номиналдан 75% -ға дейін төмендейді және нәтижесінде алынған өнімді жалпы массаға бөлу элемент (немесе батарея) кг;

с. Батареялар 301 К (28 0 С) жұмыс температурасында 160 Вт / м2-ден астам нақты қуаты барфотоэлектрлік элементтер радиацияға төзімді аккумуляторлар және «30 ° C» (28 ° С) 2 800 К (2 527 С) және 1 кВт / м 2 энергияны жарықтандыру       

2. Жоғары қуатты сақтауға арналған конденсаторлар, мыналар сияқты:

Арнайы ескертпе:сондай-ақ 3А201А қараңыз.    

а. Мынадай сипаттамалардың бәріне ие 10 Гц-ден кем (бір таңбалы конденсаторлар) қайталану жылдамдығы бар конденсаторлар: 5 кВ немесе одан жоғары номиналды кернеу:  

1. Номиналды кернеуі 5 кВ немесе одан көп:

2. Энергия тығыздығы 250 Дж/кг немесе одан да көп: және  

3. Жалпы энергия 25 кДж немесе одан астам;

b. Мынадай сипаттамалардың барлығына ие 10 Гц немесе одан көп (көп бит конденсаторлар) қайталану жиілігі бар конденсаторлар:

1. Номиналды кернеу 5 кВ;

2. Энергия тығыздығы 50 Дж/кг-ден кем емес,

3. Жалпы энергиясы 100 Дж-ден кем емес; және

4. Заряд-разряд циклдерінің саны 10 000 кем емес;

3. Төменде санамаланған сипаттамалардың барлығына ие, толық зарядтау немесе бiр секундтан аз уақыт кетiру үшiн арнайы жобаланған «аса өткiзгiш» электр магниттерi мен соленоидтерi:

Арнайы ескертпе: сондай-ақ 3А201.b. қараңыз.

Ескертпе: 3А001.е. 3 тармағы медициналық жабдық – магнитрезонансты томография үшін арнайы жобаланған «аса өткізгіш» электр магниттері мен соленоидтерді бақыламайды.

а. Разряд кезінде босатылатын, алғашқы секундта 10 кДж-ден асатын энергия;

b. Ток өткізгіш орамдардың ішкі диаметрі 250 мм-ден көп;

с. Номиналды магниттік индукция 8 Т жоғары немесе орамасындағы «жалпы ток тығыздығы» 300 А / мм2-ден артық;

f. Мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие кодтағы біліктің абсолюттік бұрыштық күйінің айналмалы түрлендіргіштері:

1. Шешімі толық диапазонынан (18 бит) 1/265 000 жақсырақ;

2. Дәлдігі +/- 2,5 бұрыштық секундтан жақсырақ.

g. Мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие қатты денелі импульстік күш беретін коммутациялық тиристорлық қондырғылар және электрмен, оптикалық немесе электронды-эмиссиялық ауыстырылып басқарылатын, «тиристорлық модульдер»:   

1. Сүйемелдеуіш токтың ең жоғарғы өсу жылдамдығы (di/dt) 30 000 A/мкс астам және тұйық күйдегі кернеуі 1100 В астам.     

2. Сүйемелдеуіш токтың ең жоғарғы өсу жылдамдығы (di/dt) 2000 A/мкс астам және төмендегі барлық сипаттамалар:

a. Тұйық күйдегі импульстік кернеуі 3000 В және одан көп; және

b. Импульстегі барынша үлкен ток (екпінді ток) 3000 А астам.

1-ескертпе: 3A001g тармағы мынаны қамтиды:

кремниймен басқарылатын тиристорлар (SCR)

электрмен басқарылатын тиристорлар (ETT)

жарықпен басқарылатын тиристорлар (LTT)

ысырма бойынша коммутаторлық жабылатын тиристорлар (IGCT)

жабылатын тиристорлар (GTO)

ӨМО-пен басқарылатын тиристорлар (ӨМО – жартылай өткізгіш металл – оксид құрылымы) Solidtron маркалы жартылай өткізгіш коммутаторлар        

2-ескертпе: 3A001g тармағы теміржол көлігінде немесе «азаматтық ұшу аппараттарында» қолдануға арналған, жабдыққа орнатылған тиристорлық қондырғыларға және «тиристорлық модульдерге» қолданылмайды.

Арнайы ескертпе:

3A001g тармағының түпмәтінінде «тиристорлық модуль» бір немесе бірнеше тиристорлық қондырғыларды қамтиды.

h. Төмендегі барлық сипаттамалары бар қатты денелі, жартылай өткізгіш күштік ауыстырып қосқыштар, диодтар немесе «модульдер»:            

1. 488 K (215oC) жоғары өтудің ең жоғарғы номиналды жұмыс температурасы.

2. Тұйық күйдегі 300 В астам кезеңдік импульстік кернеу (блоктауыш кернеу).

3. 1 A астам үздіксіз ток.

1-ескертпе: 3A001h тармағында тұйық күйдегі кезеңдік импульстік кернеу қуат көзінің кернеуін, коллектор-эмиттер кернеуін, кезеңдік импульстік кері кернеуді және тұйық күйдегі кезеңдік импульстік блоктаушы кернеуді қамтиды.

2-ескертпе: 3A001h тармағында мыналар қамтылған:

—   р-n-қиылысы бар (JFET) арналы далалық транзисторлар

— тігінен p-n-қиылысы бар (VJFET) арналы далалық транзисторлар

— MOS құрылымындағы арналы далалық біртасымалды транзисторлар (металл-оксид-жартылай өткізгіш құрылымында) (MOSFET)

— арналы далалық қос диффузиялы металл-оксидті жартылай өткізгіш транзисторлар (DMOSFET)

— оқшауланған ысырмасы бар биполярлы транзисторлар (IGBT)

— электрондық қозғалғыштығы жоғары транзисторлар (HEMT)

— биполярлы жалпақ транзисторлар (BJT)

— тиристорлар және басқарылатын кремнийлі түзеткіштер (диодтар) (SCR)

— жоғары вольтты жартылай өткізгішті құлыптаушы тиристорлар (GTO)

— қосылу эмитенттері бар тиристорлар (ЕТО)

— реттелетін резистивті диодтар (ПИН-диодтар)

— Шоттки диодтары

3-ескертпе: 3A001h тармағы азаматтық автомобиль, теміржол көлігінде немесе «азаматтық ұшу аппараттарында» қолдануға арналған жабдыққа орналастырылған айырып-қосқыштарға, диодтарға немесе «модульдерге» қолданылмайды.

Арнайы ескертпе:

3A001h тармағына қатысты «модуль» бір немесе бірнеше қатты денелі жартылай өткізгішті күштік айырып-қосқыштардан немесе диодтардан тұрады.

3A001 а. 1.     8542

3A001 а. 2.     8542

3A001 а. 3.     8542

                       8542 60 000

3A001 а. 4.     8542                  

3A001 а. 5.     8542

3A001 а. 6.     8542

3A001 а. 7.     8542

3A001 а. 8.     8542

3A001 а. 9.     8542

3A001 а. 10.   8542

3A001 а. 11.   8542

3A001 а. 12.   8542

3A001 b. 1.     8540

                         8540 99 000 0

                         8540 71 000 0

                         8540 79 000 9

3A001 b. 2       8540

                       8542

3A001 b. 3.     8540

                       8541

3A001 b. 4.     8540

                       8543

3A001 b. 5.     8540

                       8543

3A001 b. 6.     8540

3A001 b. 7.     8540

                       8543

3A001 b. 8.     8540

                        8543

3A001 с. 1.     8541

                       8541 60 000 0

3A001 с. 2.     8541

                       8541 60 000 0

3A001 с. 3.     8541

                       8541 60 000 0

3A001 d.         8542

                       8540

                       8541

                       8543

3A001 е. 1.     8506

                       8507

                       8541 40 900 0

3A001 е. 2.     8506

                       8507

                       8532

3A001 е. 3.     8505 19 900 0

                       8504 51

                       8505 90

3A001 f.         9031 80

                         9031 80 320 0

                       9031 80 340»;

«3-санат Электроника» деген кіші бөлімде:

«3A Сынақ, 3А Жүйелер, жабдық және компоненттер» деген параграфта:

3А002 бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«3А002 Төменде санамаланған, жалпы мақсаттағы электрондық аппаратура:

а. Мыналар сияқты, жазатын аппаратура және ол үшін арнайы әзірленген өлшейтін магнитті таспа, мыналар сияқты;

1. Цифрлық сигналдарды жазу мүмкіндігі бар аппаратураны қоса алғанда, ұқсас аппаратура үшін (мысалы, жоғары тығыздықты цифрлық жазу модулін пайдаланатын), мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие магнит таспасындағы жинақтаушылар:

а. Электронды арнаға немесе жолға жиілік белдеуі 4 МГц-ден асады;

b. Жолдар саны 42 астам болған жағдайда, электронды арнаға немесе жолға жиілік белдеуі 2 МГц-ден асады немесе;

с. Радиоөнеркәсібі жөніндегі ведомствоаралық кеңестің (1К.10) немесе Электрондық өнеркәсіп қауымдастығының (ЕІА) тиісті басшылыққа алынатын материалдарына сәйкес әдістемеліктер бойынша өлшенген уақытша шәкілдің қайта келісу (негізгі) қателігі +/- 0,1 мкс-ден аз

Ескертпе: Азаматтық қолдануға арнайы әзірленген аналогтік бейнемагнитофондар жазатын аппаратура ретінде қаралмайды.

2. Цифрлық интерфейстің 360 Мбит/с-тен астам ең жоғары өткізу қабілетіне ие цифрлық бейнемагнитофондар;

Ескертпе: 3А002.а. тармақ теледидарлық жазу үшін арнайы жобаланған, мүмкін, ықшам сигналды қоса алғанда сигналдың стандартты ауқымын пайдаланатын, Халықаралық Телекоммуникация Одағы, Халықаралық электротехникалық комиссия (МЭІС), АҚШ кино- және телеинженерлер қоғамы, Еуропа телехабарлар одағы, Еуропа электрбайланысты стандарттау институты немесе Электротехника мен радиоэлектроника жөніндегі инженерлер институты стандарттаған немесе ұсынған цифрлық бейнемагнитофондарды бақыламайды.

3. Спиральды көшіру қағидатын немесе белгіленген бастиектер қағидаттарын пайдаланатын және мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие цифрлық аппаратура үшін магнитті таспадағы жинақтаушылар:

а. Цифрлық интерфейстің ең жоғары өткізу қабілеті 175 М битт/с-тен астам; немесе

b. «Ғарышта қолдану үшін жарамды»;

Ескертпе: 3А002.а. тармақ жоғары тығыздықты цифрлық жазбаға түрлендіру үшін электрондық блоктармен жарақталған және тек цифрлық деректерді жазуға арналған магниттік таспадағы аналогтік жинақтаушыларды бақыламайды.

4. Цифрлық бейнемагнитофондарды цифрлық аппаратураның деректерін жазу қондырғылары ретінде пайдалану үшін оларды қайта өңдеу мақсатында жобаланған цифрлық интерфейстің ең жоғары өткізу қабілеті 175 М битт/с-тен асатын аппаратура;        

5. Мына жағдайлардың барлығын қанағаттандыратын сандық деректерді жазу қондырғылары:

а. Дискінің немесе қатты күйдегі жадтың тұрақты өткізу қабілеттілігі 6,4 Гбит / с-тан астам; және

b. Процессор радиожиілік сигналының параметрлерін талдауды бір уақытта жазуды жүзеге асырады;

Техникалық ескертпе:

1. Параллельді шина архитектурасы бар қондырғыларды жазу үшін «үзіліссіз өткізу қабілеті» сөзде биттің (биттердің) санымен ең жоғары жылдамдықпен жазу болып табылады.

2. Үздіксіз өткізу қабілеті - құрылғының дискіге немесе қатты күйдегі жадыға жазуға болатын ең жоғары жылдамдық

сандық деректерді енгізу жылдамдығын немесе аналогты-сандық қайта құрылуын енгізген кезде ақпараттың жоғалуы.

b. Бір берілген жиіліктен басқасына 1 мс-тен кем «жиілікті ауыстырып қосу уақытына» ие «жиілік сентизаторлары», «электрондық блоктар»;

c. Радио жиіліктерді талдауға қабілетті, мыналар сияқты«сигналдар анализаторлары» мыналар сияқты:

1. 31,8 ГГц асатын, бірақ 37,5 ГГц-тен аз немесе 43,5 ГГц-тен жоғары радио жиіліктерді талдауға қабілетті «сигналдар анализаторлары»;

2. 500 кГц асатын «нақты уақытта өткізу белдеуі» бар «сигналдардың серпінді анализаторлары».

Ескертпе: 3А002.С.2. тармақ тек белгіленген үлестерді өткізу белдеуі бар сүзгілерді ғана пайдаланатын «сигналдардың серпінді анализаторларын» бақыламайды (белгіленген үлестерді өткізу белдеуі бар сүзгілер, сондай-ақ октавалы немесе бөлшекті-октавалы сүзгілер ретінде де белгілі).

d. Ішкі эталондық жиіліктің негізінде немесе көмегімен қысқа уақыттық және ұзақ уақыттық тұрақтылық дәлдігінің өлшемдері бойынша басқарылатын шығу жиіліктерін қалыптастыратын, мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие синтезделген жиіліктер сигналдарының генераторлары:

1. 31,8 ГГц астам, бірақ 37,5 ГГц-тен аз немесе 43,5 ГГц-тен жоғары емес, ұзақтығы 100 нс-тен аз импульс құру үшін жобаланған ең жоғары синтезделетін жиілік;

2. 43,5 ГГц астам ең жоғары синтезделетін жиілік.

3. Бір берілген жиіліктен екіншісіне 1 мс-тен аз «ауыстырып қосу уақыты»; немесе

4. дБ х с/Гц бірліктерінде - (126 + 20log 10 F - 20log 10 f) бір бүйірлік белдеудің фазалық шуылы жақсырақ, мұндағы f-Гц-дегі жұмыс жиілігінің жылжуы, ал F - МГц-дегі жұмыс жиілігі

Техникалық ескертпе:

3А002.d.1 тармағының мақсаты үшін «импульс ұзақтығы» 90% шыңына жететін импульстің алдыңғы шебі мен 10% шыңына жететін импульстің кейінгі шебі арасындағы интервал ретінде айқындалады.

Ескертпе: 3А002.d. тармақ шығу жиілігі екі немесе одан көп кварцті генераторлармен жиіліктерді қосу не есептеу арқылы не нәтижелейтін жиіліктерді кейін көбейте отырып қосу немесе есептеу жолымен құрылатын аппаратураны бақыламайды.

е. 43,5 ГГц асатын ең жоғары жұмыс жиілігімен желілік талдағыштар;

f. Мынадай барлық сипаттамаларға ие микротолқынды қабылдағыш-тестерлер:

1. 43,5 ГГц-тен асатын ең жоғары жұмыс жиілігі; және

2. Бір мезгілде амплитуданы және фазаны өлшеу қабілеті;

g. Мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие жиіліктердің атомдық эталондары:

1. Айына 1х10 -11 /-тен кем (жақсы) ұзақ мерзімді тұрақтылық (көнеру);

2. «Ғарышта қолдануға жарамды».

Ескертпе: 3А002.g. тармақ «ғарышта қолдануға арналмаған» рубидийлі эталондарды бақыламайды.

h. Мыналардың барлығын орындауға арналған «Электронды жинақтар», модульдер немесе жабдықтар:

1. Мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие аналогты-цифрлық түрлендірулер:

a. Рұқсат етілген қабілеттігі 8 бит немесе одан көп, бірақ 10 биттен аз, дискретизацисының кіріс жылдамдығы секундына 1300 млн-нан астам сұрау;

b. Рұқсат етілген қабілеттігі 10 бит немесе одан көп, бірақ 12 биттен аз, дискретизацисының кіріс жылдамдығы секундына 1000 млн-нан астам сұрау;

c. Рұқсат етілген қабілеттігі 12 бит немесе одан көп, бірақ 14 биттен аз, дискретизацисының кіріс жылдамдығы секундына 1000 млн-нан астам сұрау;

d. Рұқсат етілген қабілеттігі 14 бит немесе одан көп, бірақ 16 биттен аз, дискретизацисының кіріс жылдамдығы секундына 400 млн-нан астам сұрау; немесе

e. Рұқсат етілген қабілеттігі 16 бит немесе одан көп, дискретизацисының кіріс жылдамдығы секундына 180 млн-нан астам сұрау;

2.Мынадай іс-қимылдардың кез келгені:

a. Цифрланған деректерді шығару;

b. Сандық деректерді сақтау;

c. Цифрланған деректерді өңдеу;

Сандық деректерді жазу құрылғысы, осциллографтар, «сигнал анализаторлары», сигнал генераторлары, желілік анализаторлар және микротолқынды қабылдағыш-тестерлер 3А002.а.6., 3А002.а.7., 3А002.с., 3А002.d., 3А002.а. және тиісінше 3A002.f. тармақшаларында айқындалған.

Техникалық ескертпе: көп арналы «электронды жинақтардың» немесе модульдердің бақылау мәртебесі арналардың бірі бойынша ең жоғары мәлімделген сипаттамалармен айқындалады.

Ескертпе: 3А002.h тармағында аналогтық-цифрлық түрлендіргіштер (AСТ) тақталары, аналогтық сигнал дискретизаторлары, деректерді жинау тақталары, сигналдарды өңдеу тақталары және өтпелі процестерді тіркеу құрылғылары бар.

3A002 а. 1.    8519 81

                       8521 10

3A002 а. 2.     8521

                       8521 10

                       8521 90 000 9

3A002 а. 3.     8521 10

                       8471 70

3A002 а. 4.     8521 90 000 9

3A002 а. 5.     8543

                        8471 90 000 0

                       8486 10

                       8486 20

                       8486 30

                       8486 40

                       8523 59

                       8523 52

3A002 а. 6.     8471 50

                        8471 60

                       8471 70

                       8521 90 000 9

                       8522 90

3A002 b.         8543

                       8486 10

                       8486 20

                       8486 30

                        8486 40

                       8523 59

                       8523 52

                       8543 20 000 0

3A002 с. 1.     8543

                       8486 10

                       8486 20

                       8486 30

                       8486 40

                       8523 59

                       8523 52

                       9030

                      9030 84

                       9030 89

3A002 с. 2.     8543

                       8586 10

                       8486 20

                       8486 30

                       8486 40

                       8523 59

                       8523 52

                       9030

3A002 d.         8543 20 000 0

3A002 е.         8543

                       8486 10

                       8486 20

                       8486 30

                       8486 40

                       8523 59

                        8523 52

                       9030 40

3A002 f.         8527

                       8527 99 000 0

3A002 g.         8543 20 000 0»;

«3-санат Электроника» деген кіші бөлімде:

«3А Жүйелер, жабдық және компоненттер» деген параграфта:

3B001 бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«3В Сынау, бақылау және өндірістік жабдықтар».

3В001 Жартылай өткізгіш аспаптар немесе материалдар өндіруге арналған төменде санамаланған жабдық және олар үшін арнайы әзірленген компоненттер мен керек-жарақтар:

а. Эпитаксиальдық өсіруге арналған, мыналар сияқты қондырғылар:

1. Мыналарды шығаруға қабілетті жабдық:

а. 200 мм немесе одан астам уақыт бойында +/- 2,5%-тен кем біркелкі қалыңдықты кремний қабаты; немесе

b. 75 мм немесе одан астам уақыт бойында +/- 2,5% -тен кем біркелкі қалыңдықты кремнийден басқа кез келген материалдан алынатын қабат;

2. 3С003 немесе 3С004 тармақ бойынша бақыланатын материалдардың арасындағы химиялық реакциялардың көмегімен күрделі жартылай өткізгіштердің кристалдарын алу үшін арнайы әзірленген металлорганикалық қосылыстардың буын химиялық шөктіру қондырғылары;

3. Газ көздерін пайдаланатын эпитаксиалды өсірудің молекулярлық-сәулелік қондырғылары;

b. Мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие, иондық имплантация үшін әзірленген қондырғылар:

1. 1 МэВ-дан жоғары шоғыр энергетикасы (жеделдететін кернеу);

2. 2 кэВ-ден төмен шоғыр энергетикасымен (жеделдететін кернеумен) жұмыс үшін арнайы жобаланған және оңтайландырылған;

3. Тікелей жазу қабілеті бар; немесе

4. Жартылай өткізгіш материалдардың қыздырылған «табанына» оттегіні жоғары энергетикалық имплантациялауға жарамды 65 кэВ немесе одан жоғары шоғыр энергетикасы және 45 миллиампер немесе одан жоғары шоғыр тоғы;

d. Мыналар сияқты химиялық бу-газды шөктіру және плазмалық ынталандыру қондырғылары:

1. Өндірушінің техникалық ерекшеліктеріне сәйкес жобаланған немесе шекті шамасы 180 нм немесе одан аз жартылай өткізгішті құрылғылар өндірісінде пайдалану үшін оңтайландырылған пластиндерді кассеталап өңдеу және тиеу шлюздері арқылы жүктеме;

2. Өндірушінің техникалық ерекшеліктеріне сәйкес 3Е001.е. тармағы бойынша бақыланатын жабдық үшін арнайы жобаланған немесе шекті шамасы 180 нм немесе одан аз жартылай өткізгішті құрылғылар өндірісінде пайдалану үшін оңтайландырылған;

е. Мынадай барлық құраушыларға ие, қондырылған бағдарламалармен басқарылатын, пластиндерді орталық толтыруы бар автоматты түрде жүктемеленетін көп камералы жүйелер:

1. 3В001.а.1., 3В001.а.2., 3В001.а.3 немесе 3В001.b. тармақтарда айқындалған, жартылай өткізгішті өңдеу құралдарының функционалдық мүмкіндіктері бойынша айырмашылығы бар екеуден көп қосылу мүмкіндігімен әзірленген, пластиналарды (субстраттарды) жүктеу және шығаруға арналған кернеу құралдары; және

2. Вакуумдық ортада пластиналарды жүйелі көп позициялы өңдеудің интеграциялы жүйесін құруға арналған;

Ескертпе: 3В001.е. тармақ вакуумда жұмыс істеуге арналмаған пластиналарды жүктеудің автоматты роботты техникалық жүйелерін бақыламайды;

Ескертпе: 3В001.е.2 тармағы, жартылай өткiзгiштi өңдеуге арналған құралдартұндыру, ионды имплантациялау немесе термиялық өңдеу сияқты жартылай өткiзгiштi өндiрудiң физикалық процестерiн қамтамасыз ететiн модульдi құрылыс құралдарына жатады.

f. Мыналар сияқты литография қондырғылары:

1.Мынадай құраушылардың кез келгеніне ие, пластиналарды фотооптикалық немесе рентгендік литография әдісімен өңдеуге арналған көп мәрте жалғау (пластинге тікелей қадам) және экспонирлеу немесе қадамдық экспонирлеу және сканерлеу (сканeр) қондырғылары:

а. 350 мм-нен қысқа толқын ұзындығы бар жарық көзі; немесе

b. Суретті 0,35 мкм-нан бастап және одан кем «ең төмен мөлшерлі шешіммен беру» қабілеті;

Техникалық ескертпе: Шешімнің ең төменгі мөлшері (ШТМ) мына формула бойынша есептеледі:

(жарықтың сәулелену толқынының мкм-дағы ұзындығы) х (к фактор)

ШТМ = цифрлық апертура

мұндағы К фактор = 0,7;

ШТМ - шешімнің ең төмен мөлшері.

2. Мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие, ауытқитын фоксталатын электронды сәулені иондардың шоғырларын немесе «лазердің» сәулесін пайдалана отырып шаблондарды өндіру немесе жартылай өткізгіш аспаптарды өңдеу үшін арнайы жобаланған қондырғылар;

а. Дақтың мөлшері 0,2 мкм-нен кем;

b. 1 мкм-нен кем ең төмен рұқсат етілген жобалық нормалармен сурет шығару қабілеті; немесе

с. Орнын басу дәлдігі +/- 20 мкм (3 сигма)-дан жақсырақ;

3. Мынадай барлық шарттарды қанағаттандыратын үлгілерді жасау үшін арнайы әзірленген жабдық:

а. Ауытқымалы фокусирленген электронды, ионды немесе «лазерлі» шоғыр; және

b. Мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие:

1. Шоғырдың жартылай биіктігіндегі (FWHM) нүктенің жалпы ені 65 нм-нен аз және сурет бетінде орналасуы 17 нм-нен кем (орташа +3 сигма); немесе

2. Үлгіде екінші қабатты теңестіру қателігі 23 нм-нен кем (орташа +3 сигма);

3. Мынадай барлық жағдайларды қанағаттандыратын, төсеніштегі суретті тікелей қалыптастыру үшін әзірленген өндірістік жабдық:

а. Ауытқымалы фокусталған электронды шоғыр; және

b. Мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие:

1. Шоғырдың ең төменгі диаметрі 15 нм немесе одан кем; немесе

2. Қатысты қателік 27 нм-нен кем (орташа +3 сигма);

g. 3А001 тармақ бойынша бақыланатын интегралдық схемалар үшін әзірленген үлгілер немесе аралық фотоүлгілер;

h. Фазаны жылжытатын қабаты бар көп қабатты шаблондар:

Ескертпе: 3В001.h. тармағы 3А001 тармағымен бақыланбайтын есте сақтаушы құрылғылар өндіруге арналған фазаны жылжытатын қабаты бар көп қабатты шаблондарды бақыламайды.

3B001 а. 1.     8419 89

                       8486 10 000

                       8486 20

                       8479 89

3B001 а. 2.     8419 89

                       8486 10 000

                      8486 20

                       8419 89

3B001 а. 3.     8417 80

                       8479 89

                       8543

3B001 b.         8456 10

                       8486 10 000 9

                       8486 20

                        8486 30

                       8543

3B001 с. 1.     8456 90 000 0

                       8456

3B001 с. 2.     8456 90 000 0

                       8456

3B001 d.         8456 90 000 0

                       8419 89 100 0

                      8419 89 300 0

3B001 е.         8456

                       8456 90 000 0

                       8486 10 000 9

                       8486 30

                       8486

                       8479 50 000 0

3B001 f. 1.     8443 39

3B001 f. 2.    8456 10

                       8486 10 000 9

                       8486

                       8486 30

                       8456 90

3В001 f.3.       8456 10

                       8486 10 000 9

                       8486 20

                        8486 30

                       8456 90

3B001 f.4.       8456 10

                       8486 10 000 9

                       8486 20

                       8486 30

                       8456 90

3B001 g.         8471

                       8443 31

                       8443 32

                       8528

                       8517 62

                       9010 90

3B001 h.         9010 90 000 0

                       9010 90»;

«3-санат Электроника» деген кіші бөлімде:

«3D Бағдарламалық қамтамасыз ету» деген параграфта:

3D001 бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«3А001.b.-3A002.h немесе 3B тармақтарда айқындалған жабдықты «әзірлеу» немесе «өндіру»үшін арнайы әзірленген 3D001 «Бағдарламалық қамтылым»»;

«4-санат Есептеу техникасы» деген кіші бөлімде:

«4А Жүйелер, жабдық және компоненттер» деген параграфта:

4А003 бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«4А003 «Цифрлық компьютерлер», «электрондық құрастырмалар», ілеспелі жабдық және олар үшін арнайы әзірленген компоненттер

1-ескертпе: 4А003 тармақ:

а. векторлық процессорларды;

b. матрицалы процессорларды;

с. сигналды өңдейтін цифрлық процессорларды;

d. логикалық процессорларды;

е. «бейне сапасын жақсартуға» арналған жабдықты қамтиды.

2-ескертпе: 4А003 тармақта баяндалған «цифрлық компьютерлердің» және ілеспелі жабдықтардың бақылау мәртебесі, егер төмендегідей болған жағдайда, басқа жабдықтың немесе басқа жүйелердің бақылау мәртебесімен айқындалады:

а. «Цифрлық компьютерлер» немесе ілеспе жабдықтар басқа жабдықтың немесе басқа жүйелердің жұмысы үшін қажет болса;

b. «Цифрлық компьютерлер» немесе ілеспе жабдықтар басқа жабдықтың немесе басқа жүйелердің негізгі элементі болып табылмаса; және

1-арнайы ескертпе:

Жабдықтардың функциялары басқа жабдықтың функционалдық қызметімен шектелген басқа жабдықтар үшін арнайы жобаланған «сигналдарды өңдеу» немесе «бейне сапасын жақсару» бақылау мәртебесі, егер алғашқысы «негізгі элементтің» критерийлеріне сәйкес келгеннің өзінде, басқа жабдықтың бақылау мәртебесімен айқындалады.

2-арнайы ескертпе:

«Цифрлық компьютерлердің» немесе телекоммуникациялық аппаратураларға арналған ілеспелі жабдықтың бақылау мәртебесін айқындау үшін 5-санаттың (Телекоммуникациялар) 1-бөлігін қараңыз.

с. «Цифрлық компьютерлерге» және ілеспе жабдыққа арналған «технология» 4Е тармағының әрекетіне түседі.

а. «Тоқтатуға төзімділікті» қамтамасыз ету үшін әзірленген немесе модификацияланған;

Ескертпе: «цифрлық компьютерлер» мен ілеспе жабдықтар, егер оларда мыналардың кез келгені пайдаланылатын болса, 4А003.а тармағының мақсаты үшін «тоқтамауға төзімділікті» қамтамасыз ету үшін жобаланған немесе модификацияланған болып есептелмейді:

1. «Жедел жадта» сақталатын қатені табу немесе түзету алгоритмі.

2. Екі «цифрлық компьютердің» өзара байланысы, егер белсенді орталық процессор істен шықса, күтуші, бірақ қадағалаушы орталық процессор жүйенің қызметін жалғастыра алады;

3. Бір орталық процессорды екінші орталық процессор істен шыққанша басқа жұмысты орындау мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін екі орталық процессордың деректерді беру арналары арқылы немесе ортақ жадыны қолданумен өзара байланысы, онда бірінші орталық процессор жүйенің қызметін жалғастыру үшін оның жұмысын өзіне алады; немесе

4. Бір орталық процессор істен шыққанда, екінші орталық процессор оның жұмысын танып, істен шыққан құрылғының міндеттерін қалпына келтіретіндей «бағдарламалық қамтылым» арқылы біріктірілген екі орталық процессордың үйлесімділігі.

b. «Жиынтық теориялық өнімділікке» ие («ЖТӨ») 190 000 жоғары Смтоп (секундына миллион теориялық операциялар) «цифрлық компьютерлер»;

с. «Есептеу элементтерін» біріктіру жолымен өнімділікті көтеру үшін біріктірілген құрастырмалардың жиынтық теориялық өнімділігі 4А003.b. тармағында көрсетілген шектеуден асатындай етіп арнайы әзірленген немесе модификацияланған «электронды құрастырмалар»;

1-ескертпе:4А003.c. тармағы «электронды құрастырмалармен» байланыссыз түрде қойылған кезде, 4А003.b. тармағында көрсетілген шектен аспайтын «электрондық құрастырмалар» мен бағдарланатын өзара байланыстарға ғана таралады. Ол 4А003.d. немесе 4А003.е. тармақтары бойынша бақыланатын, құрылымы тек ілеспелі жабдық ретінде пайдалану үшін жарамды «электрондық құрастыруларға» ғана жарамды емес.

2-ескертпе: 4А003.c тармағы ең жоғарғы конфигурациясы 4А003.b. тармақта көрсетілген шектен аспайтын өнім немесе өнімдердің тұтас бір тобы үшін арнайы әзірленген «электрондық құрастырмаларды» бақыламайды.

g. «Цифрлық компьютерлердің» немесе ілеспе жабдықтың сыртқы жалғануын қамтамасыз ету үшін арнайы әзірленген және 1.25 Гбайт/с-тен астам жылдамдықпен деректер беруге қол жеткізуге мүмкіндік беретін жабдық.

Ескертпе: 4А003. тармақ бойынша ішкі қосындыларға арналған жабдық (мысалы, артқы панелдер, шиналар), қосындыларды қамтамасыз етуге арналған пассивті жабдық, «желілік бақылаушылар» немесе «коммуникациялық арналардың бақылаушылары» бақыланбайды.

4А003а         8471 (аналогтық немесе гибридтік

                     есептегіш машиналардан басқа)

                     8443 31

                     8443 32

                    8528

А003b.         8471 (аналогтық немесе гибридтік

                     есептегіш машиналардан басқа)

                     8443 31

                     8443 32

                     8528

                     8517 62 000

4А003 с.      8471 (аналогтық немесе гибридтік

                     есептегіш машиналардан басқа)

4А003 d.

4А003 е.       8471 90 000 0

                     8525 60 000

                     8517 12 000 0

                     8517 61 000

                    8543 90 000

4А003 g.       8471 90 000 0

                     8517 61 000»;

«5-санат Телекоммуникациялар және ақпарат қорғау» деген кіші бөлімде:

«5А1 Жүйелер, жабдық және компоненттер» деген параграфта:

5А001 бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«5А001 а. Мынадай сипаттамалардың, қасиеттердің немесе функциялардың кез келгеніне ие телекоммуникациялық жабдық:

1. Ядролық жарылыс кезінде туындайтын қысқа уақыттық электрондық немесе электромагниттік импульстердің әсерінен қорғау үшін арнайы әзірленген;

2. Гаммалық, нейтрондық немесе иондық сәулеленуге жоғары төзімділігі бар; немесе

3. 218 К (-55 o С)-тен 397 К (124 o С)-ке дейінгі температуралы аралық шектерінде жұмыс істеу үшін арнайы әзірленген.

Ескертпе: 5А001.а.3 тармақ тек электронды аппаратураға қолданылады.

Ескертпе: 5А001.а.2 және 5А001.а.3 тармақтар спутниктердің борттық аппаратурасына қолданылмайды.

b. Мынадай сипаттамалардың, қасиеттердің немесе функциялардың кез келгеніне ие, телекоммуникациялық қабылдау-беру жүйелері мен аппаратура және арнайы әзірленген компоненттер мен ілеспелі жабдық:

1. Мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие су асты байланысының жүйелері:

а. 20 Гц-ден 60 кГц-ке дейінгі интервал шектеріндегі жиіліктегі акустикалық;

b. 30 кГц-ден төмен жиіліктегі электромагнитті пайдаланатындар;

с. Сәулені электронды сканерлеу әдістерін пайдаланушылар;

2. 1,5 МГц-ден 87,5 МГц-ге дейінгі жиіліктер диапазонында жұмыс істейтін, мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие радиоаппаратура:

а. 15 децибел кедергі сигналын басуды қамтамасыз ететін адаптивті әдістерді қамтитын; немесе

b. Мынадай құрауыштары бар:

1. Жиіліктердің мәнін және беруді оңтайландыруға арналған арнаға «цифрлық берудің жалпы жылдамдығын» автоматты болжайтын және таңдайтын; және

2. 1,5 МГц немесе одан жоғары жиілік диапазонында 1 кВт немесе одан артық шығу қуатымен бірақ 30 МГц-дан аз 250 Вт немесе одан жоғары шығу қуатымен 30 МГц немесе одан жоғары жиілік диапазонында, бірақ 87,5 МГц-дан артық емес, бір октавада «өткізудің шекті белдеуінен» жоғары немесе одан артық және шығуында 80 дБ-дан жақсы үйлестірмемен және бұрмалаулармен арақатынастағы көптеген сигналдарды бір мезгілде қолдауға қабілетті қондырылған қуатты сызықты күшейткіш;

3. Мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие, «жиіліктердің секірмелі қайта реттелуін» қоса алғанда, «спектрдің кеңею» әдісін пайдаланатын радиоаппаратура:

а. Пайдаланушы бағдарламалайтын кеңею кодтары; немесе

b. Жиіліктерді беру белдеуінің жиынтық ені кез келген бір ақпараттық арнаның белдеуінен 100 немесе одан көп рет асатын және 50 кГц-ден астам құрауыштары бар:

Ескертпе: 5А001.3.b тармақ бойынша азаматтық ұялы байланыс жүйелерінде пайдалану үшін арнайы әзірленген жабдық бақыланбайды.

Ескертпе: 5А001.b.3. тармақ бойынша 1,0 Вт немесе одан кем шығу қуатымен жұмыс істейтін жабдық бақыланбайды.

4. «Кең алаңды жиілікті модуляция» (КЖМ) әдісін пайдаланатын, пайдаланушы бағдарламалайтын арна жасауы немесе код беруі (скремблирлеуші) бар радиожабдық;

5. Мынадай барлық сипаттамаларға ие цифрлық басқарылатын радиоқабылдағыштар:

а. 1000-нан астам арнасы бар;

b. «Жиілікті қосу уақыты» 1 мс-ден кем;

с. Электромагниті жиіліктер саласында автоматты іздеу немесе сканерлеу; және

d. Қабылданған сигналды бірдейлендіру немесе беруші түрінің мүмкіндігі; немесе

Ескертпе: 5А001.b.4 тармақ бойынша азаматтық ұялы байланыс жүйелерінде пайдалану үшін арнайы әзірленген радиожабдық бақыланбайды;

6. 2400 бит/с-тен кем жылдамдықтағы сөзді кодтауды қамтамасыз етуге арналған «сигналды цифрлық өңдеу» функциясын пайдаланады;

Техникалық ескертпе: Айнымалы жылдамдықтағы сөзді кодтауды қамтамасыз ету үшін 5А001.b.6. тармағы сөзді кодтау үшін үздіксіз сөздік шықпаны қолданады.

с. Мыналар сияқты оптоталшықты байланыс кабельдері, оптикалық талшықтар мен керек-жарақтар:

1. Ұзындығы 500 м-ден астам және дайындаушының ерекшелігіне сәйкес бақылаулық тестте 2 x 10 9 N/m 2 және одан жоғары созылу кернеуіне төзетін оптикалық талшықтар;

Техникалық ескертпе:

Бақылау тесті - бұл диаметрі шамамен 150 мм жетекші біліктердің арасынан өту кезінде 0,5-тен 3 м-ге дейінгі ұзындықтағы талшыққа 2-ден 5 м/с-ге дейінгі жүріс жылдамдығында берілген кернеу түсіру болып табылатын дайындау сатыларында немесе дайындаудан кейінгі тексеру. Бұл ретте қоршаған ортаның температурасы 293 К (20 0 С) тең және салыстырмалы ылғалдылығы 40%-ке тең. Бақылау тестін жүргізу кезінде тиісті ұлттық стандарттар пайдаланылуы мүмкін.

2. Су астында пайдалану үшін әзірленген оптоталшықты кабельдер мен керек-жарақтар.

Ескертпе: 5А001.c.2 тармақ бойынша азаматтық пайдалануға арналған стандартты телекоммуникациялық кабельдер мен керек-жарақтар бақыланбайды.

1-арнайы ескертпе: Су астындағы құбырлық кабельдер мен олардың ажыратпаларына қатысты 8А002.а.3 тармақты қараңыз.

2-арнайы ескертпе: Оптоталшықты корпустық ажыратпалар мен қосылыстарға қатысты 8А002.c тармақты қараңыз.

d. «Бағытталу диаграммасы электронды басқарылатын фазаланған антенналық торкөз» мынадай сипаттамаларға ие:

1. 31,8 ГГц-ден жоғары, бірақ 57 ГГц-ден аспайтын жиіліктегі жұмыс үшін айқындалған, тиімді сәулелену қуаты (ТСҚ) кем дегенде +20 дБм (22,15 дБм тиімді изотропты сәулелендірілген қуат) (ТИСҚ);

2. 57 ГГц-ден жоғары, бiрақ 66 ГГц-ден аспайтын жиiлiктегі жұмыс үшін айқындалған, тиімді сәулелену қуаты (ТСҚ) +24 дБм кем емес (26,15 дБм ТИСҚ);

3. 66 ГГц-ден жоғары, бірақ 90 ГГц-ден аспайтын жиiлiктегі жұмыс үшін айқындалған, кем дегенде +20 дБм (22,15 дБм ТИСҚ) тиімді сәулелену қуаты (ТСҚ);

4. 90 ГГц-ден жоғары жиілікте жұмыс үшін айқындалған;

Ескертпе: 5А001d тармақ бойынша СВЧ-диапазондағы қону жүйелерін жабатын, Халықаралық азаматтық авиация ұйымдарының стандартын (ИКАО) қанағаттандыратын аппаратурасы бар қону жүйелеріне арналған «антенналы фазаланған торкөздер» бақыланбайды.

5А001 а. 1.     8517

                       8525

                       8527

                       8543

5А001 а. 2.   8517

                       8525 50

                       8525 60

                       8527

                       8543

5А001 а. 3.     8517

                       8525

                       8525

                       8527

                        8543

5А001 b. 1.     9014 80 000 0

                       9015 80 910 0

5A001 b. 2.     8525

                       8525

5A001 b. 3.     8525

                       8525

5A001 b. 4.     8525

                       8525

5A001 b. 5.     8527

5A001 b. 6.     8525

                       8525

5A001 c. 1.     8544 70 000 0

                       9001 10 900

5A001 c. 2.     8544 70 000 0

                       9001 10 900

5A001 d.         8529»;

«5-санат Телекоммуникациялар және «ақпарат қорғау» деген кіші бөлімде:

«5В001 Жүйелер, жабдықтар және компоненттер» деген параграфта:

5В001 бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«5В001 а. 5А001, 5В001, 5С001, 5D001 немесе 5Е001 тармақтар бойынша бақыланатын жабдықтарды, материалдарды, функцияларды немесе қасиеттерді «әзірлеуге», «өндіруге» немесе «пайдалануға» арналған жабдық және арнайы әзірленген компоненттер немесе керек-жарақтар.

Ескертпе: 5В001.а. тармақ бойынша оптикалық талшықтарды тестілеуге арналған жабдық бақыланбайды.

b. Қабылдау-беру телекоммуникациялық аппаратурасының немесе коммутациялық жабдықтың кез келген мынадай түрлерін «әзірлеуге» арналған жабдық және арнайы әзірленген компоненттер немесе керек-жарақтар:

1. «Цифрлық деректерді берудің жиынтық жылдамдығы» 15 Гбит/с-ден асатын жұмысқа есептелген цифрлық техниканы пайдаланатын жабдық;

Техникалық ескертпе: Коммутациялық жабдық үшін «цифрлық деректерді берудің жиынтық жылдамдығы» порттың жоғары жылдамдығымен немесе деректерді беру желісімен есептеледі.

2. «Лазерді» пайдаланатын және мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие жабдық:

а. Толқындардың жұмыс ұзындығы 1750 мм-нен астам;

b. «Оптикалық күшейтуді» жүзеге асыратын;

с. Когорентті оптикалық беру немесе когорентті оптикалық детектрлеу техникасын (сондай-ақ оптикалық гетеродин немесе гомодин техникасы ретінде де белгілі) пайдаланатын; немесе

d. Аналогты және өткізу белдеуінің ені 2,5 ГГц-ден астам техниканы пайдалану;

Ескертпе: 5D001.d.2.b тармақ бойынша коммерциялық теледидарлық жүйелерді «әзірлеу» үшін арнайы әзірленген «бағдарламалық қамтылым» бақыланбайды.

3. «Оптикалық коммутацияны» пайдаланатын жабдық;

4. 1024 деңгейінен жоғары квадратуралық амплитудалық модуляцияны (КАМ) пайдаланатын радиоаппаратура»;

5. Келісілмеген режимде жүзеге асырылатын, «ортақ арна бойынша сигналды беруді» пайдаланатын аппаратура.»;

«5-санат Телекоммуникациялар және «ақпарат қорғау» деген кіші бөлімде:

«5D1 Бағдарламалық қамтамасыз ету» деген параграфта:

5D001 бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

5D001 а. 5А001 немесе 5В001 тармақтар бойынша бақыланатын жабдықтарды, функцияларды немесе қасиеттерді «әзірлеу», «өндіру» немесе «пайдалану» үшін арнайы жасалған немесе модификацияланған «бағдарламалық қамтылым».

b. 5А001 тармақ бойынша бақыланатын «технологияларды» қолдау үшін арнайы жасалған немесе модификацияланған «бағдарламалық қамтылым».

с. Мына сияқты арнайы «бағдарламалық қамтылым»:

1. 5А001 немесе 5В001 тармақтар бойынша бақыланатын аппаратуралардың сипаттамаларын, функцияларын немесе қасиеттерін қамтамасыз ету үшін арнайы әзірленген немесе модификацияланған «бағдарламалық қамтылым»;

2. Пайдаланылмайды;

3. «Динамикалық адаптивті маршруттау» үшін арнайы әзірленген машина коды нысанындағы емес «бағдарламалық қамтылым».

d. Қабылдау-беру телекоммуникациялық аппаратурасының немесе коммутациялық жабдықтың мынадай түрлерінің кез келгенін «әзірлеу» үшін арнайы әзірленген немесе модификацияланған «бағдарламалық қамтылым»:

1. «Цифрлық деректерді берудің жиынтық жылдамдығы» 15 Гбит/с-ден асатын жұмысқа есептелген цифрлық техниканы пайдаланатын жабдық;

Техникалық ескертпе:

Коммутациялық жабдық үшін «цифрлық деректерді берудің жиынтық жылдамдығы» порттың ең жоғары жылдамдығымен немесе деректер беру сызығымен өлшенеді.

2. «Лазерді» пайдаланатын және мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие жабдық:

а. Толқындардың жұмыс ұзындығы 1750 нм-нан астам;

b. Аналогты және өткізу белдеуінің ені 2,5 ГГц-ден астам техниканы пайдалану;

Ескертпе: 5D001.d.2.b. тармақ бойынша коммерциялық теледидарлық жүйелерді «әзірлеу» үшін арнайы әзірленген «бағдарламалық қамтылым» бақыланбайды.

3. «Оптикалық коммутацияны» пайдаланатын жабдық;

4. 1024 деңгейден жоғары квадратуралық амплитудалық модуляцияны (КАМ) пайдаланатын радиоаппаратура.»;

«5-санат Телекоммуникациялар және «ақпарат қорғау» деген кіші бөлімде:

«5E1 Технологиялар» деген параграфта:

5Е001 бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«5Е001 а. Жалпы технологиялық ескертпеге сәйкес, 5А001, 5В001 немесе 5D001 тармақтар бойынша бақыланатын жабдықтарды, функцияларды, қасиеттерді немесе «бағдарламалық қамтылымды» «әзірлеуге», «өндіруге» немесе «пайдалануға» (орындалатын операциялар) арналған «технологиялар».

b. Мыналар сияқты «технологиялардың» арнайы түрлері:

1. Спутниктердің бортында пайдалану үшін арнайы әзірленген телекоммуникациялық жабдықты «әзірлеу» немесе «өндіру» үшін «қажетті» «технология»;

2. Сыртқы атмосфера арқылы немесе сұйықтықтың (судың) қабаты арқылы сигналды автоматты ұстау және қадағалау және байланысты қолдау қабілетімен «лазерлік» байланыстың әдістерін «әзірлеуге» немесе «пайдалануға» арналған «технология»;

3. БС қабылдау мүмкіндіктері көпалаңды, көпарналы, көпрежимді, көп кодты алгоритмді немесе көп хаттамалық маршруттауды қамтамасыз ете алатын, «бағдарламалық қамтылымға» өзгерістер енгізу арқылы модификациялана алатын БС цифрлық ұялы радиожүйелерді «әзірлеуге» арналған «технология»;

4. «Жиіліктерді секірмелі түрде қайта реттеу» әдістерін қоса алғанда, «спектрді кеңейту» әдісін пайдаланатын аппаратураны «әзірлеуге» арналған «технология».

с. Жалпы технологиялық ескертпеге сәйкес, қабылдау-беру телекоммуникациялық аппаратурасының немесе коммутациялық жабдықтың, функциялардың немесе қасиеттердің мынадай түрлерінің кез келгенін «әзірлеуге» арналған «технология»:

1. «Цифрлық деректерді берудің жиынтық жылдамдығы» 1,5 Гбит/с-ден асатын жұмысқа есептелген цифрлық әдістерді пайдаланатын жабдық;

Техникалық ескертпе:

Коммутациялық жабдық үшін «цифрлық деректерді берудің жиынтық жылдамдығы» порттың ең жоғары жылдамдығымен немесе деректерді беру сызығымен өлшенеді.

2. «Лазерді» пайдаланатын және мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие жабдық:

а. Толқындарының жұмыс ұзындығы 1750 мм-нен астам;

b. Легирленген празеодимді фторидті талшықты күшейткіштерді пайдалана отырып «оптикалық күшейтуді» жүзеге асыру;

с. Когорентті оптикалық беру немесе когорентті оптикалық детекторлау техникасын (сондай-ақ оптикалық гетеродин немесе гомодин техникасы ретінде де белгілі) пайдалану;

d. Бір оптикалық ұяда 8 оптикалық тасымалдаушыдан жоғары толқынның ұзындығын мультиплекстік бөлу техникасын пайдалану; немесе

е. Аналогты және өткізу белдеуінің ені 2,5 ГГц-ден астам техниканы пайдалану;

Ескертпе: 5Е001с.2.е. тармақ бойынша коммерциялық теледидарлық жүйелерді «әзірлеуге» немесе «жасауға» арналған «технология» бақыланбайды.

3. «Оптикалық коммутацияны» пайдаланатын жабдық;

4. Мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие радиоаппаратура:

а. Квадратуралық амплитудалық модуляциясы (КАМ) 1024 деңгейінен жоғары;

b. 31,8 ГГц-ден жоғары кіру немесе шығу сигналының жиілігінде жұмыс істейтін, немесе

Ескертпе: 5Е001.с.4.b. тармақ бойынша Халықаралық телекоммуникация одағы радиокоммуникациялық қызмет саласы үшін бөлген, бірақ радио табу қызметіне арналмаған стандартты жиілік диапазонындағы жұмыс үшін арнайы жобаланған немесе модификацияланған аппаратураны«әзірлеу»немесе «өндіруге» арналған «технология» бақыланбайды.

5. Келісілмеген режимде жүзеге асырылатын «сигналды ортақ арна бойынша беруді» пайдаланатын аппаратура.»;

«5-санат Телекоммуникациялар және «ақпарат қорғау» деген кіші бөлімде:

«5А002 Жүйелер, жабдық және компоненттер» деген параграфта:

5А002 бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

5А002 а. «Ақпаратты қорғау» үшін қолданылатын жүйелер,жабдық, арнайы қолданылатын «электронды жинамалар», модульдер немесе интегралды схемалар және осы үшін арнайы әзірленген басқа да компоненттер:

Арнайы ескертпе: Қабылдау аппаратурасы бар немесе дешифровканы пайдаланатын (GPS немесе ГЛОНАСС) кең ауқымды спутниктік жүйелерді бақылауға қатысты 7А005-ті қараңыз.

1. Жеке басын немесе цифрлық қолын куәландырудан басқа, кез келген криптографиялық функцияларды орындайтын, цифрлық әдістерді қолданумен «криптографияларды» пайдалану үшін әзірленген немесе модификацияланған, мынадай сипаттамалардың кез келгеніне ие:

Техникалық ескертпе:

1. Жеке басты немесе цифрлық қолды куәландыру функциялары оларға байланысты кілттерді басқару функцияларын қамтиды;

2. Жеке басты куәландыру қол жеткізудің барлық аспектілерін қамтиды және файлдарды шифрлауды немесе рұқсат етілмеген қол жеткізуді болдырмау үшін парольдерді, дербес сәйкестендіру нөмірлерін (ДСН-кодтары) немесе осыған ұқсас деректерді қорғаумен тікелей байланыстылардан басқа мәтіндерді қамтымайды;

3. «Криптография» деректердің «белгіленген» компреccияларын немесе кодтауды қамтымайды:

Ескертпе: 5А002.а.1. тармақ цифрлық әдістердің көмегімен іске асырылған аналогты алгоритмдерді қолданумен, «криптографияларды» пайдалану үшін арнайы әзірленген немесе модификацияланған жабдықты қамтиды.

а. Ұзындығы 56 бит-тен астам кілтті пайдаланумен «симметриялық алгоритм», немесе

b. Алгоритмнің қауіпсіздігі мынадай белгілердің біреуіне негізделген «аccиметриялық алгоритм»:

1. Бүтін сандарды факторлау 512 бит-тен жоғары (мысалы, RSА);

2. 512 бит-тен астам мөлшердегі түпкі өрістің мультипликативтік тобындағы дискретті логарифмдерді есептеу (мысалы, Z/рZ тобындағы Диффи-Неллман әдісі);

3. 5А002.а.1.b.2. тармақта көрсетілгеннен өзге 112 бит-тен жоғары топтағы дискретті логарифмдерді есептеу (мысалы, эллиптикалық қисықтағы Диффи-Неллман әдісі);

Ескертпе: 5А002 тармақ бойынша мынадай жабдық бақыланбайды:

а. «Қондырылған компьютері бар дербес карточкалар»:

1. Криптографиялық мүмкіндіктері осы ескертпенің b немесе f тармақтарына сәйкес бақыланбайтын аппаратурада немесе жүйелерде ғана пайдаланылумен шектелген; немесе

2. Криптографиялық мүмкіндіктері пайдаланушы үшін қолжетімсіз, жалпы қолжетімді қолдануға арналған. Карточка арнайы әзірленген және қондырылған компьютерге енгізілген жеке деректерді қорғауды қамтамасыз етеді.

Ескертпе: Егер «қондырылған процеccоры бар дербес карточканың» көптеген функциялары болса, онда әрбір функцияның бақылау мәртебесі жеке-дара айқындалады:

b. Цифрлық шифрлаусыз және шифрлау бейне немесе аудиоарналардың төлем және басқару функцияларымен шектелген, шектеулі арналған радиохабар, ақылы теледидар немесе телехабардың қабылдау аппаратурасы;

с. Криптографиялық мүмкіндігі пайдаланушы үшін қолжетімсіз және мынадай функцияларды орындау үшін арнайы жобаланған және шектелген аппаратура:

1. Көшіруден қорғалған «бағдарламалық қамтылымды» пайдалану;

2. Мынадай тізбенің кез келгеніне қол жеткізу:

а. көшіруден қорғалған, тек оқуға ғана қолжетімді ақпарат тасығыш; немесе

b. тасығышта сақталатын ақпарат, тасығыш бірдей жинақтарында ашық сатылымға қойылған кезде қорғалған күйде болады (мысалы, зияткерлік меншік құқығын қорғауға байланысты);

3. Патенттермен қорғалған аудио/бейне деректерді бір мезгілде көшіру;

d. Банк операцияларын немесе «ақша транзакцияларын» орындау үшін арнайы әзірленген және шектелген криптографиялық жабдық;

Техникалық ескертпе:

5А002 тармақта. «ақша транзакциясы» d ескертпесі төлемдерді жинау мен реттеуді және кредиттік функцияларды қамтиды.

е. Азаматтық пайдалануға арналған (мысалы, ұялы радиобайланыстың коммерциялық азаматтық жүйелерінде пайдалану үшін), абоненттер үшін шифрлау функциясы жоқ портативті немесе ұтқыр радиотелефондар;

f. Абоненттер үшін шифрлау функциясы жоқ және дайындаушының ерекшелігіне сәйкес күшейтілмеген сымсыз байланыстың ең жоғары тиімді қашықтығы (яғни, алып жүрмелі аппараттың үй телефонымен релесіз байланысы) 400 м.-ден кем сымсыз телефон аппаратурасы.

5А002 а. 1.     8471

                        8543

5А002 а. 2.     8471

                         8543

5А002 а.3       8471

5А002 а. 4.     8471

                         8543

5А002 а. 5.     8471

                         8543

5А002 а. 6.     8471

                         8543

5А002 а. 7.     8471

5А002 а. 8.     8471

                         8517 50

                         8543»;

«8-санат. Теңіз ісі» деген кіші бөлімде:

«8А Жүйелер, жабдық және құрамдастар» деген параграфта:

8А002 бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«8А002 Мыналар сияқты жүйелер немесе жабдық:

«Ескертпе: суасты байланыс жүйелеріне қатысты 5-санаттың Телекоммуникациялар деген 1-бөлігін қараңыз.

а. 1000 метрден асатын тереңдікке жүзу үшін жобаланған, суасты аппараттары үшін арнайы әзірленген немесе модификацияланған, мынадай:

1. Камерасының ең үлкен ішкі диаметрі 1,5 метрден асатын, жоғары қысымға төтеп беруге қабілетті үй-жайлар немесе корпустар;

2. Тұрақты ток электр қозғалтқыштары немесе тарту қондырғылары;

3. Оптикалық талшық пайдаланылатын және синтетикалық материалдардан жасалған күш элементтері бар кабельдік ажырағыштар мен оларға арналған жалғағыштар сияқты жүйелер мен жабдық;

b. 8А001-тармақта сипатталған суасты аппараттарының қозғалысын автоматты түрде бақылау үшін арнайы әзірленген немесе модификацияланған, навигациялық деректерді пайдаланатын және тұйық контурлы серво-басқару құралдары бар:

1. Су бағанының берілген нүктесіне қатысты 10 м шегінде аппараттың қозғалысын басқаруға қабілетті;

2. Су бағанының берілген нүктесіне қатысты 10 м шегінде аппараттың қалыпты жағдайын ұстап тұратын; немесе

3. Теңіздің түбімен немесе теңіз түбінің астымен жүргізілген тросты (кабельді) бойлай жүру кезінде 10 м шегінде аппараттың қалыпты жағдайын ұстап тұратын жүйелер;

с. Талшықты-оптикалық корпустық ажыратқыштар немесе жалғағыштар;

d. Суасты кемесін қашықтықтан басқару үшін арнайы әзірленген немесе модификацияланған, қашықтық мәндерінің белгілі бір диапазонында сигналды өткізе отырып сәулелендіруді қоса алғанда, кері шашырау әсерін барынша азайту тәсілдерін пайдаланатын суасты бақылау жүйелері немесе «лазерлік» жүйелер.

Техникалық ескертпе:

Телевизиядағы шекті айыру көлденең (жолдық) айырумен өлшенеді және әдетте, Электр-техника және радиоэлектроника жөніндегі инженерлер институтының ЭРИИ (АҚШ) 1ЕЕЕ 208/1960 стандартын немесе осы стандарттың кез келген баламасын пайдаланатын тест кестесінде ажыратылатын кескін биіктігі бойынша сызықтардың ең көп санымен көрсетіледі.

2. Суасты кемесін қашықтықтан басқару үшін арнайы әзірленген немесе модификацияланған, қашықтық мәндерінің белгілі бір диапазонында сигналды өткізе отырып сәулелендіруді қоса алғанда, кері шашырау әсерін барынша азайту тәсілдерін пайдаланатын жүйелер немесе «лазерлік» жүйелер;

e. Су астында қолдану үшін арнайы әзірленген немесе модификацияланған жарық түсіру жүйелері;

1. Бір жарық шашқанда 300 Дж-дан асатын жарық беретін және секундына 5-тен астам жарық шашу жылдамдығы бар стробоскопиялық жарық жүйелері;

2. 1000 метрден асатын тереңдікке пайдалану үшін арнайы әзірленген аргон-доғалық жарық жүйелері;

f. Су астында қолдану үшін арнайы әзірленген, «кіріктірілген бағдарламамен басқарылатын» мамандандырылған ЭЕМ-ді пайдалана отырып, басқарылатын және мынадай құрауыш бөліктердің кез келгеніне ие «роботтар»:

1. Сыртқы объектіге түсетін күшті немесе айналу мезетін, сыртқы объектіге дейінгі қашықтықты немесе «робот» пен сыртқы объектінің арасындағы жанаспалы (тактильдік) өзара іс-қимылды өлшейтін датчиктерден алынған ақпаратты пайдалана отырып, «роботты» басқаратын жүйелер; немесе

2. 250 Н немесе одан асатын күш туғызуға қабілетті немесе айналу мезеті 250 Нм немесе одан асатын және конструкция элементтерінде титан негізіндегі құймаларды немесе «талшықты немесе жіп тәрізді» «композициялық» материалдарды пайдаланатын жүйелер;

g. Суасты кемелерімен бірге пайдалану үшін арнайы әзірленген немесе модификацияланған, мынадай құрауыш бөліктердің кез келгеніне ие, қашықтықтан басқарылатын топсалы манипуляторлар:

1. Айналу мезетін немесе сыртқы объектіге түсетін күшті, манипулятор мен сыртқы объектінің арасындағы жанаспалы (тактильдік) өзара іс-қимылды өлшейтін датчиктерден алынған ақпаратты пайдаланатын, манипуляторды басқару жүйелері; немесе

2. Жетекші-ілесушінің пропорционалды басқаруы немесе «кіріктірілген бағдарламамен басқарылатын» және қозғалыс еркіндігінің бес немесе одан да көп дәрежесі бар мамандандырылған ЭЕМ-ді қолдана отырып басқару;

Ескертпе: қозғалыс еркіндігі дәрежелерінің санын айқындау кезінде позициялық кері байланыс немесе «кіріктірілген бағдарламамен басқарылатын», мамандандырылған ЭЕМ қолданылатын пропорционалды басқаруы бар функциялар ғана есепке алынады.

һ. Су астында қолдану үшін арнайы әзірленген, атмосферадан оқшауланған мыналар сияқты энергетикалық қондырғылар:

1. Брайтон немесе Ренкин циклдарының қозғалтқыштары бар, атмoсферадан оқшауланған, мынадай құрауыш бөліктердің кез келгеніне ие күштер жүйесі:

а. Қозғалтқыштың қайта циркуляцияланатын түтінінен шығатын көміртегінің қос тотығын, көміртегі тотығын және бөлшектерді жою үшін арнайы әзірленген химиялық скрубберлер немесе абсорберлер;

b. Біратомды газды қолдану үшін арнайы әзірленген жүйелер;

с. Су астында 10 кГц-ден төмен жиіліктердегі шуды азайту үшін арнайы әзірленген аспаптар немесе сөндіргіштер немесе шығарудың (соққының) дыбысын жұмсарту үшін арнайы құрастырылған аспаптар; және

d. Мыналар:

1. Реакция өнімдерін тығыздау немесе отынға айналдыру;

2. Реакция өнімдерін сақтау; және

3. 100 кПа немесе одан көп қарсы қысым кезінде реакция өнімдерінің шығуы үшін арнайы әзірленген жүйелер;

2. Дизельді қозғалтқыштары бар, атмосферадан оқшауланған, мынадай сипаттамалардың барлығына ие жүйелер:

а. Қозғалтқыштың рециркуляцияланатын түтінінен шығатын көміртегінің қос тотығын, көміртегі тотығын және бөлшектерді жою үшін арнайы әзірленген химиялық скрубберлер немесе абсорберлер;

b. Біратомды газды қолдану үшін арнайы әзірленген жүйелер;

с. Су астында 10 кГц-ден төмен жиіліктердегі шуды азайту үшін арнайы әзірленген аспаптар немесе сөндіргіштер немесе шығарудың дыбысын жұмсарту үшін арнайы құрастырылған аспаптар; және

d. Жану өнімдердің шығуын кідіртетін, арнайы әзірленген түтін шығару жүйелері;

3. 2 кВт-дан асатын шығу қуаты бар отын элементтеріндегі, атмосферадан оқшауланған, мынадай құрауыш бөліктердің кез келгеніне ие энергетикалық қондырғылар:

а. Су астында 10 кГц-ден төмен жиіліктердегі шуды азайту үшін арнайы әзірленген аспаптар немесе сөндіргіштер немесе шығарудың дыбысын жұмсарту үшін арнайы құрастырылған аспаптар; және

b. Мыналар:

1. Реакция өнімдерін тығыздау немесе отынға айналдыру;

2. Реакция өнімдерін сақтау; және

3. 100 кПа немесе одан көп қарсы қысым кезінде реакция өнімдерінің шығуы үшін арнайы әзірленген жүйелер;

4. Стирлинг циклінің қозғалтқыштары бар, атмосферадан оқшауланған, мынадай құрауыш бөліктердің барлығына ие энергетикалық қондырғылар:

а. Су астында 10 кГц-ден төмен жиіліктердегі шуды азайту үшін арнайы әзірленген аспаптар немесе сөндіргіштер немесе шығарудың дыбысын жұмсарту үшін арнайы құрастырылған аспаптар; және

b. 100 кПа немесе одан көп қарсы қысым кезінде жану өнімдерін шығаратын, арнайы әзірленген түтін шығару жүйелері;

і. Мынадай құрауыш бөліктердің кез келгеніне ие корпустың жиегі, тығыздауыштар және жылжымалы элементтер:

1. Толқын биіктігінің мәні 1,25 м (теңіз жағдайында 3) немесе одан жоғары болған кезде жұмыс істейтін, ауа көпшігіндегі 3830 Па немесе одан жоғары қысым үшін әзірленген және 8А001.f. тармағы бойынша бақыланатын ауа көпшікті (үстіңгі конфигурациясы толық өзгертілетін) амфибиялық кемелер үшін арнайы әзірленген; немесе

2. Толқын биіктігінің мәні 3,25 м (теңіз жағдайында 5) немесе одан жоғары болған кезде жұмыс істейтін, 6 224 Па немесе одан жоғары қысым үшін әзірленген немесе 8А001.g. тармағы бойынша бақыланатын ауа көпшікті (үстіңгі конфигурациясы өзгертілмейтін) амфибиялық кемелер үшін арнайы әзірленген;

1. 8А001.f. немесе 8А001.g. тармақтары бойынша бақыланатын ауа көпшікті амфибиялық кемелер үшін арнайы әзірленген, қуаты 400 кВт-дан асатын көтергіш желдеткіштер;

j. 8А001.h. тармағы бойынша бақыланатын кемелер үшін арнайы әзірленген, толық батырылатын жарты кавитациялық немесе суперкавитациялық гидроқанаттар;

k. 8А001.f., 8А001.g., 8А001.h. және 8А001.i. тармақтары бойынша бақыланатын суасты аппараттарының немесе кемелерінің қозғалысын автоматты түрде басқару үшін арнайы әзірленген немесе модификацияланған белсенді жүйелер;

m. Мынадай винттер, қуат беру жүйелері, энергия алу жүйелері және шубасу жүйелері:

1. 8А001.f., 8А001.g., 8А001.h. немесе 8А001.i. тармақтары бойынша бақыланатын ауа көпшікті амфибиялық кемелер (үстіңгі конфигурациясы толық өзгертілетін немесе өзгертілмейтін), гидроқанатты кемелер және ватерсызық алаңы шағын кемелер үшін арнайы әзірленген мынадай су винтті қозғалту жүйелері немесе қуат беру жүйелері:

а. Суперкавитациялық, супержелдеткіш, ішінара батырылатын немесе төмен түсірілетін (үстіңгі жағы арқылы өтетін), қуаты 7,5 МВт-ден астам қозғалтқыштар;

b. Қуаты 15 МВт-ден астам кері айналдыратын қозғалтқыш жүйелер;

с. Ағын құйынын пайда болғанына дейін және одан кейін жою әдісін пайдалана отырып, қозғалтқышқа соғылатын ағынды бәсеңдетуге қызмет ететін жүйелер;

d. Салмағы жеңіл, жоғары қуатты редуктор (К- факторы 300 шамасынан асады);

е. «Композициялық» материалдардан тұратын құрамдастарды қамтитын және 1 МВт-дан астам қуат беруге қабілетті трансмиссиялық білігі бар қуат беру жүйелері;

2. Мынадай кемелерде қолдану үшін әзірленген, су винтті қозғалтқыштар, энергия алу және беру жүйелері:

а. Қуаты 30 МВт-дан асатын реттемелі қадамы бар еспе винттер және күпшектерді жинағыш;

b. Ішкі су суытқышы және 2,5 МВТ-ден асатын шығу қуаты бар электр қозғалтқыштар;

с. тұрақты магнитті, 0,1 МВт-дан асатын шығу қуаты бар «алып жүруі жоғары» қозғалтқыштар немесе электр қозғалтқыштар;

d.   Композициялық материалдардан тұратын құрамдастарды қамтитын және 2 МВт-дан астам қуат беруді іске асыруға қабілетті трансмиссиялық білігі бар қуат беру жүйелері;

е. Қуаты 2,5 МВТ-ден асатын, желдетілетін немесе желдетілу негізіндегі қозғалтқыштар;

3. Су ығыстырғыштығы 1000 тонна немесе одан жоғары кемелерде қолдану үшін әзірленген шу басу жүйелері, оған қоса:

а. Дизельдік қозғалтқыштарды, дизельдік-генераторлық қондырғыларды, газ турбиналарын, газ-турбиналық генераторлық қондырғыларды, дизелдік қондырғыларды немесе редукторларды акустикалық оқшаулауға арналған компаундтық акустикалық жинақталымдардан тұратын, монтаждалатын жабдық массасының 30%-ынан асатын орташа массасы бар, дыбысты немесе тербелісті оқшаулау үшін арнайы жобаланған, су астындағы 500 Гц-дан төмен жиіліктердегі шуды азайту жүйелері;

b. Жабдық тербелісін оның тікелей көзінде шуылға қарсы немесе тербеліске қарсы сигналдар генерациясымен белсенді түрде азайтуға қабілетті электрондық басқару жүйелерін қамтитын, қуатты трансмиссиялық жүйелер үшін арнайы әзірленген шуды азайтудың немесе оны өшірудің белсенді жүйелері немесе магнит аспалы подшипниктер;

n. Қозғалтқыштың тиімділігін арттыру немесе су астында жинақталатын және таралатын шуылдарды азайту мақсатында ауытқушы шүмекті және ағынды күрекпен (қалақпен) реттейтін техниканы пайдаланатын, шығу қуаты 2,5 МВт-ден асатын ағыншалы қозғалтқышты қондырғылар;

o. Су астына түсірілетін немесе су астында жүзетін автономды, жабық немесе жартылай жабық аппараттар (өзінің ауамен қамтамасыз етушісі бар);

Ескертпе: 8А002.q. пайдаланушы алып жүретін, жеке пайдалану аппаратын бақыламайды.

8А002 а. 1.

8906 90 990 0

8526 91 800 0

8905 90 100

8А002 а. 2.

8501 33 000 9

8501 34

8501

8А002 а. 3.

8536 90 100 0

8536 90 850 0

9013 90 900 0

7326 90 980 1

8544 70 000 0

9001 10

8А002 b.

9014 20 800 1 (азаматтық авиациядан басқа)

9014 20 800 9

8А002 с.

9013 90 900 0

7326 90 980

8544 70 000 0

9001 10

8A002 d. 1. a 8525 80 190 0
8A002 d. 1. b 8525 80 300 0
8A002 d. 1. c 8525 80 300 0
8A002 d. 2.

8526 92 000 (азаматтық авиациядан басқа)

8526 91 (азаматтық авиациядан басқа)

9031 80 910 0

8A002 e.

9006 53

9006 59 000

8A002 f.

9030 84 000 9

8525 50 000 0 (азаматтық авиациядан басқа)

8A002 g. 1.

9029 20 900 0

9405 40 990

9405 40 100 9

9405 40 390 9

8A002 g. 2.

9405 40 990

9405 40 390 9

9405 40 100 9

8A002 h

8479 89 970 8

8486 10 000

8486 20

8486 30

8486 40 000

8479 90

8479

8А002 i.

8479 89 970 8

8479 90

8479 50 000 0

8A002 j. 1.

8408 10 (тек әскери мақсаттағы)

8409 99 000 9

(тек әскери мақсаттарда пайдаланылатындар)

8A002 j. 2.

8408 10 (тек әскери мақсаттағы)

8409 99 000 9

(тек әскери мақсаттарда пайдаланылатындар)

8A002 j. 3.

8408 10 (тек әскери мақсаттарда пайдаланылатындар)

8409 99 000 9

(тек әскери мақсаттарда пайдаланылатындар)

8A002 j. 4.

8408 10 (тек әскери мақсаттарда пайдаланылатындар)

8409 99 000 9

(тек әскери мақсаттарда пайдаланылатындар)

8A002 k.

8479 90 960 0

8906 90 100 0

8906 90 990 0

8A002 l.

8412 39 000

8412 80 800 1

8487 10 900 0

8414 59 200 0

8A002 m.

8479 90

7325 99 900 1

7326 90 980

7616 99

8108 90 900 1

8A002 n.

8526 10

9014 80 000 0

8A002 o. 1. a.

8408 10 (тек әскери мақсаттарда пайдаланылатындар)

8487 10 900 0

8A002 o. 1. b.

8412 29 200 9

8412 29 890 9

8487 10 900 0

8A002 o. 1. c. 8412 29 200 9
8A002 o. 1. d. 8483 40 300 1
8A002 o. 1. e. 8483 10 950 0
8A002 o. 2. a 8487 10 900 0
8A002 o. 2. b. 8501
8A002 o. 2. с. 8501 20 000 9
8A002 о. 2. d. 8483 10 950 0
8А002 о. 2. е. 8487 10 900 0
8А002 о. 3. а.

8409 99 000 9

(тек әскери мақсаттарда пайдаланылатындар)

8412 29 200 9

4016 10 000 1

(азаматтық авиация үшін пайдаланылатындардан басқасы)

4016 99

4017 00

8А002 о. 3. b.

8412 29 200 9

8479 89 970 8

8543 20 000 0

8543 70 900»;

«9-санат Қозғалтқыш қондырғылар, ғарыш аппараттары және ілеспе жабдық» деген кіші бөлімде:

«9А Жүйелер, жабдық және құрамдастар» деген параграфта:

9А105 бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«9А105 Сұйық отынмен жұмыс істейтін мыналар сияқты зымыран қозғалтқыштары:

а. «Реактивті снарядтарда» пайдаланылатын, 9А005 тармақта сипатталғаннан басқа, сұйық қозғалтқыш қондырғыға немесе гель тәрізді отынмен жұмыс істейтін қозғалтқыш қондырғыға қосылған немесе қосу үшін әзірленген немесе модификацияланған, 1,1 МНс немесе одан көп жиынтық тарту импульсi бар, сұйық отынмен жұмыс iстейтiн зымыран қозғалтқыштары немесе гель тәрізді отынмен жұмыс істейтін зымыран қозғалтқыштары;

b. Күрделi зымыран жүйелерінде немесе ұшу ұзақтығы 300 км болатын пилотсыз ұшу аппараттарында пайдаланылатын, 9А005 немесе 9А105.а тармақтарында айқындалғаннан басқа, сұйық қозғалтқыш қондырғыға немесе гель тәрізді отынмен жұмыс істейтін қозғалтқыш қондырғыға қосылған немесе қосу үшін әзірленген немесе модификацияланған, 0,841 МНс немесе одан көп жиынтық тарту импульсi бар, сұйық отынмен жұмыс iстейтiн зымыран қозғалтқыштары немесе гель тәрізді отынмен жұмыс істейтін зымыран қозғалтқыштары.»;

«9-санат Қозғалтқыш қондырғылар, ғарыш аппараттары және ілеспе жабдық» деген кіші бөлімде:

«9А Жүйелер, жабдық және құрамдастар» деген параграфта:

9А106 бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«9А106 9А006-тармағы бойынша бақыланатындардан ерекшеленетін, сұйық отынмен жұмыс істейтін зымыран қозғалтқыштарының жүйелері үшін арнайы әзірленген, мыналар сияқты жүйелер немесе құрамдастар:

а. 9А004-тармақ бойынша бақыланатын «реактивтік снарядтарда», ғарыш аппараттарының зымыран-тасымалдағыштарда немесе 9А104-тармағы бойынша бақыланатын зымыран-зондтарда пайдаланылатын зымыран шүмектері және жану камералары;

b. «Реактивтік снарядтарда» пайдаланылатын тарту бағытын басқару кіші жүйелері.

Техникалық ескертпе:

9А106.c тармағына жататын тарту бағытын басқару әдістерінің мысалдары:

1. Иілмелі шүмек;

2. Қайталама сұйықтықтың немесе газдың инжекциясы;

3. Жылжымалы қозғалтқыш немесе шүмек;

4. Пайдаланылған газ (қалақтар немесе саптамалар) ағынының ауытқуы; немесе

5. Тартқыштың триммерлері.

d. Сұйық зымыран отынының және гидроқоспалардың (шламдардың) (тотықтырғыштарды қоса алғанда) сапасын бақылау жүйелерi және олар үшiн арнайы әзiрленген, 20 Гц-ден 2 кГц-ге дейiнгi диапазондағы 10 g (rms)-тен көп тербелiс жағдайларында жұмыс істеу үшiн белгіленген немесе модификацияланған «реактивті снарядтарда» пайдаланылатын құрамдастар.

Ескертпе: 9А106.d тармағы мынадай сервоклапандар мен сорғыларды ғана бақылайды:

а. Жетекті позициялау уақыты 100 мс-дан аз, 7 МПа және одан көп абсолюттiк қысым кезiнде ағынның минутына 24 литр немесе одан асатын жылдамдығына арналған сервоклапандар;

b. Білік айналымының жылдамдығы минутына 8000 айналымнан асатын немесе босату қысымы 7 МПа немесе одан көп сұйық зымыран отынына арналған сорғылар.

9A106 a.

8412 90 200 0

8803 90 900 0

9306 90

9A106 b.

9306 90

8803 90 900 0

9A106 c. 8412 90 200 0
9A106 d, a

8481 10 990

9026 90 000

9032 81 000

9A106 d, b

8413 19 000 0

8413 30 200

8413 30 800»;

«9-санат Қозғалтқыш қондырғылар, ғарыш аппараттары және ілеспе жабдық» деген кіші бөлімде:

«9С Материалдар» деген параграфта:

9С108 бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«9С108 «Реактивті снарядтар» үшін пайдаланылатын зымыран қозғалтқыштарының корпустарына арналған немесе 9А007 немесе 9А107 тармақшалары бойынша бақыланатын қатты отынмен жұмыс істейтін зымыран қозғалтқыштары үшін арнайы әзірленген, 9А008-тармақта сипатталғаннан басқа үйінді «оқшаулағыш» материалдар және «ішкі қаптама».

Техникалық ескертпе:

9С108 бөлігіндегі «реактивті снаряд» ұшу қашықтығы 300 км асатын зымыран жүйелерін және пилотсыз ұшу аппараттарын білдіреді.»;

мынадай мазмұндағы бөліммен толықтырылсын:

«Импорт, кері импорт кезінде экспорттық бақылауға жататын өнім

р/с №

Бақылау тізімдері бойынша код СЭҚ ТН коды

Атауы

Ескертпе

0-санат «Ядролық материалдар, қондырғылар мен жабдық»

0A «Жүйелер, жабдық және құрамдастар»

0А001 «Ядролық реакторлар» және арнайы конструкцияланған немесе дайындалған жабдық пен оның құрамдастары

1 0А001, а 8401 10 000 0 a) «ядролық реакторлар»;  
2 0А001, b 8401 40 000 0 b) жоғары қысымды реактор багы корпусының қақпағын қоса алғанда, өздеріне «ядролық реакторлардың» белсенді аймағын орналастыру үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған металл корпустар немесе олардың зауытта жасалған негізгі бөліктері;  
3 0А001, с

8426 19 000 0

8426 99 900 0

8426 99 000 0

c) «ядролық реакторларға» отын тиеуге немесе олардан отынды шығарып алу үшін арнайы жобаланған немесе жасалған манипуляторлық жабдық;  
4 0A001, d 8401 40 000 0 d) «ядролық реактордағы» бөліну процесін басқару үшін арнайы жобаланған немесе жасалған басқару және қорғау жүйесінің өзектері, оларға арналған тірек және аспалы конструкциялар, өзектерге арналған жетектер мен бағыттаушы құбырлар  
5 0А001, е

7304

7507 12 000 0,

7608 20,

8109 90 000 0,

8401 40 000 0

e) өздеріне «ядролық реакторлардағы» отын элементтерін және бірінші салқындату контурының жылу көзін орналастыру үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған жоғары қысым құбырлары;  
6 0A001, f 8109 90 000 0 f) «ядролық реакторларда» қабық ретінде пайдалану үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған, металл цирконийдан немесе оның қорытпаларынан жасалған, көлемі 10 кг-нан көп құбырлар (немесе құбырлар жинақталымы);

Ескертпе:

Жоғары қысымды цирконий құбырларға қатысты – 0А001е тармақшасын, жоғары қысымды құбырларға қатысты 0А001һ тармақшасын қараңыз.

7 0A001, g 8413 81 000 0 g) «ядролық реакторларды» бірінші салқындату контурының жылу көзінің циркуляциясын қолдау үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған сорғылар немесе компрессорлар;  
8 0A001, h 8401 40 000 0 h) реактордың белсенді аймағына арналған тірек конструкцияларды, отын арналарын, жоғары қысым құбырларын, жылумен қорғау экрандарын, бағыттаушы қалқаларды, белсенді аймақтың құбырлы торларын және диффузордың пластиндерін қоса алғанда, «ядролық реакторда» пайдалану үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған «реактордың ішкі бөліктері»;

Техникалық ескертпе:

0A001h тармақшасына сәйкес «ядролық реакторлардың ішкі бөліктері» – бұл реактор корпусының ішіндегі, белсенді аймақты қолдау, отынның жинақталымын қолдау, бірінші салқындату контурының салқындатқыш ағынын бағыттау, реактор корпусының радиациялық қорғалуын қамтамасыз ету және белсенді аймақтық ішінде жабдықты басқару сияқты бір немесе бірнеше тағайындалымы бар басты құрылымдық элементтер.

9 0A001, i

8419 50 000 0 (азаматтық авиацияға арналғаннан басқасы)

8404 20 000 0,

8402 19 900 9

i) жылу алмастырғыш-тар:

1. «ядролық реакторды» бірінші немесе аралық салқындату контурында пайдалану үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған бу генераторлары;

2. «ядролық реакторды» бірінші немесе аралық салқындату контурында пайдалану үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған басқа жылу алмастырғыштар

Ескертпе: 0A001i тармақ аясына реактордың жұмысын қолдау жүйелеріне арналған, мысалы, авариялық салқындату жүйесі немесе толық салқындату жүйесі сияқты жылу алмастырғыштар кірмейді.
10 0A001, j 9030 10 000 0 j) «ядролық реактордың» белсенді аймағындағы нейтрондық ағынды айқындау үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған нейтрондар детекторлары.  
11 0A001, k   k) жылудың жоғалтылуын төмендету мақсатында «ядролық реакторда» пайдалану, сондай-ақ реактордың корпусы үшін қорғаныш қабық ретінде пайдалану үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған «сыртқы жылу қорғаныш экрандары».

Техникалық ескертпе:

0A001k тармақшаға сәйкес «сыртқы жылу қорғаныш экрандары» - бұл реактор жылуының жоғалтылуын және қорғаныш қабығының ішіндегі температураны төмендету мақсатында реактордың корпусында орнатылған басты құрылымдық элементтер.

0B «Сынау, бақылау және өндіріс жабдығы»

0B001 «Байытылмаған уранның», «сарқыла бастаған уранның» немесе «арнайы бөлшектенетін материалдардың» изотоптарын бөлуге арналған қондырғы, сондай-ақ оның арнайы әзірленген немесе дайындалған жабдығы пен құрамдастары

12 0B001 a

8401 20 000 0

a) «Байытылмаған уранның», «сарқыла бастаған уранның» және «арнайы бөлшектенетін материалдардың» изотоптарын бөлу үшін арнайы әзірленген қондырғы, атап айтқанда:  
13 0В001 а. 2 8401 20 000 0 2. Газ-диффузиялық кедергілер  
14 0В001 а. 3 8401 20 000 0 3. Аэродинамикалық байыту қондырғылары  
15 0В001 а. 4 8401 20 000 0 4. Химиялық алмасу қондырғылары  
16 0В001 a. 6

8401 20 000 0,

9013 20 000 0

6. Атомдық булардағы изотоптарды «лазерлік» бөлуге арналған қондырғы  
17 0B001 a. 7 8401 20 000 0 7. Изотоптарды молекулалық «лазерлік» бөлуге арналған қондырғылар  
18 0В001 a. 8 9013 20 000 0 8. Плазмалық бөлу қондырғылары  
19 0B001 a. 9 8401 20 000 0 9. Электр-магниттік бөлу қондырғылары  
20 0B001 8401 20 000 0

b) бөлу кешенінің газ центрифугаларында пайдалану үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған мына секілді газ центрифугалары, тораптар мен құрамдастар:

Техникалық ескертпе: 0В001.b тармақшасына сәйкес «беріктігі жоғары материалдар» – бұл:

   1. 1,95 ГПа немесе одан артық созу кезінде беріктік шегі барынша жоғары мартенситті-ескіруші болаттар,

   2. 0,46 ГПа немесе одан артық созу кезінде созу кезінде беріктік шегі барынша жоғары алюминий қорытпалар немесе
   3. 3,18×106 м артық «салыстырмалы серпімділік модулі» және 7,62 × 104 м артық «созу кезінде салыстырмалы беріктік шегі» бар «талшықты немесе жіп тәрізді материалдар»

21 0B001 b. 1 8401 20 000 0 1. Газ центрифугалары.  
22 0B001 b. 2 8401 20 000 0 2. Толық роторлық жүйелер.  
23 0B001 b. 3 8401 20 000 0 3. Қабырғасының қалыңдығы 12 мм немесе одан аз, диаметрі 75 мм-нен 400-ге дейін болатын, «беріктігі жоғары материалдардан» жасалған роторлық құбырлар.  
24 0B001 b. 4

8307

8401 20 000 0

4. Қабырғасының қалыңдығы 3 мм немесе одан аз, диаметрі 75 мм-ден 400-ге дейін болатын, роторлық құбырларды қолдауға немесе жалғастыруға арналған, «беріктігі жоғары материалдардан» жасалған сақиналар немесе сильфондар.  
25 0B001 b. 5 8401 20 000 0 5. Роторлық құбырдың ішіне орнатуға арналған, диаметрі 75 мм-нен 650-ге дейін болатын, «беріктігі жоғары материалдардан» жасалған қалқалар.  
26 0В001 b. 6 8401 20 000 0 6. Роторлық құбырдың екі басына арналған, диаметрі 75 мм-нен 650-ге дейін болатын, «беріктігі жоғары материалдардан» жасалған жоғарғы және төменгі қақпақтар.  
27 0В001 b. 7 8483 30

7. Магниттік аспасы бар подшипниктер:

a) «UҒ6-ға коррозиялық жағынан төзімді материалдардан» жасалған немесе осындай материалдардан дайындалған жамылғымен қорғалған және демпфирлеуші ортаны қамтитын обоймаға ілінген сақиналық магниттен тұратын подшипниктер топтары; магнит полюстік ұштықпен немесе екінші магнитпен жалғасады;

b) газ центрифугаларда қолдану үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған белсенді магнитті подшипниктер.

 
28 0В001 b. 8 8483 30 800 7 8. Қарсы орналасқан жартылай дөңгелек подшипникті (білік/тығыздаушы сақина түйіні) қамтитын және демпферге қондырылған, арнайы дайындалған подшипниктер;  
29 0В001 b. 9 8414 10 250 0 9. Егелген немесе ішке қарай батырылған спиральды жырашықтары және бұрғымен тесілген тесіктері бар цилиндрлерден тұратын молекулалық сорғылар;  
30 0В001 b. 10 8503 00 990 0 10. 600 Гц және одан көп жиіліктер диапазонындағы және 40 ВА және одан көп қуаттар диапазонындағы вакуум жағдайында синхронды жұмысқа арналған ауыспалы токтың көп фазалы гистерезистік (немесе реактивтік) электр қозғалтқыштары үшін сақина пішініндегі қозғалтқыштар статорлары;  
31 0В001 b. 11 8401 20 000 0 11. Өздеріне газ центрифугасының роторлы құбырының жинақталымын орналастыруға арналған, қабырғасының қалыңдығы 30 мм-ге дейін болатын, бір-біріне қатысты параллель түрде және цилиндрдің бойлық осіне қатысты 0,05°-тан аспайтын ағаттықпен перпендикулярлы түрде орналасқан, прецизиялы өңделген ұштары бар қатты цилиндрден тұратын центрифуганың қабылдағыштары немесе корпустары.  
32 0B001 b. 12 8401 20 000 0 12. Пито түтігінің әдісі бойынша центрифуганың роторынан UF6 газын шығарып алу үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған түтіктерден тұратын және газ жинаудың орталық жүйесіне қосылатын ұстап қалғыштар.  
33 0B001 b. 13

8504 40,

8502 40 000 0

13. Газдық центрифугаларға арналған қозғалтқыштардың статорларын қоректендіру үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған және төменде келтірілген сипаттамалардың барлығына ие жиілікті өзгерткіштер (конверторлар немесе инверторлар) және олардың құрамдастары:

a) 600 Гц және одан жоғары диапазонда көпфазалы шығу және

b) жоғары тұрақтылық (жиіліктің тқрақтылығы 0,2% жақсырақ);

 
34 0B001 b. 14 8481

14. Мына сияқты авариялық қорғау клапандары мен реттеуші клапандар:

a) газдық центрифуганың ішіндегі өнімге («байытылған уран») және «қалдықтарға» («сарқыла бастаған уран») арналған UF6 газының ағымдарын реттеу үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған авариялық қорғау клапандары;

b) «UF6-ға коррозиялық жағынан төзімді материалдардан» жасалған немесе осындай материалдардан дайындалған жамылғымен қорғалған, ішкі диаметр 10 мм-ден 160 мм-ге дейін болатын,   байытуға арналған газдық центрифугалардың негізгі немесе қосымша жүйелерінде пайдалану үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған сильфонды клапандар (авариялық қорғау клапандары және реттеуші клапандар);

 
35 0B001 с   c) газ-диффузиялық бөлу үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған жинақталымдар мен құрамдастар.  
36 0B001 с. 1

8401 20 000 0

1. Кеуектерінің мөлшері 10 мм-ден 100 мм-ге дейін болатын, қалыңдығы 5 мм немесе одан аз, ал түтікше пішіндер үшін – диаметрі 25 мм немесе одан аз болатын, «UF6-ға коррозиялық жағынан төзімді» кеуек металдық, полимерлік немесе керамикалық материалдан жасалған газ-диффузиялық кедергілер.  
37 0В001 c. 2

7310 10 000 0,

7508 90 000 0,

7611,

7612

2. «UF6-ға коррозиялық жағынан төзімді материалдардан» жасалған немесе осындай материалдардан дайындалған жамылғымен қорғалған диффузорлар камерасы.  
38 0B001 с. 3

8414 80

(кроме 8414 80 110 1, 8414 80 190 1,

8414 80 220 1, 8414 80 280 1, 8414 80 510 1, 8414 80 750 1, 8414 80 780 1, 8414 80 800 1)

3. Сорғыштық қабілеті минутына 1 текше метр немесе одан көп UF6, беру қысымы 500 кПа-ға дейін және қысым қатынасы 10:1 немесе одан аз болатын, «UF6-ға коррозиялық жағынан төзімді материалдардан» жасалған немесе осындай материалдардан дайындалған жамылғымен қорғалған компрессорлар немесе газ үрлегіштер.  
39 0B001 с. 4

8484 10 000 9

(азаматтық авиацияға арналғаннан басқасы)

8484 90 000 0 (азаматтық авиацияға арналғаннан басқасы)

8487 90 800 0

4. ОВ0001.с.3-да көрсетілген компрессорларға немесе газ үрлегіштерге арналған, буферлік газдың кету қарқыны минутына кемінде 1000 текше см болған кезде жұмыс істеу үшін конструкцияланған айналмалы біліктердің тығыздауышы.  
40 0B001 с. 5

8419 50 000 0

(азаматтық авиацияға арналғаннан басқасы)

5. «UF6-ға коррозиялық жағынан төзімді материалдардан» жасалған немесе осындай материалдардан дайындалған жамылғымен қорғалған, қысымның 100 кПа айырмасы кезінде сағатына кету қарқыны 10 Па-дан аз болған кезде жұмыс істеу үшін конструкцияланған жылу алмастырғыштар.  
41 0B001 с. 6

8481 10,

8481 30 910 0,

8481 30 990 0,

8481 80

6. «UF6-ға коррозиялық жағынан төзімді материалдардан» жасалған немесе осындай материалдардан дайындалған жамылғымен қорғалған сильфонды клапандар; Диаметрі 40 мм-ден 1 500 мм-ге дейінгі
42 0B001 d.   d) аэродинамикалық бөлу қондырғыларында пайдалану үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған жабдық және құрамдастар.  
43 0B001 d. 1 8401 20 000 0 1. Иілу радиусы 1 мм-ден аз саңылау тәрізді иілген арналардан тұратын, «UҒ6-ға коррозиялық жағынан төзімді материалдардан» жасалған, шүмек арқылы ағатын газды екі фракцияға бөлетін ішкі кесуші жиегі бар бөлуші шүмектер.  
44 0В001 d. 2 8401 20 000 0 2. Цилиндр немесе конус тәрізді пішіндегі, «UF6-ҒА коррозиялық жағынан төзімді материалдардан» жасалған немесе осындай материалдардан дайындалған жамылғымен қорғалған және бір немесе бірнеше тангенциялды кіру тесігі бар түтіктер (құйынды түтіктер).  
45 0B001 d. 3 8414 80 3. «UF6-ға коррозиялық жағынан төзімді материалдардан» жасалған немесе осындай материалдардан дайындалған жамылғымен қорғалған компрессорлар немесе газ үрлегіштер және оларға арналған айналмалы біліктерді тығыздауыштар;  
46 0B001 d. 4

8419 50 000 0

(азаматтық авиацияға арналғаннан басқасы)

4. «UF6-ға коррозиялық жағынан төзімді материалдардан» жасалған немесе жамылғымен қорғалған жылу алмастырғыштар;  
47 0B001 d. 5 8401 20 000 0 5. «UF6-ға коррозиялық жағынан төзімді материалдардан» жасалған немесе осындай материалдардан дайындалған жамылғымен қорғалған, өздеріне құйындық түтіктерді немесе бөлуші шүмектерді орналастыруға арналған бөлуші элементтердің қаптары;  
48 0B001 d. 6

8481 10,

8481 30 910 0,

8481 30 990 0,

8481 80

6. «UF6-ға коррозиялық жағынан төзімді материалдардан» жасалған немесе осындай материалдардан дайындалған жамылғымен қорғалған, диаметрі 40 мм және одан көп болатын сильфонды клапандар (қолмен атқарылатын немесе автоматты клапандар, авариялық қорғау немесе реттеуші клапандар);  
49 0B001 d. 7 8419 50 000 0 (азаматтық авиацияға арналғаннан басқасы)

7. Келетін газдан (сутегі немесе гелий) UF6-ның миллионнан бір немесе одан аз үлесіне дейін UF6-ны бөліп алуға арналған жүйелер, оған қоса:

а) 153 К (-120° С) немесе одан төмен температураға есептелген, төмен температуралы жылу алмастырғыштар мен айырғыштар;

b)153 К (-120° С) немесе одан төмен температураға есептелген, төмен температуралы салқындату блоктары;

с) келетін газдан «UF6-ны бөліп алуға арналған бөлуші шүмектердің немесе құйындық түтіктердің блоктары;

d) UF6-ны мұздатуға жарамды UF6 салқын аулағыштар;

 
50 0B001 e   e) химиялық бөлу қондырғыларында пайдалану үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған жабдық пен құрамдастар:  
51 0B001 e. 1 8401 20 000 0 1. Каскадта өту уақыты 30 с немесе одан аз болатын, сұйық-сұйықтықты экстракцияға арналған, тұз қышқылының (НСl) концентрацияланған ерітінділеріне коррозиялық жағынан төзімді импульстік колонналар (мысалы, тура келетін, фторланған көмірсутекті полимерлер немесе шыны сияқты пластиктерден жасалған немесе осындай материалдардан дайындалған жамылғымен қорғалған).  
52 0B001 e. 2 8401 20 000 0 2. Каскадта өту уақыты 30 с немесе одан аз болатын, тұз қышқылының (НСl) концентрацияланған ерітінділеріне коррозиялық жағынан төзімді сұйық-сұйықтықты центрифугалық экстракциялық аппарат (мысалы, тура келетін, фторланған көмірсутекті полимерлер немесе шыны сияқты пластиктерден жасалған немесе осындай материалдардан дайындалған жамылғымен қорғалған).  
53 0В001 e. 3 8401 20 000 0 3. Тұз қышқылының (HCl) концентрацияланған ерітінділеріне коррозиялық жағынан төзімді, уранды бір валентті күйінен басқасына қалпына келтіруге арналған электр-химиялық қалпына келтіру ұяшықтары;  
54 0В001 e. 4 8401 20 000 0 4. Экстракциялауға, органикалық ағыннан V+4-ті алуға арналған электр-химиялық қалпына келтіру ұяшықтарын қоректендіру жүйесі, сондай-ақ технологиялық ағынмен байланыстағы, тиісті (шыны, фторланған көмірсутекті полимерлер, полифениль сульфаты, полиэфир сульфоны және қара май сіңірілген графит секілді) материалдардан жасалған немесе осындай материалдардан дайындалған жамылғымен қорғалған бөліктер.  
55 0В001 e. 5 8401 20 000 0 5. Еріткішпен ерітуге, экстракциялауға арналған жабдықтан және/немесе тазартуға арналған жабдықтың ион алмасуынан, сондай-ақ U+6 немесе U+4 уранды U+3-ке қалпына келтіруге арналған электролитті ұяшықтардан тұратын, тазалығы жоғары уран хлоридінің ерітінділерін өндіру үшін қоректі дайындау жүйелері;  
56 0В001 e. 6 8401 20 000 0 6. U+3-ті U+4-ке тотықтандыруға арналған уранды тотықтандыру жүйелері;  
57 0В001 f   f) мыналар сияқты ион алмасушы бөлу қондырғыларында пайдалану үшін арнайы конструкцияланған немесе дайындалған жабдық пен құрамдастар:  
58 0В001 f. 1 3824 99 960 9 1. Өздеріндегі белсенді химиялық алмасу топтары белсенді емес кеуекті тасымалдағыштың бетіне жабылған жамылғымен шектелген жедел ден қоятын ион алмасушы шайырлар, микроторлы құрылымы бар мембраналы немесе кеуекті шайырлар және диаметрі 0,2 м немесе одан аз болатын бөлшектер мен талшықтарды қоса алғанда, тұз қышқылының концентрацияланған ерітінділеріне химиялық жағынан төзімді, 10 секундтан аз жартылай алмасу ұзақтығына сәйкес дайындалған және 343 К (100° С)-дан 473 К (200° С)-қа дейінгі диапазондағы температура кезінде жұмыс істеуге арналған, жарамды пішіндегі басқа да композициялық құрылымдар.  
59 0В001 f. 2 8421 29 000 9 2. Диаметрі 1000 мм-ден асатын, тұз қышқылының концентрацияланған ерітінділеріне коррозиялық жағынан төзімді материалдардан жасалған немесе осындай материалдардан (мысалы, титан немесе фторланған көмірсутекті полимерлер) дайындалған жамылғымен қорғалған және 343 К (100° С)-дан 473 К (200° С)-қа дейінгі диапазондағы температура кезінде және 0,7 МПа-дан жоғары қысымда жұмыс істеуге қабілетті ион алмасу колонналары (цилиндр пішінді).  
60 0В001 f. 3 8401 20 000 0 3. Уранды ион алмасу арқылы байыту каскадтарында пайдаланылатын, химиялық қалпына келтіру немесе тотықтандыру реагенттерін регенерациялауға арналған кері токтың ион алмасу жүйелері (химиялық немесе электр-химиялық тотықтандыру немесе қалпына келтіру жүйелері);  
61 0В001 g   g) изотоптарды лазерлік бөлуді пайдалана отырып, атомдық буларды лазерлік бөлу процестері шеңберінде қолдану үшін арнайы әзірленген немесе дайындалған жабдық пен құрамдастар, атап айтқанда:  
62 0В001 g. 1 8401 20 000 0 1. Нысанаға берілетін 1 кВт және одан қуатқа сәйкес жобаланған, лазерлік байыту қондырғыларында пайдалануға арналған металл уранды булау жүйелері.  
63 0В001 g. 2 8401 20 000 0 2. Лазерлік байыту қондырғыларында қолдануға арналған, ерітілген уранды, ерітілген уран қорытпаларын немесе металл уран буларын өңдеу үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған, сұйық немесе газ тәрізді металл уранды өңдеуге арналған жүйелер, сондай-ақ олар үшін арнайы конструкцияланған құрамдастар.  
64 0В001 g. 3

8419 89 989 0,

8486 10 000 9,

8486 20 900 9,

8486 30 900 9,

8486 40 000 9

3. Металл уранның буларымен немесе сүйық уранмен қыздыруға және коррозияға төзімді материалдардан жасалған немесе осындай, иттрий тотығы (Y2O3) жабылған графит немесе тантал сияқты материалдардан дайындалған жамылғымен қорғалған, сұйық немесе қатты пішіндегі металл уран үшін өнімді («байытылған уран») және «қалдықтарды» («сарқыла бастаған уран») жинау жүйелері.  
65 0В001 g. 4 8401 20 000 0 4. Өздеріне металл уран буларының, электронды-сәулелік шоғырдың және өнім («байытылған уран») және «қалдықтар» («сарқыла бастаған уран») колекторларының көзін орналастыруға арналған, айырғыштарға (цилиндр немесе тік бұрышты агрегаттар) арналған қаптар;  
66 0В001 g. 5

8401 20 000 0,

9013 20 000 0

5. Уран изотоптарын бөлу үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған, ұзақ уақыт кезеңдері бойында жұмыс істеу үшін спектр жиілігін тұрақтандырғышы бар «лазерлер» немесе «лазерлік» жүйелер;  
67 0В001 h   h) Изотоптарды молекулалық лазерлік бөлуді пайдалана отырып, лазерлік бөлу процестері шеңберінде қолдану үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған жабдық пен құрамдастар:  
68 0В001 h. 1 8401 20 000 0 1. UҒ6 қоспаларын және келетін газды 150 К (-123° С)-ға немесе одан төменге дейін салқындатуға арналған және «UF6-ға коррозиялық жағынан төзімді материалдардан» жасалған дыбыстан да жылдам кеңейтуші шүмектер;  
69 0В001 h. 2 8401 20 000 0 2. Лазермен сәулелендіргеннен кейін уран материалын немесе «қалдықтарды» («сарқыла бастаған уран») жинау үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған, «UF6-ға коррозиялық жағынан төзімді материалдардан» жасалған, өнімнің («байытылған уран») және «қалдықтардың» («сарқыла бастаған уран»), бесфторлы уран (UF5) өнімінің коллекторлары;  
70 0В001 h. 3

8414 80

(8414 80 110 1, 8414 80 190 1,

8414 80 220 1, 8414 80 280 1, 8414 80 510 1,8414 80 750 1, 8414 80 780 1, 8414 80 800 1 басқа)

3. «UF6-ға коррозиялық жағынан төзімді материалдардан» жасалған немесе олардан дайындалған жамылғымен қорғалған компрессорлар немесе оларға арналған айналмалы біліктердің тығыздауыштары.  
71 0В001 h. 4 8401 20 000 0 4. UҒ5-ті (қатты күйдегі) UF6-ға (газ) фторлауға арналған жабдық.  
72 0В001 h. 5

8419 50 000 0

(азаматтық авиацияға арналғаннан басқасы)

5. Келетін газдан (азот, аргон немесе басқа да газдар) UF6-ны бөліп алуға арналған технологиялық жүйелер, оған қоса:

а) 153 К (-120° С) немесе одан төмен температураға есептелген, төмен температуралы жылу алмастырғыштар мен айырғыштар;

b)153 К (-120° С) немесе одан төмен температураға есептелген, төмен температуралы салқындату блоктары;

с) UF6-ны мұздатуға жарамды UF6 салқын аулағыштары;

 
73 0В001 h. 6

8401 20 000 0,

9013 20 000 0

6. Уран изотоптарын бөлу үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған, спектр жиілігін тұрақтандырғышы бар және ұзақ уақыт кезеңдері бойында жұмыс істеуге қабілетті «лазерлер» немесе «лазерлік» жүйелер;  
74 0В001 i   i) мыналар сияқты плазмалық бөлу қондырғыларында пайдалану үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған жабдық пен құрамдастар.  
75 0В001 i. 1 8543 10 000 0 1. Шығу жиілігі 30 ГГц-дан асатын және орташа шығу қуаты 50 кВт-дан асатын иондарды жылдамдатуға арналған шағын толқынды энергия және сәулелендіру көздері.  
76 0В001 i. 2 8504 50 950 0 2. Иондарды 100 кГц-дан жоғары жиіліктер диапазонында жоғары жиілікті қоздыруға арналған, орташа шығу қуаты 40 кВт-дан асқан кезде жұмыс істеуге қабілетті соленоидттар.  
77 0В001 i. 3 8401 20 000 0 3. Уран плазмасын өндіру жүйелері;  
78 0В001 i. 5

8419 89 989 0,

8486 10 000 9,

8486 20 900 9,

8486 30 900 9,

8486 40 000 9

5. Металл уранның буларымен қыздыруға және коррозияға төзімді материалдардан жасалған немесе осындай, иттрий тотығы (Y2O3) жабылған графит немесе тантал сияқты материалдардан дайындалған жамылғымен қорғалған, сұйық немесе қатты пішіндегі металл уран үшін өнімді («байытылған уран») және «қалдықтарды» («сарқыла бастаған уран») жинау жүйелері.  
79 0В001 i. 6 8401 20 000 0 6. Өздеріне уран плазмасының, иондарды жоғары жиілікті қоздыруға арналған соленоидтардың және өнім («байытылған уран») мен «қалдықтар» («сарқыла бастаған уран») коллекторларының көзін орналастыруға арналған, тиісті магнитті емес материалдардан (мысалы, тоттанбайтын болаттан) жасалған айырғыштарға (цилиндр) арналған қаптар.  
80 0В001 j   j) мыналар сияқты электр-магнитті байыту қондырғыларында пайдалану үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған жабдық пен құрамдастар:  
81 0В001 j. 1 8401 30 000 0 1. Көзден, ионизатордан және шоғырды жылдамдатқыштан тұратын, тиісті магниттік емес материалдардан (мысалы, графит, тоттанбайтын болат немесе мыс) жасалған және иондардың шоғырында 50 мА немесе одан көп жалпы токты қамтамасыз етуге қабілетті, иондардың жекелеген немесе көп санды көздері.  
82 0В001 j. 2 8401 20 000 0 2. Уранның байытылған немесе сарқыла бастаған шоғырларын жинауға арналған, екі немесе одан көп саңылауы немесе жігі бар және тиісті магниттік емес материалдардан (графит немесе тоттанбайтын болат) жасалған коллекторлық ионды пластиналар.  
83 0В001 j. 3 8401 20 000 0 3. Уранның электр-магнитті айырғыштарына арналған, магниттік емес материалдардан (мысалы, тоттанбайтын болат) жасалған және 0,1 Па немесе одан төмен қысым кезінде жұмыс істеуге арналған вакуумдық қаптар;  
84 0В001 j. 4 8505 90 200 9 4. Диаметрі 2 м асатын магнитті полюстік ұштықтар.  
85 0В001 j. 5 8504 40 880 0

5. Ион көздеріне арналған жоғары вольтты қоректендіру көздері, олар мынадай барлық сипаттамаларға ие болады:

а) үздіксіз режимде жұмыс істеуге қабілетті;

b) шығу кернеуі 20 000 В немесе одан көп;

с) шығу тоғы 1 А немесе одан көп және

d) 8 сағат ішінде кернеуді тұрақтандыру 0,01%-ға жақсырақ;

 
86 0В001 j. 6 8504 40 880 0

6. Магниттерге арналған қоректендіру көздері (жоғары қуаттылық тұрақты ток), олар мынадай барлық сипаттамаларға ие болады:

а) Кернеу 100В немесе одан асқан кезде шығу тогы 500 А немесе одан көп болғанда үздіксіз режимде жұмыс істей алады және

b) 8 сағат ішінде токты немесе кернеуді тұрақтандыру 0,01%-ға жақсырақ.

 
ОВ001 тармақта көрсетілген изотоптарды бөлу қондырғылары үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған және «UF6-ға коррозиялық жағынан төзімді материалдардан» жасалған немесе осындай материалдардан дайындалған жамылғымен қорғалған мыналар сияқты көмекші жүйелер, жабдық пен құрамдастар:
87 0В002 а

8419 89 989 0,

8486 10 000 9,

8486 20 900 9,

8486 30 900 9,

8486 40 000 9

a) UF6-ны байыту процесінің орнына беру үшін пайдаланылатын, қоректендіруші автоклавтар, пештер немесе жүйелер;

 
88 0В002 b 8401 20 000 0 b) UF6-ны кейіннен контейнерге көшіру үшін UF6-ны байыту процесінен шығарып алуға арналған десублематорлар (газ тәрізді күйден қатты күйге ауысу) немесе салқын аулағыштар;  
89 0В002 с 8401 20 000 0 c) UF6-ны кейіннен контейнерге көшіру үшін өнімді («байытылған уран») мен «қалдықтарды» («сарқыла бастаған уран») іріктеу станциялары;  
90 0В002 d

8419 89 989 0,

8486 10 000 9,

8486 20 900 9,

8486 30 900 9,

8486 40 000 9

d) UF6-ны қысу, салқындату және сұйық немесе қатты пішінге көшіру жолымен UF6-ны байыту процесінен шығарып алуға арналған сұйылту немесе кристалдау қондырғылары;  
91 0В002 е 8401 20 000 0 e) UF6-ны газ-диффузиялық, центрифугалық немесе аэродинамика-лық каскадтардың ішінде ұстап тұру үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған құбыржолдар мен коллекторлар жүйелері;  
92 0В002 f   f) мынадай вакуумдық жүйелер мен сорғылар:  
93 0В002 f. 1 8401 20 000 0 1. Өнімділігі минутына 5 текше метр немесе одан көп болатын вакуумдық бөлгіштер, вакуумдық коллекторлық құбыржолдар немесе вакуумдық сорғылар;  
94 0B002 f. 2

8414 10 250 0,

8414 10 810 0

2. Құрамында UF6 бар атмосферада пайдалану үшін арнайы конструкцияланған және «UF6-ға коррозиялық жағынан төзімді материалдар-дан» жасалған немесе осындай материалдардан дайындалған жамылғымен қорғалған вакуумдық насостар немесе  
95 0B002 f. 3   3. Вакуумдық құбыржол жүйелерінен, вакуумдық коллекторлық құбыржолдардан және вакуумдық сорғылардан тұратын және құрамында UF6 бар атмосферада пайдалану үшін жобаланған вакуумдық жүйелер;  
96 0B002 g 9027 80 990 0

g) UF6-нің берілетін газ ағымдарынан сынамаларды тікелей іріктеуді жүргізуге қабілетті және мына сипаттамалар-дың барлығына ие масс-спектрметрлер/UF6-ның ионды көздері:

1. Атомдық массасы 320 ат.м.б. (атомдық масса бірлігі) немесе одан көп және рұқсат беруші қабілеті 1/320 ат.м.б.-тан жақсырақ иондарды өлшеуге жарамды.

2. Никельден, жалпы массасында никельдің үлесі 60% немесе одан көп болатын мыс-никель қорытпаларынан немесе нихромнан жасалған немесе олардан дайындалған жамылғымен қорғалған иондық көздерді қамтиды.

3. Электрондармен бомбалайтын иондаушы көздерді қамтиды.

4. Изотоптық талдауға жарамды коллекторлық жүйесі бар.

 

0B003 Мыналар сияқты уранды конверсиялауға арналған қондырғылар

және олар үшін арнайы конструкцияланған немесе дайындалған жабдық:

97 0В003

8419 89 989 0,

8486 10 000 9,

8486 20 900 9,

8486 30 900 9,

8486 40 000 9

a) уран кенінің концентраттарын UO3-ке конверсиялауға арналған жүйелер;

b) UO3-ті UF6-ға конверсиялауға арналған жүйелер;

c) UO3-ті UO2-ке конверсиялауға арналған жүйелер;

d) UO3-ті UF4-ке конверсиялауға арналған жүйелер;

e) UF4-ті UF6-ға конверсиялауға арналған жүйелер;

f) UF4-ті металл уранға конверсиялауға арналған жүйелер;

g) UF6-ны UО2-ге конверсиялауға арналған жүйелер;

h) UF6-ны UF4-ке конверсиялауға арналған жүйелер;

i) UO2-ні UCl4-ке конверсиялауға арналған жүйелер.

 
0B004 «Ауыр суды, дейтерия мен дейтерияның қосылыстарын өндіруге немесе концентрациялауға арналған қондырғылар және олар үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған мыналар сияқты жабдық пен құрамдастар:
98 0В004 а   a) ауыр суды, дейтерия мен дейтерияның қосылыстарын өндіруге арналған қондырғылар:  
99 0В004 а. 1 8401 20 000 0 1. су-күкіртсутегі алмасу қондырғылары;  
100 0В004 а. 2 8401 20 000 0 2. аммиак-сутегі алмасу қондырғылары;  
101 0В004 b   b) мыналар сияқты жабдық пен құрамдастар:  
102 0В004 b. 1 8401 20 000 0 1. Диаметрі 1,5 м және одан асатын, 2 Мпа және одан жоғары қысым кезінде пайдалануға жарамды су-күкіртсутегі алмасу колонналары;  
103 0В004 b. 2 8414 80 110 2. кіруде 1,8 МПа және одан жоғары қысыммен пайдалану кезінде секундына 56 текше метр өнімділікке ие және ылғал күкіртсутегінің әсеріне төзімді сальниктермен жабдықталған, бір сатылы аз қысымды (яғни 0,2 МПа) орталықтан тепкіш газ үрлегіштер немесе күкіртсутегі газының (яғни құрамында Н2S 70 %-дан асатын газ) циркуляциясына арналған компрессорлар.  
104 0В004 b. 3 8401 20 000 0 3. Биіктігі 35 м және одан асатын, диаметрі 1,5 м-ден 2,5 м-ге дейін болатын, 15 МПа-дан асатын қысыммен пайдалануға жарамды аммиак-сутегі алмасу колонналары;  
105 0В004 b. 4

8401 20 000 0,

8413 70 290 0

4. Аммиак-сутегі алмасу процесін пайдалану жолымен ауыр суды өндіруге арналған колоннаның ішкі бөліктері, оған қоса сатылы сорғылар (оның ішінде сұйықтыққа батырылатын сорғылар).  
106 0В004 b. 5 8401 20 000 0 5. Аммиак-сутегі алмасу процесін пайдалану жолымен ауыр суды өндіру үшін 3 МПа немесе одан жоғары қысыммен пайдаланылатын, аммиак крекингіне арналған қондырғылар;  
107 0В004 b. 6 9027 30 000 0 6. Дейтерияның концентрациясы 90% немесе одан көп болған кезде нақты уақыт ауқымында сутегі мен дейтерияның арасындағы арақатынасты талдауды жүзеге асыруға қабілетті, жұтудың инфрақызыл талдауыштары;  
108 0В004 b. 7

8401 20 000 0,

8514 30 000 0,

8486 10 000,

8486 20

7. Аммиак-сутегі алмасу процесін пайдалану жолымен ауыр суды өндіру байытылған дейтерия газын ауыр суға қайта өңдеуге арналған каталитикалық пештер.  
109 0В004 b. 8

8401 10 000 0,

8401 20 000 0

8. Реакторларда қолданылатын дейтеридің концентрациясына қол жеткізу мақсатында ауыр суды байытуға немесе тазалау үшін оларға арналған жүйелер мен колонналар;  
110 0В004 b. 9

8401 10 000 0,

8401 20 000 0

9. Аммиакпен сутегінің алмасуы процесін пайдалану жолымен ауыр суды өндіру үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған, аммиак синтезіне арналған реактор-конверторлар немесе қондырғылар.  
0В005 «Ядролық реакторлардың» отындық элементтерін өндіру үшін арнайы жобаланған қондырғылар және олар үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған жабдықтар».
111 0В005 1.

8401 10 000 0,

8401 20 000 0

1. Өндірістік процесте ядролық материалмен әдетте тікелей байланыста болады, оны тікелей өңдейді немесе оларды басқарады;  
112 0В005 2

8401 10 000 0,

8401 20 000 0

2. Қабықтарда ядролық материалдарды герметикалы етеді;  
113 0В005 3

8401 10 000 0,

8401 20 000 0

3. Қабықтардың немесе олардың тиектерінің бүтіндігін тексереді;  
114 0В005 4

8401 10 000 0,

8401 20 000 0

4. Герметикалы етілген отынның түпкілікті өңделгендігін тексереді  
115 0В005 5

8401 10 000 0,

8401 20 000 0

5. Реактор элементтерін монтаждау үшін қолданылады.  
0В006 «Ядролық реакторлардың» сәулеленген отындық элементтерін қайта өңдеуге арналған қондырғылар мен арнайы жобаланған немесе дайындалған жабдықтар және оларға арналған құрауыштары.
116 0В006 а 8401 20 000 0 a)     сәулеленген отынмен, негізгі ядролық материалмен және өндірістік процесті бөлу өнімдерімен әдетте тікелей байланыста болатын қондырғыларды және құрауыштарды қоса алғанда, сәулелеленген отынды қайта өңдеуге арналған қондырғылар немесе оларды тікелей басқарады;  
117 0В006 b

8456,

8486 10 000 9,

8486 20 900 9,

8486 30 900 9,

8486 40 000 9,

8462 31 000 0,

8462 39 990 0,

8479 82 000 0

b) сәулеленген отындық элементтерді ұсақтауға арналған машиналар, яғни сәулеленген «ядролық отынның» жиынтықтарын, түйіндерін немесе сәулеленген өзектерді кесуге, шабуға немесе тілуге арналған қашықтан басқарылатын жабдықтар;  
118 0В006 с

7309 00

8479 89 970 8,

8486 10 000

8486 20,

8486 30,

8486 40 000

c)     сәулеленген «ядролық отынды» еріту үшін арнайы әзірленген және дайындалған диссольверлер, шектілік тұрғысынан қауіпсіз резервуарлар (мысалы, шағын диаметрлі сақиналы немесе тік бұрышты резервуарлар), олар

ыстық, жоғары деңгейдегі тотығуға қабілетті және оларға қашықтан жүктеу мен техникалық қызмет көрсетуге болады;

 
119 0В006 d.

8479 89 970 8,

8486 10 000,

8486 20,

8486 30,

8486 40 000

d) толтырылған немесе пульсациялық колонналар, араластыру-тұндыру аппараттары немесе азот қышқылының тотығушы әсеріне төзімді, ортаға жиналушы экстракторлар сияқты және сәулеленген «табиғи уранды», «кемітілген уранды» және «арнайы ыдыратылған материалдарды» өңдеу жөніндегі қондырғыларда пайдалану үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған еріткіші бар экстракторлар  
120 0В006 е

7309 00 300 0,

7310 10 000 0

e) шектілік пен азот қышқылының тотығушы әсеріне төзімділік тұрғысынан қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін арнайы жобаланған, ұстауға немесе сақтауға арналған резервуарлар.

Техникалық ескертпе:

Ұстауға немесе сақтауға арналған резервуарлардың мынадай сипаттамалары болуы мүмкін:

1. Қабырғалардың немесе ішкі конструкциялардың борлы баламасы (0С004 тармағына ескертпеге сәйкес барлық элементтер үшін есептелген) кем дегенде 2%-ды құрайды;

2. Цилиндрлі резервуарлардың диаметрі 175 мм болады немесе

3. Тік бұрышты немесе сақиналы резервуарлардың ені 75 мм немесе одан кем болады.

121 0В006 f 8401 20 000 0 f)     сәулеленген «табиғи уранды», «кемітілген уранды» немесе «арнайы ыдыратылған материалдарды» өңдеу жөніндегі қондырғыларда процесті басқарудың автоматты жүйесінде ендіру және қолдану үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған нейтронды есептегіш құралдар тобына жататын аппаратура.  
0В007 Плутонийді конверсиялауға арналған қондырғылар және мыналар сияқты арнайы жобаланған немесе дайындалған тиісті жабдықтар мен құрауыштар:
122 0В007 а 8479 89 970 8 a) плутонийдің нитратын плутонийдің тотығына конверсиялауға арналған жүйелер.  
123 0В007 b 8479 89 970 8 b) металл плутонийді өндіруге арналған жүйелер.  
0C «Материалдар»
124 0C001

2844 10 100 0,

2844 30 110 0,

2844 30 550 0,

2844 30 690 0,

2844 30 510 0,

2844 30 690 0

«Табиғи уран» немесе «кемітілген уран» немесе металл, құйма, химиялық қосылыс немесе концентрат түріндегі торий, сондай-ақ жоғарыда санамаланғандардың бірін қамтитын кез келген басқа материал, сондай-ақ уранды немесе торийлі кендер мен концентраттар.

Ескертпе: 0С001 тармағына сәйкес мыналар бақылауға жатпайды:

b) мынадай ядролық емес азаматтық мақсаттар үшін арнайы дайындалған «кемітілген уран»:

1. қорғау,                                                  
2. орау,
3. массасы 100 кг-нан аспайтын балластар,
4. 100 кг-нан аспайтын массасы бар қарсы салмақ,

Ескертпе: 10-санаттағы 2 позицияны қарау. 0-9* санаттарымен қамтылмаған ұлттық қауіпсіздік шеңберінде бақыланатын өнім.

125 0С002

2844 20 990 0,

2844 40 100 0

«Арнайы ыдыратылатын материалдар».

Ескертпе: Осы 0С002 тармағы бойынша, егер олар датчик құрылғыларының құрамдас бөлігі болып табылса, материалдың төрт «тиімді граммы» немесе одан азы бақылауға жатпайды.

Сондай-ақ 10 санатты қарау. 0-9* санаттарымен қамтылмаған ұлттық қауіпсіздік шеңберінде бақыланатын өнім.

126 0С003

2845 10 000 0,

2845 90 100 0

Дейтерийдің сутегіне изотоптық қатынасы 1:5000-ден асатын дейтерийлер, ауыр су (дейтеридің қышқылы) және дейтеридің басқа да қосылыстары, сондай-ақ қоспалар мен ерітінділер.  
127 0С004 3801 «Борлы баламаның» кемінде 5 миллионнан бір үлесіндей тазалық дәрежесі бар, тығыздығы 1,50 г/текше см-ден артық, «ядролық реакторда» 1 кг-нан артық мөлшерде пайдалануға арналған графит

1-ескертпе:

Экспорттық бақылау мақсатында жоғарыда тізбектелген сипаттамаға жауап беретін экспортталатын графиттің «ядролық реакторда» пайдалануға арналғандығы туралы шешімді экспорттаушы резидент мәртебесіне ие мүше мемлекеттің мүдделі ведомстволары қабылдайды.

2-ескертпе: 

0С004 тармағында «борлы балама» (ББ) борды қоса алғанда қоспалар үшін БЭZ сомасы ретінде айқындалады (ББ көміртегін қоспағанда, өйткені көміртегі қоспа түрінде қаралмайды), мұндағы:
БЭZ (ppm) = UF х Z элементінің миллионнан бір үлесіндегі концентрациясы
мұндағы UF – қайта есептеу коэффициенті         =
онда   σΒ (сигма B) және σΖ (сигма Z) – табиғи бордың және Z элементі жылу нейтрондарды (барналарда) қамтуының тиімді түйісу мәні, ал AB және AZ - бордың немесе тиісінше Z элементінің атомдық массасы.

128 0С005

7504 00 000 1, 7504 00 000 1,

2818 20 000 0,

2903 39 900 0

(тек фторитер)

UF6 тотығуға төзімді, АSТМ В330 стандартына сәйкес тазалығы 99,9% немесе одан жоғары және бөлшектерінің мөлшері 10 мкм-нен кем, ірілігі бойынша біртектілігі жоғары деңгейдегі газды-диффузды кедергілерді дайындауға арналған (мысалы, никельдің 60 немесе көп пайызын, алюминий қышқылын және толық фторланған көмірсутегі полимерлерін қамтитын никельден немесе оның құймаларынан) арнайы дайындалған қосылыстар немесе ұнтақтар.  
0D Деректерді өңдеу бағдарламалары (бағдарламалық қамтамасыз ету)»
129 0D001 8524 Осы санатта көрсетілген тауарларды «әзірлеу», «өндіру» немесе «пайдалану» үшін арнайы әзірленген немесе дайындалған 0D Деректерді өңдеу бағдарламалары (бағдарламалық қамтамасыз ету)» «Бағдарламалық қамтамасыз ету».  
0E «Технологиялар»
130 0E001   Ядролық технологияларға қатысты ескертпелерге сай осы санатқа сәйкес бақыланатын өнімдерді «жасау», «өндіру» немесе «пайдалануға» арналған «технологиялар».  
1А «Арнайы материалдар және олармен байланысты жабдықтар»
131 1А225

3815

7115

Ауыр судан тритийді қалпына келтіру мақсатында немесе ауыр суда өндіру үшін сутегі мен судың арасында сутегі алмасу реакцияларын жеделдету үшін арнайы әзірленген немесе дайындалған катализаторлар.  
132 1A226 8401 20 000 0

Ауыр және кәдімгі суды бөліп алуға арналған және мынадай барлық сипаттары бар, арнайы дайындалған толтырылатын материалдар:

a) дымқылдануын жақсарту мақсатында химиялық өңделген фосфоридті қалайыдан жасалған тордан жасалған, және

b) вакуумдық дистиляциялық мұнараларда қолдануға арналған.

 
133 1А227

7003 19

7005 29 800 0,

7006 00

7308 30 000 0 (тек жақтаулары),

9022 90 900 0

Радиациялық қорғаныштың, төменде санамаланған сипаттардың барлығы бар, тығыздығы жоғары терезелер (мысалы, қорғасын шынысынан), сондай-ақ, олар үшін арнайы жобаланған жақтаулар:

a) «суытылған үстіңгі беті» бойынша алаңы 0,09 шаршы м асатын,

b)     тығыздығы 3 г/текше см асатын, және

c)     қалыңдығы 100 мм және одан асатын.

Техникалық ескертпе:

1А227 тармағының аясында «суытылған үстіңгі беті» деп жоспарлық қолданысқа сәйкес радиациялық сәулеленудің ең төмен деңгейіне ұшырайтын айналардың үстіңгі жұмыс бетінің бөлігі саналады.

1B «Сынақ, бақылау және өндіріс жабдығы»
134 1B226 8401 20 000 0 Ион түйіннің 50 мА немесе одан астам жиынтық тоғын қамтамасыз ететін иондардың бір немесе бірнеше көздерімен жұмыс істеу үшін жобаланған, изотоптарды электромагнитті бөлуге арналған сепараторлар. Ескертпе: 1В226 тармағы мынадай:
а) тұрақты изотоптарды байытуға қабілетті;
b) магнит өрісінің ішінде немесе одан тысқары өрістерде ионды көздермен және коллекторлармен жабдықталған сепараторларды қамтиды.
135 1В228 8419 40 000 9 Мынадай сипаттамалардың барлығына ие сутегілік криогенді дистиляциялық колонналары:
а) 35 К (-238 С) немесе одан төмен ішкі температуралар кезінде пайдалану үшін жобаланған;
b) 0,5-тен 5 МРа 5-тен 50-ге дейінгі ішкі қысым кезінде пайдалану үшін жобаланған;
с) Мыналардан әзірленген:
1. Күкірттің аз мөлшері бар және 5 нөмірлі бидайдың мөлшері бар және АSТМ-нің стандарты бойынша (немесе оған балама стандарт бойынша) жоғары сериясы 300 тотықпайтын болаттан немесе
2. Екі сутегімен үйлесетін басқа балама криогенді материалдардан; және
d ) Ішкі диаметрі 30 cм және одан жоғары және «тиімді ұзындығы» 4 м және одан жоғары.

Техникалық ескертпе:

1B228 тармақтың аясында «тиімді ұзындық» нығыздау колоннасындағы толтырғыш материалдың белсенді деңгейін немесе пластинкалы колоннадағы ішкі контакторлық пластиндердің белсенді биіктігін білдіреді.

136 1B229   Мынадай су-күкірт сутегі алмасу колонналары және «ішкі контакторлар»: Ескертпе: Ауыр суды өндіру үшін арнайы жобаланған немесе дайындалған колонналарға қатысты, 0В004 тармақты қарау
137 1В229 а 8419 40 000 9 а) Мынадай өлшемдердің барлығына сәйкес келетін су-күкірт-сутегі алмасу колонналары:
 1. 2 МПа және одан асатын атаулы қысым кезінде жұмыс істеуге қабілетті;
2. АSТМ стандарты (немесе балама стандарты бойынша) көміртегі мөлшері аз және 5 нөмірлі және одан жоғары бидай мөлшеріндей болаттан дайындалған және
3. Диаметрі 1,8 м немесе одан жоғары.
 
138 1В229 b 8419 40 000 9 b) 1В229а тармағы бойынша бақыланатын су-күкірт-сутегілік алмасу колонналарына арналған «ішкі контакторлар». Техникалық ескертпе:  Колонналардың «ішкі контакторлары» бұл – жиналған түрдегі тиімді диаметрі 1,8 м немесе одан асатын, токқа қарсы экстракцияларды оңайлату үшін құрастырылған және 0,03% немесе одан аз көміртегісі бар тотықпайтын болаттан дайындалған сегменттелген тәрелкелер. Оларға торлы тәрелкелер, білікті тәрелкелер, қалпақты тәрелкелер, сондай-ақ турбогридті тәрелкелер жатады.
139 1В230 8413 Концентрацияланған еріткіштерді және сұйық аммиактағы (КNН2/NH3 амид калийінен (байланыстырушы зат) араластырылған катализаторды айдауға жарамды және мынадай өлшемдердің барлығына сәйкес келетін:
 а) герметикалы, (яғни герметикалық дәнекерленген);
b) өндірушілігі 8,5 текше м/с жоғары; және
с) кез келген мынадай сипаттамалардың біріне ие:
1. 1,5 МПа-дан 60 МПа-ға дейін жұмыс қысымы бар 1% және одан жоғары калий амидінің концентрацияланған ерітінділері үшін немесе
2. 20 МПа-дан 60 МПа-ға дейін жұмыс қысымы бар 1% және одан кем калий амидінің араластырылған ерітінділері үшін циркуляциялық сорғылар
 
140 1B231   Мына сияқты тритийге арналған қондырғылар мен оларға арналған жабдықтар.  
141 1В231 а 8401 а) тритийді өндіруге, қалпына келтіруге, алуға концентрациялауға немесе пайдалануға арналған қондырғылар.  
142 1В231 b   b) тритийді арналған жабдықты орнату үшін мына сияқты:  
143 1В231 b. 1

8418

8401 20 000 0

1. Сутегіні немесе гелийді 23К (-250 С) немесе одан төмен температураға дейін салқындатуға қабілетті, жылу бөлу қабілеті 150 Вт-дан жоғары салқындатуға арналған қондырғылар.  
144 1В231 b. 2

8401 20 000 0,

8421 39 800 7

2. Металл гибридтерін жинақтауға немесе тазалауға пайдаланылатын сутегі изотоптарын жинақтауға және тазалауға арналған жүйелер.  
145 1B232

8411 81 000 9,

8411 82

8414 30 890 9,

8414 80 220,

8414 80 280

Мынадай сипаттамалардың барлығына ие турбо кеңейткіштер немесе қондырғы турбо кеңейткіш-компрессор:

а) 35 К (-238 С) және одан төмен температура кезінде пайдалану үшін құрастырылған, және
b) Газ түріндегі сутегі бойынша 1000 кг/с немесе одан асатын өткізу қабілетімен құрастырылған.

 
1B233 Мына сияқты литий изотоптарын бөлуге арналған қондырғылар, сондай-ақ оларға арналған жүйелер мен жабдықтар:
146 1B233 а 8401 20 000 0 а) литий изотоптарын бөлуге арналған қондырғылар;  
147 1В233 b   b) сынапты-литийлі амальгамалануы әдісін пайдаланатын, литий изотоптарын бөлуге арналған мына сияқты жабдықтар:  
148 1В233 b. 1

8401 20 000 0,

8479 89 970 8

1. Литийдің амальгамы үшін арнайы жобаланған «сұйық- сұйық» экстракциялық колонналары;  
149 1В233 b. 2

8413 50 800 0,

8413 60 800 0,

8413 70 810 0,

8413 70 890 0,

8413 81 000 0

2. Сынаптың немесе литийдің амальгамына арналған сорғылар;  
150 1В233 b. 3

8401 20 000 0,

8543 30 000 0

3. Литийдің амальгамына арналған ұяшықтар;  
151 1В233 b. 4

8401 20 000 0,

8419 39 900 9,

8419 89 989 0

4. Литийдің гидроқышқылының концентрацияланған ерітінділеріне арналған буландырғыштар;  
152 1B233 c   c) литий изотоптарын бөлу үшін арнайы жобаланған ионды алмасу жүйелері, сондай-ақ олар үшін арнайы жобаланған құрауыштар,  
153 1B233 d   d) литий изотоптарын бөлу үшін арнайы жобаланған, химиялық алмасу жүйелері (краун-эфирлерді, криптандарды немесе лариат-эфирлерді қолданумен), сондай-ақ олар үшін арнайы жобаланған құрауыштар  
1C Материалдар
154 1С004

2844

Темір, никель немесе мыстың негізінде матрицасы бар және мынадай барлық сипаттамалары бар уран-титанды құймалар немесе вольфрамды құймалар:

а. Тығыздығы 17,5 г/текше см-ден жоғары;
b. Икемделу шегі 880 МПа-дан жоғары;
с. Созылуға беріктігінің шегі 1270 МПа астам;
d. Салыстырмалы ұзаруы 8 %-дан жоғары;

 
155 1С012 а

2844 20 590 0,

2844 20 510 0,

2844 20 990 0

а. салмағы бойынша 50%-дан асатын 238-плутони изотопын кез келген нысанада қамтитын плутоний; Ескертпе:  1С012 тармақ бойынша мыналар бақыланбайды:
а) 1 грамм немесе одан аз плутонийі бар жеткізулер;
b) құралдардағы сезімтал элемент ретінде пайдалану кезінде үш «тиімді грамм» немесе одан аз плутонийі бар жеткізулер;
Сондай-ақ 10-санатты қарау. 0-9* санаттарымен қамтылмаған ұлттық қауіпсіздік шеңберінде бақыланатын өнім.
156 1С012 b.

2844 40 800 0,

2844 40 200 0,

2844 40 300 0

b. кез-келген нысандағы «Алдын ала тазартылған нептуний-237» Сондай-ақ 10-санатты қарау. 0-9* санаттарымен қамтылмаған ұлттық қауіпсіздік шеңберінде бақыланатын өнім.
157 1С216

7218,

7219,

7220,

7221 00,

7222,

7223 00,

7224,

7225,

7226,

7227,

7228,

7229,

7304 41 000 0,

7304 49 100 0

1С116 тармақта көрсетілгендерден өзгешеленетін, 293 К (20 °C) кезінде 1950 MПa және одан асатын созылуға беріктік шегі бар марагенді болаттар

Eскертпе: 1С216 тармақ бойынша сызықтық мөлшері 75 мм аспайтын құрылымдар бақыланбайды.

Техникалық ескертпе:  1С216 тармақ бойынша «термоөңдеуге дейінгі немесе кейінгі» марагенді болат бақыланады.

158 1C226

2849 90 300 0,

8101 99 900 0

1С117 тармағында көрсетілгендерді қоспағанда,   салмағы бойынша 90%-дан асатын вольфрамды қамтитын вольфрам, вольфрамның карбиді немесе вольфрамның одан жасалған бұйымдардың бар құймалары мынадай барлық сипаттамаларға ие:
а) ішкі диаметрі 100 мм асатын, бірақ 300 мм дейінгі тегіс симметриялық цилиндр нысаны бар (цилиндрдің сигменттерін қоса алғанда) және
b) 20 кг-на асатын массасы бар.
Ескертпе:  1С226 тармақ бойынша гирь немесе гамма-сәулеленудің колиматорлары ретінде пайдалану үшін арнайы жобаланған бұйымдар бақыланбайды;
159 1C227 2805 12 000 0 Мынадай барлық сипаттамалары бар кальций:
а) магнийді қоспағанда, 1000 миллионнан бір үлесінен кем металл қоспаларын қамтитын (салмағы бойынша): және
b) салмағы бойынша 10 миллионнан бір үлесінен кем борды қамтитын.
 
160 1C228

8104 20 000 0,

8104 30 000 0,

8104 90 000 0

Мынадай барлық сипаттамалары бар магний:
а) кальцийді қоспағанда, 200 миллионнан бір үлесінен кем металл қоспаларын қамтитын (салмағы бойынша): және
b) салмағы бойынша 10 миллионнан бір үлесінен кем борды қамтитын.
 
161 1C229

8106 00 100 0

8106 00 900 0

Мынадай барлық сипаттамалары бар висмут:
а) тазалығы (салмағы бойынша) кемінде 99,99% және одан асатын (жақсырақ) және
b) салмағы бойынша 10 миллионнан бір үлесінен кем күмісті қамтитын.
 
162 1C230

2825 90 200 0,

2826 19 900 0,

2827 39 850 0,

2833 29 900 0,

2834 29 200 0,

2836 99 170 0,

2850 00 900 0,

8112 12 000 0,

8112 13 000 0,

8112 19 000 0

Әскери мақсаттағы өнімдер тізіміне сәйкес бақыланбайтын металды берилий, салмағы бойынша 50% жоғары берилийді қамтитын құймалар, берилийдің қосылыстары, олардан жасалған бұйымдар, жоғарыда көрсетілген нысандардың біріндегі құрамында берилий бар қалдықтар мен сынықтар. Ескертпе: 1С230 тармақ бойынша мыналар бақыланбайды:
а) рентген аппараттарына арналған немесе каротаж аспаптарына арналған металл терезелер;
b) дайын немесе жартылай дайын түрдегі, электрондық блоктар үшін немесе электрондық схемаларға арналған төсеніштер ретінде арнайы жобаланған берилийдің қышқылдарынан жасалған нысандар;
с) изумруд немесе аквамариндер түріндегі берилийлер (берилий мен алюминийдің силикаты)
163 1C231

2825 90 800 0,

2826 19 900 0,

2826 90 800 0,

2827 39 850 0,

2827 49 900 0,

2827 60 000 0,

2833 29 900 0,

2834 29 800 0,

2841 90 850 0,

2850 00 200 0,

8112 92 100 0

Металды гафний, салмағы бойынша 60% жоғары гафнийді қамтитын құймалар мен қосылыстар, олардан жасалған бұйымдар, жоғарыда көрсетілген нысандардың біріндегі құрамында гафний бар қалдықтар мен сынықтар.  
164 1C232 2845 90 900 0 Гелий-3 (3Не), гелий-3-ті қамтитын қоспалар, сондай-ақ көрсетілген заттардың бірін қамтитын бұйымдар мен аспаптар. Ескертпе: 1С232 тармақ бойынша 1 граммнан аз гелий-3-ті қамтитын бұйымдар немесе аспаптар бақыланбайды.
165 1C233 2845 90 900 0

6 (Li) литийдің табиғи изотопты қолданысынан жоғары деңгейіне дейін оның изотопымен байытылған литий, сондай-ақ мыналар сияқты байытылған литийді: кәдімгі литий, құймалар, қосылыстар, құрамында литийі бар қоспалар, олардан жасалған бұйымдар,

жоғарыда көрсетілген нысандардың біріндегі құрамында литийі бар қалдықтар мен сынықтар.

Ескертпе: 1С233 тармақ бойынша термолюминесцентті дозиметрлер бақыланбайды;
 Техникалық ескертпе: Литий изотопының табиғи таралуы салмақтық пайызбен салмақ бойынша шамамен 6,5 пайызды (7,5 атомдық пайызды) құрайды
166 1C234

2825 60 000 0,

2826 19 900 0,

2826 90 100 0,

2827 49 900 0,

2829 90 100 0,

2833 29 900 0,

2834 29 800 0,

2835 29 800 0,

2836 99 170 0,

2839 90 000 0,

2841 90 850 0,

2849 90 900 0,

2850 00 200 0,

2850 00 900 0,

2915 29 000 0,

3823 19 900 0,

7202 99 800 0,

8109 20 000 0

Металл,   салмағы бойынша 50% жоғары цирконийді қамтитын құймалар, олардан жасалған бұйымдар, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген нысандардың біріндегі құрамында цирконийі бар қалдықтар мен сынықтар түріндегі цирконийдің үлесіне қатысты салмағы бойынша 2000 миллионнан бір үлесінен кем гафнийді қамтитын цирконий. Ескертпе: 1С234 тармақ бойынша қалыңдығы 0,10 мм және одан кем қорғасын қағаз нысанындағы цирконий бақылануға жатпайды.
167 1C235 2844 40 800 0 Тритий, тритийлі қосылыстар, тритий бар қоспалар, олардағы тритий атомдары санының сутегі атомдарының санына қатынасы 1 : 1000-нан асатын мөлшердегі қоспалар, сондай-ақ көрсетілгендердің кез келгенін қамтитын бұйымдар мен аспаптар.

Ескертпе: 1С235 тармақ бойынша кемінде 1.48х103 ГБк (40 кюри) тритийді қамтитын бұйымдар мен аспаптар бақыланбайды. Кез келген түрдегі

Сондай-ақ 10-санатты қарау. 0-9* санаттарымен қамтылмаған ұлттық қауіпсіздік шеңберінде бақыланатын өнім.

168 1C236

2844

9022 29 000 0

0С001 тармағы немесе 1С012а- тармақшасы бойынша бақыланбайтын, альфа-нейтронды реакциясы негізіндегі нейтронды көздерде қолдану үшін жарамды «радионуклидтер» мынадай нысандарда болады:

a)   элемент;

b)   37 ГБк/кг (кг-ға 1 кюри) және одан артық жиынтық белсенділігі бар қосылыстар;

c) 37 ГБк/кг (кг-ға 1 кюри) және одан артық жиынтық белсенділігі бар қоспалар;

d) жоғарыда аталған заттардың кез келгенін қамтитын бұйымдар немесе аспаптар.

Ескертпе: 1C236 тармағы бойынша жиынтық белсенділігі 3,7 ГБк (100 милликюри) кем бұйымдар немесе аспаптар бақыланбайды.

Сондай-ақ 10-санатты қарау. 0-9* санаттарымен қамтылмаған ұлттық қауіпсіздік шеңберінде бақыланатын өнім.

169 1C237    

Техникалық ескертпе: 1С236 тармағының аясында «радионуклидтер» мыналар:

-  актиний-225 (Ас-225)

-  актиний-227 (Ас-227)

-  калифорний-253 (Cf-253)

-  кюрий-240 (Cm-240)

-  кюрий-241 (Cm-241)

-  кюрий-242 (Cm-242)

-  кюрий-243 (Cm-243)

-  кюрий-244 (Cm-244)

-  эйнштейний-253 (Es-253)

-  эйнштейний-254 (Es-254)

-  гадолиний-148 (Gd-148)

-  плутоний-236 (Pu-236)

-  плутоний-238 (Pu-238)

-  полоний-208 (Po-208)

-  полоний-209 (Po-209)

-  полоний-210 (Po-210)

-  радий-223 (Ra-223)

-  торий-227 (Th-227)

-  торий-228 (Th-228)

-  уран-230 (U-230)

-  уран-232 (U-232) болып табылады

170 1C237 2844 40 800 0 Радий-226 (226 Ra), радий-226-ның құймалары, радий-226-ның қосылыстары, радий-226 бар қоспалар, олардан жасалған бұйымдар, сондай-ақ жоғарыда еске салынғандардың бірін қамтитын өнімдер мен құрылғылар

Ескертпе: 1С227 тармақ бойынша мыналар бақыланбайды:
а) Медициналық аспаптар;
b) 0.37 ГБк (10 миликюри) кем радий-226 қамтитын бұйымдар немесе аспаптар.

Сондай-ақ 10-санатты қарау. 0-9* санаттарымен қамтылмаған ұлттық қауіпсіздік шеңберінде бақыланатын өнім.

171 1C238 2812 90 000 0 Хлордың трифториді (CLF3).  
172 1C240

7504 00 000 0,

7504 00 000 1,

7504 00 000 9

Никельді ұнтақ немесе ОС005 тармағы бойынша бақыланатындардан өзгешеленетін кеуек металл

никель:

Ескертпе:1С240 тармақ бойынша мыналар бақыланбайды:
 а) талшықты никельді ұнтақтар;
b) бір кесіндісінің үстінің алаңы 1000 шаршы см және одан кем кеуек металл никельден жасалған жекелеген кесінділер. Техникалық ескертпе:
173 1С240 а.

7504 00 000 0,

7504 00 000 1,

7504 00 000 9

а) мынадай барлық сипаттамалары бар никель ұнтағы:
1. Салмағы бойынша никельдің тазалығы 99,0% немесе одан жоғары, және
2. АSТМ В330 стандартына сәйкес тазалығы 99,9% немесе одан жоғары және бөлшектерінің мөлшері 10 мкм-нен кем;
 
174 1С240 b

7506 10 000 0

b) 1C240a тармағы бойынша бақыланатын материалдардан дайындалған кеуек металл никель; Техникалық ескертпе: 1С240b тармақ 1С240а тармақ бойынша бақыланатын материалдарды нығыздау және пісіру арқылы ұсақ кеуектері бар, барлық құрылымы бойынша бір-бірімен байланысқан металл материалдарды түзе отырып алынған кеуек металды қамтиды.

Материалдарды өңдеу

2А Жүйелер, жабдықтар және құрауыштар

175 2A225   Сұйық актинидті металдардың әсеріне төзімді материалдардан жасалған мыналар сияқты тиглдер:  
176 2А225 а 6903 90 900 0 а) мынадай барлық сипаттамалары бар тиглдер:
1. Көлемі 150 см текшеден 8000 см текшеге дейінгі, және
 2. Мынадай кез келген материалдардан жасалған немесе олардың салмағы бойынша 2% және одан кем үлесінің комбинацияларынан жасалған немесе қапталған:
а) кальций фториді (СаF2),
b) кальций метацирконаты (СаZrO3),
с) церия сульфиді (Се2S3),
d) эрбия оксиді (Еr2O3),
е) гафний оксиді (НfO2),
f) магний оксиді (МgO),
g) құрамында ниобий, титан, вольфрам құймаларының нитриді бар (шамамен 50% Nb, 20% Ті, 20%W),
h) итрий оксиді (Ү203) немесе
 і) цирконий оксиді (ZrO2),
 
177 2А225 b

6903,

8103 90 900 0

b) мынадай барлық сипаттамалары бар тиглдер:

1. Көлемі 50 см текшеден 2000 см текшеге дейін, және
2. Салмағы бойынша тазалығы 99,9% немесе одан жоғары танталдан дайындалған немесе қапталған;

 
178 2А225 с.

6903,

8103 90 900 0

с) мынадай барлық сипаттамалары бар тиглдер:

1. Көлемі 50 см текшеден 2000 см текшеге дейін, және
2. Салмағы бойынша тазалығы 99,8% немесе одан жоғары танталдан дайындалған немесе қапталған және
 3. Карбидпен, нитритпен, танталдың боридымен немесе олардың кез келген үйлесімімен бүркелген.

 
2B Сынақ өткізу, бақылау және өндірістік жабдығы
179 2B204   2В004 немесе 2В104 тармақтары бойынша бақыланатындардан өзгешеленетін «изостатикалық престер» мыналар сияқты тиісті жабдықтар:

Техникалық ескертпе:

2B204 тармақта камераның қуысының ішкі диаметрі жұмыс температурасына да, жұмыс қысымына да қол жететін, қысатын құрылғыны қамтымайтын камераға жатады. Бұл екі камераның – жоғары қысымды камераның немесе оқшауланған пеш камерасының қайсысы екіншісінің ішіне орналасуына қарай   мөлшері бойынша кішісінің диаметрі ретінде айқындалады.

180 2В204 а

8462 99 100 0,

8462 99 500 0,

8463 90 000 0,

8477 40 000 0,

8477 59 100 0,

8477 80 990 0

а) мынадай барлық сипаттамалары бар «изостатикалық престер»:
1. Жұмыс қысымы 69 МПа және одан артық және
2. 152 мм-нен артық ішкі диаметрі бар жоғары қысымды жұмыс камерасы;
181 2В204 b

8466 94 900 0,

8477 90 100 0,

8477 90 800 0

b) 2В204 тармақ бойынша бақыланатын «изостатикалық престер» үшін арнайы жобаланған штамптар, нысандар және басқару жүйелері.
182 2B225 8428 90 900 0 Радиохимиялық бөлу процестерінде немесе ыстық камераларда қашықта жасалатын іс-әрекеттерді орындау үшін пайдалануы мүмкін, мынадай кез келген сипаттамалардың бірі бар дистанциялық манипуляторлар:
а) іс-әрекетті қалыңдығы 0,6 м және одан асатын ыстық камераның қабырғасы арқылы беруге қабілетті (қабырға арқылы жұмыс жасау) немесе
b) іс-әрекетті қалыңдығы 0,6 м және одан асатын ыстық камераның жоғарғы жағы арқылы беруге қабілетті.

Техникалық ескертпе:

Дистанциялық манипуляторлар оператор адамның іс-әрекетін қашықтан әрекет ететін конслиге және ұшындағы құрылғыға беруді қамтамасыз етеді. Манипуляторлар «оператор/орындаушы» режимінде жұмыс істеуі не джойстикпен немесе клавиатурамен басқарылуы мүмкін.

183 2B232

8501

9024 10 990 0

Бұйымның қозғалысын 1,5 км/с және одан жоғары жылдамдықпен жеделдетуді қамтамасыз етуге қабілетті жоғары жылдамдықты жеделдеткіш жүйелері (отын газында, катушкалы, электромагнитті және электротермикалық, сондай-ақ өзге де жоғары технологиялық жүйелер)  
2D Деректерді өңдеу бағдарламасы (бағдарламалық қамтамасыз ету)
184 2D201

8523 80 930 0,

8523 80 990 0

2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 немесе 2B227 тармақтары бойынша бақыланатын жабдықтарды «қолдану» үшін арнайы әзірленген «Бағдарламалық қамтамасыз ету».  
185 2D202

8523 80 930 0,

8523 80 990 0

2B201 тармағы бойынша бақыланатын жабдықты «әзірлеу», «өндіру» немесе «қолдану» үшін арнайы әзірленген немесе өзгертілген «Бағдарламалық қамтамасыз ету».  
2E Технологиялар
186 2E201   2A225, 2A226, 2B001, 2B006 тармақтары, 2B007b немесе 2B007c тармақшалары, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 тармақтары бойынша, 2B233, 2D201 немесе 2D202 тармақтары бойынша бақыланатын жабдықты «қолдану» немесе «бағдарламалық қамтамасыз ету» үшін жалпы технологиялық ескертпелерге сәйкес «Технологиялар».  
187 2Е301   2В350 бастап 2В352 дейінгі тармақтарында көрсетілген бұйымдарды «пайдалану» үшін талап етілетін Жалпы технологиялық ескертпелерге сәйкес «Технология»  

Жалпы электроника

3А Жүйелер, жабдықтар және құрауыштар

188 3A201   3А201 тармақ бойынша бақыланатындардан өзгешеленетін мыналар сияқты электронды жабдықтар:  
189 3A201 а.

8532 10 000 0,

8532 29 000 0,

8532 23 000 0,

8532 24 000 0,

8532 25 000 0

а) Мынадай кез келген жиынтықтың сипаттамаларының бірі бар конденсаторлар:

1. а) жұмыс кернеуі 1,4 кВ-ден жоғары,

b) энергияның артық қоры 10 Дж-ден асатын,
с) сыйымдылығы 0,5 мкФ-ден жоғары, және
d) дәйекті индуктивтілігі 50 нГ-ден кем; немесе
2. а) жұмыс кернеуі 750 В-дан жоғары,

b) сыйымдылығы 0,25 мкф-тен жоғары, және
с) дәйекті индуктивтілігі 10 нГ-тен кем;

 
190 3A201 b 8505 90 100 0

b) мынадай барлық сипаттамалары бар аса өткізгіш соленотдальды электромагниттер:
1. 2 Т-дан жоғары магниттік өріс жасауға қабілетті.
2. Ұзындығының ішкі диаметрге арақатынасы (L/D) 2-ден артық;
3. Ішкі диаметрі 300 мм-ден артық және

4. Орталығы бойынша ішкі көлемнің 50%-і шегінде 1%-тен жақсы магниттік өрістің біртектілігі;

Ескертпе: 3А201.b. тармақ бойынша бейнелеудің медициналық ядролық магниттік-резонанстық (ЯМР) жүйелері үшін арнайы әзірленген және олардың құрамдас бөліктері ретінде экспортталатын   магниттер бақыланбайды. Бұл ретте барлық бөліктері бір жеткізумен тиелуі міндетті емес. Алайда әрбір тиеудің экспорттық құжаттарында бір жалпы жеткізу бөлшектері туралы сөз болып отырғаны анық көрсетілуге тиіс.
191 3A201 с.

8543,

8486 ,

8543 19 000 0,

9022 19 000 0

с) Мынадай кез келген сипаттамалардың бірі бар импульстік рентгендік генераторлар немесе импульстік электронды жеделдеткіштер:
1. а) Жеделдеткіштің 500 кэВ және одан жоғары, бірақ 25 МэВ кем болатын электрондарының ең жоғарғы шекті энергиясы, және

b) К 0,25 және одан жоғары «сапалық коэфициенті», немесе
2. а) Жеделдеткіштің 25 кэВ және одан жоғары болатын электрондарының ең жоғарғы шекті энергиясы, және
b) 50 МВт жоғары «ең жоғарғы шекті қуаты».

Ескертпе: 3А201.c. тармақ бойынша электр шоқтарын немесе рентген сәулелерін (мысалы, электрондық микроскопия) алудан немесе медициналық мақсатта пайдаланудан гөрі өзге мақсаттарға арналған аспаптардың құрамдас бөліктері болып табылатын жеделдеткіштер бақыланбайды:

Техникалық ескертпе:
1. 3А201с тармақшасы аясында «сапалық коэффициент» мына формула бойынша айқындалады: K=1,7x103хV2,65хQ мұндағы V – электрондардың мегаэлектровольттардағы ең жоғары энергия шегі.
Импульстің ұзақтығы кезінде жеделдеткіш шоғы 1 мкс-тен кем немесе оған тең болса, онда Q кулондағы жеделдетілген зарядтың жиынтығына сәйкес келеді. Импульстің ұзақтығы кезінде жеделдеткіш шоғы 1 мкс-тан жоғары болса, онда 1 мкс ең жоғары жеделдетілген зарядқа сәйкес келеді.
1 мкс-тен немесе импульс шоғының ұзақтығынан ең төменгі шекке дейін секундына t интервалы бойынша Q ампермен і ток шоғының интегралына тең (Q = S idt).

2. «Ең жоғарғы шекті қуат» вольттағы ең жоғары шекті әлеуеттің ампердегі шоқтың тогына көбейтіндісіне тең.
3. 3А201 тармақшасы аясында іші қуыс резонаторларға негізделген жеделдеткіштегі шоқ импульсінің ұзақтығы

1 мкс-тен немесе модулятор жасайтын   импульс шоғының ұзақтығының ең аз мөлшеріне сәйкес келеді.

4. Іші қуыс резонаторларға негізделген жеделдеткіштегі шоқтың шекті тогының импульс шоғының созылуындағы токтың орташа өлшеміне сәйкес келеді.

Сондай-ақ 10 санатты қарау. 0-9* санаттарымен қамтылмаған ұлттық қауіпсіздік шеңберінде бақыланатын өнім.

192 3А231

8543 10 000 0,

8479 89 170 0,

8543,

9015 80 110 0

Барлық мынадай сипаттамалары бар нейтронды түтіктерді қамтитын нейтронды генераторлар жүйесі:  

a) сыртқы вакуумдық жүйесіз жұмыс үшін жобаланған; және

b) мыналардың кез келгенін қолданады:

1. тритийлі-дейтерилі ядролық реакцияны іске қосу үшін электростатикалық жеделдетуді немесе

2. секундына 3 × 109 нейтрон шығаруға қабілетті дейтерилі -дейтерилі ядролық реакцияны іске қосу үшін электростатикалық жеделдетуді.

 
193 3A233  
0В002g тармақшасында көрсетілгендерден өзгешеленетін, атомдық массасы 230 а.м.б. және одан жоғары иондарды өлшеуге арналған, 230 а.м.б. немесе одан жоғары жағдайда 2 а.м.б.-дан жақсы рұқсат берілген қабілеті бар масс-спектрометрлер, сондай-ақ олар үшін мыналар сияқты иондардың көздері:
 
194 3A233 а 9027 80 970 0
a) индуктивті байланысқан плазмасы (ПМС/ИС) бар масс-спектрометрлер,
 
195 3A233 b 9027 80 970 0 b) тұнбалы разрядты масс-спектрометрлер (ТРМС),  
196 3A233 с 9027 80 970 0
c) термоионизациялы масс-спектрометрлер (ТИМС),
 
197 3A233 d 9027 80 970 0 d) Мынадай барлық сипаттамалары бар электронды бомбалауға ие масс-спектрометрлер;
1. Электрондар шоғырының көмегімен молекулалар иондалатын иондардың көздері бағытында талдау жасалатын молекулалардың коллимирленген шоғырына қозғау салатын молекулярлық шоғырды іске қосу жүйесі, және
2. 193 К (-80 °С) дейін салқындату қабілеті бар бір немесе бірнеше «салқын тұтқышты».

Техникалық ескертпелер:

1. А233d электронды бомбалауға ие масс-спектрометрлер, сондай-ақ электронды бомбалауы бар иондағыш масс-спектрометрлер сияқты   белгіленеді.

2.   3A233d2 тармақшасындағы «салқын тұтқыш» газ молекулаларын, оларды салқын бетінің үстінде конденсациялау немесе қатыру арқылы аулап ұстауға арналған құрылғыны білдіреді. 3A233d2 тармақшасының контекстінде жабық гельді циклдағы криосорғы «салқын тұтқыш» болып табылмайды.    

198 3A233 е. 9027 80 970 0 e) Молекулярлық шоғыры бар, мыналар сияқты масс-спектрометрлер: 1. Тоттанбайтын болаттан немесе молибденнен құрастырылған немесе олармен қорғалған иондағыш камерасы және 193 К (-80 o С) немесе одан төмен салқындатуды қамтамасыз ететін салқындату камерасы бар; немесе
2. Уран гиксафторидіне қатысты төзімді материалдардан құрастырылған немесе сондай материалдармен қорғалған иондағыш камерасы бар.
199 3A233 f.

9027

9027 80 970 0

f) Иондардың микрофторланған көзімен жабдықталған және актинидтермен немесе актинидтердің фторидтерімен пайдалану үшін жобаланған масс-спектрометрлер.  
3D Деректерді өңдеу бағдарламалары (бағдарламалық қамтамасыз ету)
200 3D225 8523 3А225 тармағында келтірілген олардың сипаттамаларға сәйкестігі мақсатында жиілікті немесе генераторларды қайта түрлендірушілердің өнімділігін арттыру немесе шектеулерін алу үшін арнайы әзірленген «Бағдарламалық қамтамасыз ету».  
3E «Технологиялар»

201

3E201   3А233 тармағына дейін «қолдануға» арналған жалпы технологиялық ескертпелерге сәйкес «Технологиялар»  
202 3Е225   3А225 тармақта келтірілген сипаттамаларға олардың сәйкес келтіру мақсатында генераторлардың шектеулерін алу немесе өнімділігін арттыруға арналған лицензиялық кілт немесе өнім кілті түріндегі «Технологиялар».  

«Датчиктер мен лазерлер»

6A «Жүйелер, жабдықтар және құрауыштар»

203 6A205   0B001g5, 0B001h6 тармақшалары және 6A005 тармағы бойынша бақыланатындардан өзгешеленетін «Лазерлер», «лазерлі» күшейткіштер және гетеродиндер  
204 6А205 а

2804 21 000 0,

9013 20 000 0

а) Мынадай барлық сипаттамалары бар аргонды «лазерлер»:

1. Толқындардың шығу ұзындығы 400 нм-нен 515 нм-ге дейінгі аралықта және
2. Орташа шығу қуаты 40 Вт-ден жоғары;

 
205 6А205 b 9013 20 000 0 b. Мынадай барлық сипаттамалары бар бояғыштардағы қайта құрылатын импульсті бір модолы гетеродиндер:
1. Толқындардың ұзындығы 300 нм-нен 800 нм-ге дейінгі аралықта.
2. Орташа шығу қуаты 1 Вт-дан жоғары.
3. Қайталану жиілігі 1 кГц-ден жоғары.
4. Импульстің ұзақтығы 100 нс-тен кем.
 
206 6А205 с 9013 20 000 0 с) Мынадай барлық сипаттамалары бар бояғыштардағы қайта құрылатын импульстік күшейткіштер және лазерлер гетеродиндері:
1. Толқындардың ұзындығы 300 нм-нен 800 нм-ге дейінгі аралықта.
2. Орташа шығу қуаты 30 Вт-ден жоғары.
3. Импульстің жиілігі 1 кГц-ден жоғары және
4. Импульстің ұзақтығы 100 нс-тен кем;
Ескертпе: 6А205с тармақшасы бойынша бір модолы гетеродиндер бақыланбайды.
207 6А205 d 9013 20 000 0 d) Мынадай барлық сипаттамалары бар көміртегі диоксидінің импульсті лазерлері:
1. Толқындардың ұзындығы 9000 нм-нен 11000 нм-ге дейінгі аралықта;
2. Импульстің жиілігі 250 Гц-ден жоғары;
3. Орташа шығу қуаты 500 Вт-ден жоғары;
4. Импульстің ұзақтығы 200 нс-тен кем;
 
208 6А205 е

9013 20 000 0,

9013 80 900 0

е) 16 микрометр толқындардың шығу ұзындығымен және 250 Гц-ден жоғары импульстің жиілігімен жұмыс үшін әзірленген, Раманов жылжытпасы бар бу-сутегілі лазерлер;  
209 6A205 f. 9013 20 000 0

f) 1000 нм-нен бастап 1100 нм-ге дейінгі толқындардың шығу ұзындығы және мына сипаттамалардың кез келгенінің бірі бар ерітілген неодиймді (шыныдағыға қарағанда басқа) «лазерлер»:

1. импульстік қозғау салуы және сапалық модуляциясы бар және «импульстының ұзақтығы» 1 нс және одан жоғары, мына сипаттамалардың кез келгенінің бірі бар «лазерлер»:

а) көлденең бір модолы режимдегі орташа шығу қуаттылығы 40 Вт-тан жоғары немесе

b) көлденең көп модолы режимдегі орташа шығу қуаттылығы 50 Вт-тан жоғары немесе

2. жиіліктің екі еселенуін 40 Вт-тан жоғары орташа шығу қуаты бар 500-ден бастап 550 нм-ге дейінгі толқынның шығу ұзындығын алатындай етіп қолданады.

 
210 6A205 f.  

g) 6A005d2 тармақшасы бойынша бақыланатындардан өзгешеленетін көміртегі диоксидіндегі және мынадай барлық сипаттамалары бар импульстік «лазерлер»:

1. толқынның ұзындығы 5 000 нм және 6 000 нм аралығында,

2. импульс жиілігі 250 Гц-дан жоғары,

3. орташа шығу қуаттылығы 200 Вт-дан жоғары және

4. импульстің ұзақтығы 200 нс-тан кем;

 
211 6A226 а

9026 20 200 (азаматтық авиациядан басқа)

8543 90 000 9,

9026 90 000 0

Қысым датчиктері:

a) манганиннен, иттербийден және поливинилиденфторидтен (ПВДФ, PVF2) жасалған өлшегіштерді қоса алғанда, 10 ГПа-дан жоғары қысымды өлшеуге арналған толқын соққысының қысымын өлшегіштер,

b)   10 ГПа жоғары қысымды өлшеуге арналған қысымның кварцтық датчиктері.

 
6D Деректерді өңдеу бағдарламалары (бағдарламалық қамтамасыз ету)
212 6D203 8523 6A203a бастап 6A203c дейінгі тармақшаларда көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келетіндей камералардың немесе бейнелер датчиктерінің өнімділігін арттыру немесе шектеулерін алу мақсатында арнайы әзірленген «Бағдарламалық қамтамасыз ету».  
6E Технологиялар
213 6E201   6A003 тармағы, 6A005a2, 6A005b2, 6A005b3, 6A005b4, 6A005b6, 6A005c2, 6A005d3c, 6A005d4c тармақшалары, 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 немесе 6A226 тармақтары бойынша бақыланатын жабдықтарды «қолдануға» арналған жалпы технологиялық ескертпелерге сәйкес «Технологиялар».  
1А004 Мыналар сияқты арнайы әскери мақсаттағы тауарларды бақылауға арналмаған, қорғану және табуға арналған жабдықтар мен оның бөліктері:
214 1А004

9020 00 900 0,

3926 20 000   0,

4015 19 900 0,

4015 90 000 0,
6204 29 900 0,

6216 00 000 0,

6405 90,

6402 91 100 0,

6402 99 100 0,

6402 91 930 0,

6404 19 900 0,

9027 10 100 0,

9027 10 900 0,

9027 80 170 0, 9027 80 970 0,

9027 90 900 0,

9030 10 000 0,

9030 89 300 0,

9030 89 900 0

а. «Әскери мақсатта қолдануға арналған» биологиялық агенттерден немесе радиоактивті заттардан немесе ұрыста қолданылатын химиялық уландырушы заттардан қорғану үшін әзірленген немесе модернизацияланған, залалсыздандыруға арналған және осы құрауышқа әдейі арналған противогаздар, жұту фильтрлері. 

b. «Әскери мақсатта қолдануға арналған» биологиялық агенттерден немесе радиоактивті заттардан немесе ұрыста қолданылатын химиялық уландырушы заттардан қорғану үшін әзірленген немесе модернизацияланған қорғаныш костюмдері мен қолғаптар мен бәтеңкелер.

с. «Әскери мақсатта қолдануға арналған» биологиялық агенттерден немесе радиоактивті заттардан немесе ұрыста қолданылатын химиялық уландырушы заттардан қорғану үшін әзірленген немесе модернизацияланған және осы құрауышқа әдейі арналған ядролық, биологиялық және химиялық табу жүйелері және олардың құрауыштары

3

Ескертпе: 1А004 тармақ бойынша мыналар бақыланбайды: 
а. Радиациялық сәулеленудің жеке дозиметрлері.

b. Азаматтық өнеркәсіпке: тау-кен ісіне, ашық кеніштердегі жұмыстарға, ауыл шаруашылығына, фармацевтикаға, медицинаға, мал дәрігерлігіне пайдалануға, қалдықтарды кәдеге жаратуға немесе тамақ өнеркәсібіне тән уытты заттардан қорғануға арналған конструктивтік немесе функционалдық мақсаттағы шектеулі жабдық («әскери мақсатта қолдануға» немесе ұрыста қолданылатын химиялық уландырушы заттардан қорғануға арналған).

1A006 Төменде көрсетілген қолдан жасалған жарылғыш қондырғыларды залалсыздандыру үшін арнайы әзірленген және модификацияланған жабдық және оған арналған құрамдауыштар мен құрылғылар:
215 1А006 9306

a. Қашықтықтан басқарылатын көлік құралдары.
b. «Ажыратқыштар».

Техникалық ескертпе:

«Ажыратқыштар» – сұйықтықпен, қатты немесе осал снарядтың әсер етуі арқылы жарылғыш құрылғының жұмыс істеуін тоқтату үшін арнайы әзірленген құрылғылар.

N.B. Әскери мақсатта қолдану үшін арнайы жасалған, атап айтқанда, қолдан жасалған жарылғыш құрылғыларды залалсыздандыруға арналған жабдықтың сипаттамасы, сондай-ақ ML4-тармақта келтірілген.

Ескертпе: 1A006 тармақ егер оны оператор басқаратын болса, жабдыққа қолданылмайды.

1А008. Зарядтар, құрылғылар мен құрауыштар

216

1А008 а

3601 00 000 0,

3602 00 000 0,

3603 00 000 0,

3604 00 000 0

а. Төменде аталған барлық сипаттамалары бар «кумулятивтік зарядтар»:
1. 90 г. жоғары жарылғыш заттың нетто мөлшері (ЗНМ).
2. Қабығының сыртқы диаметрі 75 мм және одан жоғары.

Техникалық ескертпе:
«Кумулятивтік зарядтар» – жарылыс толқынының әрекетін бағыттауға мүмкіндік беретін арнайы нысаны бар жарылғыш заттар.

217
1А008b

3601 00 000 0,

3602 00 000 0,

3603 00 000 0,

3604 00 000 0
b. Төменде келтірілген барлық сипаттамалары, сондай-ақ оларға арнайы әзірленген құрамдауыштары бар, конструкция бөлшектерін іркілтуге арналған желілік кумулятивтік зарядтар.
1. Жарылғыш заттың 40 г/м жоғары заряды.
2. Ені 10 мм тең немесе одан көп.
218 1А008 c

3601 00 000 0,

3602 00 000 0,

3603 00 000 0,

3604 00 000 0

c. Өзегінде жарылғыш заттар бар 64 г/м жоғары детонациялайтын баулар;
219 1А008 d

3601 00 000 0,

3602 00 000 0,

3603 00 000 0,

3604 00 000 0

d. 1A008 b тармағында көзделгендерді қоспағанда, пирошпангоуттар және 3,5 кг жоғары ЗНМ-ы бар ажыратқыш зарядтар.
1С011 Мыналар сияқты металдар мен компаундар:
220
1С011 а. 
 
 
 
1С011b. 
1C011с.   
 
 

1С011d. 

8104 30 000 0
8109 20 000 0
 
2804 50 100 0 2849 90 100 0
2825 10 000 0    2834 29 800 0   2904

2925 21 000 0  2925 29 000 0

 
Сфералық, шаң тәрізді, сфероидалық нысаны бар, қатпарланған немесе ұнтақталған, құрамында цирконийдің, магнийдің немесе олардың қорытпаларының 99%-і немесе одан астамы бар материалдан жасалған, мөлшері 60 мкм-нен кем бөлшектер түріндегі металдар;

Техникалық ескертпе: 

Гафнийдің цирконийдегі табиғи құрамы (әдетте, 2%-тен 7%-ке дейін) циркониймен бірге ескеріледі.

Eскертпе:  1С011.а тармақта көрсетілген металдар немесе қорытпалар олардың аллюминийде, магнийде, цирконийде немесе бериллийде қапшықтанған-қапшықтанбағанына қарамастан бақылауға жатады.
b. тазалығы 85% немесе одан жоғары және бөлшектерінің мөлшері 60 мкм немесе одан кем бор немесе бор карбиді;
Eскертпе:  1С011.b. тармақта көрсетілген металдар немесе қорытпалар олардың аллюминийде, магнийде, цирконийде немесе бериллийде қапшықтанған-қапшықтанбағанына қарамастан бақылауға жатады.

с. Гуанидин нитрат.
d. Нитрогуанидин (NQ) (САS 556-88-7).

1С350 Уытты химиялық заттарды жасау үшін прекурсорлар ретінде пайдаланылуы мүмкін химиялық заттар және құрамында бір немесе одан көп элементтер бар «химиялық құрамдар»

221 1С350 51 2812 15 000 0 Монохлорлы күкірт

1-ескертпе: 1С350 құрамында 1С350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, 16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52 және 53-те тізбеленген бір немесе одан көп химикалийлер бар, оларда көрсетілген химикалийлердің бір де біреуі бүкіл құрам салмағының 30%-інен аспайтын «химиялық құрамдарды» бақыламайды.

2-ескертпе: 1С350 бөлшек сауда үшін, жеке немесе дербес пайдалану үшін бумаланған тұтыну тауарларының қатарына жатқызылған өнімді бақыламайды.

Техникалық ескертпе:
Химиялық заттар химиялық реферативтік қызметтің (CAS) атауы, нөмірі және Химиялық қаруды әзірлеуге, өндіруге, жинақтау мен қолдануға тыйым салу және оны жою туралы конвенция (егер қолданылатын болса) заттарының тізімі бойынша тізбеленген. Нақ сол құрылымдық формуланың химиялық заттары (мысалы, гидраттар) CAS атауына немесе нөміріне қарамастан бақыланады. CAS нөмірлері ерекшеленуіне қарамастан айрықша химиялық заттың немесе химиялық заттар қоспасының бақыланатын-бақыланбайтынын сәйкестендіру үшін келтіріледі. Алайда CAS нөмірлері барлық жағдайларда бірегей сәйкестендіргіштер ретінде пайдаланыла алмайды, өйткені тізбеленген химикаттың кейбір нысандарында CAS нөмірлері әртүрлі және құрамында тізбеленген химикат бар қоспаларда CAS нөмірлері әртүрлі болуы мүмкін.

222 1С350 2 2812 12 000 0 Фосфордың хлорлы тотығы
223 1С350 38 2812 90 000 0 Бесфторлы фосфор
224 1С350 46 2922 15 000 0 Триэтаноламин
225 1С350 52 2812 16 000 0 Екіхлорлы күкірт
226 1С350 1 2920 90 700 0 Тиодигликоль
227 1С350 8 2920 23 000 0 Триметилфосфит
228 1С350 30 2920 24 000 0 Триэтилфосфит
229 1С350 13 2939 20 000 0 Хинуклидин-3-ол
230 1С350 28 2905 19 000 0 3,3-диметилбутан-2-ол(пинаколин спирті)
231 1С350 5 2931 90 300 0 5. Метилфосфонилдихлорид
232 1С350 3 2931 31 000 0 Диметилметилфосфонат
234 1С350 19 2920 22 000 0 Диэтилфосфит
235 1С350 32 2918 17 000 0 Фенилсірке (бензил) қышқылы (2,2-дифенил-2-оксисірке қышқылы)
236 1С350 9 2812 17 000 0 Хлорлы тионил
237 1С350 7 2812 13 000 0 Үшхлорлы фосфор
238 1С350 31 2812 19 000 0 Үшхлорлы мышьяк
239 1С350 6 2920 21 000 0 Диметилфосфит
240 1С111 2928 00 000 0

Этилендигидразин (CAS 6068-

98-0);

241 1С111 2928 00 000 0 Диметилгидразиназид
242 1С111 2928 00 900 0 Диметилгидразиннитрат
243 1С350 10 2933 39 990 0 3-гидрокси-1-метилпиперидин
244 1С350 11 2921 19 800 0 N,N-диизопропиламиноэтил-2-хлорид
245 1С350 12 2922 N,N-диизопропиламиноэтантиол
246 1С350 14 2826 Калий фториді
247 1С350 15 2905 2-хлорэтанол
248 1С350 16 2921 Диметиламин
249 1С350 17 2920 Диэтил(этил)фосфонат
250 1С350 18 2921 Диэтил-N,N-диметиламидофосфат
251 1С350 20 2921 Диметиламин гидрохлорид
252 1С350 21 2931 Этилдихлорфосфонит
253 1С350 22 2931 Этилдихлорфосфонат
254 1С350 23 2931 Этилдифторфосфонат
255 1С350 24 2811 Фторлы сутегі
256 1С350 25 2918 Метилбензилат
257 1С350 26 2931 Метилдихлорфосфонит
258 1С350 27 2922 N,N-диизопропиламиноэтан-2-ол
259 1С350 33 2931 Диэтил(метил)фосфонит
260 1С350 34 2920 Диметил(этил)фосфонат
261 1С350 35 2931 Этилдифторфосфонит
262 1С350 36 2931 Метилдифторфосфонит
263 1С350 37 2933 3-Хинуклидин
264 1С350 39 2914 Пинаколин
265 1С350 40 2837 Цианды калий
266 1С350 41 2826 Калий бифториді
267 1С350 42 2826 Аммоний бифториді
268 1С350 43 2826 Натрий бифториді
269 1С350 44 2826 Натрий фториді
270 1С350 45 2837 Цианды натрий
271 1С350 47 2813 Фосфор пентасульфиді
272 1С350 48 2921 Диизопропиламин
273 1С350 50 2830 Натрий сульфиді
274 1С350 53 2922 Үшэтаноламиногидрохлорид
275 1С350 54 2921 N,N-диизопропиламиноэтил-2-хлорид гидрохлорид
276 1С350 56   О,О-диэтил-фосфоротиоат
277 1С350 57   О,О-диэтил-фосфородитиоат
278 1С350 58   Натрий гексафторосиликат
279 1С350 59   Метилфосфонотионды дихлорид
280 1С350 60   Метилфосфон қышқылы
281 1С350 61   Диэтил метилфосфат
282 1С350 62   N,N-диметиламинофосфорил дихлорид
283 1С350 63   Триизопропил фосфит
1C450 Уытты химиялық заттар мен прекурсорлар және құрамында бір немесе одан көп болатын «химиялық құрамдар»
284 1С450.b.5 2922 19 700 0 N,N-Диэтиламиноэтанол

1-ескертпе: 1С450 құрамында бір немесе одан көп химикалийлер бар, 1С450.а.4, .а.5., .а.6. және .а.7-де тізбеленген, оларда көрсетілген химикалийлердің бір де біреуі құрам салмағының 30%-інен аспайтын «химиялық құрамдарды» бақыламайды.
b. Мыналар сияқты, уытты химиялық негізін құрушылар:
1. Әскери тізімде немесе 1С350-де сипатталғандардан ерекшеленетін, құрамында метил, этил немесе пропил (қалыпты немесе изо) топтармен байланысты фосфор атомдары бар, бірақ көміртегі атомдарынсыз химикаттар.


Ескертпе: 1С450. b.1. тармағы бойынша Фонофос: О-этил-S-фенил (этил) дитиофосфонат (944-22-9) бақыланбайды;
2. N.N-Диалкил (метил, этил немесе пропил (қалыпты немесе изо)) фосфорамидтік дигалидтер (амидодигалогенофос-фаттар.
3. Диалкил (метил, этил немесе пропил (қалыпты немесе изо))-N,N-диалкил (метил, этил немесе пропил (қалыпты немесе изо))-1С350-де сипатталған, Диэтил-N,N-диметилфосфорамидтен ерекшеленетін амидофосфаттар;
4. N,N-Диалкил (метил, этил немесе пропил (қалыпты немесе изо) амино) этилхлоридтер және 1С350-тармақта сипатталған, N,N-Диизопропил-2-аминоэтилхлоридтен немесе N,N-диизопропил-2- аминоэтилохлоридгидро- хлоридтен ерекшеленетін және тиісті протонирленген тұздар;
5. N,N-Диалкил (метил, этил немесе пропил (қалыпты немесе изо) амино) этанолдар және 1С350-тармақта сипатталған, N,N- Диизопропил-2-аминоэтанолдан (96-80-0) және N,N-Диэтиламиноэтанолдан (100-37-8) ерекшеленетін тиісті протонирленген тұздар;

Ескертпе: 1С450.b.5-тармақ бойынша бақыланбайды:
а. 2-диметиламиноэтанол (108-01-0) және тиісті протонирленген тұздар;
b. 2-диэтиламиноэтанолдың (100-37-8) протонирленген тұздары;
6. N,N-Диалкил (метил, этил немесе пропил (қалыпты немесе изо)амино) этантиолдар және 1С350-тармақта сипатталған, N,N- Диизопропил-2- аминоэтантиолдан ерекшеленетін протонирленген тұздар;
7. Этилдиэтаноламин (139-89-7);
8. Метилдиэтаноламин (105-59-9).

3-ескертпе: 1С450 құрамында 1С450.b.7-де және .b.8.-де тізбеленген химикалийлердің біреуі немесе одан көбі бар, оларда бөлек тізбеленбеген химикалийлер бүкіл құрам салмағының 30%-інен астамын құрайтын «химиялық құрамдарды» бақыламайды.

Ескертпе: 1С450 жеке пайдалану үшін бөлшек саудаға арналған немесе жеке тұтыну үшін оралған тұтыну тауарлары қатарына жатқызылған өнімдерді бақыламайды.

285 1С450 b. 8 2922 17 000 0 Метилдиэтаноламин
286 1С450 b. 5 2922 19 700 0 Диметиламиноэтанол
287 1С450 b. 7 2922 17 000 0 Этилдиэтаноламин
288 1С450 а. 2 2903 39 390 0 PFIB: 1,1,3,3,3-пентафтор-2-(трифторметил)-1-пропен
289 1С450 а. 5 2853 10 000 0 Хлорциан
290 1С450 а. 4 2812 11 000 0 Фосген: көмір қышқылының дихлорангидриді
291 1С450 а. 7 2904 91 000 0 Хлоропикрин: трихлорнитрометан
292 1С450 а. 1 2930 90 950 0 Амитон О,О-Диэтил S-(2-диэтиламиноэтил) тиолфосфат (78-53-5) және тиісті алкинирленген немесе протонирленген тұздар;
293 1С450 b. 2 2930 90 950 0

О-этил-S-фенил(этил)дитиофосфонат

294 1С450 b. 4

2921 19 990 0

N.N-Диалкил (метил, этил немесе пропил (қалыпты немесе изо) амино) этилохлоридтер және N,N-Диизопропил-2- аминоэтилхлоридтен немесе N,N-диизопропил-2- аминоэтилхлоридгидро- хлоридтен ерекшеленетін тиісті протонирленген тұздар
295 1С450 b. 5 2921 19 990 0 N,N-Диалкил (метил, этил немесе пропил (қалыпты немесе изо)амино) этанолдар және N,N Диизопропил-2-аминоэтанолдан (96-80-0) және N,N-Диэтиламиноэтанолдан (100-37-8) ерекшеленетінтиісті протонирленген тұздар
296 1С450 b. 6 2930 90 950 0 N,N-Диалкил (метил, этил немесе пропил (қалыпты немесе изо) амино) этантиолдар және N,N Диизопропил-2-аминоэтантиолдан ерекшеленетін тиісті протонирленген тұздар
297 1С450 b. 3 2931 39 000 0 Диэтил-N,N-диметилфосфорамидтен ерекшеленетін Диалкил (метил, этил немесе пропил (қалыпты немесе изо))-N,N-диалкил (метил, этил немесе пропил (қалыпты немесе изо))-амидофосфаттар
1C351 Мыналар сияқты, адам және жануарлар үшін қауіпті патогендер, зооноздар және токсиндер:
298 1С351 а 3002 90 500 0

а. «Оқшауланған дақылдар» нысанындағы немесе осындай вирустар әдейі жұқтырылған қоректік ортаны қоса алғанда, материал ретіндегі табиғи шығу тегі бар немесе өзгертілген вирустар.

Чикунгунья безгегі (Chikungunya virus)

 
299 1С351 а 3002 90 500 0 Конго-Қырым геморрагиялық безгегі (Crimean-Congo haemorrhagic fever virus);  
300 1С351 а 3002 90 500 0 Денге тропикалық безгегі (Dengue fever virus)  
301 1С351 а 3002 90 500 0 Шығыс америкалық жылқы энцефаломиелит қоздырғышы (Eastern equine encephalitis virus)  
302 1С351 а 3002 90 500 0 Эбола геморрагиялық безгегі (Ebolavirus)  
303 1С351 а 3002 90 500 0 Бүйрек синдромы бар геморрагиялық безгегі (Хантаан) (Hantaan virus)  
304 1С351 а 3002 90 500 0 Аргентиналық геморрагиялық безгегі (Хунин) (Junin virus)  
305 1С351 а 3002 90 500 0 Ласса геморрагиялық безгегі (Lassa virus)  
306 1С351 а 3002 90 500 0 Лимфоцитарлық хориоменингит қоздырғышы (Lymphocytic choriomeningitis virus)  
307 1С351 а 3002 90 500 0 Боливиялық геморрагиялық безгегі (Мачупо) (Machupo virus)  
308 1С351 а 3002 90 500 0 Марбург безгегі (Marburgvirus)  
309 1С351 а 3002 90 500 0 Маймылдар шешегінің қоздырғышы (Monkey pox virus)  
310 1С351 а 3002 90 500 0 Рифт алабы безгегінің қоздырғышы (Rift Valley fever virus)  
311 1С351 а 3002 90 500 0 Көктемгі-жазғы кене энцефалитін қоздырғыш (энцефалитті тудыратын орыс көктемгі-жазғы вирусы) (Tick-borne encephalitis virus)  
312 1С351 а 3002 90 500 0 Табиғи шешекті қоздырғыш (Variola virus)  
313 1С351 а 3002 90 500 0 Венесуэлалық жылқы энцефаломиелитін қоздырғыш (Venezuelan equine encephalitis virus)  
314 1С351 а 3002 90 500 0 Батыс америкалық жылқы инцефаломиелитін қоздырғыш (Western equine encephalitis virus)  
315 1С351 а 3002 90 500 0 Ақ шешекті қоздырғыш  
316 1С351 а 3002 90 500 0 Сары безгекті қоздырғыш (Yellow fever virus)  
317 1С351 а 3002 90 500 0 Жапон энцефалитін қоздырғыш (Japanese encephalitis virus)  
318 1С351 а 3002 90 500 0 Кьяссанур орманы ауруының вирусы (Kyasanur Forest disease virus)  
319 1С351 а 3002 90 500 0 Лупинг вирусы (Louping virus)  
320 1С351 а 3002 90 500 0 Муррея алабы энцефалитінің вирусы (Murray Valley encephalitis virus)  
321 1С351 а 3002 90 500 0 Омбы геморрагиялық безгегі (Omsk haemorrhagic fever virus)  
322 1С351 а 3002 90 500 0 Оропуче вирусы (Oropouche virus)  
323 1С351 а 3002 90 500 0 Повассан вирусы (Powassan virus)  
324 1С351 а 3002 90 500 0 Росио вирусы (Rocio virus)  
325 1С351 а 3002 90 500 0 Әулие Льюис энцефалитін тудыратын вирус (St Louis encephalitis virus)  
326 1С351 а 3002 90 500 0 Хендра вирусы (Hendra virus) (Equine morbillivirus)  
327 1С351 а 3002 90 500 0 Сабиа, Флексал және Гуанарито оңтүстік-африкалық геморрагиялық безгегі (Sabia virus, Flexal virus, Guanarito virus)  
328 1С351 а 3002 90 500 0 Өкпе және бүйрек геморрагиялық безгегін тудыратын Сеул, Добрава, Пуумала, Син Номбре, Андес, Чапаре, Чокло, Лухо, Қара мүйіс вирустары (Seou virus, Dobrava virus, Puumala virus, Sin Nombre virus, Andes virus, Chapare virus, Choclo virus, Lujo virus, Laguna Negravirus)  
329 1С351 а 3002 90 500 0 Нипах вирусы (Nipah virus)  
330 1С351 а 3002 90 500 0 Адамның иммунтапшылығы вирусы (Human immunodeficiency virus).  
331 1С351 b 3002 90 500 0

b. «Оқшауланған дақылдар» нысанындағы немесе қоректік ортаны қоса алғанда, осы риккетсиялар әдейі жұқтырылған материал ретіндегі табиғи шығу тегі бар немесе өзгертілген риккетсиялар.

Коксиэлла бурнети (Coxiella bumetii)

 
332 1С351 b 3002 90 500 0 Бартонелла куинтана (Bartonella guintana (Rochalimaea guintana, Rickettsia guintana)  
333 1С351 b 3002 90 500 0 Риккетсия провачека (Rickettsia prowasecki)  
334 1С351 b 3002 90 500 0 Риккетсия риккетсии (Rickettsia rickettsii)  
335 1С351 с 3002 90 500 0

c. «Оқшауланған дақылдар» нысанындағы немесе қоректік ортаны қоса алғанда, осы бактериялар әдейі жұқтырылған материал ретіндегі табиғи шығу тегі бар немесе өзгертілген бактериялар.

Бацилус антррацис (Bacillus anthracis)

Ескертпе: 1С351.С.-тармағы бойынша мынадай өлшемшарттарда қанағаттандыратын вакциналар бақыланбайды:
   1. Егер мұндай өнім
күні бұрын өлшеп оралған және медициналық өнім ретінде таратуға арналған болса;
    2. Егер мұндай өнімді тиісті мемлекеттік орган медициналық өнім ретінде сатуға рұқсат берген болса.
   Бұған мынадай патогендерге қарсы вакциналарды жатқызу керек:
     1. Бацилус антррацис (Bacillus anthracis).
      2. Бруцелла абортус (Brucella abortus).
      3. Бруцелла мелитензис (Brucella melitensis).
      4. Бруцелла суис (Brucella suis).
      7. Франсиселла туларенсис (Francisella tularensis).
      12. Тырысқақ қоздырғышы (Vibrio cholerae).
      13. Иерсиния пестикс (Yersinia pestis).
      d. Мыналар сияқты, «токсиндер» және «токсиннің кіші типтері»:
      1. Ботулиникалық токсиндер.
      2. Клостридиалды қалтырауды тудыратын токсиндер (Clostridium perfringens).
      3. Конотоксин.
      4. Рицин.
      5. Сакситоксин.
      6. Шига (Shіgа) токсин.
      7. Алтын стафилокок токсиндері (Staphylococcus aureus).
      8. Тетродотоксин.
      9. Веротоксин.
      10. Микроцистин (циантинозин).
      11. Афлатоксин.
      12. Арбин.
      13. Тырысқақ токсині.
      14. Диацетотоксисирпенол токсині (Diacetoxyscirpenol toxin).
      15. Т-2 токсині.
      16. НТ-2 токсині.
      17. Модессин (Modeccin).
      18. Волкенсин (Volkensin).
      19. Вискум альбум лектин 1 (Вискумин).
      20. Гемолизиннің альфа-токсині және уытты есеңгіреу синдромының токсині (бұрын стафилококктың энтеротоксині F типі ретінде белгiлi (Staphylococcus enterotoxin F).
336 1С351 с 3002 90 500 0 Бруцелла абортус (Brucella abortus)
337 1С351 с 3002 90 500 0 Бруцелла мелитензис (Brucella melitensis)
338 1С351 с 3002 90 500 0 Бруцелла суис (Brucella suis)
339 1С351 с 3002 90 500 0 Хламидия пситтаци (Chlamydia psittaci)
340 1С351 с 3002 90 500 0 Ботулизм қоздырғышы (Clostridium botulinun)
341 1С351 с 3002 90 500 0 Франсиселла туларенсис (Francisella tularensis)
342 1С351 с 3002 90 500 0 Буркхолдерия малеи (Burkholderia mailer (Pseudomonas mallei)
343 1С351 с 3002 90 500 0 Буркхолдерия псевдомалеи (Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)
344 1С351 с 3002 90 500 0 Сальмонелла тифи (Salmonella typhi)
345 1С351 с 3002 90 500 0 Дизентерия қоздырғышы (шигелла) (Shigella dysenteriae)
346 1С351 с 3002 90 500 0 Тырысқақ қоздырғышы (Vibrio cholerae)
347 1С351 с 3002 90 500 0 Иерсиния пестис (Yersinia pestis)
348 1С351 с 3002 90 500 0 Клостридиалды қалтырау, ауруды тудыратын токсиндер шығарылады (Clostridium perfringens, Clostridium baratti, Clostridium butyricum)
349 1С351 с 3002 90 500 0 Энтерогеморрагиялық ішек таяқшасы, 0157 серотипі және веротоксинтүзілудің басқа серотиптері (Escherichia coli)
350 1С351 с 3002 90 500 0 Ішек таяқшасы (Escherichiacoli), түзілетін Шига токсині (STEC), O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157 серотипі және Шига33 токсинін түзетін басқа да серотиптер
351 1С351 с 3002 90 500 0 Clostridiumargentinense қоздырғышы, бұрын ботулизм қоздырғышы (Clostridium botulinum) G типі ретінде белгілі болған, штаммдардың-түзушілердің ботулиндік нейротоксині
352 1С351 d 3002 90 900 0 d. WB1, WB2, WB3, WB4 түрінің бактериялары; Ескертпе: 1С351.d.-тармағы бойынша ботулиндік токсиндер немесе конотоксиндер мынадай өлшемшарттарда қанағаттандыратын өнімдерде бақыланбайды:
      1. Егер мұндай өнім медициналық жай-күйді емдеуге арналған фармацевтикалық құрам болып табылса.
     2. Егер мұндай өнім
күні бұрын өлшеп оралған және медициналық өнім ретінде таратуға арналған болса.
     3. Егер мұндай өнімді тиісті мемлекеттік орган медициналық өнім ретінде сатуға рұқсат берген болса.
353 1C351

2934   99 900 0,

3002 10 990 0,

3002 90 500 0

F1 Coccidiodesimmitis, F2 Coccidiodesposadasii, переносклероспорафилиппиненсис, склерофторарайссиэ зиэ нұсқасы, синхитриумэндобитикум, тиллетиаиндика, текафорасолани саңырауқұлақтары;  
354 1C351

2934   99 900 0,

3002 10 990 0,

3002 90 500 0

f. Гендік элементтер және гендік түрлендірілген организмдер:

Тізімге енгізілген микроорганизмдердің кез келгенінің патогенділігімен байланысты, нуклеин қышқылдарының жүйелілігін қамтитын гендік элементтер.

   Ескертпе: Гендік түрлендірілген организмдер гендік материалдың (нуклеин қышқылдары жүйелілігінің) будандастыру және (немесе) табиғи мутаганез кезінде табиғатта кездеспейтіндей болып өзгерген организмдерді білдіреді және толық немесе ішінара жасанды жолмен алынған микроорганизмдерді қамтиды.
     Гендік элементтер қатарына басқалармен қоса, гендік түрлендірілген де және түрлендірілмеген де хромосомдар, геномдар, плазмидтер, транспозондар және векторлар кіреді.
     Нуклеин қышқылдарының тізімдегі микроорганизмдердің кез келгенінің патогенділігімен байланысты жүйелілігі тізімде көрсетілген тиісті микроорганизмге тән кез келген жүйелілікті білдіреді:
     1. Өздігінен немесе оны трансляциялау немесе транскрипциялау кезінде алынған өнімдер арқылы адамдардың денсаулығына, жануарларға немесе өсімдіктерге елеулі қатер төндіретін.
     2. Ол оған қосу арқылы енгізілуі немесе өзгедей жолмен интеграциялануы, адамдардың денсаулығына, жануарларға немесе өсімдіктерге едәуір қауіп төндіруі мүмкін, оның тізбеленген микроорганизмдердің немесе кез келген басқа организмнің қабілетін арттыратыны оған қатысты белгілі.
     3. Көрсетілген бақылау шаралары энтерогеморрагиялық Escherichiacoli, О157 серотипі немесе веротоксинді немесе оның суббірліктерін кодпен жазатындардан басқа, веротоксин түзетін басқа да штаммдардың патогенділігімен байланысты нуклеин қышқылдарының жүйелілігіне қатысты қолданылмайды.
355 1C351

2934 99 900 0,

3002 10 990 0,

3002 90 500 0

Тізімде көрсетілген токсиндердің немесе олардың суббірліктерінің кез келгенін кодтайтын, нуклеин қышқылдарының жүйелілігін қамтитын гендік элементтер.
356 1C351

2934 99 900 0,

3002 10 990 0,

3002 90 500 0

Тізімге енгізілген микроорганизмдердің кез келгенінің патогенділігімен байланысты, нуклеин қышқылдарының жүйелілігін қамтитын гендік түрлендірілген организмдер.
357 1C351

2934 99 900 0,

3002 10 990 0,

3002 90 500 0

Тізімде көрсетілген токсиндердің немесе олардың суббірліктерінің кез келгенін кодтайтын, нуклеин қышқылдарының жүйелілігін қамтитын гендік түрлендірілген организмдер.
1С352 Жануарлар үшін қауіпті патогендер:
358 1С352 3002 90 500 0

а. «Оқшауланған тірі дақылдар» нысанындағы немесе қоректік ортаны қоса алғанда, төменде тізбеленген вирустар әдейі жұқтырылған материал ретіндегі табиғи шығу тегі бар немесе өзгертілген вирустар:

Шошқаның африкалық обасын қоздырғыш (African swine fever virus);

Ескертпе: 1С352-тармақ бойынша «вакциналар» бақыланбайды.
359 1С352 3002 90 500 0 2. Құс тұмауын қоздырғыштар (Influenza A virus):
а. Жіктелмеген; немесе
b. Мыналар сияқты, ЕО-ның 92/40/ЕО (OJ L 16, 23.1.1992 р.19) директивасында жоғары патогендік ретінде айқындалған:
360 1С352 3002 90 500 0 1.2-ден үлкен алты апталық балапандар үшін КІПИ (көктамыр ішіне құюдың патогендік индексі) бап А типі; немесе
361 1С352 3002 90 500 0 А типі, Н5 немесе Н7 кіші типі, оларда нуклеотидтік жүйелілікте негізгі аминқышқылдар ажыратылған гемаглютині бар жай-күйде болады;
362 1С352 3002 90 500 0 Блютанга қоздырғышы (Қойдың көк тіл вирусы) (Bluetongue virus);
363 1С352 3002 90 500 0 Аусыл қоздырғышы (Foot-and-mouth disease virus);
364 1С352 3002 90 500 0 Ешкі шешегін қоздырғыш (Goat pox virus);
365 1С352 3002 90 500 0 Ауески ауруын қоздырғыш (Шошқаның герпес вирусы) (Suid herpes virus 1);
366 1С352 3002 90 500 0 Шошқаның классикалық обасын қоздырғыш (Classical swine fever virus);
367 1С352 3002 90 500 0 Құтыруды қоздырғыш (лиссавирустер) (Lyssavirus);
368 1С352 3002 90 500 0 Ньюкасла ауруын қоздырғыш (Newcastle disease virus);
369 1С352 3002 90 500 0 Ұсақ күйіс қайыратын жануарлар обасын қоздырғыш (Peste-des-petits-ruminants virus);
370 1С352 3002 90 500 0 Шошқаның энтеровирусты везикулярлық инфекциясын қоздырғыш, 9-серотип (Swine vesicular disease virus);
371 1С352 3002 90 500 0 Ірі қара мал обасын қоздырғыш (Rinderpest virus);
372 1С352 3002 90 500 0 Қой шешегін қоздырғыш (Sheep pox virus);
373 1С352 3002 90 500 0 Шошқалардың Тешен ауруын қоздырғыш (Porcine teschovirus 1);
374 1С352 3002 90 500 0 Везикулярлық стоматитті қоздырғыш (Vesicular stomatitis virus);
375 1С352 3002 90 500 0 Тері актиномикозының вирусы (Lumpy skin disease virus);
376 1С352 3002 90 500 0 Жылқының африкалық ауруының вирусы (African horse sickness virus).
377 1С352 3002 90 500 0 «Оқшауланған тірі дақылдар» нысанындағы немесе қоректік ортаны қоса алғанда, осы фунгицид микоплазмасы әдейі жұқтырылған материал ретіндегі табиғи шығу тегі бар немесе өзгертілген фунгицид микоплазмасы (Mycoplasma mycoides).
378 1С352 3002 90 500 0 АВ2 mycoplasmacapricolum (штамм F38) бактериялары;
379 1С352

2934   99 900 0,

3002 10 990 0,

3002 90 500 0

Тізімге енгізілген микроорганизмдердің кез келгенінің патогендігімен байланысты нуклеин қышқылдарының жүйелілігін қамтитын AG2 гендік түрлендірілген организмдер.
1С353 Мыналар сияқты, гендік элементтер және гендік өзгертілген микроорганизмдер:
380 1С353

2934   99 900 0,

3002 10 990 0,

3002 90 500 0

а. 1С351.а.-с. немесе 1С352 немесе 1С354 кіші бөлімдерінде көрсетілген микроорганизмдердің патогенділігімен байланысты, нуклеин қышқылының жүйелілігін (учаскелерін) қамтитын гендік өзгертілген кез келген микроорганизмдер немесе гендік элементтер (фрагменттер);

Техникалық ескертпе:  Гендік элементтер гендік түрленуге немесе оның болмауына қарамастан, басқадай хромосомдарды, геномдарды, плазмидтерді, транспозондарды және векторларды қамтиды.


     Ескертпе:  1С353 энтерогеморрагиялық қабыршақ колиінің патогендігімен байланысты нуклеин қышқылының жүйелілігіне (учаскелеріне), О157 серотипі, немесе кодталғандардан веротоксин ретінде немесе оның кіші-типтері ретінде ерекшеленетін веротоксинді түзетін басқа штаммдарға қолданылмайды.

381 1С353

2934   99 900 0,

3002 10 990 0,

3002 90 500 0

b. 1С351.d. бөлімінде көрсетілген «токсиндердің» кез келгенін немесе «олардағы токсиннің кіші типтерін» кодтайтын нуклеин қышқылының жүйелілігін (учаскелерін) қамтитын гендік өзгертілген кез келген микроорганизмдер немесе гендік элементтер (фрагменттер).
1С354 Мыналар сияқты, өсімдіктер үшін қауіпті патогендер:
382 1С354 а 3002 90 500 0 а. «Оқшауланған тірі дақылдар» нысанындағы немесе қоректік ортаны қоса алғанда, Анд картобының жасырын тимовирусы сияқты осындай дақылдар әдейі жұқтырылған немесе егілген материал ретіндегі табиғи шығу тегі бар немесе өзгертілген вирустар;  
383 1С354 а 3002 90 500 0 Картоп түйнегінің вироиды;  
384 1С354 b 3002 90 500 0 b. «Оқшауланған тірі дақылдар» нысанындағы немесе қоректік ортаны қоса алғанда, Ксантомонас албилинеанс (Xanthomonas albilineans) сияқты осындай дақылдар әдейі жұқтырылған немесе егілген материал ретіндегі табиғи шығу тегі бар немесе өзгертілген бактериялар;  
385 1С354 b

3002 10 990 0,

3002 90 500 0

А, В, С, D, Е типтеріндегі Ксантомонас кампестрис патовар цитри немесе Ксантомонас цитри, Ксантомонас кампестрис патовар урантифолия немесе Ксантомонас кампестрис патовар цитромело (Xanthomonas campestris pv. citri) сияқты өзгеше жіктелген штаммдарды қоса алғанда, Ксантомонас кампестрис патовар цитри;  
386 1С354 b 3002 90 500 0 Ксантомонас орузае патовар Орузае (Псюдомонас кампестрис патовар Орузае);  
387 1С354 b 3002 90 500 0 Клавибактер михиганенсис Сепедоникустың кіші түрі (коринебактериум михиганенсис Сепедоникустың кіші түрі немесе коринебактериум Сепедоникум);  
388 1С354 b 3002 90 500 0 Ралстония соланасеарум биологиялық нәсіл 2 және 3 (псюдомонас соланасеарум биологиялық нәсіл 2 және 3);  
389 1С354 с 3002 90 500 0 с. «Оқшауланған тірі дақылдар» нысанындағы немесе қоректік ортаны қоса алғанда, Коллетотрихум коффеанум вариант вируланс (Коллетотрихум кахавэ) (Colletotrichum cffeanum var.virulans (Colletotrichum kahawae) сияқты осындай дақылдар әдейі жұқтырылған немесе егілген материал ретіндегі табиғи шығу тегі бар немесе өзгертілген микроскопиялық саңырауқұлақтар;  
390 1С354 с 3002 90 500 0 Кохлиоболюс миябеанус (синонимы Гельминтоспориум оризэ) (Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae)  
391 1С354 с 3002 90 500 0 Микроциклюс улей (синонимі Дотиделла улей) (Microcyclus ulei (syn.Dothidella ulei)  
392 1С354 с 3002 90 500 0 Пукциния граминис (синонимі Пуциния граминис форма специалис тритици) (Puccinia graminis (syn.Puccinia graminis f.sp.tritici)  
393 1С354 с 3002 90 500 0 Пуциния стрииформис (синонимі Пукциния глумарум) (Puccinia striiformis (syn.Puccinia glumarum)  
394 1С354 с 3002 90 500 0 Магнапорте гризеа (пирисулярия гризеа/пирикулярия ориза) (Magnaporthe grisea/pyricularia oryzae)  
395 1С354 с. 3002 90 500 0 Пероносклероспора филиппиненсис (Peronosclerospora philippinensis);  
396 1С354 с. 3002 90 500 0 Склерофтора райссиэ вариант зиэ (Sclerophthora rayssiae var. zeae);  
397 1С354 с. 3002 90 500 0 Синхитриумэндобиотикум (Synchytriumendobioticum);  
398 1С354 с. 3002 90 500 0 Тиллетиаиндика (Tilletiaindica);  
399 1С354 с. 3002 90 500 0 Текафорасолани (Thecaphorasolani).  
ML 1. Калибрі 20 мм-ден кем тегіс ұңғылы қару, калибрі 12,7 мм (калибр 0,50 дюйм) немесе одан кем басқа да қару және автоматты қару және бұдан әрі көрсетілгендей керек-жарақтар, сондай-ақ ол үшін арнайы әзірленген құрауыштар

Ескертпе  МL 1 тармағы мыналарға:

a. Оқу оқ-дәрілері үшін арнайы әзірленген және одан оқ ату мүмкін болмайтын атыс қаруына;

b. Бризант жарылғыш заттың зарядынсыз байламалы снарядтарды лақтыруға немесе байланыс желілерін 500 метрден аспайтын қашықтыққа лақтыруға арнайы арналған атыс қаруына;

c. Қолда бар орталық тұтанудан ерекшеленетін патрондар пайдаланылатын және толық автоматты қатарына жатпайтын қаруға қолданылмайды.

400 ML 1 9303,
9305,
9301,
9302 00 000 0,
9013 10 000 0
a. Винтовкалар мен аралас мылтықтар, тапаншалар, пулеметтер, тапанша-пулеметтер және дүркіндетіп ататын қарулар;

Ескертпе МL1.а. тармақшасы мынадай қару түрлеріне:

   а. 1938 жылға дейін жасалған мушкеттерге, карабиндерге, винтовкаларға және аралас мылтықтарға;

     b. Түпнұсқалары 1890 жылға дейін жасалған винтовкаларға және аралас мылтықтардың репродукцияларына;

  c. 1890 жылға дейін жасалған револьверлерге, пулеметтер мен тапаншаларға, дүркіндетіп ататын қаруларға, сондай-ақ олардың репродукцияларына қолданылмайды.

401 ML 1  

b. Мынадай тегіс ұңғылы қару:

1. Арнайы әскери мақсатта пайдалануға арналған тегіс ұңғылы қару;

2. Басқа да тегіс ұңғылы қару түрлері:      

a. толық автоматты қару;
b. жартылай автоматты немесе помпалық қару және қайтымды-ілгерілеме қозғалыс типті;
h. гильзасыз оқ-дәрілер пайдаланылатын қару.

Ескертпе ML1.b. тармақшасы мынадай қару түрлеріне:

a.  1938 жылға дейін жасалған тегіс ұңғылы қаруға;

b.  Түпнұсқасы 1890 жылға дейін жасалған тегіс ұңғылы қарудың репродукцияларына;

c.  Аңшылық немесе спорттық тегіс ұңғылы қаруға қолданылмайды. Мұндай қару әскери мақсатта пайдалану үшін және толық автоматты оқ ату үшін арнайы әзірленбеуге тиіс;

d.  Арнайы мынадай мақсаттарға:

1.  Үй малын союға;

2.  Жануарлар ағзасына тыныштандырғыш дәрілер енгізуге;

3.  Сейсмикалық барлауға;

4.  Өнеркәсіптік мақсаттағы снарядтармен атыс жүргізуге; немесе

5.  Қолдан жасалған жарылғыш қондырғыларды (ЖҚҚ) жоюға арналған тегіс ұңғылы қаруға қолданылмайды.

N.B. Қопарғыш қондырғылардың сипаттамасы ML4. тармағында және қосарлы мақсаттағы тауарлар мен технологиялар тізімінде 1A006. тармақшасында берілген.

402 ML 1  

c. Гильзасыз оқ-дәрілер пайдаланылатын қару;

d. Патрондары бар алмалы-салмалы оқсауыттар, тұншықтырғыштар, арнайы

лафеттер, оптикалық қару көздегіштері және ML1.a., ML1.b. немесе ML1.c. тармақтарында көрсетілген қару үшін жалын басқыштар.

Ескертпе ML1.d. тармақшасы әскери мақсатта пайдалану үшін арнайы әзірленбеген немесе түрлендірілмеген және арнайы әскери қолдануға арналған көздеу торшаларымен жабдықталмаған жағдайда, 9 есе немесе одан кем ұлғайта отырып, суретті электрондық өңдемейтін оптикалық қару көздегіштеріне қолданылмайды.

МL 2. Калибрі 20 мм немесе одан астам тегіс ұңғылы қару, калибрі 12,7 мм-ден (калибр 0,50 дюйм) асатын басқа да қару немесе қару-жарақ, төменде көрсетілген лақтыру қондырғылары мен құрылғылары және солар үшін арнайы әзірленген құрауыштар:
403 ML 2 9301
9013 10 000 0
(а) Зеңбіректер, гаубицалар, артиллериялық, автоматтық зеңбіректер, мина атқыштар, танкіге қарсы қару, лақтырғыш іске қосу қондырғылары, граната атқыштар, әскери от шашқыштар, винтовкалар, серпілмейтін қарулар, тегіс ұңғылы қару және олардың бүркемелеуге арналған керек-жарақтары.

1-ескертпе     ML2.a. тармақшасы бүркуге арналған бүріккіштерді, өлшеу құрылғыларын, сақтауға арналған резервуарларды және ML2.a. тармақшасында көрсетілген жабдықтарға құю мақсатында сұйық лақтырғыш зарядтармен пайдалануға арналған басқа да арнайы әзірленген құрауыштарды қамтиды.

2-ескертпеML2.a. тармақшасы мынадай қару түрлеріне:

a.  1938 жылға дейін жасалған винтовкаларға, тегіс ұңғылы қаруға және аралас мылтықтарға;

b.  Түпнұсқалары 1980 жылға дейін жасалған винтовкалардың, тегіс үңғылы қарудың және аралас мылтықтардың репродукцияларына;

c.  1890 жылға дейін жасалған зеңбіректерге, гаубицаларға, автоматты зеңбіректерге, мина атқыштарға;

d.  Аңшылық немесе спорттық тегіс ұңғылы қаруға қолданылмайды. Мұндай қару әскери мақсатта пайдалану үшін және толық автоматты оқ ату үшін арнайы әзірленбеуге тиіс;

е.  Арнайы мынадай мақсаттарға:

1.  Үй малын союға;

2.  Жануарлар ағзасына тыныштандырғыш дәрілер енгізуге;

3.  Сейсмикалық барлауға;

4.  Өнеркәсіптік мақсаттағы снарядтармен атыс жүргізуге;

5.  Қолдан жасалған жарылғыш қондырғыларды (ЖҚҚ) жоюға арналған тегіс ұңғылы қаруға қолданылмайды.

N.B. Қопарғыш қондырғылардың сипаттамасы ML4. тармағында және қосарлы мақсаттағы тауарлар мен технологиялар тізімінде 1A006. тармақшасында берілген.

f.  Бризант жарылғыш заттың зарядынсыз байламалы снарядтарды лақтыру немесе байланыс желілерін 500 метрден аспайтын қашықтыққа лақтыру үшін арнайы әзірленген қол граната атқыштарға қолданылмайды.

404 ML 2   b. Әскери мақсатта қолдану үшін арнайы әзірленген немесе түрлендірілген түтінді, газды снарядтарды және сигналдық ракеталарды лақтыруға немесе генерациялауға арналған құрылғылар; Ескертпе МL2.b тармақшасы сигналдық тапаншаларға қолданылмайды.
405 ML 2  

c. Қару көздегіштері және барлық мынадай сипаттамалары бар соларға арналған бекіткіштер:

1. Арнайы әскери қолдануға арналған.

2. Арнайы ML2.a. тармағында тізбеленген қаруға арналған.

 
406 ML 2   d. Арнайы ML2.a. тармақшасы бойынша бақыланатын қаруға арналған бекіткіштер және патрондары бар алмалы-салмалы оқсауыттар.  
ML 3.Төменде көрсетілген оқ-дәрілер мен жарғыш қондырғысының құрылғылары және солар үшін арнайы әзірленген құрауыштар:
407 ML 3 9305 a. МL1, МL2 немесе МL12 тармақтарында көрсетілген қару үшін оқ-дәрілер;

1-ескертпе

МL3. тармағында көрсетілген арнайы әзірленген құрауыштар мыналарды қамтиды:

a.   а. Тұтандырма капсюльдер, патрондардың гильзалары, патрон ленталары, жетекші белдікшелер және оқ-дәрілердің металл бөліктері сияқты металл немесе пластикалық бұйымдар;

b. Сақтандырушы және взводтық тетіктер, жарғыштар, датчиктер және өздігінен іске қосылатын құрылғылар;

b.  c.         Жоғары бір реттік импульсі бар қорек көздері;

d.  d. Зарядтарға арналған жанып кететін гильзалар;

e.   е. Шағын калибрлі бомбаларды, шағын калибрлі миналарды және траекторияның түпкі учаскесінде дәлдеуі бар өз-өзінен дәлденетін снарядтарды қоса алғанда, қосалқы әскери жабдық.

408 ML 3 9305

b. МL3(а)-да бақыланатын амуниция үшін арнайы әзірленген жарғыш қондырғысының құрылғылары

2-ескертпе    

МL3.а. тармақшасы снарядсыз тығыздалған (бос) оқ-дәрілерге және дәрі камерасы бұрғыланып тесілген оқу оқ-дәрілеріне қолданылмайды

3  3-ескертпе  

     ML3.a. тармақшасы      

     арнайы мынадай

     мақсаттардың кез

     келгеніне:

:   a. Сигнал беруге;

     b. Құстарды үркітуге;

     с. Мұнай ұңғыларында газ

       факелдерін өртеуге    

       арналған

         патрондарға

         қолданылмайды.

ML 4. Төменде көрсетілген бомбалар, торпедалар, зымырандар, реактивті снарядтар, басқа да жарылғыш құрылғылар және зарядтар, ілеспе жабдықтар мен керек-жарақтар және солар үшін арнайы әзірленген құрауыштар:
409 ML 4 9306 a. Әскери мақсатта пайдалану үшін арнайы әзірленген бомбалар, торпедалар, гранаталар, түтінді құтылар, зымырандар, миналар, реактивті снарядтар, терең кететін бомбалар, қопарғыш зарядтар, қопарғыш құрылғылар, қопарғыш жиынтықтар, «пиротехникалық» құрылғылар, патрондар және имитациялық құрылғылар (яғни қандай да бір осы бұйымдардың сипаттамаларын имитациялайтын жабдықтар).

N.B.1. Дәлдеу және навигация жабдықтары МL11. тармағында көрсетілген.

N.B.2.Ұшақтардың зымыранға қарсы қорғану жүйелері (AMPS) ML4.c. тармақшасында көрсетілген.

Ескертпе        ML4.a. тармақшасы мыналарды:

a.   а. Түтінді құтыларды, түтінді гранаталарды, өртегіш миналарды, өртегіш бомбаларды және жарғыш құрылғыларды;

b.  b. Реактивті снарядтардың шүмегін және оқтұмсықтардың тұмсық бөлігін қамтиды.

410 ML 4 9306

b. Барлық мынадай сипаттамалары бар жабдықтар:

1. Әскери мақсатта пайдалану үшін арнайы әзірленген.

2. Мынадай оқ-дәрілерге:

a. ML4.a. тармақшасында көрсетілгендерге;

b. Қолдан жасалған жарғыш құрылғыларға (ҚЖҚ) қатысы бар «қызмет түрлеріне» арнайы арналған.

Арнайы ескертпе

ML4.b.2. тармақшасының контексінде «қызмет түрлері» термині тиеу-түсіруді, ұшыруды, дайындыққа келтіруді, басқаруды, заряд шығаруды, детонацияны, іске қосуды, бір реттік импульспен қозғалысқа келтіруді, жалған мақсаттар құруды, әдейі қойылған бөгеуілдерді қолдануды, іздеуді, табуды, жаруды немесе жоюды қамтиды.

1-ескертпе     МL4.b. тармақшасы мыналарды:

  1. а. Өнімділігі тәулігіне 1 000 кг немесе одан көп сұйытылған газды құрайтын сұйытылған газға арналған мобильді жабдықты;

b.  b. Магнитті миналарды тралдауға жарамды жүзбелі электрлі тоқөткізгіш кабелді қамтиды.

     2-ескертпе ML 4.b. тармақшасы конструкциясы жағынан металл заттарды табуға ғана арналған және миналар мен басқа да металл заттар арасындағы айырмашылықты айқындау функциясынсыз қол құрылғыларға қолданылмайды.

411 ML 4 9306 c. Ұшақтардың зымыранға қарсы қорғану жүйелері (AMPS).

Ескертпе       ML4.c. тармақшасы барлық мынадай сипаттамалары бар AMPS-ке қолданылмайды:

a.  а. Зымыранды табу туралы ескертетін төменде көрсетілген қабылдағыштардың кез келгені:

1.  1. Ең жоғары деңгейдегі дыбысының мәні 100-ден 400-ге дейін нм болатын пассивті детекторлар.

2.  2. Зымыранды табу туралы ескертетін активті импульстік доплерлік датчиктер.

b.  b. Басу құралдарын лақтырып тастау жүйелері.

c.  с. «Жер-ауа» сыныпты зымырандарды бағыттан адастыру үшін көрінетін және инфрақызыл сигнатураны жасаушы алдап соққыштар.

d.  d. «Азаматтық ұшу аппараттарында» орнатылған және барлық мынадай сипаттамалары бар:

1.  1. AMPS белгілі бір «азаматтық ұшу аппаратында» ғана қолданылады, онда ол орнатылып, оған мынадай құжаттардың қандай да бірі берілген:

a.  а. Азаматтық ұшу аппаратының типіне арналған сертификат;

b.  b. Халықаралық азаматтық авиация ұйымы (ICAO) таныған эквивалентті құжат;

2.  2. AMPS «бағдарламалық қамтамасыз етуге» санкцияланбаған қол жеткізуді болғызбау үшін қорғауды қолданады; 3.            AMPS активті тетікті қамтиды, ол өзі орнатылған «азаматтық ұшу аппаратынан» оны алып тастаған жағдайда жүйенің жұмысын бұғаттайды.

ML 5. Төменде көрсетілгендей, әскери қолдану үшін арнайы әзірленген атысты басқару аппаратурасы, ескертетін және хабарлайтын ілеспе жабдықтар, сынақтар жүргізу, баптау және қарсы әрекет жасау үшін ілеспе жүйелер мен аппаратура және солар үшін арнайы әзірленген құрауыштар мен керек-жарақтар:
412 ML 5   a Қару көздегіштері, бомба атқылау үшін есептеу-шешу машиналары, қаруды дәлдеу жабдықтары және қаруды басқару жүйелері;

Ескертпе ML5.c. тармақшасының мақсаттары үшін қарсы әрекет ететін аппаратура табу жабдықтарын қамтиды.

413 ML5   b. Нысаналарды табу, қашықтықты айқындау, нысананы барлау немесе оған ілесу жүйелері; нысаналарды анықтау, деректерді қорыту, нысаналарды тану және сәйкестендіру аппаратурасы; датчиктердің деректерін жинақтау аппаратурасы;
414 ML5   c. МL5.а. немесе МL5.b. тармақшаларында көрсетілген жабдықтардың немесе құрылғылардың жұмысына қарсы әрекет ететін аппаратура;
415 ML5   d. ML5.a., ML5.b. немесе ML5.c. тармақшаларында көрсетілген бұйымдар үшін арнайы әзірленген пайдаланудағы зерттеулерге немесе тексеруге арналған жабдықтар.  
ML 6. Жер үсті көлік құралдары және олардың құрауыштары:
416

ML 6

8710 00 000 0 a. Әскери қолдану үшін арнайы әзірленген немесе түрлендірілген жер үсті көлік құралдары және олардың құрауыштары;

N.B.    Дәлдеу және навигациялау жабдықтары ML11. тармақшасында көрсетілген.

Арнайы ескертпе

ML6.a. тармақшасының мақсаттары үшін «жер үсті көлік құралдары» термині тіркемелерді, сондай-ақ трейлерлерді қамтиды.

417 ML 6  

b. Басқа да жер үсті көлік құралдары және компоненттер, атап айтқанда:

1. Барлық мынадай сипаттамалары бар көлік құралдары:

a. ІІІ деңгейдегі (1985 жылғы қыркүйектегі NIJ 0108.01 немесе ұқсас ұлттық стандарт) немесе одан жоғары деңгейдегі баллистикалық қорғанысты қамтамасыз етуге арналған материалдармен немесе компоненттермен дайындалған немесе жарақтандырылған;

b. Жетекші немесе жетекші болмауына қарамастан жүк көтергіштігін арттыру үшін қосымша дөңгелектермен жарақталғандарды қоса алғанда толық жетекші көлік құралдары;

c. Көлік құралының толық номиналды массасы (GVWR) 4500 кг астам;

d. Қиылысқан жерлерде қозғалу үшін әзірленген немесе модификацияланған;

2. Мынадай барлық сипаттамалары бар компоненттер:

a. ML6.b.1 тт. көрсетілген көлік құралдары үшін арнайы әзірленген.

b. ІІІ деңгейдегі (1985 жылғы қыркүйектегі NIJ 0108.01 немесе ұқсас ұлттық стандарт) немесе одан жоғары деңгейдегі баллистикалық қорғанысты қамтамасыз ететін

N.   B.Сондай-ақ   ML13.a.тт. қараңыз

П     1-ескерту                   ML6.a.тт. мынаны қамтиды:

  1. Танктер және миналар орналастыруға немесе МL4 т. көрсетілген зақымдау құралдарын іске қосуға арналған қару-жарақты немесе жабдықты орнату үшін бекітпелермен жарақталған басқа да жауынгерлік және әскери машиналар;

b. Бронды машиналар;

c. Амфибия-машиналар және терең сулы жерлерде жүруге арналған жабдықтары бар машиналар;

d. Авариялық-құтқару машиналары және оқ-дәрілер немесе қару кешендерін және жанама тиеу-түсіру жабдығын сүйретіп жүзуге немесе тасымалдауға арналған машиналар.

.

П   2-ескерту      ML6.a тт. көрсетілген әскери мақсатта қолдану үшін жерүсті көлік құралдарының модификациясы бір немесе одан көп арнайы әзірленген компонентті қамтитын конструктивті, электрлік немесе механикалық өзгерісті білдіреді. Мұндай компоненттер мыналарды қамтиды:

a.  а. Оқ өтпеуін қамтамасыз ететін пневматикалық шиналар қақпалары;

b.  b. Өмірлік маңызды бөлшектерін (мысалы, жанар-жағар май бактарын немесе машина кабиналарын) броньді қорғау;

c.  c. Қару үшін арнайы күшейту немесе бекіту элементтері;

d.  d. Жарықты жасыру жағдайында жарықтандыру.

П 3-ескерту       ML6. тт. ақшаны немесе құндылықтарды тасымалдау үшін әзірленген немесе модификацияланған азаматтық көлік құралдарына қолданылмайды.

П 4-ескерту       ML6.тт. барлық мынадай талаптарға жауап беретін көлік құралдарына қолданылмайды:

a.  a. 1946 жылдан бұрын дайындалған;

b.  b. көлік құралдарына арналған түпнұсқалы компоненттерінің немесе қажеттіліктерінің кескіндерін есептемегенде қару-жарақтар тізімінде көрсетілген және 1945 жылдан кейін шығарылған жиынтық конструкциясында қамтылмағандар;

c.  с. МL1., МL2. немесе МL4-т. көрсетілген жұмысқа жарамсыз болған және заряд жіберу мүмкін емес болған жағдайлардан басқа, жоқ қару-жарақтар.

ML7.   Химиялық және биологиялық улы заттар, «жаппай тәртіпсіздікті ұстау құралдары», радиоактивті материалдар, ілеспе жабдық, компоненттер мен материалдар:
418 ML7

2931,

2931 39 000 0

a. Адамдарды немесе жануарларды зақымдау, жабдықтарды істен шығару немесе астыққа немесе қоршаған ортаға зиян келтіру мақсатында «әскери мақсатқа бейімделген» әскери биологиялық заттар немесе радиоактивті материалдар;

b. Төмендегілерді қоса алғанда, жауынгерлік уландырушы заттар (ЖУЗ):

1. Жүйкені салдандыру әсері бар ЖУЗ:

a. О-алкил (циклоалкилді қоса алғанда, C10тең немесе одан аз) алкил (метил, этил, n-пропил немесе изопропил) фосфонофториадтар, мысалы: Sarin (GB): O-Зарин (GB): О-изопропилметилфосфонофторидат (САS 107-44-8); Зоман (GD): О-пинаколилметилфосфонофторидат (САS 96-64-0);

b. О-алкил (циклоалкилді қоса алғанда, С10тең немесе одан аз) N, N-диалкил (метил, этил, n-пропил немесе изопропил) - фосфорамидоцианидаттар, мысалы: Табун (GА): О-этил -N, N-диметилфосфорамидоцианидат (САS 77-81-6);

c. О-алкил (циклоалкилді қоса алғанда, Н немесе С10тең немесе одан аз) - S-2-диалкил (метил, этил, n-пропил немесе изопропил) -аминоэтилалкил (метил, этил, n-пропил немесе изопропил) фосфонотиолаттар және тиісті алкилирленген немесе протонданған тұздар, мысалы: VХ: О-этил-S-2- диизопропиламиноэтил-метил фосфонотиолат (САS 50782-69-9);

1-ескерту.

ML7.d.-тт. жеке өзін-өзі қорғану үшін арналған жеке ораудағы «жаппай тәртіпсіздікті ұстау құралдарына» қолданылмайды.

2-ескерту.

ML7.d.тт. құрамы белсенді химиялық заттарға және олардың азық-түлік өндіруге немесе олардың медициналық мақсаттарға арналған тиісті түрде таңбаланған және қапталған қоспаларына таратылмайды.  

419 ML7 2930 90 95 0 0

b.2. Тері ойғыш әсері бар ЖУЗ:     а. мыналар сияқты күкіртті қышалар:

1.2 хлороэтилхлорометилсульфид (CAS 2625-76-5);

2. Бис(2-хлорэтил) сульфид (CAS 505-60-2);

3. Бис(2-хлорэтилтио) метан (CAS 63869-13-6);

4. 1,2-бис(2-хлорэтилтио) этан (CAS 3563-36-8);

5. 1,3-бис(2-хлорэтилтио)

-n-пропан (CAS 63905-10-2);

6. 1,4-бис(2-хлорэтилтио) n-бутан (CAS 142868-93-7);

7. 1,5-бис(2-хлорэтилтио)-n-пентан (CAS 142868-94-8);

8. Бис(2-хлорэтилтиометил) эфир (CAS 63918-90-1);

9. Бис(2-хлорэтилтиоэтил) эфир (CAS 63918-89-8);

420 ML7 2931 90 800 9

b. Мыналар сияқты люизиттер:

1. 2-хлорвинилдихлорарсин (CAS 541-25-3);

2. Трис(2-хлорвинил) арсин (CAS 40334-70-1);

3. Бис(2-хлорвинил) хлорарсин (CAS 40334-69-8);

421 ML7 2921 19 990 0

c. Мыналар сияқты азот қышалары:

1. HN1: Бис(2-хлорэтил) этиламин (CAS 538-07-8);

2. HN2: Бис(2-хлорэтил) метиламин (CAS 51-75-2);

3. HN3: Трис(2-хлорэтил) амин (CAS 555-77-1);

422 ML7 2939 20 000 0

b. 3. Мыналар сияқты уақытша қатардан шығаратын ЖУЗ:

a. 3-хинуклидинил

бензилат (BZ)

(CAS 6581-06-2);

423 ML7

2931 90 800 9

b.4. Мыналар сияқты ЖУЗ-дефолиаттар:

a. Бутил 2-хлор-4

фторфеноксиацетат

(LNF);

b. 2,4,5

Трихлорфеноксиксті қышқылы

(CAS 93 76-5) 2,4

Дихлорфенокси сірке қышқылы қоспасындағы

(CAS 94-75-7) (дефолиант

«Эйджент Оранж»

(Agent Orange) (CAS

39277-47-9));

424 ML7

2931 39 000 0

c. төменде көрсетілген ЖУЗ-ды дайындауға арналған бинарлы және басты прекурсорлар:

1. Алкил (метил, этил, n-пропил немесе изопропил) фосфонилдифторидтер, мысалы, DҒ: Methyl Метилфосфонилдифторид (САS 676-99-3);
 2. О-Алкил (циклоалкилді қоса алғанда, Н немесе С10  тең немесе одан аз) - О-2-диалкил (метил, этил, n-пропил немесе изопропил) - аминоэтилалкил (метил, этил, n-пропил немесе изопропил) фосфониты және тиісті алкилирленген немесе протонданған тұздар, мысалы: QL: О-этил- О-(2-диизопропиламиноэтил) метилфосфонит (САS 57856-11-8);
3. Хлорзарин: O-изопропил

метил

хлорфосфонох

лоридат (САS 1445-76-7;

4. Хлорзоман: О-пинаколил

метилфосфонохлорид (САS 7040-57-5).

425 ML7

2926 90 980 0,

2903 29 000 0,

2934 99 900 0

d. «Жаппай тәртіпсіздікті ұстау құралдары», құрамы белсенді және олардың қоспасы бар химиялық заттар, мыналарды қоса алғанда:

1. Бромбензолацетоннитрил, (Бромбензил цианид) (CA) (CAS 5798-79-8);

2. [(2-хлорфенил) метилен] пропандинитрил, (о-хлорбензилиденмалононитрил) (CS) (CAS 2698-41-1);

3. 2-хлор-1 фенилэтанон, фенилацил хлорид (ω-хлороацетофенон) (CN) (CAS 532-27-4);

4. Дибенз-(b,f)-1,4- оксазепин, (CR) (CAS 257-07-8);

5. 10-хлор-5,10-дигидрофенарсазин (фенарсазин хлорид), (адамсит), (DM) (CAS 578-94-9);

6. N-нонаноилморфолин, (MPA) (CAS 5299-64-9);

 
426 ML7  

e. Әскери мақсаттарда қолдану үшін арнайы әзірленген немесе модификацияланған, төменде келтірілген материалдардың кез келгенін себу үшін әзірленген немесе модификацияланған жабдық және оған арнайы әзірленген компоненттер:

1. ML7.a., ML7.b. немесе ML7.d. тт. көрсетілген материалдар немесе заттар;

2. ML7.c тт. көрсетілген прекурсорлардан дайындалған   ЖУЗ;

Ескерту ML7.f.1. тт. мыналарды:

a.  Ядролық, биологиялық немесе химиялық сүзгіден өткізу үшін арнайы әзірленген немесе модификацияланған ауаны желдетуге арналған блоктарды;

b.  Қорғаныс киімін қамтиды.

N.B.    Екіұдай мақсаттағы тауарлар мен технологиялар тізімінің 1A004. тт. көрсетілген азаматтық газтұтқыштар, қорғаныс және зарарсыздандыру құралдары.

427 ML7  

f. Әскери мақсаттарда қолдану үшін арнайы әзірленген немесе модификацияланған, қорғаныс және зарарсыздандыру, химиялық заттардың компоненттері мен қоспалары, төменде келтірілген:

1. ML7.a., ML7.b. немесе d. тт. көрсетілген материалдардан қорғау үшін әзірленген немесе модификацияланған құралдар және олар үшін арнайы әзірленген компоненттер;

2. ML7.a. немесе ML7.b. тт. көрсетілген материалдармен зақымдалған объектілерді зарарсыздандыру үшін әзірленген немесе модификацияланған құралдар және олар үшін арнайы әзірленген компоненттер;

3. ML7.a. немесе ML7.b. тт. көрсетілген материалдармен зақымдалған объектілерді зарарсыздандыру үшін арнайы әзірленген немесе құралған химиялық заттардың қоспалары.

 
428 ML 7   g. Әскери мақсаттарда қолдану үшін арнайы әзірленген немесе модификацияланған, ML7.a., ML7.b. немесе ML7.d. тт. сәйкес бақылауға жататын заттарды табу немесе айқындау үшін әзірленген немесе модификацияланған жабдық, және оған арнайы әзірленген компоненттер;

Ескерту          ML7.g. тт. дербес радиациялық дозиметрлерге қолданылмайды.

N.B.    Сондай-ақ Екіұдай мақсаттағы тауарлар мен технологиялар тізімінің 1A004. тт. қараңыз.

429 ML7  

h. МL7 тт. көрсетілген ЖУЗ-ды анықтау немесе сәйкестендіру үшін арнайы әзірленген немесе өңделген «биоплимерлер», сондай-ақ оларды өндіру үшін пайдаланылатын ерекше жасушалы дақылдар

i. ЖУЗ-дың     әсер етуін залалсыздандыруға немесе төмендетуге арналған төменде келтірілген «биокатализаторлар», сондай-ақ оларға арналған биологиялық жүйелер:
      1. тт. көрсетілген ЖУЗ-дың әсер етуін залалсыздандыруға немесе төмендетуге арнайы арналған «биокатализаторлар»;

2. ML7.i.1 тт. көрсетілген «биокатализаторлардың» синтезімен байланысты ML генетикалық ақпараттан тұратын биологиялық жүйелер, оның ішінде:

а. «Экспрессиялы векторлар»; b. Вирустар;

с. Жасушалы дақылдар сияқты;

Ескерту: МL7 (с) жеке оралған жас шығаратын газдарды немесе жеке өзін өзі қорғау мақсатына арналған жаппай тәртіпсіздікті ұстау құралдарын бақыламайды.

а) әскери мақсатта қолдану үшін, төменде көрсетілген кез келген материалдарды немесе заттарды және ол үшін арнайы құрастырылған компоненттер тарату үшін арнайы құрастырылған немесе модификацияланған жабдық;

1. МL7 (а) немесе (с) бақыланатын материалдар немесе химиялық заттар; немесе

2. МL7 (b) бақыланатын прекурсорлардан жасалған әскери химиялық заттар.

b) Келесі қорғау және зарарсыздандыру техникасы оның компоненттері үшін арнайы құрастырылған және химиялық қоспалар үшін арнайы жасақталған формулалар:

1. МL7 (а) тармағына сәйкес бақылауға жататын, әскери мақсатта қолдану үшін, улағыш заттарға қарсы қорғану үшін арнайы құрастырылған немесе модификацияланған жабдық және ол үшін арнайы құрастырылған компоненттер;

2. МL7 (а) немесе (с) тармағы бақыланатын, объектілерді, әскери мақсатта қолдану үшін уланған материалдарды зарарсыздандыру үшін арнайы құрастырылған немесе модификацияланған жабдық және ол үшін арнайы құрастырылған компоненттер;

3. МL7 (а) тармағымен бақыланатын объектілерді, уланған материалдарды зарарсыздандыру үшін арнайы әзірленген немесе жасалған химиялық қоспалар

Ескерту: МL7 (е) (1) мыналарды қамтиды:

c) ядролық, биологиялық немесе химиялық тазалау үшін арнайы әзірленген немесе модификацияланған ауаны баптауға арналған аппараттар;

d) Қорғау киімдері

Ескерту: Азаматтық противогаздар, қорғау құралдары мен зарарсыздандыру техникасы үшін Екіұдай мақсатты тізімінде 1А004 қараңыз.

e) МL7 (а) тармағына сәйкес бақылауға жататын заттарды табу немесе анықтау үшін арнайы құрастырылған жабдық және ол үшін арнайы құрастырылған компоненттер;

Ескерту: МL7 (f) жеке радиациялық дозиметрлерді бақыламайды.

Арнайы ескерту: Екіұдай мақсатты тізімнің 1А004 тармағын қараңыз.

(1) МL7 (а) тармағына сәйкес улағыш заттарды табу немесе анықтау үшін арнайы құрастырылған «биополимерлер», сондай-ақ оларды өндіру үшін пайдаланылатын ерекше жасушалы дақылдар

f) Улағыш заттардың әсер етуін залалсыздандыруға немесе төмендетуге арналған төменде келтірілген «биокатализаторлар», сондай-ақ оларға арналған биологиялық жүйелер:

1. МL7 (а) тармағына сәйкес улағыш заттарды залалсыздандыру немесе төмендету үшін арналған, биологиялық жүйелермен мақсатты зертханалық бағытталған селекцияның немесе генетикалық манипуляцияның нәтижесінде арнайы алынған «биокатализаторлар»;

2. МL7 (h) (1) тармағына сәйкес «биокатализаторлардың» синтезі үшін генетикалық ақпараттан тұратын «экспрессия векторлары», вирустар немесе жасушалы дақылдар сияқты биологиялық жүйелер;

n) Төменде көрсетілген «технологиялар»:

1. МL7 (а) тармағынан бастап МL7 (f) тармағы бойынша көрсетілген токсинді агенттерді «жасауға», «өндіруге» немесе «пайдалануға» арналған «технология», тиісті жабдық немесе компоненттер;

2. МL7 (g) көрсетілген жасушалы дақылдарды немесе «жасауға», «өндіруге» немесе «пайдалануға» арналған «технология»;

3. МL7 (h) 1 көрсетілген «биокатализаторларды» әскери оқ-дәрілерге немесе материалдарға енгізуге арнайы арналған «технология».
1-ескерту: МL7 (а) және МL7 (с) мыналарды бақыламайды:

(а). хлорциан (САS 506-77-4). Екіұдай мақсатты тізімнің 1С450 (а) 5 қараңыз;

(b). цианды сутекті қышқыл (САS 74-90-8);

(с). хлор (САS 7782-50-5);

(d). карбонил хлорид (фосген) (САS 75-44-5) Екіұдай мақсатты тізімнің 1С450 (а) 4 қараңыз;

(е). дифосген (трихлорметил-хлорформиат) (САS 503-38-8);

(f). этилбромацетат (САS 105-36-2);

(g). ксилилбромид, ortho: (САS 89-92-9), mеtа: (САS 620-13-3), раrа: (САS 104-81-4);

(h). бензилбромид (САS 100-39-0);

   (і). бензилиодид (САS 620-05-3);

   (j). бромацетон (САS 598-31-2);

   (k). бромциан (САS 506-68-3);

   (l). бромметилэтилкетон (САS 816-40-0);

   (m). хлорацетон (САS 78-95-5);

   (n). этил йодацетат (САS 623-48-3);

   (о). иодацетон (СА8 3019-04-3);

   (р). хлорпикрин (САS 76-06-2) Екіұдай мақсатты тізімнің 1С450 (а) 7 қараңыз.

2-ескерту. МL7.(g), МL7.(һ) (2) және МL7.(і) (3) тт. көрсетілген   жасушалы дақылдар мен биологиялық жүйелер ерекшелік болып табылады, осы тармақшалар ауыл шаруашылығы, фармацевтика, медицина, мал дәрігерлігі, қоршаған ортаны қорғау, тамақ өнеркәсібі немесе қалдықтармен басқару сияқты азаматтық мақсатта пайдаланылатын «технологияларды», жасушалы дақылдар мен биологиялық жүйелерді бақыламайды.

ML 8 «Энергетикалық материалдар» және төменде көрсетілген жанама заттар:
430 ML8

3602 00 000 0,

2934 99 900 0,

2931 90 800 9

а. Мынадай «жарылғыш заттар» мен олардың қоспалары:
1. АDNBF (аминодинитробензофуроксан     немесе 7-амино-4,6-динистробензофуразан (1-оксид) (САS 97096-78-1);
2. ВNСР (цис-бис (5-нитротетразолат) тетраамин-кобальт (III) перхлорат) (САS 117412-28-9);
3. СL-14 (диамино динитробензофуроксан немесе 5,7-диамино- 4,6-динитробензофуразан- 1-оксид) (САS 117907-74-1);
4. СL-20 (НNIW немесе гексанитрогексаазаизовурцитан) (САS 135285-90-4); хлатраттар СL-20 (оның «прекурсорларына» қатысты ML8.g.3. және .g.4. тармақшаларын қараңыз);
5. СР (2-(5-цианотетразолат) пентаамин-кобальт (III) перхлорат) (САS 70247-32-4);
 6. DADЕ (1,1-диамино-2,2-динитроэтилен, ҒОХ7) (САS 145250-81-3);
 7. DАТВ (диаминотринитробензол) (САS 1630-08-6);
8. DDFР (1,4-динитродифуразанопиперазин);
9. DDРО (2,6-диамино-3,5-динитропиразин 1-оксид, РZО)(САS 194486-77-6);
10. DІРАМ (3,3'-диамино-2,2', 4,4', 6,6'-гексанитробифенил немесе дипикрамид) (САS 17215-44-0);
11. DNGU (DINGU немесе динитрогликолурил) (САS 55510-04-8);

12. Мына фуразаналар:
а. DААОҒ (диаминоазоксифуразан);
b. DAAzF (диаминоазофуразан) (CAS 78644-90-3);

13. НМХ және төмендегі сияқты (сондай-ақ тиісті «прекурсорларды» МL8.g.5. тт.қараңыз), атап айтқанда:

a. НМХ (циклотетраметилентетранитрамин), октагидро 1,3,5,7-тeтpaнитpo 1,3,5,7-тeтpaзин, 1,3,5,7-тетранитро 1,3,5,7-тетраза-циклооктан, октоген немесе октогенді) (CAS 2691-41-0);

b. дифтораминтік ұқсас НМХ;

c. К-55 (2,4,6,8-тетранитро-2,4,6,8-тетраазабицикло [3,3,0]-октанон-3, тетранитросемигликурил немесе кето-бициклдтер (НМХ) (CAS 130256-72-3);

14. HNAD (гексанитроадамантан) (CAS 143850-71-9);

   15. HNS (гексанитростильбен) (CAS 20062-22-0);

     16. Мына имидазолдар:
a. BNNII (октагидро)-2,5-бис (нитроимино) имидазо [4,5-d] имидазол);
b. DNI (2,4-динитроимидазол) (CAS 5213-49-0);
c. FDIA (1-фтор-2,4-динитроимидазол);
d. NTDNIA (N-(2-нитротриазоло)-2,4-динитроимидазол);
e. PTIA (1-пикрил) -2,4,5-тринитроимидазол);
17. NTNMH (1-(2-нитротриазоло) -2-динитрометилен гидразин);
18. NTO (ONTA немесе 3-нитро-1,2,4-триазол-5-он) (CAS 932-64-9);

19. төрт нитро топтан көп полинитрокубандар;
 20. PYX (2,6-бис (пикриламино)-3,5-динитропиридин) (CAS 38082-89-2);

21. RDХ және төменде көрсетілген оның туындылары:
a. RDX (циклотриметилентринитрамин, циклониг, Т4, гексагидро-1,3,5-тринитро-1,3,5-триазин; 1,3,5-тринитро-1,3,5-триазациклогексан, гексоген немесе гексогенді) (CAS 121-82-4);
b. Keto-RDX (К-6 немесе 2,4,6-тринитро-2,4,6-триазациклогексанон) (CAS 115029-35-1);
22. TAGN (триаминогуанидиннитрат) (CAS 4000-16-2);
23. ТАТВ (триаминотринитробензол) (САS 3058-38-6) (тиісті «прекурсорларды» МL8.g. 7 қараңыз);
24. TEDDZ (3,3,7,7-тетрабис) (дифторамин) октагидро 1,5-динитро-1,5-диазоцин);
25. Мына тетразолдар:
a. NTAT (нитротриазол аминотетразол);
b. NTNT (1-Н-(2-нитротриазоло)-4-нитротетразол);
26. Тетрил (тринитрофенилметилнитрамин) (CAS 479-45-8);
27. TNAD (1,4,5,8-тетранитро-1,4,5,8-тетраазадекалин) (CAS 135877-16-6) (тиісті «прекурсорларды» ML8.g. 6 қараңыз)
28. ТNАD (1,3,3-тринитроазетидин) (САS 97645-24-4) (тиісті «прекурсорларды» МL8.g. 2 қараңыз);
29. TNGU (SORGUYL немесе тетранитрогликолурил) (CAS 55510-03-7);
30. TNP (1,4,5,8-тетранитро-пиридазино) [4,5-d] пиридазин) (CAS 229176-04-9);
31. Мына триазиндер:
a. DNAM (2-окси-4,6-динитроамино-s-триазин) (CAS 19899-80-0);
b. NNHT (2-нитроимино)-5-нитро-гексагидро 1,3,5 триазин) (CAS 130400-13-4);
32. Мына триазолдар:
а. 5-азидо 2-нитротриазол;
b. ADHTDN (4-амино-3,5-дигидразино)-1,2,4-триазол динитрамид) (CAS 1614-08-0);
c. ADNT (1-амино-3,5-динитро-1,2,4-триазол);
 d. BDNTA ([бис-динитротриазол] амин);
 e. DBT (3,3'-динитро-5,5-би (bi)-1,2,4-триазол) (CAS 30003-46-4);
f. DNBT (динитробистриазол) (CAS 70890-46-9);
 g. 2010 жылдан бастап қолданылмайды;

h. NTDNT (1-N-(2-нитротриазоло) 3,5-динитротриазол);

i. PDNT (1-пикрил-3,5-динитротриазол);

j. TACOT (тетранитробензотриазолобензотриазол) (CAS 25243-36-1);

  N.B.1. Сондай-ақ, Екіұдай мақсаттағы тауарлар мен технологиялардың тізімінің 1.C.11. тт. қараңыз.

N.B.2.Зарядтар мен қондырғылар ML4 тт. және Екіұдай мақсаттағы тауарлар мен технологиялардың тізімінің 1.A.8. тт. көрсетілген.

Арнайы ескертулер

1. ML8 т. контекстінде қоспа болып екі немесе одан көп заттардың, кіші шама бойынша ML8 тармағының тармақшасында көрсетілген бір затпен қоспасы табылады.

2. ML8 тармағының тармақшаларында келтірілген кез келген зат егер, онда көрсетілген мақсат бойынша пайдаланылмайтын болғанның өзінде осы тізіммен бақыланады. (Мысалы, ТАGN басым түрде жарылғыш зат ретінде қолданылады, бірақ отын немесе тотықтырғыш ретінде де қолданылуы мүмкін).

431 ML8 3602 00 000 0

33. МL8.а. тт. көрсетілген және мына кез келген қасиеттерге ие болатын жарылғыш заттар:

а. Детонациясының жылдамдығы 8700 м/с жоғары, немесе

b. детонацияның қысымы 34 ГПа (340 кбар)

34. МL8.а. тт. көрсетілмеген және мына кез келген қасиеттерге ие болатын органикалық жарылғыш заттар:

а. Детонация қысымын 25 ГПа (кбар) және одан жоғары; және

b. 5 минут бойы 523 К (250oС) және одан жоғары температура кезінде тұрақтылықты сақтайтын;

 
432 ML8  

b. Төменде көрсетілген мынадай «зымыранды отын»:
1. Теориялық үлестік импульсі (қалыпты жағдайлар кезінде) 205 секундтан жоғары металды емес үшін немесе алюминийленген құрамдар үшін 270 секундтан   жоғары 1.1. санаттағы кез келген қатты «ракеталық отын» (БҰҰ жіктілік жүйесіне сәйкес қабылданған) қатты зымыран отыны;
  2. Теориялық үлестік импульсі (қалыпты жағдайлар кезінде) ML галогенденгендер үшін 230 секундтан, металданбағандар үшін 250 секундтан және металданған құрамдар үшін 266 секундтан жоғары 1.3. санаттағы қатты «ракеталық отын» (БҰҰ жіктілік жүйесіне сәйкес қабылданған) қатты зымыран отыны;

3. Күш константасы 1200 кДж/кг жоғары «зымыранды отын»;
 4. Қалыпты жағдайлар (ингибрирленген бір біржылғалы от түрінде өлшенеді) кезінде, яғни қысымы 6.89 МПа (6,89 бар) кезінде және температурасы 294К (21oС) болған кезде жанудың тұрақты жылдамдығын 38 мм/сек жоғары сақтай алатын «зымыранды отыны»;

   5. Ең жоғары жүктемеде және температурада 233 К (-40 o С) 5% жоғары   кеңею қабілетімен сипатталатын екі негіздегі элестомерлік монолиттік «зымыранды отын»;
6. МL8.а. тт. көрсетілген заттардан тұратын кез келген «зымыранды отын»;
7. Қару-жарақ тізімінде көрсетілмеген және әскери мақсат үшін арнайы әзірленген «зымыранды отын».

 
433

ML8

 

с. Төменде көрсетілген мынадай «пиротехникалық материалдар», отын және ілеспе заттар және олардың қоспалары:
  1. Әскери мақсаттар үшін арнайы құрамның авиациялық отыны;
  2. Алан (алюминий гидриді) (САS 7784-21-6);
  3. Карборандар: декаборан (САS 17702-41-9); пентаборан (САS 19624-22-7) және 18433-84-6) және олардың туындылары;

  4. Төменде көрсетілген мынадай гидразин және оның туындылары (МL8.d.8. және 9.d. тт. қышқылдандыратын туынды гидразинаны қараңыз):
а. 70 % немесе одан да көп концентрациядағы гидразин (САS 302-01-2);
b. Монометилгидразин (САS 60-34-4);
с. Симметриялы димитилгидразин (САS 540-73-8);

d. симметриялы емес димитилгидразин (САS 57-14-7);

Ескерту: МL8.с.1. тт. көрсетілген авиациялық отын оның құрамдас бөлігі емес соңғы өнім болып табылады.

Ескерту МL8.c.4.a. тт. коррозиямен күресу үшін арнайы жасалған гидразиннің «қоспасына» қолданылмайды.  

434 ML8 8112 12 000 0, 7205 29 000 0, 8109 20 000 0, 8104 19 000 0, 2829 90 100 0, 7603 10 000 0, 7603 20 000 0, 2850 00 200 0, 2829 90 100 0

c. 5. сфералық, тозаңдатылған, сфероидальды, кебек тәрізді немесе ұнтақталған бөлшектерден тұратын 99% материалдардан немесе одан көп кез келген материалдардан жасалған металдан тұратын отын:
а. Келесі металлдар және олардың қоспалары:

1. Бөлшектерінің көлемі 60 мкм кем бериллий (САS 7440-67-7);
2. Темір қышқылын сутектің көмегімен қалпына келтіру арқылы алынған, бөлшектерінің көлемі 3 мкм кем темір ұнтақ (САS 7439-89-6);
 b. Келесі кез келген мынадай материалдардан тұратын қоспалар:

     1. Бөлшектерінің көлемі 60 мкм кем цирконий (САS 7440-67-7), магний (САS 7439-95-4) және олардың қоспалары; немесе
 2. Бордан (САS 7440-42-8) немесе бордың карбидінен (САS 12069-32-8) жасалған тазалығы 85% жоғары және бөлшектерінің көлемі 60 мкм кем отын;

1-ескерту. МL8.с. 5 тт. көрсетілген алюминийде, магнийде, цирконийде немесе бериллийде металдар не қоспалар қосындылары бар немесе жоқ жарылғыш заттарға және отынға қолданылады.

2-ескерту. ML8.c.5.b. тт. әскери мақсаттарда қолданылатын, мысалы, сұйық ракеталық отын ерітіндісі, отынның қатты түрлері немесе пиротехникалық материалдардың құрамы сияқты өзге заттармен араластырылған және құрам түзетін   бөлшектер түрінде құрамында металы бар отындарға ғана қолданылады.

3-ескерту. МL8.с.5.b.2.тт. бороммен байытылған (бор-10 жалпы құрамынан 20% немесе одан көп) бор мен бор карбидіне қолданылмайды.

435

ML8

 

c. 6. Металдардың стеарттары мен пальмитаттары (мысалы октал(САS 637-12-7) немесе М1, М2, М3 қоюлатушылар сияқты отатқыштарда немесе тұтандырғыш оқ-дәрілердегі хлор трифторидке қолданылмайды;

7. Ұнтақты металы немесе өзге де жоғары энергиялы отындық компоненті бар перхлораттардың, хлораттардың және хроматтардың композициялары;

   8. 99% немесе одан астам алюминийден тұратын материалдан тұратын бөлшектерінің көлемі 60 мкм және одан аз сфералық формасы бар алюминий ұнтағы (САS 7429-90-5);
9. Стехиометрикалық эквиваленті бар титанның субгидриді (ТіНn) n= 0,65-1,68;

   ML8.d. т. төменде көрсетілген қышқылданғыштар және олардың қоспалары:
1. ADN (динитрамид аммония немесе SR 12) (CAS 140456-78-6);
2. АР (перхлорат аммония) (CAS 7790-98-9);
3. Фтордан және кез келген келесі қоспалардың біреуінен тұратын қосылыстар:
а. Басқа галогендер;
b. Оттегі; немесе

   с. Азот;

   4. DNАD (1,3-динитро-1,3-диазетидин) (САS 78246-06-7);
 5. НАN (гидроксиламмонийдің нитраты) (САS 13465-08-2);
 6. (НАР) (гидроксиламмония перхлорат) (САS 15588-62-2);
 7. НNҒ (гидразиннің нитроформаты) (САS 20773-28-8);
 8. Гидразиннің нитраты (САS 37836-27-4);
 9. Гидразинперхлорат (САS 27978-54-7);

   10. Ингибирленген түтіндеген азот қышқылынан (ІRҒNА) (САS 8007-58-7) немесе өзінің құрамында олар бар сұйық қышқылдағыштар;

1-ескерту. МL8.d.3. тт. хлордың трифторидіне қолданылмайды (CAS 7790-91-2).

2-ескерту. ML8.d.3. тт. газ түріндегі үш фторлы (CAS 7783-54-2) азотқа қолданылмайды.

Ескерту. ML8.d.10.тт. ингибирленбеген түтіндеген азот қышқылына қолданылмайды.

436 ML8  

е. Мынадай байланыстырғыш заттар, пластификаторлар, мономерлер және полимерлер:

1. АММО (азидометилметилоксетан және оның полимерлері) (САS 90683-29-7) (сондай-ақ МL8.g.1. тт. тиісті «прекурсорларын» қараңыз);
2. ВАМО (бис-азидометилоксетан және оның полимері) (САS 17607-20-4) (сондай-ақ МL8.g.1. тт. тиісті «прекурсорларын» қараңыз);
 3. BDNPA (бис(2,2-динитропропил)ацеталь) (CAS 5108-69-0);
4. BDNPF (бис(2,2-динитропропил)формаль) (CAS 5917-61-3);
 5. ВTTN (бутантриолтринитрат) (САS 6659-60-5) (сондай-ақ МL8.g.8. тиісті «прекурсорларын» қараңыз);

 
437 ML8  

6. Активті мономерлер, пластификаторлар немесе әскери мақсаттарда қолдану үшін арнайы әзірленген және қандай да бір мына заттардан тұратын полимерлер:

а. Нитротоптар;

b. Азидотоптар;

c.Нитратотоптар;

d. Нитразатоптар; немесе

е. Дифтораминотоптар

7. FАМАО (3-дифтораминометил-3-азидометил оксетан) және оның полимерлері;
8. FEFO (бис(2-фтор-2,2-динитроэтил) формаль) (CAS 17003-79-1);
 9. FPF-1 (поли-2,2,3,3,4,4-гексафторпентан-1,5-диол формаль) (CAS 376-90-9);
 10. FPF-3 (поли-2,4,4,5,5,6,6-гептафтор)-2-три-фторметил-3-оксагептан-1,7-диол формаль);

11. GАР (полиглицидилазид) (САS 143178-24-9) және оның туындылары;
12. Гидрооксильді функционалдығы 2,2-ден 2,4-ке дейін, гидрооксильді көрсеткіші 0,77 мека-г кем, 30oС кезіндегі 47 пуаз аз тұтқырлығын қоса алғанда НТРВ (кейінгі гидрооксилді топтарымен полибутадиен) (САS 69102-90-5);
13. Молекулярлы салмағы 10000 кем және функциональды спиртті топтары бар поли (эпихлогидрин);

   а. Поли (эпихлоргидриндиол);

   b. Поли (эпихлоргидринтриол).
 14. NENAs (нитратоэтилнитрамин) косынды) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 және 85954-06-9);

   15. PGN (Poly-GLYN, полиглицидилнитрат немесе поли(нитратометил-оксиран) (CAS 27814-48-8);

16. Poly-NIMMO (полинитратометилметилоксетан) немесе поли-NMMO (поли[3-нитратометил-3-метилоксетан]) (CAS 84051-81-0);

17. Полинитроортокарбонаттар;

18. ТVОРА (1,2,3-Трис [(1,2-бис (дифторамино)этокси]пропан немесе аддукт тривиноксипропан) (САS 53159-39-0);

 
438

ML8

 

f. Мынадай «қоспалар»:
 1. Мыстың негізгі салицилаты (САS 62320-94-9);
 2. ВНЕGА (бис(2-гидроксиэтил) гликоль-амид) (САS 17409-41-5);
3. ВNО (бутадиеннитрилоксид);
4. Мынадай туынды ферроцендер:
а. Бутацен (САS 125856-62-4);
b. Катоцин (2,2-бисэтилферроценилпропен) (САS 37206-41-1):
с. Ферроцен карбон қышқылын қоса алғанда, ферроцен карбонолды сілтілер (САS 1271-42-7) 1, 1' – ферроцен дикарбонды қышқылы (САS 1293-87-4);

d. n-бутилферроцен (САS 31904-29-7);
е. Басқа да аддутиктивті полимерлік туынды ферроцендер;

5. Қорғасынның бета-резорцилаты (САS 20936-32-7);

6. Қорғасынның цитраты (САS 14450-60-3);

7. Қорғасын-мыс бета-резоцилатты немесе салицилатты хелаттар (САS 68411-07-4);

8. Қорғасынның малеаты (САS 19136-34-6);

9. Қорғасынның салицилаты (САS 15748-73-9);

10. Қорғасынның станнаты (САS 12036-31-6);

11. МАРО ((Три-1-(2-метил)азиридинил)фосфиноксид) (CAS 57-39-6); ВОВВА 8 (ди(2-метилазиридинил) (2-(2-гидроксипропокси) пропиламино) фосфиноксид); және басқа да МАРО туындылар;

12. Метил ВАРО (Ди (2-метилазиридинил) метиламинофосфиноксид) (CAS 85068-72-0);

13. N-Метил-п-нитроанилин (CAS 100-15-2); 2921 42 100 0

14. 3-Нитраза-1,5-пентандиизоцианат (CAS 7406-61-9);

15. Металды органикалық байланыстырғыш агенттер, соның ішінде:

а) Неопентил (диалил) окситри (диоктил)-фосфатотитанат (CAS 103850-22-2); сондай-ақ 2,2-бис(2-пропенолатометилбутанолатотрис (диоктил) фосфато) титан (IV) ретінде белгілі (CAS 110438-25-0); немесе LIСА 12 (CAS 103850-22-2);

b) ((2-пропенолато-1) метилпропанолатометил)-(бутанолато-1) трис (диоктил) пирофосфато-титанат (IV) немесе KR3538;

с) ((2-пропенолато-1) метилпропанолатометил)-(бутанолато-1) трис (диоктил) фосфатотитанат (IV);

16. Полицианодифтораминооксиэтилен (Polycyanodifluoroaminoethyleneoxide);

17. Азиридті сақинадағы 2-метил немесе 2-этилі бар бас тізбегінің изофталанты бар (BITA немесе бутилениминтримезамид), изоциануратт немесе 3-метиладипатты құрылымы полифункционалды азиримидтер;

18. Пропиленимин, 2-метилазиридин (CAS 75-55-8);

19. Бөлшектерінің көлемі орташа 3,0 нм немесе одан аз спецификалық беті 250 м2/г жоғары алаңы бар өтеу жұқа темір оксиді (гематит Fe203);

20. TEPAN (Тетраэтиленпентаминакрилонитрил) (CAS 68412-45-3); цианоэтилирленген полиамин және оның тұздары;

21. TEPANOL (Тетраэтиленпентаминакрилонитрилглицидол) (CAS 68412-46-4); глицидолмен және оның тұздарымен конденсацияланған цианоэтилді полиамин;

22. ТРВ (Трифенил висмута) (CAS 603-33-8). 2931 00 950 0

g. Мынадай «прекурсорлар»:
1. ВСМО (Дихлорметилоксетан) (САS 142173-26-0) (сондай-ақ МL8.е.1. және е.2 тт. қараңыз);
2. Динитроазетидин-трет-бутилді тұз (САS 125735-38-8) (сондай-ақ МL8.а.28. тт. қараңыз);
  3. НВIW (Гексабензилгексаазаизовюрцитан) (САS 124782-15-6) (сондай-ақ МL8.а.4. тт. қараңыз);
  4. ТАІW (Тетраацетилдибензилгексаазаизоврюрцитан) (сондай-ақ МL8.а.4. тт. қараңыз);
5. ТАТ (1,3,5,7-тетраацетил- 1,3,5,7-тетраазациклооктан) (САS 41378-98-7) ( сондай-ақ МL8.а.13 тт. қараңыз);
6. 1,4,5,8-тетраазадекалин (САS 5409-42-7) (сондай-ақ МL8.а.27. тт. қараңыз);
7. 1,3,5-трихлорбензол (САS 108-70-3) (МL8.а.23. тт. қараңыз.);
8. 1,2,4-тригидроксибутан (1,2,4-бутантриол) (САS 3068-00-6) (сондай-ақ МL8.е.5. тт. қараңыз.).

N.B. МL8.g. тт. келтірілген сілтемелер осы заттардан шығарылған «энергетикалық материалдар» үшін берілген.

1-ескерту. МL8 т. МL8 а. тт. көрсетілген «энергетикалық материалдар» немесе МL8.с. тт. көрсетілген ұнтақты металдар осы заттардың немесе олардың қоспаларының құрамына кірген жағдайларды қоспағанда, мынадай заттарға қолданылмайды.

a. Аммоний пикраты (CAS 131-74-8);

b. Қара оқ-дәрі;

c. Гексанитродифениламин (CAS 131-73-7);

d. Дифторамин (CAS 10405-27-3);

e. Нитрокрахмал (CAS 9056-38-6);

f. Калий нитраты (CAS 7757-79-1);

g. Тетранитронафталин;

h. Тринитроанизол;

i. Тринитронафталин;

j. Тринитроксилен;

k. N- пирролидинон; 1-метил-2- пирролидинон (CAS 872-50-4);

l. Диоктилмалеат (CAS 142-16-5);

m. Этилгексилакрилат (CAS 103-11-7);

n. Триэтилалюминий (TEA) (CAS 97-93-8), триметилалюминий (TMA) (CAS 75-24-1 және басқа да металдың пирфорлы алкилдері және литийдің, натрийдің, магнийдің, мырыштың немесе бордың арийлері;

o. Нитроцеллюлоза (CAS 9004-70-0);

p. Нитроглицерин (немесе глицеролтринитрат, тринитроглицерин) (NG) (CAS 55-63-0);

q. 2,4,6- тринитротолуол (TNT) (CAS 118-96-7);

r. Этилендиаминдинитрат (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s. Пентаэритритолтетранитрат (PETN) (CAS 78-11-5);

t. Қорғасынның азиді

(CAS 13424-46-9), қорғасынның қалыпты стифанты (CAS 15245-44-0) және негізгі стифнаты (CAS 12403-82-6), сондай-ақ, азидтерден және азидті кешендерден тұратын өздігінен іске қосылатын жарылғыш заттар немесе тұтандырғыш құрамдар;

u. Триэтиленгликольдинитрат (TEGDN) (CAS 111-22-8);

v. 2,4,6-тринитрорезорцин (стифнинді қышқыл) (CAS 82-71-3);

w. Диэтилдифенил-карбамит; (CAS 85-98-3); диметилдифенил-карбамит; (CAS 611-92-7), метилэтилдифенил- карбамит [централиттер]

x. N,N- дифенилкарбамит (симметриялы емес дифенил карбамит) (CAS 603-54-3);

y. Метил-N,N- дифенилкарбамит (симметриялық емес   метилдифенилкарбамит) (CAS 13114-72-2);

z. Этил-N,N-дифенилкарбамит (симметриялық емес   этилдифенилкарбамит) (CAS 64544-71-4);

a. 2-нитродифениламин (2-NDPA) (CAS 119-75-5);

b.4-нитродифениламин (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

c. 2,2-динитропропанол (CAS 918-52-5);

d. Нитрогуанидин (CAS 556-88-7) (сондай-ақ Екіұдай мақсаттағы тауарлар мен технологиялар тізімінің 1.C.11.d.тт. қараңыз).

2-ескерту. ML8. тт. аммоний перхлоратына (ML8.d.2.) және төмендегі талаптардың барлығына жауап беретін және газды өндіруге арналған аппаратурадағы азаматтық қолдануға арналған құрамда арнайы нысанда шығарылатын NTO (ML8.a.18.) қолданылмайды:

a.  Компаундирленген немесе ML байаныстырғыш заттармен не пластификаторлармен араласқан белсенді емес жылуды тұрақты заттар;

b.  Белсенді заттың салмағынан барынша 80% ие болған аммоний перхлорат (ML8.d.2.);

c.  NTO (ML8.a.18. тт.) 4 г бастап және одан аз; және

d.  салмағы 250 г аспайтын қоспаның жекелеген компоненті.

ML9 Төменде келтірілген мынадай әскери кемелер (суүсті және суасты), арнайы әскери-теңіз жабдығы, керек-жарақтары, компоненттері және басқа да суүсті кемелер:
439 ML9  

a. Мынадай кемелер және компоненттер:

1.Әскери мақсаттарда қолдану үшін олардың ағымдағы пайдалану жағдайына және функционалдық дайындығына, жарақтандырылған және қорғау жүйелерінің, сондай-ақ осындай кемелерге арналған корпустар мен корпус бөліктерінің, сондай-ақ осындай кемелердің компоненттерінің бар немесе жоқ екендігіне қарамастан әскери мақсаттарға қолдану үшін арнайы әзірленген немесе модификацияланған кемелер;

N.B.    ML11 т. көздеу және навигациялық жабдықтарын қараңыз

440

ML9

 

a. 2. ML9.a.1. т. көрсетілгеннен басқа, стационарлы орнатылған немесе кемеге орнатылған мынадай құрылғылардың кез келгені бар суүсті кемелер:

a. МL1. т. көрсетілгеннен басқа, 12,7 мм немесе одан көп калибрлі автоматты қару немесе МL2., МL4., МL12. немесе МL19. көрсетілген қару не «бекітпе» немесе осындай қаруға арналған күшейтілген бекітпе орындары;

Арнайы ескерту

«Бекітпе» деп қару үшін немесе қару-жарақты конструкциялық күшейту үшін бекіту орындарын айтады.

441 ML9   b. МL5. т. көрсетілген отты басқару жүйелері;
с. Келесі барлық сипаттамалары бар:
 1. «Химиялық, биологиялық, радиологиялық және ядролық (ХБРЯҚ) қорғанысы»; және
2. Зарарсыздандыру үшін әзірленген алдын ала ылғалдандыру немесе «шаю жүйесі»;

Арнайы ескерту

1.      «ХБРЯҚ қорғаныс» дегеніміз, желдету жүйелерінің артық қысымы оқшаулануы, ХБРРҚ сүзгілері бар желдету саңылауларының шектеулі саны және персоналдың кіруі үшін шлюзді камералары бар орындардың шектеулі саны сияқты сипаттамалары бар автономды ішкі кеңістікті айтады.

2.«Алдын ала ылғалдандыру немесе шаю жүйесі» сыртқы құрылыстар мен кеме палубасын бір уақытта теңіз суымен шаю мүмкіндігі бар тозаңдату жүйесін айтады.

442 ML9  

a.2. d. МL4.b., МL5.с. немесе МL11.а. т. көрсетілген қарсы іс-әрекеттің белсенді жүйелері және мынадай кез келген сипаттамалары бар:
1. «ХБРЯҚ қорғанысы»;
2. Бейненің тиімді алаңын кішірейту үшін арнайы әзірленген корпус және қондырма үсті;
3. Күш қондырғыларының жалпы өнімділігін арттыру не қоршаған ортаға әсерін азайту үшін арнайы әзірленгеннен басқа, жылулық бүркеніш белгілерін төмендететін қондырғылар (мысалы, қалдық газдарды салқындату жүйесі);

4. Бүкіл кеменің магниттік өрісін төмендету үшін арналған магнитсыздандыру жүйесі.

 
443 ML9 8408 10

Әскери мақсаттарда пайдалану үшін арнайы әзірленген мынадай қозғалтқыштар мен қозғалтқыш жүйелері және әскери мақсаттарда пайдалану үшін арнайы әзірленген олардың компоненттері:

1. Мынадай сипаттамалары бар сүңгуiр қайықтар үшін арнайы әзірленген дизель қозғалтқыштары:
а. Шығу қуаты 1,12 МВт (1 500 ат күшіне тең) және одан көп; және
b. Айналу жиілігі 700 айн/мин және одан көп;

2. Мынадай сипаттамалары бар сүңгуiр қайықтар үшін арнайы әзірленген электр қозғалтқыштар:

a. Шығу қуаты 0,75 МВт (1000 ат күшіне тең);

b. Жедел реверс;

c. Сұйық суыту;

d. Толық герметикалылық;

3. Мынадай сипаттамалары бар магниттік емес материалдардан жасалған дизель қозғалтқыштар:

a. Шығу қуаты 37,3 кВт (50 ат күшіне тең) және одан көп; және

b. Жалпы массаның 75%-нан астамын магниттік емес заттар құрайды;

4. Сүңгуiр қайықтар үшін арнайы әзірленген «Ауаны қажет етпейтін қозғалтқыш» жүйелер;

Арнайы ескертпе

«Ауаны қажет етпейтін қозғалтқыш» жүйе сүңгуiр қайықтың су астында тұрған кезде қозғалтқыштарды аккумуляторларды пайдаланған кездегіге қарағанда атмосфералық оттегінсіз анағұрлым ұзақ пайдалануға мүмкіндік береді. ML9.b.4.-тармақшасының мақсаттары үшін мұндай жүйе атом энергиясын пайдалануды қамтымайды.

     

444 ML9  

c. Әскери мақсаттарда пайдалану үшін арнайы әзірленген су астында анықтау құрылғысы, әскери мақсаттарда пайдалану үшін арнайы әзірленген басқару құрылғысы немесе олардың компоненттері;
d. Әскери мақсаттарда қолдану үшін арнайы әзірленген қайыққа қарсы және торпедаға қарсы желілер;
e. 2003 жылдан бастап қолданылмайды;

f. Әскери мақсаттарда пайдалану үшін арнайы әзірленген, кемеге сыртқы жабдықпен өзара іс-қимыл жасауға мүмкіндік беретін кабельді енгізу орындары мен қосылғыштар, және әскери мақсаттарда пайдалану үшін арнайы әзірленген олардың компоненттері;

g. Әскери мақсаттарда қолдану үшін арнайы әзірленген, төменде көрсетілген кез   келген сипаттамалардың бірі бар шуылсыз подшипниктер, олардың компоненттері және осы подшипниктерден тұратын жабдық:

1. Газды немесе магнитті аспа;

2. Сигнатураны басқарудың белсенді қондырғылары; немесе

3. Дірілді басу құралдары.

Ескертпе МL9 (f)-тт. кемелерге арналған бір сымды, көп сымды, коаксилдік немесе толқынжол түріндегі жалғаулықларды және кемелер үшін кабельді енгізу орындарын қамтиды, олар 100 м асатын теңіз тереңдігінде герметикалық қабілетін және қажетті сипаттамаларды сақтайды; және тереңдікке қарамастан «лазерлердің» сәуле шығаруын беру үшін арнайы әзірленген талшықты-оптикалық жалғаулықтар және корпустағы оптикалық кабельдерге арналған енгізу орны.

ML9.f.тт. ескек білектері мен ескіш винттің гидродинамикалық басқару штангасына арналған карапайым кабельдік енгізу орындарына қолданылмайды.

ML10 Әскери мақсаттарда пайдалану үшін арнайы әзірленген немесе түрлендірілген, төменде айтылған «ұшу аппараттары», «ауадан да жеңіл ұшу аппараттары»,   «пилотсыз ұшу аппараттары» (ҰҰА), авиациялық қозғалтқыштар және «ұшу аппараттарының» жабдығы, оларға ілеспе жабдық пен компоненттер:
445 ML10

8802,

8525 80

a. Пилот басқаратын «ұшу аппараттары» және «ауадан да жеңіл ұшу аппараттары», сондай-ақ оларға арнайы әзірленген компоненттер;

b. 2011 жылдан бастап қолданылмайды;

c. Төменде айтылған пилотсыз ұшу аппараттары мен оларға ілеспе жабдық, сондай-ақ олар үшін арнайы әзірленген компоненттер:

1. «ҰҰА», қашықтықтан басқарылатын ұшу аппараттары (ҚБҰА), дербес бағдарламаланатын ұшу аппараттары және пилотсыз «ауадан да жеңіл ұшу аппараттары».
 2. Іске қосу жүйелері, жөндеу- қалпына келтіру жабдығы және жер бетінде қамтамасыз ету жүйелері.
 3. Басқару мен көшбасшылық жасауға арналған жабдық.
  d. Тартқыш авиациялық қозғалтқыштар және оларға арнайы әзірленген компоненттер;

e. Төменде көрсетілген ұшу аппараттары үшін арнайы әзірленген немесе түрлендірілген ұшаққа әуеде жанармай құюға арналған борттық жабдық, сондай-ақ оларға арнайы әзірленген компоненттер;

1. ML10.a. тт. көрсетілген «ұшу аппараттары»;

2. ML10.c. тт. көрсетілген пилотсыз ұшу аппараттары;

f. ML10.a. тт. көрсетілген ұшу аппараттары немесе ML10.d. тт. көрсетілген авиациялық қозғалтқыштар үшін арнайы әзірленген 'жер үсті жабдығы'.

Арнайы ескертпе

'Жер үсті жабдығы' қысыммен жанармай құюға арналған жабдықты қамтиды, сондай-ақ шектеулі кеңістікте әрекет етуге мүмкіндікті қамтамасыз ету үшін әзірленген жабдық.

446 ML 10  

g. Әскери қорғаныш шлемдері мен қорғаныш маскалары және оларға арнайы құрастырылған компоненттер, гермокабинада тыныс алуды қамтамасыз етуге арналған жабдық және «ұшу аппараттарында» пайдалануға арналған жоғары ішінара өтемдеуіш костюмдер, «ұшу аппараттарында» немесе басқарылатын зымырандарда пайдаланылатын артық жүктемесіз костюмдер, сұйық оттегі конверторлары, сондай-ақ «ұшу аппараты экипажының тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету жүйесін» авариялық қалдырудың катапульттері және оның пиропатрондармен іске қосылатын құрылғысы, экипажға арналған қорғану және қауіпсіздік құралдары, сондай-ақ әуе кемесін авариялық тастап шығуға арналған, ML10.a. тт. көрсетілмеген және ML10.a. тт. айтылған «ұшу аппараттарының» типіне арналған басқа да құрылғылар мен қондырғылар;

h. Төменде көрсетілген парашюттер, парапландар және ілеспе жабдық, сондай-ақ оларға арнайы әзірленген компоненттер:

1. Қару-жарақтар тізімінің басқа тармақтарында көрсетілмеген парашюттер;

2. Парапландар;

3. Жоғары биіктіктен парашюттеу үшін арнайы әзірленген жабдық (мысалы, костюмдер, арнайы шлемдер, тыныс алу жүйелері, навигациялық жабдық);

i. Парашюттермен жүктерді тастауға арналған парашюттердің бақыланып ашылуы немесе автоматты басқару жүйесі үшін арналған жабдық

Ескертпе

Пп. ML10.g. тт. бекіту құралы немесе қару-жарақтар тізімінде көрсетілген жабдыққа арналған отырғызу орындары жоқ экипаж шлемдеріне қолданылмайды.

N.B Шлемдер туралы толық мәліметті ML13.c. тт. қараңыз.

1-ескертпе

ML10.a. тт. әскери мақсаттарда пайдалану үшін арнайы әзірленген және мынадай сипаттамалары бар «ұшу аппараттарына», «ауадан жеңіл ұшу аппараттарына» және олардың түрлеріне қолданылмайды:

a.       a. Жауынгерлік ұшу аппараттарының разрядына жатпайды;

b.       b. Әскери мақсаттарда пайдалану үшін конфигурацияланбаған және әскери мақсаттарда пайдалану үшін арнайы әзірленген немесе түрлендірілген жабдықтармен немесе құрылғылармен жабдықталмаған;

c.       c. Вассенаар уағдаластығына қатысушы мемлекеттің азаматтық авиация саласындағы құзыретті органы азаматтық мақсаттарда пайдалануы үшін сертификацияланған.

2       2-ескертпе

ML10.d. тт. мыналарға қолданылмайды:

a. Вассенаар уағдаластығына қатысушы мемлекеттің азаматтық авиацияның құзыретті органы «азаматтық ұшу аппаратында» пайдалану үшін сертификаттаған немесе олар үшін арнайы әзірленген, әскери мақсаттарда пайдалану үшін әзірленген немесе түрлендірілген авиациялық қозғалтқыштар.

b. Поршеньді қозғалтқыштар немесе Ұшқышсыз ұшу аппараты үшін арнайы әзірленген компоненттерді қоспағанда, олар үшін арнайы әзірленген компоненттер.

П 3    3-ескертпе

ML 10.a. тт. және ML 10.d. тт. контекстінде әскери емес «ұшу аппараттары» немесе әскери мақсаттарда пайдалану үшін түрлендірілген авиациялық қозғалтқыштар үшін арнайы әзірленген компоненттерге және оларға ілеспе жабдыққа әскери мақсаттарда пайдалану үшін көрсетілген ұшу аппараттарын және қозғалтқыштарды түрлендіру үшін талап етілетін тек осындай әскери мақсаттағы компоненттер және әскери қызметпен байланысты осындай жабдық жатады.

4-ескертпе    ML10.a. тт. контекстінде «әскери мақсатта пайдалану» термині әскери мақсаттағы ұрысты, барлауды, шабуылды, әскери оқу-жаттығуларды, тылдық қамтамасыз етуді, әскерді немесе әскери жабдықтарды тасымалдау және десанттау бойынша операцияларды қамтиды.

5-ескертпе

ML10.a.тт. мынадай талаптарға толық сәйкес келетін «ұшу аппараттарына»:

          a.         1946 жылға дейін алғаш жасалған;

          b.         Конструкцияда мұндай бұйымдардың болуы Вассенаар уағдаластығына қатысушы мемлекетте қолданылатын қауіпсіздік стандарттарын немесе ұшу жарамдылығын талап ететін жағдайларды қоспағанда, қару-жарақтар тізімінде аталған бұйымның конструкциясына кірмейтін; және

     c.    Мұндай қару бұзылған және оны жарамды күйге келтіру мүмкін болмаған жағдайларды қоспағанда, қару-жарақтар тізімінде аталған қарудың экипировкасына кірмейтін «ұшу аппаратарына» қолданылмайды.

ML 11 Электрондық жабдық, «ғарыш аппараттары» және қару-жарақтар тізімінің басқа тармақтарында көрсетілмеген компоненттер, атап айтқанда:
447 ML11   a. Әскери мақсатта пайдалану үшін арнайы әзірленген электрондық жабдық, сондай-ақ оған арнайы әзірленген компоненттер;

Ескертпе        ML11.a. тт. мыналар кіреді:

a. Кедергілерді жасайтын және кедергілермен күресетін аппаратураны қоса алғанда, қарсы іс-қимыл жасаудың және контр-қарсы іс-қимыл жасаудың электрондық жабдығы (яғни іс-қимыл жасау жабдығын қоса алғанда, радиолокациялық станцияларға немесе радиоқабылдағыштарға бөгде немесе жалған сигнал беру үшін әзірленген не

қарсыластың электрондық қабылдағыштарының қабылдауына, жұмыс істеуіне немесе оларды тиімді пайдалануға өзге түрде кедергі келтіретін жабдық);

b.        Жиілікті тез қайта құратын ЭСТ;

c.         Әскери барлау немесе қауіпсіздік мақсатында электромагниттік спектрді байқау және бақылау үшін, не осындай байқау мен бақылауға қарсы іс-қимыл жасау үшін арнайы әзірленген электрондық жүйелер немесе жабдықтар;

d. Гидроакустикалық қабылдағышқа бөгде немесе жалған сигналдарды беруге арналған, акустикалық және магниттік кедергілер мен тұзақтарды жасауға арналған жабдықты қоса алғанда, су астында іс-қимыл жасау жабдығы;

e.         Өңделетін деректерді қорғауға арналған жабдық, деректерді қорғау аппаратурасы және шифрлау процесі қолданылатын деректерді беру және оларды хабарлау желілерін қорғау аппаратурасы;

f. Криптографиялық кілтті сәйкестендіруге, түпнұсқалығын анықтауға және іске қосуға арналған жабдық, сондай-ақ кілтті басқаруға, шығаруға және таратуға арналған жабдық;

g.         Көздеу аппаратурасы мен навигациялық жабдық;

h. Тропосфералық радио байланысты жүзеге асыруға арналған цифрлық аппаратура;

i. Радиотехникалық барлауға арнайы арналған цифрлық демодуляторлар;

j. «Көшбасшылық жасау мен басқарудың автоматтандырылған жүйесі».

N.B.радио байланыспен айқындалған әскери «бағдарламамен» байланысты «бағдарламалық қамтамасыз ету» (SDR) ML21 т. көрсетілген.

448

ML11

 

b. Жаһандық навигациялық спутниктік жүйелерге (ГОЛОНАСС) кедергі келтіруге арналған аппаратура және оған арнайы әзірленген компоненттер;

c. Әскери мақсаттарда пайдалану үшін арнайы әзірленген немесе түрлендірілген «ғарыш аппараттары», сондай-ақ әскери мақсатта қолдану үшін арнайы әзірленген «ғарыш аппараттарының» компоненттері.

 
ML 12 Төменде көрсетілген кинетикалық энергияны пайдаланатын жоғары жылдамдықты қару-жарақтар жүйесі және оған ілеспе жабдық, сондай-ақ оларға арнайы әзірленген компоненттер:
449 ML12  

a. Кинетикалық энергияны пайдаланатын, нысананы зақымдау немесе оған әсер ету және оның тапсырманы орындауына кедергілер жасау үшін арнайы әзірленген қару-жарақтар жүйесі;

b. Сынақ жүргізуге және бағалауға арналған арнайы құралдар, сондай-ақ диагностикалық аппаратураны және снарядтар мен кинетикалық энергияны пайдаланатын жүйелерге динамикалық сынақтар жүргізуге арналған нысандарды қоса алғанда, сынаққа арналған модельдер

NB.     Калибрден кіші оқ-дәрілер немесе тек химиялық зымыран отыны пайдаланылатын қару-жарақтар жүйесі, сондай-ақ оларға оқ-дәрілер ML1-ML4 тармақтарда келтірілген.

1-ескертпе

ML12. т. кинетикалық энергияны пайдаланатын қару-жарақтар жүйесі үшін арнайы әзірленген мынадай жүйелер мен жабдықтарды қамтиды:

a. Жеке оқ ату немесе жылдам ату режимінде массаға 1,6 км/с жылдамдыққа дейін 0,1 g асатын жылдамдық беруге қабілетті іске қосу қозғалтқыш қондырғылары;

b. Негізгі қуатын генерациялауға арналған жабдық, электр броны бар жабдық, энергия жинақтайтын, жылуды реттейтін, энергияны түрлендіретін және коммутаторлық жабдық немесе отынды қайта тиеуге арналған жабдық; қорек көзі және зеңбірек, сондай-ақ электр жетегі бар басқа да мұнара құралының арасындағы электр интерфейстер;

c.         Нысананы анықтау, бақылау, атыс жүргізу тәсілдерін басқару немесе бүліну дәрежесін айқындау жүйелері;

d.        Снарядтарға арналған өздігінен бағыттайтын, бағыттайтын немесе бүйірлік алып кететін (бүйірлік жылдамдық) бастиек жүйесі.

2-ескертпе ML12. т. мынадай қозғалтқыш жүйелердің кез келгенін пайдаланатын қару-жарақтар жүйелеріне қолданылады:

a. Электромагнитті;

b. Электротермикалық;

c.         Плазмалық;

d.         Жеңіл газды пайдаланатын; немесе
 e. Химиялық (жоғарыда көрсетілген заттардың бірімен араластыра отырып).

ML 13 Брондалған жабдық немесе қорғаныш жабдығы, конструкциялар мен компоненттер, атап айтқанда:
450 ML13  

a. Мынадай сипаттамалардың бірі бар бронды пластиналар:

1. Әскери стандарттарға немесе техникалық талаптарға сәйкес әзірленген;

2. Әскери мақсаттарда пайдалану үшін жарамды;

a. Металл немесе металл емес материалдардан жасалған, әскери жүйелерді баллистикалық   қорғауды қамтамасыз ету үшін арнайы әзірленген конструкциялар немесе олардың комбинациялары;

b. Әскери стандарттарға немесе техникалық талаптарға не осыған ұқсас ұлттық стандарттарға сәйкес жасалған шлемдер, сондай-ақ оларға арнайы әзірленген компоненттер (яғни шлем корпусы, шлем астына киетін бас киім мен аралық төсем);

c. Броньды кеудешелер немесе қорғану киімдері, сондай-ақ оларға арналған компоненттер, атап айтқанда:

1. Әскери стандарттарға немесе техникалық талаптарға не оларға балама құжаттарға сәйкес дайындалған жұмсақ броньды кеудешелер және қорғану киімдері, сондай-ақ оларға арнайы әзірленген компоненттер;

N.B.Броньды кеудеше пластиналарының сипаттамасы ML13.d.2 тт. берілген.

Ескертпе ML13.d.1.тт. мәнмәтінінде әскери стандарттар немесе техникалық талаптар, кем дегенде, жарықшақпен зақымдаудан қорғауға қатысты ерекшелікті қамтиды.    

451 ML 13   ІІІ деңгейдегі (2008 жылғы шілдедегі NIJ 0101.06 немесе осыған ұқсас ұлттық стандарт) немесе басқа бұдан да жоғары деңгейдегі баллистикалық қорғауды қамтамасыз ететін броньді кеудешенің қатты пластиналары

1-ескертпе     ML13.b.тт. жарылыстардан қорғауға арналған белсенді бронь жасау үшін арнайы әзірленген немесе әскери пана салуға арналған материалдар кіреді.

2-ескертпе     ML13.c.тт. түрленбеген немесе қосалқы құрылғыларды орнату үшін әзірленбеген не қосалқы құрылғылардың кез келген типімен жарақталмаған қарапайым болат шлемдерге қолданылмайды.

3-ескертпе     ML13.c. және d. тт. иелердің өздерін қорғау үшін әзірленген шлемдерге, қорғану киімдеріне немесе броньді кеудешелерге қолданылмайды.

4-ескертпе     Әскери мақсаттарда пайдалану үшін арнайы әзірленген әскери шлемдерге ML13. т. көрсетілген және саперлер үшін арнайы әзірленген шлемдер ғана жатады.

N.B. 1             Сондай-ақ Қосарланған мақсаттағы тауарлар мен технологиялар тізімінің 1.A.5. тт. қараңыз.

N.B. 2 Броньді кедушелер мен шлемдерді өндіру үшін пайдаланылатын «талшықты немесе жіп тәрізді материалдар» Қосарланған мақсаттағы тауарлар мен технологиялар тізімінің 1.C.10. тт. сипатталған.

452 ML14   Әскери дайындық немесе әскери сценарийді модельдеу үшін мамандандырылған жабдық, ML1. немесе ML2. т. көрсетілген кез келген қару-жарақты немесе атыс қаруын пайдалануды үйрету үшін арнайы әзірленген симуляциялық аппаратура және оларға арнайы әзірленген компоненттер мен керек-жарақтар.

Арнайы ескертпе

«әскери дайындық үшін мамандандырылған жабдық» термині шабуыл тренажерларының әскери типтерін, жауынгерлік ұшу тренажерларын, радиолакациялық нысандарды анықтау тренажерлары, радиолакациялық нысандар генераторы, артиллериялық атысқа дайындау құралдары, қайыққа қарсы қорғаныс тренажерлары, пилотаждық жаттығу тренажерлары (ұшқыштарды/ ғарышкерлерді дайындауға арналған центрифуга-тренажерларды қоса алғанда), радиолакациялық тренажерлар, аспап бойынша ұшуға дайындау тренажерлары, навигация дағдыларын қалыптастыруға арналған тренажерлар, реактивті снарядтарды іске қосу тренажерлары, нысана - «ұшу аппараттары», қару жүйелері бойынша тренажерлар, пилотсыз «ұшу аппараттарының» тренажерлары, жылжымалы оқу экспонаттары және жерүсті әскери операцияларға арналған тренажер жабдығы.

1-ескертпе     ML14.тт. әскери мақсаттарда арнайы әзірленген немесе түрлендірілген стимуляторлар үшін бейнелерді қалыптастыру жүйесін және интерактивті диалог жүйесін қамтиды.

2-ескертпе     ML14.тт. аңшылық немесе спорттық қарумен атуға жаттығу үшін арнайы әзірленген жабдықды қамтымайды.

ML15 Әскери мақсаттарда пайдалану үшін арнайы әзірленген бейнені қалыптастыру және байқауға қарсы іс-қимыл жасау функциялары бар байқау аппаратурасы және оған арнайы әзірленген компоненттер мен керек-жарақтар:
453 ML15  

a. Жазу құрылғылары және бейнені өңдеуге арналған аппаратура;

b. Камералар, фотографиялық жабдық пен фотопленканы өңдеуге арналған жабдық;

c. Бейненің ашықтығын күшейтетін жабдық;

d. Бейнені инфрақызыл сәулелерде қалыптастыратын жабдық және түнде көрудің жылуға ден қою аспаптары;

e. Радиолокациялық датчиктердің сигналын пайдалана отырып, бейнені қалыптастыру жабдығы;

f. ML15.a. - ML15.e. тт. көрсетілген қарсы іс-қимыл жасау жабдығы және контр-қарсы іс-қимыл жасау жабдығы.

Ескертпе ML15.f. тт. операцияны орындау жағдайларын нашарлату немесе бейнені қалыптастырудың әскери жүйелерінің тиімділігін төмендету үшін не осындай нашарлату әсерін барынша азайту үшін әзірленген жабдықты қамтиды.  

1-ескертпе ML15. т. «арнайы әзірленген компоненттер» термині, егер ол әскери мақсатта пайдалану үшін арнайы әзірленген болса, төменде көрсетілген жабдықты қамтиды:

a.         Бейнені инфрақызыл электрондық-оптикалық түрлендіргіштер (ЭОТ);

b.         Бейненің ашықтығын күшейтуге арналған электрондық-оптикалық түрлендіргіштер (бірінші буыннан кейінгі);

c.         Микроарналық пластиналар;

d.         Жарық нашар түсіп тұрған кезде түсіруге арналған телекамералардың электрондық-сәулелік түтікшелері;

e.         Детекторлық матрицалар (жалғаулардың электрондық схемаларымен немесе оқу жүйелерімен бірге);

f.         Пироэлектрлік беруші телевизиялық электрондық-сәулелік түтіктер;

g.         Бейнені қалыптастыру жүйелерін салқындатқыш жүйе;

h.         Жоғары жылдамдықты түсіру фотокамерасының ажырамас бөлігі болып табылатын бекітпені қоспағанда, ұсталымы 100 мкс төмен фотохромды немесе электр оптикалық типтегі электрондық бекітпелер;

i.          Бейненің талшықты-оптикалық инверторлары;

j.          Компаудтық жартылай өткізгіш фотокатодтар.

2-ескертпе     ML15. тт. «электрондық-оптикалық түрлендіргіштердің алғашқы буынын» немесе «электрондық-оптикалық түрлендіргіштердің алғашқы буынын» орнату үшін арнайы әзірленген жабдықты қамтымайды.

N.B.    «Алғашқы буын электрондық-оптикалық түрлендіргіштермен» жарақталған қару көздеуіштерінің жіктемесі ML1., ML2. және ML5.a.т. келтірілген.

N.B.           Сондай-ақ Қосарланған мақсаттағы тауарлар мен технологиялар тізімінің 6.A.2.a.2. и 6.A.2.b.тт. қараңыз.

454 ML16   ML1.-ден ML4. т. дейін, ML6., ML9., ML10., ML12. немесе ML19.т. аталған бұйымдар үшін арнайы әзірленген шыңдалған темір, құймалар және таза өңдеусіз басқа да бұйымдар.

Ескертпе        ML16. тт. таза өңделмеген бұйымдарға қолданылады, егер олардың бақылауға жатқызу мәртебесін материалдың құрамы, геометриясы немесе функциясы бойынша айқындау мүмкін болса.  

ML17. Төменде көрсетілген әртүрлі жабдық, материалдар, кітапханалар және оларға арнайы құрастырылған компоненттер:
455 ML17  

a. Сүңгуірлік жұмыстар мен су астында жүзуге арналған дербес аппараттар:

1. Әскери мақсаттарда пайдалану үшін арнайы әзірленген (мысалы, арнайы магниттік емес болып жасалған) тұйық немесе жартылай тұйық циклды (ауа рециркуляциясы бар) тыныс алу аппараттары;

2. Ашық циклды аппараттарды әскери мақсаттағы аппараттарға қайта бейімдеу мақсатында пайдалану үшін арнайы әзірленген компоненттер;

3. Әскери мақсаттарда пайдалану үшін ғана әзірленген, сүңгуірлік жұмыстарға және су астында жүзуге арналған дербес аппараттары бар бұйымдар.

b. Әскери мақсаттарда пайдалану үшін арнайы әзірленген құрылыс жабдығы.

c. Әскери мақсаттарда пайдалану үшін арнайы әзірленген, сигнатураны басуға арналған арматура, жабын және өңдеу құралдары.

d. Жауынгерлік іс-қимыл аймағында пайдалану үшін арнайы әзірленген саперлік жабдық.

e. Мына сипаттамалардың кез келгені бар «роботтар», «роботтардың» контроллерлері және «роботтардың» «жұмыс органдары»:

1. Әскери мақсаттарда пайдалану үшін арнайы әзірленген;

2. Гидравликалық желілерді сырттан баллистикалық жарқыншақтардың тесуінен қорғау құралдарымен жарақталған (мысалы, өзі герметикаланатын құбырлар) және тұтану температурасы 839 К (566  o С) асатын гирдавликалық сұйықтықтарды пайдалану үшін әзірленген;

3. Импульстік электр магниттік өріс жағдайларда жұмыс істеуге арнайы әзірленген немесе соған есептелген.

Арнайы ескертпе

Жақын жерде орналасқан жабдықтан (мысалы, механизмдер, аппараттар немесе электрондық жабдық) шығатын электр магниттік сәуледен туындаған кездейсоқ кедергілерді немесе найзағайдан болатын кедергілерді қамтымайды.

456 ML 17  

f. Қару-жарақтар тізімімен бақыланатын жабдықтармен бірге әскери мақсаттарда пайдалану үшін арнайы әзірленген 'кітапханалар' (техникалық параметрлердің дерекқоры);

g. «Ядролық реакторларды» қоса алғанда, әскери мақсаттарда пайдалану үшін арнайы әзірленген ядролық энергетикалық немесе қозғалтқыш қондырғылар және әскери мақсатта пайдалану үшін арнайы әзірленген және «түрлендірілген» оларға арналған компоненттер;

h. Қару-жарақтар тізімінде көрсетілгендерден басқа, әскери мақсаттарда пайдалану үшін арнайы әзірленген сигнатураны басуға арналған жабыны немесе арнайы өңдеуі бар жабдық және материалдар;

i. Әскери «ядролық реакторлар» үшін арнайы әзірленген симуляторлар;

j. Әскери техникаға қызмет көрсету үшін арнайы әзірленген немесе «түрлендірілген» мобильді жөндеу шеберханалары;

k. Әскери мақсаттарда пайдалану үшін арнайы әзірленген жиілік өрістері сигналдарының генераторлары;

l. Әскери мақсаттарда пайдалану үшін арнайы әзірленген немесе «түрлендірілген» контейнерлер;

m. Қару-жарақтар тізімі бойынша бақыланатыннан өзге паром өткелдері, әскери мақсатта пайдалану үшін арнайы әзірленген көпірлер мен понтондар;

n. ML4., ML6., ML9. немесе ML10 т. бойынша бақыланатын бұйымдарды «әзірлеу» үшін арнайы әзірленген тәжірибелік модель;

o. Әскери мақсаттарда пайдалану үшін арнайы әзірленген лазерлік сәулеленудің зақымдауынан қорғайтын (мысалы көру қабілетін және датчиктерді қорғау) құрылғы;

p. Қару-жарақтар тізімінде көрсетілгендерді қоспағанда, әскери мақсаттарда пайдалану үшін арнайы әзірленген немесе «түрлендірілген» «отын элементтері».

Арнайы ескертпе

   1. 1. ML17.т. мәнмәтінінде 'кітапхана' (техникалық параметрлердің дерекқоры) термині деп әскери сипаттағы техникалық ақпараттың жиынтығы түсініледі, оны пайдалану әскери жабдықтың немесе жүйенің пайдалану сипаттамаларын жақсартуы мүмкін.

2.         ML17.т. мәнмәтінінде «түрлендірілген» термині деп нәтижесінде әскери емес бұйым әскери мақсатта пайдалану үшін арнайы әзірленген ML-ге ұқсас қасиетке ие болатын кез келген конструктивті, электрлік, механикалық немесе басқа да өзгеріс түсініледі.

ML 18 Өндіріске арналған мынадай жабдық пен компоненттер:
457 ML18  

a. Арнайы әзірленген немесе Қару-жарақтар тізімінде көрсетілген бұйымдар «өндірісіне» арналған түрлендірілген «өндірістік» жабдық және оған арнайы әзірленген компоненттер;

b. Қару-жарақтар тізімінде аталған бұйымдарды сертификациялауға, сапасын тексеруге немесе сынауға арналған, сыртқы жағдайды модельдеу үшін арнайы әзірленген аппаратура және оған арнайы әзірленген жабдық.

Арнайы ескертпе

ML18. т. 'өндіріс' термині әзірлеуді, сараптама жүргізуді, дайындауды, сынау мен тексеруді білдіреді.

Ескертпе.      ML18.a. және ML18.b. тт. мынадай жабдықты қамтиды:

a. Үздіксіз әрекет нитраторлары;

b.        Ортадан тепкіш сынау аппараты немесе мынадай кез келген сипаттамасы бар жабдық:

1.        жалпы номиналды қуаты 298 кВт (400 ат күшіне тең) асатын, қозғалтқыш немесе қозғалтқыштар жетегі бар;

2. 113 кг немесе одан да көп пайдалы жүктемені көтеру қабілеті бар; немесе

3. 91 кг немесе одан да көп пайдалы жүктеме кезінде 8 г немесе одан асатын ортадан тебу жылдамдығын дамытуға қабілеті;

c.         Сусыздандыруға арналған престер;

d.        Әскери жарылғыш заттарды экструзиялау үшін арнайы әзірленген немесе түрлендірілген иірмек экструдерлер;

e.         Экструдирленген зымыран отынын мөлшерлеп өңдеуге арналған кесу станоктары;

f.         Диаметрі 1,85 м және одан көп, сыйымдылығы ML 227 кг асатын бар көлбеу барабандар (аударғыштар);

g.        Қатты зымыран отыны үшін үздіксіз әрекет ету араластырғышы;

h.        Әскери жарылғыш заттардың ингредиенттерін ұсақтау немесе ұнтақтауға арналған гидравликалық диірмен;

i. МL8.с.8 тт. көрсетілген металл ұнтағы бөлшектері шамасының сфералығына және біртектілігіне қол жеткізуге арналған жабдық;

j. МL8 .с. 3 тт. көрсетілген материалдарды конверсиялау үшін конвекциялық тоқтың конвертерлері.

ML 19 Төменде көрсетілген бағытталған энергия қару-жарақтарының жүйесі, олармен байланысты жабдықтар немесе қарсы іс-қимыл жасау жабдығы, эксперименталдық модельдер және оларға арнайы әзірленген компоненттер:
458 ML19  

a. Нысананы зақымдауға немесе оған тапсырманы орындауға кедергі жасауға ықпал ету үшін арнайы әзірленген «лазерлік» жүйелер;

b. Нысананы зақымдауға немесе оған тапсырманы орындауға кедергі жасауға ықпал етуге қабілетті зарядты бөлшектер түйіні бар жүйелер;

c. Нысананы зақымдауға немесе оған тапсырманы орындауға кедергі жасауға ықпал етуге қабілетті жоғары қуатты радиожиілікті жүйелер;

d. ML19.а.-ML19.с. тт. сәйкес бақылауға жататын жүйелерді табу, сәйкестендіру немесе одан қорғау үшін арнайы әзірленген жабдық;

e. МL 19 т. сәйкес бақылауға жататын жүйелердің, жабдықтар мен компоненттердің физикалық қасиеттерін сынауға арналған модельдер.

f. Қорғалмаған көзді, яғни құрылғымен жабдықталмаған көзді немесе көруді түзету құрылғыларын пайдаланатын көзді соқырлыққа ұшырату үшін арнайы әзірленген «лазерлік» жүйелер.

1- 1-ескертпе      ML19 т. көрсетілген, сипаттамалары мынадай бұйымдарды бақылап қолданудың туындысы болып табылатын бағытталған энергия қару-жарақтары жүйелері:

а. Қарапайым қару тудыратын қиратуды тудыруға қабілетті жеткілікті күшті импульсі бар «лазерлер»;

b. Қирату күші бар зарядталған немесе бейтарап бөлшектер шоғын шығаратын бөлшектерді жеделдеткіштер;

c.  c. Қашықтықтағы нысанның электрондық схемаларын істен шығару үшін интенсивті өріс құрайтын жоғары импульсті немесе орташа қуаты бар радиожиілікті сәуле шығарғыш.

П 2-ескертпе      ML19. тт. төменде көрсетілген бұйымдарды қамтиды, егер олар бағдарланған энергетикалық ықпал ету қару жүйелері үшін арнайы әзірленген болса:

a.  a. Негізгі қуатты генерациялауға арналған жабдық, энергияны жинақтайтын, коммутациялайтын, энергияны қайта түрлендіретін жабдық немесе отынды қайта тиеуге арналған жабдық;

b.  b. Нысанды ұстау және оған ілесіп жүру жүйесі;

c.  c. Нысанның зақымдалуына немесе қирауына бағалау немесе оның тапсырманы орындауы кезіндегі кедергілерге бағалау жүргізуге қабілетті жүйелер;

d.  d. Шоқты басқару, тарату немесе көздеу жабдығы;

e.  e. Нысандар тобымен тез жұмыс істеу үшін шоқтарды тез бұруды қамтамасыз етуге қабілетті жабдық;

f.  f. Бейімделетін оптика және фазалық түйіндесу құрылғысы;

g.  g. Сутегі иондарының теріс зарядталған шоғына арналған тоқ инжекторлары;

h.  h. «Ғарышта қолдану үшін жарамды» жылдамдатқыш компоненттері;

i.   i. Теріс иондар шоғын бағыттауға арналған жабдық;

j.   j. Жоғары энергетикалық ион шоқтарын бақылауға және бұруға арналған жабдық;

k.  k. Сутегі изотоптарының теріс шоқтарын бейтараптандыру үшін «Ғарышта қолдануға жарамды» фольга.

ML 20 Төменде көрсетілген криогенді және «аса өткізгіш» жабдық және оған арнайы әзірленген компоненттер мен керек-жарақтар:

459

ML20

 

a. Әскери мақсаттағы жерүсті, теңіз, әуе немесе ғарыш көлік құралында орнатуға арнайы әзірленген немесе конфигурацияланған, қозғалыс кезінде жұмыс істеуге және 103 К (-170 С) төмен температураны жасауға немесе ұстап тұруға қабілетті жабдық.

b. Әскери мақсаттағы жерүсті, теңіз, әуе немесе ғарыш көлік құралында орнатуға арнайы әзірленген немесе конфигурацияланған, қозғалыс кезінде жұмыс істеуге қабілетті «аса өткізгіш» электр жабдығы (айналдыру тетіктері мен трансформаторлар);

Ескертпе

ML20.a. тт. пластмасса немесе эпоксид шайырына қаныққан материалдар сияқты металл емес немесе электрді өткізбейтін материалдардан дайындалған керек-жарақтары немесе компоненттері бар немесе оларды пайдаланатын ұтқыр жүйелерді қамтиды.

     Ескертпе ML20.b. тт. егер орамалар генераторлардағы жалғыз аса өткізгіш компоненттер болып табылса, аса өткізгіш орамалар генерациялайтын магниттік өрісте айналатын қалыпты бір полюсті металл зәкірі бар тұрақты тоқтың гибридті бір полярлы генераторларына қолданылмайды.

ML21 Төменде көрсетілген «бағдарламалық қамтамасыз ету»:
460 ML21  

а. Мыналар үшін арнайы әзірленген немесе түрлендірілген «бағдарламалық қамтамасыз ету»:

1. «Өндіріс», «өнім», операциялар және мамандандырылған Қару-жарақ тізіміне сәйкес жабдықтарды сақтау;

2. Қару-жарақ   тізімімен     мамандандырылған материалдар «өндірісі» немесе «өнімі»,   немесе

3. «Өндіріс» немесе «өнім», операция немесе сақтау Қару-жарақ тізімімен мамандандырылған «бағдарламалық қамтамасыз ету».

b. ML21.а. тт. көрсетілгеннен өзгеше арнайы «бағдарламалық қамтамасыз ету», атап айтқанда:

1. Әскери мақсаттарда пайдалану үшін арнайы әзірленген және қару-жарақтың әскери жүйелерін модельдеу, симуляциялау немесе бағалау жүргізу үшін арнайы әзірленген «Бағдарламалық қамтамасыз ету»;

2. Әскери мақсаттарда пайдалану үшін арнайы әзірленген және әскери операциялардың сценарийлерін модельдеу немесе симуляциялау үшін арнайы әзірленген «Бағдарламалық қамтамасыз ету»;

3. Қарапайым, ядролық, химиялық және биологиялық қарудың әсерін анықтауға арналған «Бағдарламалық қамтамасыз ету»;

4. Әскери мақсаттарда пайдалану үшін әзірленген және бұйыру, байланыс, басқару және барлау (С3І) үшін немесе бұйыру, байланыс, басқару, есептеу және барлау (С4І) қосымшалары үшін арнайы әзірленген «бағдарламалық қамтамасыз ету»;  

с. ML21.a. тт. немесе b. тт. көрсетілмеген, Қару-жарақ тізіміне сәйкес бақыланатын әскери аналогтардың функцияларын орындау үшін көрсетілген тізім бойынша бақыланбайтын жабдықтарды қайта бейімдеу үшін арнайы әзірленген немесе түрлендірілген «Бағдарламалық қамтамасыз ету».

 
ML 22 Мына «технологиялар»:
461 ML 22  

а. ML22.b тт. көрсетілген технологияларды қоспағанда, Қару-жарақтар тізімінде көрсетілген бұйымдарды «әзірлеу», «өндіру» немесе «қолдану» үшін «қажетті» «технологиялар»;
b. Мына «технологиялар»:

1. Қару-жарақтар тізімінде көрсетілген компоненттерді әзірлеу, жинау үшін, бұйымдарға арналған жиынтық өндіріс құрылғыларын пайдалану, оларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін «талап етілетін» «технологиялар»,

тіпті мұндай өндірістік қондырғылардың компонеттері бақылауға жатпайтын болса да;

2. Қол атыс қаруын «әзірлеу» және «өндіру» үшін «қажетті» «технологиялар», тіпті ескі қол атыс қаруының көшірмесін жасау үшін пайдаланған жағдайда да;

3. ML7.a. тт.- ML7.g. тт. көрсетілген улы заттарды «әзірлеу», «өндіру» немесе «қолдану» үшін «қажет етілетін» «технологиялар», сондай-ақ ілеспе жабдықтар мен компоненттер;

4. ML7.h. тт. көрсетілген «биополимерлерді» немесе ерекше жасушалы дақылдарды «әзірлеу», «өндіру» немесе «қолдану» үшін «қажетті» «технологиялар»;

5. ML7.i.1. тт. көрсетілген «биокатализаторларды» жеткізгіш затқа немесе әскери мақсаттағы материалға енгізу үшін «қажетті» «технологиялар».

1-ескертпе Қару-жарақтар тізімінде көрсетілген бұйымдарды «әзірлеу», «өндіру» немесе «қолдану» үшін «талап етілетін» «технологиялар», олар Қару-жарақ тізімінде көрсетілмеген бұйымдармен қолданған жағдайда да бақылауға жатады.

2-ескертпе ML22 т. мыналарға қолданылмайды:

  1. Бақылауға жатпайтын немесе олардың экспорты рұқсат етілген бұйымдарды орнату, пайдалану, техникалық қызмет көрсету (тексеру) және жөндеу үшін барынша аз қажет болатын «технологиялар»;

     b. «Жалпыға қол жетімді» технологиялар «негізгі ғылыми зерттеулерге» жатады немесе патентке өтініш беру үшін қажетті аз ақпарат болып табылады;

   c. Азаматтық көлік құралдарын үздіксіз қозғалысқа келтіруге арналған магниттік индукция негізіндегі «технологиялар

                     

                                                                                                                        »;

«Ұлттық қауіпсіздік түсініктері бойынша бақыланатын тауарлар» деген тарау мынадай редакцияда жазылсын:

«10-санат. 0-9 санаттарда қамтылмаған, экспорт және импорт кезінде ұлттық қауіпсіздік шеңберінде бақыланатын өнім*

р/с №
Бақылаудағы тізімдер бойынша коды

КО СЭҚ ТН бойынша тауар коды

Өнімнің сипаттамасы Ескертпе
1 2 3 4 5
1 10С901

2844

2845

Радионуклидті көздер, радиоактивті заттар, изотоптар және олардың қосындылары немесе жоғарыда аталғандардың бірін қамтитын, гигиеналық нормативтерде, техникалық регламенттерде көзделген алып қою деңгейлерінен асатын

радиациялық сипаттамаларға ие

кез келген басқа материал**

 
2 10С902 a 2844 30

Азаматтық ядролық емес мақсаттар үшін арнайы жасалған «азайтылған уран»:

  1. Қорғау;
  2. Орау;
  3. Балласттар;
  4. Қарсы салмақтар.
 
3 10С902 b

7806

0010 00

Қорғаныш ретінде құрамында азайтылған уран бар радиоактивті материалдарды тасымалдауға немесе сақтауға арналған радиацияға қарсы қорғасын жабыны бар контейнерлер

 
4 10С902 с 9022

«Азайтылған уран» түріндегі қорғанысы бар радиоизотоптық аспаптар, қондырғылар немесе жабдық (стационарлық және жылжымалы медициналық және медициналық емес мақсаттағы жабдық)

 
5 10В903 9022

Радионуклидті көздерді, радиоактивті заттарды, изотоптарды және олардың қосындыларын қамтитын радиоизотоптық аспаптар, қондырғылар немесе жабдық (стационарлық және жылжымалы, медициналық және медициналық емес мақсаттағы) немесе жоғарыда көрсетілгендердің бірін қамтитын кез келген басқа материал, олардың радиациялық сипаттамалары гигиеналық нормативтерде, техникалық регламенттерде көзделген алып қою деңгейінен асады**

10В903 тармақ радионуклидті көздерді, радиоактивті заттарды, изотоптарды және олардың қосындыларын немесе кез келген басқа материалды қамтымайтын, радиоизотопты аспаптарды, құрылғыларды немесе жабдықты (стационарлық және жылжымалы) бақыламайды;
6 10В904

8543 10 000 0

8705 90 900 0* (тек рентген қондырғылары бар автокөліктер);

9022

Иондаушы сәулені шығаратын немесе шығаруға қабілетті электрофизикалық аппараттар немесе құрылғылар (стационарлық және жылжымалы):

циклотрондарды қоса алғанда, медициналық және медициналық емес мақсаттағы рентген жабдықтары, жылдамдатқыштар және иондаушы сәуле шығаратын   басқа да генераторлар.

Ескертпе.

10В904 тармағына енгізілген барлық өнімнің экспорты бақыланбайды.

10В904 тармақ мыналарды бақыламайды:

рентген жабдығына арналған қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтардың (жоғары кернеулі генераторлар, рентген түтікшелерін, басқару щиттері және пульттері, экрандар, үстелдер, орындықтар және тексеру немесе емдеуге арналған осыған ұқсас бұйымдар, сондай-ақ шығыс материалдары) импортын бақыламайды.

7 10С905

3601 00 000 0,
3602 00 000 0,

3603 00, 3604 10 000 0

Оқ-дәрі, жарылғыш заттар, жару құралдары және өнеркәсіптік мақсаттағы пиротехника  
8 10С906

3601 00 000 0,
3602 00 000 0,

3603 00, 3604 10 000 0

азаматтық мақсаттағы пиротехника

 
9 10С907 2811 11 000 0 балқытқыш қышқыл  

Ескертпе:

* - осы қаулының 0-9 санаттарында айқындалған, экспорттық бақылауға жататын өнімнен, сондай-ақ әскери мақсаттағы өнімдерден басқа;

         ** - алып қою деңгейлері Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 155 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 10 сәуірде № 10671 болып тіркелген) бекітілген «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық нормативтерінің 26-қосымшасында белгіленген».

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі                   Б.Сағынтаев

 

Жарияланды: 01 маусым 2018

Мұрағат

Маусым
2018
ДсСсСрБсЖмСнЖк
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Мемлекеттік орган басшыларының блог-тұғырнамасы

Өту